Ètica aplicada a l'educació social Codi:  02.528    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Aquesta assignatura parteix de la necessitat d'introduir l'ètica en la cultura i la pràctica professional de l'educador social. Per a fer-ho possible es proposen unes activitats que permeten analitzar conflictes propis del nostre camp professional a l'hora que s'aborden qüestions o problemàtiques més àmplies. Parlar d'ètica aplicada suposa haver de fer-ho a partir d'una ètica que reflexiona i intenta orientar pràctiques concretes, així com d'un procediment que segueix una via intersubjectiva, és a dir, incorporant o tenint en compte les diferents opcions i punts de vista, entre els quals i sobretot es troba la veu dels afectats. En el moment d'analitzar les situacions concretes que es plantegin en les activitats se cercaran les respostes en la filosofia moral, el dret i la bona praxi professional. L'objectiu de l'assignatura és el d'oferir una metodologia que permeti no caure en la soledat, la improvisació o la resolució de les qüestions morals amb què es troben els professionals dels serveis socials únicament des de les pròpies conviccions, principis i regles generals.

 

Amunt

Ètica aplicada a l'Educació Social és una assignatura obligatòria de 6 crèdits del Grau en Educació Social de la UOC.

Introduir la reflexió ètica en la formació bàsica de l'educador social esdevé un objectiu prioritari d'aquest Grau. Si en totes les professions es plantegen problemes ètics, els professionals del camp social exerceixen una professió que alguns han definit "d'altes possibilitats ètiques" i, per tant, també "d'alt risc ètic". Això és així per diverses raons: en primer lloc, s'exerceix un ofici que sovint consisteix a ajudar les persones a prendre bones decisions, fins i tot a intentar transformar les maneres de ser i de veure les coses, a intentar canviar els valors, els costums i estils de vida, quan aquests suposen un greu perjudici per a la persona o atempten contra els drets fonamentals dels altres. En segon lloc, treballar amb persones vol dir, sobretot, treballar "amb la vida" de les persones, fet que ens obliga a establir-hi vincles, a mantenir una relació directa en la qual sovint impliquem les nostres pròpies vides. En tercer lloc, els problemes que s'aborden en el camp social no sempre tenen una solució tècnica organitzativa o administrativa, sinó que sovint contenen qüestions morals que requereixen reflexions i respostes ètiques. En quart lloc, treballar amb persones vol dir també i sobretot respectar la seva autonomia, fet que obliga al diàleg, que no sempre és fàcil, especialment quan es treballa amb persones amb altres valors o que no tenen plena capacitat d'autogovern. Finalment, i com a conseqüència de tot l'anterior, els professionals del camp social estan sotmesos al conflicte constant que produeix la doble funció de control i ajuda, ja que en la mesura que s'exerceix un ofici destinat a intervenir directament sobre els efectes de la desigualtat i la injustícia existents en el nostre món, es treballa també i d'alguna manera per mantenir el mateix sistema que genera aquestes desigualtats.

Totes aquestes raons obliguen a plantejar mecanismes de resposta als problemes ètics que ha d'afrontar la professió. És doncs en aquest context on cal situar una assignatura com Ètica aplicada a l'Educació Social.

Amunt

El plantejament dels materials docents de l'assignatura aporta reflexions ètiques que són vàlides per als professionals de la intervenció social, sociosanitària i psicoeducativa, és a dir, els camps en els quals l'educador/a social pot exercir la seva tasca i els professionals amb els quals molt fàcilment es relacionarà i treballarà.

Amunt

Objectius generals

 

- Entendre per què es plantegen problemes ètics en la pràctica professional de l'educació social; saber identificar-los, orientar-se adequadament i donar-hi respostes.

- Conèixer els principals aspectes, conceptes i propostes de la filosofia moral i del dret que són necessaris per escatir i donar bones respostes a les qüestions d'ètica aplicada.

- Conèixer i practicar procediments de deliberació per donar respostes adequades a problemes d'ètica aplicada en l'àmbit de l'educació social.

- Fer una exploració reflexiva als àmbits que solen generar més controvèrsies ètiques en la pràctica professional: la llibertat i l'autonomia personal i la intimitat, la confidencialitat i el secret professional.

 

Competències

Mòdul 1: Fonaments teòrics de l'Educació Social

Matèria 1: Educació

 

Competències Transversals:

CT1: Anàlisi i síntesi

CT4: Gestió de la informació

CT10: Compromís ètic amb les persones, les institucions i la pràctica professional

CT11: Argumentació en valoracions, judicis, crítiques, exposicions o defenses

CT 14. Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.

 

Competències específiques:

CE2: Identificació i emissió de judicis raonats sobre problemes socioeducatius per a millorar la pràctica professional

CE4: Diagnòstic de situacions complexes que fonamentin el desenvolupament d'accions socioeducatives

Amunt

L'assignatura compta amb un material docent elaborat pel Dr. Joan Canimas, membre del Comitè d'Ètica dels Serveis Socials de Catalunya. Aquest material docent està conformat per cinc mòduls i una H2PAC, un recurs d'aprenentatge a través del qual es pretenen resoldre propostes clau de l'assignatura a partir d'activitats que suposin un repte. Així mateix, també es compta amb un curtmetratge produït per la UOC que planteja una problemàtica ètica vinculada al camp professional de la diversitat funcional i l'enregistrament d'una tertúlia entorn de cadascun dels temes que conformen l'assignatura i que detallem a continuació:

Tema 1. Per què és important l'ètica aplicada, avui?
1. La secularització
2. El desenvolupament econòmic i tecnocientífic
3. L'eclosió de l'alteritat, el reconeixement i la democràcia
4. El biopoder i les noves formes de resistència
5. Professions de moltes possibilitats i, per tant, responsabilitats ètiques

Tema 2. Qüestions de la filosofia moral que cal conèixer
1. Ètica i moral
2. Dogmatisme, naturalisme, relativisme, escepticisme i perspectivisme
3. Moral de mínims i de màxims
4. Principis prima facie i drets absoluts
5. Antinòmies jurídiques
6. Quatre principis de la bioètica: autonomia, no maleficència, beneficència i justícia
7. Les principals fal·làcies

Tema 3. Intimitat.
1. Una necessitat humana fonamental
2. Presencialitat
3. Informació, dades personals, confidencialitat i secret professional
4. La prudència de la comunicació.
5. El professional no està sempre al servei de la persona o persones de les quals obté, processa o guarda dades personals.
6. Tres condicions prima facie per al traspàs de dades personals quan hi ha el deure de confidencialitat professional cap a la persona atesa.
7. Protocol per a l'obtenció, tractament i guarda de dades personals.
8. Adaptacions i limitacions legals de drets i deures relacionats amb l'obtenció, tractament i guarda de dades personals.

Tema 4. Llibertat
1. Llibertat d'acció, llibertat reflexiva i llibertat social
2. Fonaments de la llibertat reflexiva
3. Desitjos de primer ordre
4. Voluntat i llibertat d'acció pròpia i externa
5. Conflicte entre la voluntat i les preferències de la persona enfront del seu interès superior
6. Consentiment
7. Adaptacions i limitacions legals de drets i deures relacionats amb el consentiment informat i lliure.

Tema 5. Limitació de la llibertat i la intimitat. Paternalisme i accions coercitives protectores i perfectores.
1. Cinc possibles raons per a limitar el dret a la intimitat i la llibertat
2. Paternalisme
3. Distinció entre accions protectores i accions perfectores (o de millora)
4. (i) Accions coercitives protectores de primer nivell
5. (ii) Accions perfectives protectores de primer nivell
6. (iii) Accions coercitives protectores de segon nivell
7. (iv) Accions coercitives perfectores de segon nivell
8. (v) Accions coercitives únicament legals

Tema 6. H2PAC. Com resoldre problemàtiques ètiques? L'ètica de la complexitat. 

Curtmetratge: Decidir por otro

Joan Canimas i Sergio Domínguez (Guionistes)

Aquest curtmetratge planteja una problemàtica ètica entorn l'autonomia en la presa de decisions d'una persona en situació de dependència.

Tertúlia. L'ètica aplicada a l'àmbit psicosocioeducatiu i sociosanitari.
Amb la participació de:
Josep Ramos Montes. Psiquiatre. Membre del Comitè de Bioètica de Catalunya i del Comitè d'Ètica de Serveis Socials de Catalunya.
Begoña Román Maestre. Doctora en filosofia. Professora de la Universitat de Barcelona. Presidenta del Comitè d'Ètica de Serveis Socials de Catalunya.
Jesús Vilar Martín. Doctor en Pedagogia. Professor de la Facultat d'Educació i Treball Social Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull, professor col·laborador de la Universitat Oberta de Catalunya i Coordinador de la Comissió d'Ètica del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya.
Joan Canimas Brugué (moderador de la tertúlia).
Doctor en filosofia. Formador i assessor. Professor associat de la Universitat de Girona i professor col·laborador de la Universitat Oberta de Catalunya. Membre del Comitè d'Ètica de Serveis Socials de Catalunya.

 

Amunt

Decidir por otro Audiovisual
Com resoldre problemàtiques ètiques? PDF
Tertúlia: Joan Canimas, Jesús Vilar, Begoña Roman i Josep Ramon Montes Audiovisual

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS). Per a fer la PS s'ha d'haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació és: AC + PS. Les qualificacions finals de l'assignatura es calcularan de la manera següent:
- AC superada i presentant la PS: la qualificació final serà el resultat de la fórmula de càlcul AC + PS.
- AC no superada i, per tant, no es presenta la PS: la qualificació final serà la nota final de l'AC.
- AC de qualificació No presentat i, per tant, no es presenta la PS: la qualificació final serà No presentat.
- AC superada però no es presenta la PS: la qualificació final serà No Presentat.

 

Amunt