Bases per a l'ac. socioed. Codi:  02.519    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

En aquesta assignatura, Bases per a l'acció socioeducativa amb la infància, ens interessa centrar-nos i aprofundir en l'acció educativa amb nens i adolescents que, per diferents motius, es troben en situació de dificultat social.

Des de mirades diverses (treball social, psicologia, pedagogia, educació social) es convida a comprendre la complexitat dels processos educatius en aquest camp.

Ens proposem brindar en aquesta assignatura elements per a comprendre que en el camp de la infància en dificultat social no tot és un problema educatiu. Anar esbrinant el que sí correspon als educadors socials, fer-se càrrec,  fer un lloc a l'acció educativa allà on no apareix clara la possibilitat que alguna cosa nova els succeeixi als nens i adolescents.

 

Bases per a l'acció socioeducativa amb la infància brinda elements conceptuals per a pensar en torn de temes rellevants i que travessen la pràctica professional de l'educador social.

 

Amunt

Bases per a l'acció socioeducativa amb infància és una assignatura obligatòria de 6 ECTS que pertany al Mòdul "Acció socioeducativa" i a la Matèria "Acció socioeducativa amb infància i adolescència". Aquesta configuració mostra una assignatura adreçada a procurar la base i el fonament del treball educatiu i social amb infància.

Amunt

Mòdul 4: Acció socioeducativa

Matèria 12: Acció socioeducativa en infància i adolescència

OBJECTIUS 

·    Conèixer les aportacions sociològiques, pedagògiques, psicològiques i culturals respecte del treball amb les infàncies en dificultat social.

·     Promoure el coneixement del concepte d'infància i de protecció a la infància 

·     Analitzar críticament els aspectes, elements i configuracions que suposa el treball social i educatiu amb infàncies en dificultat social

·     Reflexionar sobre els conceptes que es desprenen de les nocions de desemparament, desigualtat social i protecció social.

·     Repensar la noció de cultura respecte del treball educatiu amb infàncies en el camp de l'educació social 

·     Establir i promoure la reflexió en torn   a la figura de l'educador social en el camp de l'atenció i educació a les infàncies en dificultat social

·     Conèixer i analitzar críticament els circuits de protecció a la infància a l'actualitat

COMPETÈNCIES

Competències Transversals

 CT 5   Resolució de problemes i de presa de decisions

CT 6   Reflexivitat i autocrítica en torn al propi treball i a les seves implicacions

CT 9   Adaptació a noves situacions i problemàtiques socials a través de l'aprenentatge permanent

CT 10 Compromís ètic amb les persones, les institucions i la pràctica professional

 

 Competències Específiques

 CE 2  Identificació i emissió de judicis raonats sobre problemes socioeducatius per a millorar la pràctica professional

CE 4  Diagnòstic de situacions complexes que fonamenten el desenvolupament d'accions socioeducatives

CE 5  Disseny de plans, programes i activitats d'intervenció socioeducativa en diferents contextos

CE 8  Aplicació de metodologies específiques de l'acció socioeducativa

CE 10 Mediació en situacions de risc i conflicte

 

Amunt

Mòdul 1

Aportacions  des d'allò social per a l'acció socioeducativa

1. Riscos i proteccions a la societat actual: entre la llibertat biogràfica i la desprotecció social.

2. La infància com a construcció sociohistòrica a debat: de les seves bases modernes als nostres dies

 

Mòdul 2

Créixer i madurar en condiciones de dificultat social

 1. Créixer en temps alterats

2. Sobre el desemparament i els processos de (des) subjectivació              

 

 Mòdul 3

Processos de socialització. Cultura i educació

 1.  Cultura

1.1. Sobre del terme cultura: aproximacions des de disciplines diverses

1.2. La idea de cultura i d'allò cultural

1.3. Allò cultural, la diversitat i la identitat: multi i interculturalitat     

1.4. Les condicions socials i educatives de la construcció d'identitat                   

2. Educació

2.1. L'educació com a procés de socialització

2.2. La definició del camp educatiu social

2.3. Els continguts de l'educació social com a selecció cultural 

 

Mòdul 4

El treball educatiu: el lloc de l'educació social

 1. Educació Social. Plataforma des d'on pensar l'acció educativa.

2. Acció educativa social amb nens i adolescents.

3. Pràctica professional

  

Mòdul 5

Els sistemes de protecció a les infàncies. Circuits socials

1.  La protecció a les infàncies des d'una perspectiva històrica.

2. La protecció a les infàncies avui.

3. Els marcs legals.

4. Els processos d'actuació.

5. El treball amb famílies

6. La funció educativa

7. El treball en xarxa

 

Mòdul 6

Institucions de protecció a les infàncies

 1. La institució educativa en la protecció a les infàncies    

       1.1.  El marc institucional    

       1.2.  Les dimensiones institucionals: pedagògica, organitzativa i social

2. Institucions d'atenció a la infància i l'adolescència

            2.1. El Centre d'Acolliment

            2.2. El Centre Residencial d'Acció Educativa

            2.3. El Centre Residencial d'Educació Intensiva

 

Amunt

Circuits institucionals de protecció a la infància i el lloc de la funció educativa PDF

Amunt

Llei de drets i oportunitats de la infància - Catalunya

http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf/menuitem.cb7c44c1c72cf6b43f6c8910b0c0e1a0/?vgnextoid=119825d3de5a4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=119825d3de5a4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt