Acció socioeducativa a l'escola Codi:  02.522    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Acció socioeducativa a l'escola és una assignatura obligatòria del Grau d'Educació Social. Consta de 6 crèdits ECTS

Les transformacions derivades dels múltiples i complexos processos socials dels últims anys, han conferit un creixent protagonisme a l'Educació Social com a disciplina i metodologia dins el marc escolar.

Avui és un fet constatable que les escoles no poden atendre totes les demandes educatives i formatives que genera una societat cada vegada més canviant i plural, apressada per noves necessitats i problemàtiques.   La formació cada vegada depèn menys del que passa a l'aula i més dels estímuls que provenen de tots els contextos que influeixen en els alumnes.  En aquestes circumstàncies, l'entorn és un agent educatiu definitiu que demana la cooperació i la coordinació estreta de l'escola.

Com a conseqüència d'això l'educació escolar necessita canviar una perspectiva d'etapa curricular pròpia d'un esquema institucional i finalista, per una altra on la formació i l'aprenentatge es produeix al llarg de la vida i en el àmbit de la societat i la cultura. U na escola que es reinventa des d'uns objectius de contingut social, amb una metodologia participativa, que afavoreix competencialment el creixement personal, i on la ciutadania, la comunitat, la integració i la promoció de la convivència són determinants.

Aquest context compromet el paper dels educadors i educadores socials. Atendre els reptes i les necessitats socials i socioeducatives que demana l'escola implica diversificar les seves tasques, reinventant-se com a professionals.  El seu paper i funcions prenen un nou sentit al incorporar-se als centres com a membres actius de la comunitat educativa, involucrant-se en aspectes nous com l'aprenentatge, per transformar les circumstàncies que limiten la participació social de les persones.

D'aquesta manera, l'entrada dels educadors i educadores socials a l'escola constitueix una oportunitat per incidir en la seva transformació.  No es tracta només d'atendre determinades problemàtiques, com de promoure a l'escola una sensibilitat diferent i una nova forma de plantejar l'acció socioeducativa.

Amunt


És recomanable haver cursat Pedagogia Social,Antropologia Pedagògica i Planificació i Avaluació en el camp de l'Educació Social.


Amunt

CT5. Resolució de problemes i presa de decisions

CE2. Identificació i emissió de judicis raonats sobre problemes socioeducatius per millorar la pràctica professional

CE4. Diagnòstic de situacions complexes que fonamentin el desenvolupament d'accions socioeducatives

CE8. Aplicació de metodologies específiques de l'acció socioeducativa

Amunt

Els tres mòduls que conformen els materials d'aquesta assignatura responen a l'objectiu bàsic d'oferir-vos alguns elements que us permetin conèixer, entendre i interpretar aquest marc d'acció, també les seves implicacions i reptes.  Per aconseguir-ho els continguts de l'assignatura s'estructuren en tres parts:

I Part: L'objectiu d'aquesta primera part es oferir un primer acostament a la realitat escolar a través del seu marc legal, organitzatiu i estructural.  També realitzarem un breu acostament a conceptes claus com diversitat i inclusió escolar. 

II Part: aquesta segona part ens permetrà conèixer, a partir dels marcs i les experiències de les Autonomies i els territoris que han institucionalitzat la presència d'educadors en els centres de Primària i Secundària, tant les noves funcions i competències que se'ls reclamen, com el paper que assumeixen en el marc de la comunitat educativa. 

III Part: Finalment, a la tercera part, intentarem valorar de manera crítica tot el procés, accentuant els seus punts pendents, els seus aspectes incomplets, i les seves realitats més confuses. Intentant definir algunes de les perspectives de futur que l'esperen a la professió en el marc escolar, així com les exigències que se'n deriven i que s'haurien de poder assumir.

Amunt

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.

 

Amunt