Acció col·lectiva i educació social Codi:  02.531    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'objectiu que es persegueix amb aquesta assignatura és introduir als/les estudiants en les anàlisis i les reflexions que s'han fet des de la Psicologia Social de l'Acció Col·lectiva. En aquest sentit, es plantegen uns continguts que ens porten des dels primers plantejaments sobre el comportament de les masses fins als plantejaments més recents sobre els moviments socials. Presenta exemples concrets de mobilització social i convida a la seva anàlisi. Finalment, ressalta la naturalesa instituïda de la realitat social i de les nostres maneres de comprendre-la i recordar-la. D'aquesta manera, promouen no només una conceptualització de processos col·lectius bàsics dins de la i l'enfocament de la matèria, sinó que s'aborden fenòmens concrets i estretament vinculats amb el seu desenvolupament actual.

 

Per un millor aprofitament de l'assignatura, ens proposem, en primer lloc, que tingueu al vostre abast les principals perspectives teòriques mitjançant les quals s'han estudiat els processos col·lectius, treballant-los des d'un punt de vista crític i reflexiu que fomenti un aprenentatge autònom i significatiu. En segon lloc, treballar des d'un punt de vista empíric i actual, els principals processos psicosocials implicats en la formació, desenvolupament i transformació dels moviments socials com a agents de canvi social. En tercer lloc, abordar els principals processos psicosocials implicats en la formació, desenvolupament i acció de les institucions socials sobre la subjectivitat i la reproducció de l'ordre social contemporani.

 

El recorregut temàtic que us proposem està ple de conceptes, teories i històries que us oferiran una  mirada diferent de la Psicologia Social. L'eix o la qüestió que ho vertebra tot és la tensió entre el canvi i la reproducció de l'ordre social, és a dir, la tensió entre allò més normatiu i allò més creatiu i canviant. Esperem que aquest conjunt de coneixements us apassionin i convidin a aprofundir en tot allò relacionat amb l'acció col·lectiva.

a

Amunt

L'assignatura pretén un apropament a una de les àrees més importants de la Psicologia Social de l'Acció Col·lectiva. Els continguts estan organitzats en un esquema que va des de les formes menys organitzades i espontànies de comportament col·lectiu, fins a les formes més formalitzades.

Amunt

Els conceptes que s'aprenen en aquesta assignatura constitueixen una magnífica base per a la pràctica de la Intervenció Social, en àrees com la Intervenció Comunitària, la Intervenció en col·lectius en risc d'exclusió, la Dinàmica de grups, etc. També ofereix eines pel treball d'Intervenció en Organitzacions.
a
a

Amunt

Grau en Educació Social:

Durant el desenvolupament de l'assignatura s'incidirà sobre un conjunt de competències transversals a saber:

1. La capacitat argumentativa; és a dir, la capacitat per justificar les idees i anàlisis elaborades, exposant-los amb claredat, ordre i coherència, i utilitzant els continguts abordats en l'assignatura de manera pertinent.

2. La capacitat per relacionar els continguts de l'assignatura amb les experiències i vivències de la vida quotidiana, així com amb exemples i casos extrets del nostre context sociocultural.

3. La reflexió i la crítica; enteses com la capacitat per qüestionar i valorar els efectes, els límits i possibilitats analítiques que ens ofereixen les teories, enteses així com productes humans susceptibles de revisió.

4. L'habilitat per aprendre autònomament i per coordinar el propi procés d'aprenentatge amb el dels companys de l'aula, a través de processos de treball en equip.
 

En aquest sentit, els principals objectius d'aprenentatge a aconseguir són:

 

Bloc 1: Processos col·lectius i acció social:

 

1. Comprendre el concepte de comportament col·lectiu: la seva definició, característiques i tipus.

2. Identificar les principals aportacions teòriques a l'estudi del comportament col·lectiu.

3. Reconèixer i analitzar els exemples concrets de comportament col·lectiu.

 

Bloc 2: Moviments socials: conflicte, acció col·lectiva i canvi social.

 

1. Comprendre el concepte de moviment social: la seva definició, característiques i tipus.

2. Identificar les principals teories que les ciències socials han desenvolupat per comprendre els moviments socials.

3. Realitzar una reflexió crítica tant dels moviments socials com dels recursos teòrics disponibles per estudiar-los.

 

Bloc 3: Institucions socials: reproducció i innovació en l'ordre social.

 

1. Conèixer les característiques bàsiques de les institucions, com s'organitzen, els seus usos i efectes.

2. Conèixer l'impacte de les institucions socials sobre la vida quotidiana de les persones: la seva identitat, pensament i acció.

3. Examinar i valorar diferents visions crítiques de les institucions i el que aporten per poder-les transformar i contribuir tant al seu canvi i funcionament com un canvi social de més ampli abast.

Grau en Ciències Socials:

Competències bàsiques i generals:

 • CB2- Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

Competències transversals: 

 • CT2- Que els estudiants siguin capaços de considerar diferents perspectives sobre els temes o problemes en els quals treballin, avaluar-los i fonamentar les conclusions i les decisions sobre la base d'aquesta avaluació.

Competències específiques:

 • CE2- Que els estudiants reconeguin les claus del funcionament de les relacions entre individus, grups i institucions socials a escala local, nacional i global, amb especial atenció a les formes emergents de diferenciació i desigualtat social.

esultados d'aprenentatge: 

 • Comprendre el comportament col·lectiu, la seva definició, característiques i tipus, des de diferents aproximacions teòriques.
 • Realitzar una reflexió crítica tant dels moviments socials com dels recursos teòrics disponibles per estudiar-los.
 • Conèixer les característiques bàsiques de les institucions, com s'organitzen, els seus usos i efectes.
 • Conèixer l'impacte de les institucions socials sobre la vida quotidiana de les persones: la seva identitat, pensament i acció.
 • Poder desenvolupar una anàlisi crítica de les institucions, dels moviments socials i de la seva relació.

Continguts:

 • Processos col·lectius i acció social
 • Definicions i tipus de comportament col·lectiu. 
 • Psicologia de les masses: ideologia i estudi del col·lectiu
 • Moviments socials: conflicte, acció col·lectiva i canvi social. 
 • Institucions socials: reproducció i ordre social
 • Identitat, subjectivitat, institucions i tecnologies del jo.

Amunt

Els continguts de l'assignatura estan distribuïts en dos tipus de materials: els mòduls i les lectures complementàries. A continuació donem alguns detalls sobre aquests materials. És necessari tenir en compte que les avaluacions de l'assignatura (PACs, Prova de Síntesi i Examen) inclouran continguts dels mòduls i de les tres lectures complementàries obligatòries. Dominar les competències de l'assignatura i arribar als seus objectius requereix de l'estudi, comprensió i assimilació dels continguts d'ambdós materials. A més, cal recordar que treballar en grup algunes PAC és una competència transversal que heu de desenvolupar.

 

Els móduls

 

Els principals continguts estan dividits en tres grans blocs. Existeix un mòdul per a cadascun d'aquests blocs. La seva lectura i estudi constituïx el punt de partida ineludible per a la comprensió i assimilació dels temes d'aquesta assignatura. Aquests mòduls oferixen una panoràmica inicial i proposen els conceptes bàsics sobre els quals s'assenta el treball de tot el semestre.

 

Bloc 1: Processos col·lectius i acció social

1. Concepte de comportament col·lectiu

2. Enfocaments teòrics dels comportaments col·lectius

3. Condicionaments ideològics en l'estudi dels comportaments col·lectius

4. El rumor com a comunicació col·lectiva

5. Les multituds en situacions de crisi

6. Control social i resistència en les xarxes interactives.

 

Bloc 2: Moviments socials: conflicte, acció col·lectiva i canvi social

 

1. Els moviments socials

2. Com s'entenen els moviments socials. Les diverses aproximacions teòriques

3. Aportacions de la psicologia social

4. Emergència, característiques i funcionament dels moviments socials

 

Bloc 3: Les institucions socials: reproducció i innovació en l'ordre social

 

1. Definició i concepcions d'institució social

2. La crítica d'Erwing Goffman a les institucions totals. El psiquiàtric

3. La crítica de Michel Foucault a la institució com a dispositiu disciplinari

4. Aproximacions a la noció de control social

5. El pensament i la identitat institucionals

6. La psicologia com a productora i reguladora de subjectivitat.

 

Les lectures

 

A més dels continguts anteriorment mencionats tindreu a la vostra disposició un conjunt de lectures organitzades al voltant d'una Web de Recursos. Durant el semestre, llegir i treballarem al menys tres d'aquests textos (un per mòdul) amb l'objectiu d'aprofundir sobre els temes presentats en els mòduls. La resta de lectures serà voluntària encara que recomanada.

Aquestes lectures obligatòries són:

Bloc 1: Processos col·lectius i acció social

 

Reicher, S (1990). Conducta de masa como acción social. A Turner, J. C. Redescubrir el grupo social. Madrid: Morata. Pp. 235-273. Aquesta lectura serà obligatòria durant aquest semestre.

 

Bloc 2: Moviments socials: conflicte, acció col·lectiva i canvi social

 

Sabucedo, J. M., Durán, M. i Alzate, M. (2010). Identidad colectiva movilizada. Revista de Psicología Social, 25 (2), 189-201. Aquesta lectura serà obligatòria durant aquest semestre.

 

Bloc 3: Les institucions socials. Reproducció i innovació en l'ordre social (0,5 crèdits ECTS)

 

Berger, P. L. I Luckmann, T. (1988). La societat com a realitat objectiva. A La construcció social de la realitat. Barcelona: Herder. Pp. 73-181. Aquesta lectura serà obligatòria durant aquest semestre.

Amunt

Amunt

Aquesta assignatura requereix de la participació activa i dinàmica del conjunt del grup. És primordial per tant visitar cada dia l'aula virtual, així com entrar en els diferents espais, per fer un seguiment de les propostes d'estudi i dels suggeriments puntuals que el consultor pugui fer, o per a participar en converses i debats amb altres companys de l'assignatura.

 

 

Els diferents espais d'interacció ofereixen la millor via per reflexionar de forma conjunta sobre els aspectes teòrics i pràctics dels continguts a treballar. Durant el semestre es farà un ús intensiu dels següents espais, accessibles des del mòdul de "comunicació", al costat esquerre de l'aula:

 

 

1. El "Tauler": Serà emprat pel consultor per a donar indicacions sobre la dinàmica de l'aula, comunicar informacions importants i donar el feedback general de les PACs. És recomanable estar molt atents a qualsevol missatge publicat en aquest espai.

 

 

2. El "Fòrum": En ell es treballarà en un primer moment les propostes de reflexió contingudes al material i desprès l'anàlisi de situacions actuals.  Així el fòrum esdevé la seu principal per preguntar, comentar i resoldre dubtes.

 

 

3. El "Wikispace": S'utilitzarà per a la conformació de grups de treball i, eventualment, per a realitzar alguna activitat relacionada amb les PACs.

 

 

4. Els "Grups de treball": En les PACs grupals cada grup tindrà a la seva disposició un espai de treball a 'Comunicació', entre l'espai de 'debat' i 'participants de l'aula' (no us confongueu amb els grups de treball que hi ha entre 'el Meu Perfil' i 'Preferits' a la part superior).

 

 

Amb l'objectiu d'afavorir el procés d'estudi resulta molt important compartir tant amb el vostre consultor com amb la resta de companyes i companys de l'aula qualsevol dubte o qüestió que sorgeixi de la lectura del material, així com de la realització de les activitats d'avaluació continuada.

 


Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.

 

Amunt