Família i educació social Codi:  02.525    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Família i Educació Social és una assignatura obligatòria dins el Grau d'Educació Social. Pertany al Mòdul Acció Socioeducativa i a la matèria Família, Entorn i Comunitat.En aquest sentit, i com tindreu l'oportunitat de comprovar, l'acció socioeducativa amb famílies és un procés dinàmic i sempre provisional, que inclou polítiques, teories i experiències. Aprehendre'l implicarà capbussar-se en els contextos, les situacions i les subjectivitats. 

.

Amunt

És recomanable haver cursat l'assignatura de Planificació i avaluació en el camp de l'Educació Social.

Amunt

Objectius

 • Reflexionar entorn al concepte de família: aspectes i dimensions implicades en la seva definició.
 • Comprendre l'abast de les polítiques públiques adreçades als nuclis familiars i Reflexionar envers les seves implicacions per a la intervenció educativa.
 • Reconèixer i analitzar de manera crítica les raons que justifiquen l'acció socioeducativa amb les famílies, així com el context social en què es produeix aquesta acció professional.
 • Establir de manera precisa i rigorosa els àmbits i continguts propis d'aquesta acció atenent a les particularitats de les diferents tipologies familiars.
 • Posicionar-nos professionalment, com a educador/a social, en el vincle educatiu amb els subjectes i famílies prenent com a referència els principis ètics de la participació i la co-responsabilitat
 • Millorar les estratègies de treball col·laboratiu
 • Millorar les competències d'autoregulació individuals i en grup
 • Proposar un pla d'intervenció ajustat
 • Conèixer algunes pràctiques d'acompanyament socioeducatiu per a i amb famílies.
 • Qüestionar, com professionals, algunes realitats de la pràctica socioeducativa amb famílies.

Competències

 • Reflexió i autocrítica en relació al propi treball i les seves implicacions
 • Reconeixement de la diversitat i de la multiculturalitat
 • Compromís ètic amb les persones, les institucions i les pràctiques professionals
 • Identificació i emissió de judicis raonats sobre problemes socioeducatius per millorar la pràctica professional.

Amunt

  El manual en paper de l'assignatura està dividit en dues parts:   Primera Part:

L'acció socioeducativa en el treball amb famílies. Aquesta primera part dels materials introdueix les raons que justifiquen l'acció socioeducativa amb famílies, definint els seus objectius i el procés mateix de l'actuació de l'educador/a social; s'emfatitzen tant els aspectes ètics (participació i coresponsabilitat) com els epistèmics (saber de la família i saber expert) i els metodològics (intencionalitat, vincle i acompanyament) per finalitzar assenyalant algunes modalitats de l'acció socioeducativa (individual, grupal i comunitària) i reflexionant críticament sobre els usos i abusos dels programes preventius.

Segona Part: l'Experiència de l'acció

Aquest segona part dels materials us convida a conèixer quatre projectes. Trossets d'una realitat viscuda, pensada i escrita per alguns dels seus protagonistes, educadores i educadors socials. El nostre propòsit és mostrar-vos el "saber fer" de persones singulars que en l'actualitat acompanyen famílies des de marcs institucionals diversos i "acercarnos a la experiencia de la acción, la de cada uno, la de cualquiera, la que no puede hacerse sino apasionadamente y en medio de la perplejidad" (Dela Rosa, 2006: 52). Hi ha més mirades, fins i tot dins dels projectes que us presentem. I més projectes. Lluny de fórmules ideals, el nostre propòsit és poder compartir "la incómoda perplejidad que nos causa la pregunta ¿qué hacer?" (Dela Rosa, 2006: 51).

A més, pel funcionament i desenvolupament de l'assignatura també treballarem:

Bibliografia.  A més a més del manual teniu a la vostra disposició una bibliografia mínima que us permetrà aproximar-vos a les diferents realitats familiars i conèixer i analitzar les actuacions dutes a terme per les diferents administracions. Això és, ens ajudaran a identificar els diferents models teòrics -ideològics- subjacents a les polítiques i a les practiques socioeducatives vinculades/relacionades/imposades.

 

Amunt

Família i educació social PDF

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt