Formació i inserció sociolaboral Codi:  02.521    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

El treball pot ser un potent mecanisme de socialització, d'articulació particular amb els ideals d'època a través d'una tasca reconeguda socialment. Ara bé, per a que això sigui possible caldrà saber en quines condicions s'hi enfronta cada subjecte particular, cada futur treballador.   És per aquest motiu que les situacions d'exclusió del mercat de treball poden tenir sentit des de la perspectiva educativa si se les encabeix dins del marc de la ciutadania, dels drets i dels deures de les persones, del marc en que poden construir el seu enllaç amb el social. És aquesta proposta la que permet rellegir aquestes problemàtiques d'exclusió laboral incorporant-hi nous elements que poden permetre un canvi de lloc: de l'exclusió a la inserció. Per a l'educació social no es tracta de veure quines són les dificultats que té el subjecte en relació a la feina, sinó en com aquest pot ser protagonista de la seva història integrant la dimensió laboral. És a dir, l'educació social està pensada per estar al servei de la construcció de la ciutadania.

Amunt

L'assignatura Formació i inserció sociolaboral pertany a la Matèria "Itineraris d'inclusió social", inclosa en el Mòdul "Acció socioeducativa". La seva ubicació en el Pla d'Estudis del Grau en Educació Social configura una assignatura obligatòria de 6 crèdits ECTS destinada a dotar l'estudiant d'una formació específica en el camp de la inserció social i laboral.

Amunt

Actualment existeix una projecció important de l'educació social en el camp de la inserció laboral. Habitualment les institucions que treballen en aquest camp compten amb equips multidisciplinars (incloent l'educació social) que es fan càrrec d'accions, projectes i serveis amb una vinculació directa amb programes públics d'inserció en el món del treball. 

Amunt

Es considera fonamental tenir assolits i consolidats els coneixements i competències pròpies d'assignatures fonamentals del Grau d'Educació Social. Aquestes s'assenyalen en el següent apartat.

Amunt

Es considera important haver cursat ja assignatures obligatòries del Grau, sobretot aquelles que es consideren bàsiques, com ara Pedagogia Social, Models d'Acció socioeducativa Psicologia Social, i d'altres com Planificació i avaluació en el camp de l'educació social i Ètica aplicada a l'educació social.

Amunt

Objectius

* Conèixer els diferents arguments que han constituït el treball tal i com s'entén actualment.

* Saber relacionar les funcions del treball amb les condicions socials.

* Conèixer les principals orientacions de les polítiques ocupacionals actuals.

* Vincular la pràctica de formació, orientació i inserció laborals amb el marc educatiu.

* Identificar els principals trets estructurals dels mercats de treball actuals.

* Ubicar els trets que defineixen el llaç  social a l'actualitat.

* Emmarcar la dimensió laboral en el seu caràcter d'ancoratge subjectiu i social.

* Possibilitar una aproximació conceptualitzada de la pràctica de l'orientació formativa i laboral.

* Obtenir un marc d'anàlisi d'eines formatives dirigides a la inserció sociolaboral de col·lectius en exclusió.

* Disposar d'eines per identificar els coneixements que faciliten el procés d'inserció sociolaboral.

Competències

* Reflexivitat i autocrítica en torn al propi treball i a les seves implicacions.

* Adaptació a noves situacions i problemàtiques socials a través de l'aprenentatge permanent.

* Compromís ètic amb les persones, les institucions i la pràctica professional.

 

* Identificació i emissió de judicis raonats sobre problemes socioeducatius per a millorar la pràctica professional.

 

* Diagnòstic de situacions complexes que fonamentin el desenvolupament d'accions socioeducatives.

 

* Disseny de plans, programes i activitats d'intervenció socioeducativa en diferents contextos.

 

* Aplicació de metodologies específiques de l'acció socioeducativa.

Amunt

Capítol 1: Orientació, formació i inserció laborals des de la perspectiva educativa

1.1. El treball com a activitat social

1.2. El marc actual del treball

1.3. Quin lloc es dóna al desocupat

1.4. El paper de l'educació social

Capítol 2: Política d'ocupació. Benestar, rendes i ocupació.

2.1. Marc conceptual previ

2.2. Polítiques d'ocupació

Capítol 3: El subjecte en la seva dimensió laboral

3.1.El llaç social com a fonament del que és individual i dle que és col.lectiu

3.2. Dimensió subjectiva I: el subjecte que es cionstitueix en el camp de l'altre

3.3.Dimensió subjectiva II: les maneres de sostenir-se en el llaç social

3.4. Dimensió sociocultural

3.5. Dimensió laboral

Capítol 4: Orientació vocacional

4.1.Introducció al terme

4.2. Una opció d'orientació vocacional

4.3. Una modalitat4.4. Experiències de situacions d'orientació

Capítol 5: La formació per a l'ocupació

5.1. Formació, inclusió, ocupació i ciutadania

5.2. Evolució recent

5.3. Esta de la qüestió

5.4. Exemples i experiències de Bones pràctiques

Capítol 6: La inserció laboral

6.1. El subjecte de la inserció

6.2. Inici de l'acció

6.3. El pla d'inserció

6.4. Desenvolupament del Pla d'Inserció

 

Amunt

Formació i inserció laboral PDF

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt