Educació intercultural Codi:  02.526    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Aquesta assignatura dóna una visió panoràmica dels reptes que plantegen els contextos multiculturals en l'educació, tant des d'un punt de vista teòric (àmbit conceptual i de fonamentació) com també pràctic (conseqüències educatives de la multiculturalitat i propostes socioeducatives per intervenir-hi).

 

Amunt

És recomanable haver cursat l'assignatura d'Antropologia Pedagògica.

Amunt

1. Resolució de problemes i presa de decisions.

2. Reflexió i autocrítica entorn a la pròpia tasca professional i les seves implicacions.

3. Reconeixement de la diversitat i de la multiculturalitat.

4. Compromís ètic amb les persones, les institucions i les pràctiques professionals.

Amunt

Mòduls Didàctics

L'assignatura d'educació intercultural està formada per dos mòduls didàctics: El Mòdul "El nou valor de la diferència" de Joaquín Beltràn i "L'antropologia i l'estudi de la variabilitat de les cultures humanes" d'Eva Bretones. Ambdós mòduls didàctics proporcionen un conjunt de conceptes i idees essencials que permeten dotar a l'alumnat d'un corpus teòric per a assolir els continguts i propostes de l'assignatura. Aquests Mòduls es proporcionen a partir de la PAC2 i funcionen de manera transversal, per a les PACs 2, 3 i 4.

Lectures 

Al llarg de l'assignatura es proporcionaran articles, capítols de llibre i d'altres lectures que permetran assolir de manera progressiva totes les exigències teòriques de l'assignatura.

Documents de PACs

El document de cada PAC funciona, en aquesta assignatura, com a material didàctic, ja que són elaborades de manera conjunta per l'equip docent amb aquesta intenció. La manera en què estan presentats i explicats els diferents conceptes als documents de PAC, proporciona un suport teòric que permet pensar i reflexionar al voltant dels conceptes i idees principals de l'assignatura i inclòs, donen suport per a resoldre alguna de les preguntes i d'altres reptes que planteja cadascuna de les PACs. 

Documents audiovisuals

També posem a l'abast de l'alumnat materials audiovisuals per al seu visionat: dues conferències i un resum de projecte aplicat, per a afavorir la incorporació de conceptes i metodologies a partir d'aquest suport.

La presentació dels diferents materials acompanyarà la presentació de les diferents PACs, ja que aquesta assignatura té un marcat caràcter continuat. 

Amunt

El nou valor de la diferència PDF

Amunt

Llista dels materials de què disposa l'assignatura

 • Adichie, C. N. (2009) "El peligro de la historia única" (7 octubre de 2009) TED TALK. Disponible a: https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_the_danger_of_a_single_story?language=es
 • Beltrán J. (2010) El nou valor de la diferència (Mòdul Didàctic). Barcelona: Editorial UOC;
 • Bretones, E. (2020) L'antropologia i l'estudi de la variabilitat de les cultures humanes (Mòdul Didàctic). Barcelona: Editorial UOC; 
 • Carbonell, F.; Canimas, J. (2008) Educación y conflictos interculturales. Vic, Fundación Bofill y Eumo Editorial. http://www.fbofill.cat/sites/default/files/474.pdf
 • Cohen-Émérique, M. (1993) El acercamiento Intercultural en el proceso de ayuda. "Santé Mentale au Quèbec" XVIII, 1,71-92. (Traduït per Teresa Segura i revisat per Esteban Tabares)
 • Cohen-Émérique, M. (1999). "La négociation /médiation interculturelle". A: Vie Sociale, núm. 2, París.
 • Cohen-Émérique, M. (1999). "Le choc culturel, méthode de formation et outil de recherche". A: Demorgon, J., Lipiansky, E.M. (eds.) Guide del interculturel en formation. (Pág. 301-315). París: Retz. 
 • Crenshaw, K.W (1989) Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics. University of Chicago Legal Forum: Vol. 1989, Article 8. Disponible a: https://chicagounbound.uchicago.edu/uclf/vol1989/iss1/8
 • Giménez, C. (2003) Pluralismo, Multiculturalismo e Interculturalidad. Propuesta de clarificación y apuntes educativos. Educación y futuro: revista de investigación aplicada y experiencias, 8. 
 • Gosfroguel, R. (2013) Descolonización epistemológica. Proyecto Ecos. Disponible a: https://www.youtube.com/watch?v=DYks4qCoZEo&app=desktop
 • Juliano, D. (2003) Cultura y Exclusión. Quaderns de l'Institut Català d'Antropologia, 13,    55-67.    Disponible a:  https://www.raco.cat/index.php/QuadernsICA/article/view/95560
 • Malgesini G. i Giménez C. (2000) Cultura. Disponible a:  http://redongdmad.org/manuales/educacionintercultural/datos/docs/ArticulyDocumentos/Clarificacion%20de%20conceptos/culMultIntr/CULTURA.pdf
 • Omar, S. (2015) Más allá del «choque de ignorancias»: interculturalidad y post-colonialismo. THÉMATA. Revista de Filosofía, No 52, 199-208. (3)
 • Rodrigo, M. (2006) "Comunicación Intercultural: de los prejuicios a la eficacia". A: Hacia el aula intercultural. Experiencias y referentes (pág. 129-152). Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia.
 • San Román, T. (1996) "Ni incompatibles ni idénticos". A: Los muros de la separación (pág. 105-133). Barcelona: Servicio de Publicaciones de la UAB.
 • San Román, T. (1996). Del dogmatismo a la dominación, de la incoherencia a la debilidad. en Los muros de la separación. Bellaterra: Servei de Publicacions de la UAB. 
 • San Román, T. (1996). Ni incompatibles ni idénticos. En Los muros de la separación. Bellaterra: Servei de Publicacions de la UAB. 
 • San Román, T. (1996). Propuestas particulares para una negociación de lo universal. En Los muros de la separación. Bellaterra: Servei de Publicacions de la UAB. 
 • San Román, T. (2001). «Educación, marginación y minorías culturales». Publicación electrónica. Disponible a: https://red.pucp.edu.pe/ridei/files/2011/08/100611.pdf
 • Soto, P. (2006). Docentes, sujetos culturales y mediadores interculturales. A: Hacia el aula intercultural. Experiencias y referentes. (pp. 9-39) Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia
 • Stolcke, V. (1995). Fundamentalismo cultural. Disponible a: https://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/FUNDAMENTALISMO%20CULTURAL.pdf
 • Youthme (2012) "Tras el objetivo" Disponible en: https://vimeo.com/60658555

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt