Acció socioeducativa i diversitat funcional Codi:  02.527    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
Al plantejar-nos com s'havia d'enfocar i estructurar una assignatura com aquesta, vam apostat per proposar a l'estudiant una nova mirada, que el conduís al que es podria denominar com paradigma "posthandicap" (més enllà de la discapacitat). En alguns països (de manera clara i radical al Regne Unit) fa més de 20 anys que s'ha donat aquest gir en les formes d'entendre, pensar i acompanyar a les persones amb diversitat funcional. L'adscripció d'alguns teòrics de la discapacitat al que es va donar a conèixer com Disability Studies és una forma clara de representació del gir que hem esmentat. És així com vàrem assistir al pas de la mirada mèdica a la mirada social, de la medicina a la sociologia de la discapacitat. Segurament, el canvi fou massa radical, perquè entre altres temes el cos de la persona amb diversitat funcional va passar a ser oblidat (quan era evident que es tractava d'una qüestió central en la problematització de la discapacitat).
 
Com podreu anar llegint al llarg de l'assignatura farem una revisió crítica al terme "tradicional" de discapacitat. Especialment ho farem a partir de les idees que han fonamentat autors com ara Romañach i Lobato (2005).
 
Amb altres grups d'estudiants somniàvem que hi havia possibilitats de pensar de forma diferent. Ens hi ajudaven algunes idees que a finals de curs havíem comentat amb estudiants "crítics" amb les polítiques socials de la discapacitat. Pensavam si seria possible escriure discapacitat d'una altra manera. Ens sortia més o menys així: Dis-K@pacitat. No estem segurs si només ha estat un somni d'estiu o la necessitat i les ganes de compartir amb vosaltres una altra mirada a la discapacitat, que al final ha pres forma, manllevant l'expressió de Javier Romañach, de Diversitat Funcional. En tot cas si que volíem convidar-vos a entrar en el "món" de la discapacitat d'una altra forma", amb unes altres actituds, i potser descobrir-nos com a subjectes discapacitants (o alhora amb discapacitats). Perquè, en definitiva ¿on es troba la diferència? ¿Qui la construeix? ¿És sòlida?.
 
Des de diferents perspectives i a mesura que la societat ha anat avançant, els models explicatius de la discapacitat -fonamentats sobretot en concepcions biomèdiques- han anat donant pas a altres explicacions fonamentades en concepcions socials. És així com neix el que s'ha anomenat el model social de la discapacitat. Justament a recer d'aquest model (que també podria ser considerat un moviment social) els professionals del camp de l'acció social (entre els quals s'ubiquen el treballador social i l'educador social) troben fonaments i explicacions per a dur a terme un treball d'acompanyament social i educatiu de les persones amb discapacitat. No es tracta ja només de produir "subjectes dòcils", sinó de possibilitar que les persones que presenten un seguit de dificultats i necessitats especials puguin autodeterminar les seves vides. Però aquest canvi d'orientació i enfocament el professional i fa que necessàriament aquest deixi d'amagar-se darrera la suposada màscara que l'oculta.
 
La present assignatura s'emmarca en aquest model explicatiu i aposta per plantejar un conjunt de propostes d'acompanyament social i educatiu des del respecte i la participació de les persones amb discapacitat. Entre d'altres proposem la pràctica d'impensar la discapacitat. Repensar (o impensar) la discapacitat passa per deconstruir les pràctiques socials que portem a terme amb aquelles persones que formen part d'un diagnòstic (aquest les envolta i les empassa), d'una categoria, d'una classificació etc. i sobretot per "desmuntar" els nostres arquetips de professionals (amb les màscares, les tecnologies i les teories) que ens fan sentir segurs, però especialment normals.
 
No volem defugir, en el context d'aquesta assignatura, la idea que la qüestió central del camp de la diversitat funcional és que les persones amb discapacitat han estat (i segueixen sent-t'ho) "marginades". Tal i com plantejava Len Barton el 1998: "ser discapacitado supone experimentar la discriminación, la vulnerabilidad y los asaltos abusivos a la propia identidad y estima" (1998:24).
 
Els diferents mòduls que configuren l'assignatura neixen dels treballs conjunts dels dos autors, de les inesgotables converses que al llarg dels anys hem mantingut, de la nostra passió i obsessió per desmantellar les construccions negatives i malignes de la discapacitat, del nostre treball socioeducatiu acompanyament a persones adultes amb diversitat funcional, de les classes i seminaris impartits a educadors socials, psicopedagogs, treballadors socials, treballadores familiars, etc., així com a professionals en actiu. El nostre darrer treball (Alterando la discapacidad. Manifiesto a favor de las personas, 2010) ens ha servit per exposar moltes de les nostres idees de forma sintètica. A les pàgines d'aquesta assignatura hi trobareu tota una altra perspectiva ben diferent; diferents per l'amplitud dels temes exposats i per la varietat d'aquests.
 
Com podreu veure, l'assignatura pretendrà interpel.lar-nos a nivell personal des del primer moment. Aquest fet està justificat per la creença en un model d'educador social que abans d' "investigar" els altres es mira primerament a sí mateix.
 

Amunt

Acció Socioeducativa i Diversitat Funcional és una assignatura obligatòria que dóna les bases als estudiants per entendre el món de les persones amb diversitat funcional. Serveis de formació inicial per aquells estudiants que optin per cursar la menció en Dependència i educació per a l'autonomia.

Amunt

Malgrat el contingut específic de l'assignatura parli sobre diversitat funcional, tant el contingut com la metodologia porten a pensar que el recorregut de l'assignatura té molt a veure amb les competències a adquirir per part d'un educador social de qualsevol àmbit.

Amunt

No calen, tot i que si se'n tenen a nivell professional o teòric es podran aprofitar per al desenvolupament de les activitats.

Amunt

OBJECTIUS:

1. Oferir mirades crítiques a la construcció biomèdica de la noció de discapacitat

2. Conèixer els conceptes bàsics relacionats amb l'àmbit de la diversitat funcional.

3. Clarificar les principals teories interpretatives que configuren els models d'acció socioieducativa amb persones amb diversitat funcional

4. Prendre consciència de la necessitat d'anar avançant en la normalització i valorització de la vida de les persones amb diversitat funcional.

5. Aproximar-se i reflexionar entorn a les actituds i les línies d'actuació que defineixen la intervenció social amb persones amb diversitat funcional

6. Proposar formes relacionals positives entre l'educador social i la persona amb diversitat funcional

7. Exposar i contrastar el mapa de serveis adreçats a les persones amb diversitat funcional. 
8. Facilitar instruments i recursos per a la planificació i organització d'activitats en les que participen persones amb disminucions.  

COMPETÈNCIES:

CT.5. La resolució de problemes i de presa de decisions.

CT.6. La reflexivitat i l'autocrítica entorn del treball propi i les seves implicacions.

CT.9. L'adaptació a noves situacions i problemàtiques socials mitjançant l'aprenentatge permanent

CT.10. El compromís ètic amb les persones, les institucions i la pràctica professional.

CE.2. La identificació i emissió de judicis raonats sobre problemes socioeducatius per a millorar la pràctica professional

CE.4. El diagnòstic de situacions complexes que fonamentin el desenvolupament d'accions socioeducatives

CE.8. L'aplicació de metodologies específiques de l'acció socioeducativa

CE.9. La promoció de processos de dinamització social i cultural  

Amunt

1) De la mirada mèdica  a la perspectiva social de la discapacitat
2) De la discapacitat a la diversitat fucnional
3) Paradigmes i teories de la discapacitat
4) Més enllà de la discapacitat: la persona
5) Acompanyament i diversitat funcional
6) Cartografies de la discapacitat. Serveis i professionals
7) Actituds vers la diversitat funcional

Amunt

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.

 

Amunt