Drogues: prevenció i formes d'ac. socioed. Codi:  02.523    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Aquest camp socioeducatiu de treball al voltant de les drogues i de les drogodependències és un dels tradicionals referents de l'educació social. En el decurs de les tres darreres dècades, a cavall entre el segle XX i el XXI el camp ha sofert grans modificacions. La incorporació dels educadors i educadores socials a les pràctiques ha estat progressiu i ha calgut anar actualitzant les bases de l'acció educativa. 

L'assignatura planteja un recorregut que s'inicia amb aquesta mirada històrica, per ajudar a contextualitzar i entendre en quin paradigma se sustenten els models d'intervenció contemporanis i quines són les seves implicacions. A partir d'aquí es comença a aprofundir en els àmbits d'acció socioeducativa específics del camp de les drogues com són les activitats orientades a la prevenció o les iniciatives de reducció de danys, tenint en compte els diferents grups, espais i models d'abordatge que es poden implementar, així com les seves limitacions i particularitats. Finalment, l'assignatura amplia la mirada cap a aquells altres espais, processos i contextos on des de l'Educació Social també es pot fer una aportació clau per ajudar a resoldre d'altres problemàtiques que poden sorgir al voltant del consum de drogues, com són els processos d'estigmatització i criminalització de les persones consumidores o possibles conflictes comunitaris i de convivència. L'objectiu és que l'assignatura sigui d'interès tant per a aquells/es educadors/es socials que es vulguin dedicar específicament a l'àmbit professional de les drogues, com per a aquells/es altres que, treballant en d'altres camps d'intervenció socioeducativa, puguin trobar-se també amb la realitat de les drogues en el marc de la seva pràctica professional.

Al llarg del desenvolupament de l'assignatura hi haurà constants referències a les articulacions entre teoria i pràctica, fruit de la pròpia construcció del camp d'atenció a les drogodependències. Aquesta particularitat, junt amb la seva especificitat de pràctiques interdisciplinars on conflueixen diferents professions, fan que el seu plantejament pedagògic incorpori mirades d'altres discursos i produccions teòrico-pràctiques.

El darrer element a tenir en compte en el desenvolupament de l'assignatura (i com a constant en moltes de les assignatures del Mòdul "Acció socioeducativa") és el necessari i exigit contacte quotidià amb l'actualitat respecte del camp de l'atenció a les drogodependències.  

Amunt

L'assignatura obligatòria Drogues: prevenció i formes d'acció socioeducativa pertany al Mòdul "Acció socioeducativa" del Pla d'Estudis del Grau en Educació Social, més concretament a la Matèria de "Salut i educació social". Suposa, en aquest sentit, una aproximació a un camp específic de treball socioeducatiu, si bé incorpora la visió polivalent que defineix el Grau. 

Amunt

L'assignatura té com a objectius l'assoliment de les següents competències i resultats d'aprenentatge:

 • CT 5 Resolució de problemes i de presa de decisions.
  • RAP 1: Analitzar les causes i conseqüències de les diferents accions que es poden aplicar en situacions controvertides.
  • RAP 2: Elaborar arguments per defensar la proposta d'intervenció professional en situacions controvertides.
 • CT 6 Reflexivitat i autocrítica en torn al propi treball i a les seves implicacions.
  • RAP 1: Utilitzar el pensament reflexiu i crític per afrontar situacions problemàtiques en l'àmbit de les drogues.
 • CT 9 Adaptació a noves situacions i problemàtiques socials a través de l'aprenentatge permanent.
  • RAP 1: Identificar i comprendre els nous escenaris, conflictes i reptes que es van produint en l'àmbit de la prevenció dels consums de drogues per a donar-hi solució de manera professional.
 • CT14 Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.
  • RAP 1: Reconèixer les implicacions ètiques, polítiques i institucionals dels diferents paradigmes en l'estudi de les drogues
  • RAP 2: Interpretar la vulneració dels Drets Humans i les pràctiques mancades d'ètica a l'hora d'abordar el fenomen de les drogues.
  • RAP3: Mostrar i evidenciar una actitud ètica, honesta i cívica en el treball acadèmic, evitant qualsevol ús indegut de treball de tercers
 • CE 2 Identificació i emissió de judicis raonats sobre problemes socioeducatius per a millorar la pràctica professional.
  • RAP 1: Avaluar les conseqüències de les drogues a partir de la seva evolució sociohistòrica.
  • RAP 2: Analitzar críticament la pràctica professional de l'Educació Social i la seva capacitat per a transformar la realitat social.
 • CE 4 Diagnòstic de situacions complexes que fonamentin el desenvolupament d'accions socioeducatives.
  • RAP 1: Analitzar la complexa realitat de les drogues i els conflictes que se'n poden derivar.
 • CE 5 Disseny de plans, programes i activitats d'intervenció socioeducativa en diferents contextos.
  • RAP 1: Adquirir la capacitat per analitzar i planificar accions preventive adreçades a diversos col·lectius i àmbits del fenomen de les drogues.
  • RAP 2: Dotar-se d'un pensament crític per a avaluar i millorar tota acció preventiva.
  • RAP 3: Reconèixer, comprendre i respectar la diversitat funcional, social, cultural, econòmica, política, lingüística i de gènere.
 • CE 8 Aplicació de metodologies específiques de l'acció socioeducativa.
  • RAP 1: Proposar i desenvolupar accions socioeducatives de qualitat que puguin donar resposta a les situacions controvertides.
 • CE 10 Mediació en situacions de risc i conflicte.
  • RAP 1: Proposar solucions mediades en situacions en què les drogues generen controvèrsies comunitàries.
  • RAP2: Relacionar-se de manera respectuosa, assertiva i exempta de manifestacions contràries als valors i la dignitat de les persones.
 • CB 2 Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que acostumen a mostrar-se mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
  • RAP 1: Aplicar els coneixement als casos preventius concrets.
  • RAP 2: Adquirir el sentit professional i ètic que necessita tota acció preventiva en l'àmbit de les drogues.
 • CB 3 Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
  • RAP 1: Demostrar la capacitat d'analitzar i interpretar l'evolució històrica i conceptual del fenomen de les drogues.
  • RAP 2: Adquirir la competència de cercar i analitzar dades i materials rellevants en l'àmbit de les drogues.
 • CB 4 Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  • RAP 2: Ser capaç de comunicar de manera clara els nous coneixements adquirits en l'àmbit de la prevenció del consum de drogues.

Amunt

Els continguts de l'assignatura es sistematitzen en torn als següents blocs:

I. Conceptes bàsics del fenomen sociocultural de les drogues. 

 1.  Actualitat i vigència de les drogues. Conceptes bàsics.
 2. Processos històrics i sociopolítics entorn les diferents conceptualitzacions de les substàncies en les societats occidentals.
 3. Els diferents paradigmes i les seves conseqüències en les pràctiques preventives i assistencials.
 4. La pràctica professional ètica, basada en els drets humans, l'evidència científica i amb perspectiva de gènere.

II.  Principals models d'intervenció socioeducativa l'àmbit de les drogues 

 1. Història de les drogues a Espanya: la resposta assistencial i des de les Administracions. 
 2. L'educació social en el camp de les drogodependències.
 3. Anàlisi de pràctiques i experiències en l'àmbit de la prevenció i la reducció de danys amb diferents col·lectius. 

III. Altres espais i propostes de treball sobre el tema de les drogues des de l'Educació Social

 1. L'àmbit penitenciari i de la justícia juvenil. 
 2. Mediació en conflictes socials i comunitaris derivats del consum de drogues. 
 3. El treball contra l'estigmatització de les persones usuàries.

 

Amunt

Drogues: prevenció i formes d'acció socioeducativa PDF

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt