Història de l'Educació social Codi:  02.520    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Història de l'Educació Social és una assignatura que beu de diferents fonts i se sustenta en diferents enfocaments. Tal i com s'apunta en el mòdul que enceta els materials didàctics els enfocaments historiogràfics són diversos i a voltes extrauen conclusions que poden resultar contradictòries. Es poden recolzar en plantejaments filosòfics, antropològics, sociològics i psicològics diversos. Algunes de les diferents perspectives existents són presents als continguts de l'assignatura. El que cal a l'hora de plantejar-se el seu estudi és, sobretot, tenir una actitud de no deixar-se portar pels prejudicis i idees prèvies de cadascú i llegir, pensar i concloure sempre de manera argumentada i justificant les afirmacions que elaboreu en els vostres treballs de l'assignatura.

 

La Història és la narració dels fets realitzats per l'home en el temps passat. El que pretén l'assignatura és mostrar a l'estudiant una varietat de mirades a diferents esdeveniments passats a partir dels quals entendre alguns dels elements històrics que han configurat, en part, allò que actualment denominem Educació Social. Es tracta, doncs, d'estudiar el passat de les accions socioeducatives per a comprendre, sempre de manera incompleta i inacabada, l'educació social del present.

Amunt

L'assignatura Història de l'Educació Social serveix de fonament històric per entendre diferents perspectives que engloben la tasca concreta de l'Educador Social, però també algunes perspectives més àmplies com són la mirada antropològica (Antropologia pedagògica), la mirada sociopedagògica (Pedagogia social), la mirada teòrica (Teoria de l'educació), la mirada cultural (Educació intercultural), i un llarg etc. Forma part del conjunt d'assignatures d'un mòdul més ampli que fa referència als Fonaments Teòrics de l'Educació i que, a banda de les assignatures esmentades, hi trobem Ética aplicada a l'educació social, Serveis socials, Introducció a les Ciències Socials, Globalització i moviments migratoris, Sociologia de l'exclusió, Psicologia social i Psicologia del desenvolupament.

Amunt

Tot i que no és obligatori, és recomanable haver cursat l'assignatura Pedagogia social.

Amunt

Competències:
 

  • Comprensió dels referents teòrics, històrics, culturals, polítics i legals que constitueixen l'ésser humà com a protagonista de l'educació
  • Comprensió de la trajectòria de l'educació social i la configuració del seu camp d'identitat professional
  • Gestió de la informació
  • Capacitat d'anàlisi i síntesi


Objectius

 

  • Conèixer algunes de les idees, experiències, institucions i educadors més rellevants de la història de l'educació social
  • Realitzar interpretacions i recerques sobre les respostes pedagògico-educatives que les societats humanes han donat als problemes educatius al llarg de la història
  • Valorar la Història com a eina per a l'educació social del segle XXI
  • Utilitzar els coneixements teòrics per interpretar i comprendre els textos històrics i la realitat contemporània

Amunt

 

Mòdul 1: Fonaments històrics de l'educació social: el sentit de la història

Mòdul 2: Compassió, pietat, hospitalitat. Fonaments històrics i antropològics de l'educació social

Mòdul 3: Tancament, reclusió i reinserció social (XVI-XX)

Mòdul 4: La mirada mèdica i psicològica a l'educació social

Mòdul 5: Educació popular i món obrer

Mòdul 6: L'educació social a Europa en el període d'entreguerres: 1914-1950

Mòdul 7: Assistència social i acció socioeducativa en el franquisme

Mòdul 8: La Junta de Protecció a la Infància de Barcelona

Mòdul 9: El naixement del treball comunitari

Mòdul 10: Una genealogia de l'educació social (1969-2009): formar, deformar i transformar l'Educació Social

Mòdul 11: Globalització i educació social

Mòdul 12: El taller d'història de l'educació social

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt