Acció col·lectiva i educació social Codi:  02.531    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'objectiu que es persegueix amb aquesta assignatura és introduir als/les estudiants en les anàlisis i les reflexions que s'han fet des de la Psicologia Social de l'Acció Col·lectiva. En aquest sentit, es plantegen uns continguts que ens porten des dels primers plantejaments sobre el comportament de les masses fins als plantejaments més recents sobre els moviments socials. Presenta exemples concrets de mobilització social i convida a la seva anàlisi. Finalment, ressalta la naturalesa instituïda de la realitat social i de les nostres maneres de comprendre-la i recordar-la. D'aquesta manera, promouen no només una conceptualització de processos col·lectius bàsics dins de la i l'enfocament de la matèria, sinó que s'aborden fenòmens concrets i estretament vinculats amb el seu desenvolupament actual.

 

Per un millor aprofitament de l'assignatura, ens proposem, en primer lloc, que tingueu al vostre abast les principals perspectives teòriques mitjançant les quals s'han estudiat els processos col·lectius, treballant-los des d'un punt de vista crític i reflexiu que fomenti un aprenentatge autònom i significatiu. En segon lloc, treballar des d'un punt de vista empíric i actual, els principals processos psicosocials implicats en la formació, desenvolupament i transformació dels moviments socials com a agents de canvi social. En tercer lloc, abordar els principals processos psicosocials implicats en la formació, desenvolupament i acció de les institucions socials sobre la subjectivitat i la reproducció de l'ordre social contemporani.

 

El recorregut temàtic que us proposem està ple de conceptes, teories i històries que us oferiran una  mirada diferent de la Psicologia Social. L'eix o la qüestió que ho vertebra tot és la tensió entre el canvi i la reproducció de l'ordre social, és a dir, la tensió entre allò més normatiu i allò més creatiu i canviant. Esperem que aquest conjunt de coneixements us apassionin i convidin a aprofundir en tot allò relacionat amb l'acció col·lectiva.

a

Amunt

L'assignatura pretén un apropament a una de les àrees més importants de la Psicologia Social de l'Acció Col·lectiva. Els continguts estan organitzats en un esquema que va des de les formes menys organitzades i espontànies de comportament col·lectiu, fins a les formes més formalitzades.

Amunt

Els conceptes que s'aprenen en aquesta assignatura constitueixen una magnífica base per a la pràctica de la Intervenció Social, en àrees com la Intervenció Comunitària, la Intervenció en col·lectius en risc d'exclusió, la Dinàmica de grups, etc. També ofereix eines pel treball d'Intervenció en Organitzacions.
a
a

Amunt

Grau en Educació Social:

Durant el desenvolupament de l'assignatura s'incidirà sobre un conjunt de competències transversals a saber:

1. La capacitat argumentativa; és a dir, la capacitat per justificar les idees i anàlisis elaborades, exposant-los amb claredat, ordre i coherència, i utilitzant els continguts abordats en l'assignatura de manera pertinent.

2. La capacitat per relacionar els continguts de l'assignatura amb les experiències i vivències de la vida quotidiana, així com amb exemples i casos extrets del nostre context sociocultural.

3. La reflexió i la crítica; enteses com la capacitat per qüestionar i valorar els efectes, els límits i possibilitats analítiques que ens ofereixen les teories, enteses així com productes humans susceptibles de revisió.

4. L'habilitat per aprendre autònomament i per coordinar el propi procés d'aprenentatge amb el dels companys de l'aula, a través de processos de treball en equip.
 

En aquest sentit, els principals objectius d'aprenentatge a aconseguir són:

 

Bloc 1: Processos col·lectius i acció social:

 

1. Comprendre el concepte de comportament col·lectiu: la seva definició, característiques i tipus.

2. Identificar les principals aportacions teòriques a l'estudi del comportament col·lectiu.

3. Reconèixer i analitzar els exemples concrets de comportament col·lectiu.

 

Bloc 2: Moviments socials: conflicte, acció col·lectiva i canvi social.

 

1. Comprendre el concepte de moviment social: la seva definició, característiques i tipus.

2. Identificar les principals teories que les ciències socials han desenvolupat per comprendre els moviments socials.

3. Realitzar una reflexió crítica tant dels moviments socials com dels recursos teòrics disponibles per estudiar-los.

 

Bloc 3: Institucions socials: reproducció i innovació en l'ordre social.

 

1. Conèixer les característiques bàsiques de les institucions, com s'organitzen, els seus usos i efectes.

2. Conèixer l'impacte de les institucions socials sobre la vida quotidiana de les persones: la seva identitat, pensament i acció.

3. Examinar i valorar diferents visions crítiques de les institucions i el que aporten per poder-les transformar i contribuir tant al seu canvi i funcionament com un canvi social de més ampli abast.

Grau en Ciències Socials:

Competències bàsiques i generals:

 • CB2- Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

Competències transversals: 

 • CT2- Que els estudiants siguin capaços de considerar diferents perspectives sobre els temes o problemes en els quals treballin, avaluar-los i fonamentar les conclusions i les decisions sobre la base d'aquesta avaluació.

Competències específiques:

 • CE2- Que els estudiants reconeguin les claus del funcionament de les relacions entre individus, grups i institucions socials a escala local, nacional i global, amb especial atenció a les formes emergents de diferenciació i desigualtat social.

esultados d'aprenentatge: 

 • Comprendre el comportament col·lectiu, la seva definició, característiques i tipus, des de diferents aproximacions teòriques.
 • Realitzar una reflexió crítica tant dels moviments socials com dels recursos teòrics disponibles per estudiar-los.
 • Conèixer les característiques bàsiques de les institucions, com s'organitzen, els seus usos i efectes.
 • Conèixer l'impacte de les institucions socials sobre la vida quotidiana de les persones: la seva identitat, pensament i acció.
 • Poder desenvolupar una anàlisi crítica de les institucions, dels moviments socials i de la seva relació.

Continguts:

 • Processos col·lectius i acció social
 • Definicions i tipus de comportament col·lectiu. 
 • Psicologia de les masses: ideologia i estudi del col·lectiu
 • Moviments socials: conflicte, acció col·lectiva i canvi social. 
 • Institucions socials: reproducció i ordre social
 • Identitat, subjectivitat, institucions i tecnologies del jo.

Amunt

Els continguts de l'assignatura estan distribuïts en dos tipus de materials: els mòduls i les lectures complementàries. A continuació donem alguns detalls sobre aquests materials. És necessari tenir en compte que les avaluacions de l'assignatura (PACs, Prova de Síntesi i Examen) inclouran continguts dels mòduls i de les tres lectures complementàries obligatòries. Dominar les competències de l'assignatura i arribar als seus objectius requereix de l'estudi, comprensió i assimilació dels continguts d'ambdós materials. A més, cal recordar que treballar en grup algunes PAC és una competència transversal que heu de desenvolupar.

 

Els móduls

 

Els principals continguts estan dividits en tres grans blocs. Existeix un mòdul per a cadascun d'aquests blocs. La seva lectura i estudi constituïx el punt de partida ineludible per a la comprensió i assimilació dels temes d'aquesta assignatura. Aquests mòduls oferixen una panoràmica inicial i proposen els conceptes bàsics sobre els quals s'assenta el treball de tot el semestre.

 

Bloc 1: Processos col·lectius i acció social

1. Concepte de comportament col·lectiu

2. Enfocaments teòrics dels comportaments col·lectius

3. Condicionaments ideològics en l'estudi dels comportaments col·lectius

4. El rumor com a comunicació col·lectiva

5. Les multituds en situacions de crisi

6. Control social i resistència en les xarxes interactives.

 

Bloc 2: Moviments socials: conflicte, acció col·lectiva i canvi social

 

1. Els moviments socials

2. Com s'entenen els moviments socials. Les diverses aproximacions teòriques

3. Aportacions de la psicologia social

4. Emergència, característiques i funcionament dels moviments socials

 

Bloc 3: Les institucions socials: reproducció i innovació en l'ordre social

 

1. Definició i concepcions d'institució social

2. La crítica d'Erwing Goffman a les institucions totals. El psiquiàtric

3. La crítica de Michel Foucault a la institució com a dispositiu disciplinari

4. Aproximacions a la noció de control social

5. El pensament i la identitat institucionals

6. La psicologia com a productora i reguladora de subjectivitat.

 

Les lectures

 

A més dels continguts anteriorment mencionats tindreu a la vostra disposició un conjunt de lectures organitzades al voltant d'una Web de Recursos. Durant el semestre, llegir i treballarem al menys tres d'aquests textos (un per mòdul) amb l'objectiu d'aprofundir sobre els temes presentats en els mòduls. La resta de lectures serà voluntària encara que recomanada.

Aquestes lectures obligatòries són:

Bloc 1: Processos col·lectius i acció social

 

Reicher, S (1990). Conducta de masa como acción social. A Turner, J. C. Redescubrir el grupo social. Madrid: Morata. Pp. 235-273. Aquesta lectura serà obligatòria durant aquest semestre.

 

Bloc 2: Moviments socials: conflicte, acció col·lectiva i canvi social

 

Sabucedo, J. M., Durán, M. i Alzate, M. (2010). Identidad colectiva movilizada. Revista de Psicología Social, 25 (2), 189-201. Aquesta lectura serà obligatòria durant aquest semestre.

 

Bloc 3: Les institucions socials. Reproducció i innovació en l'ordre social (0,5 crèdits ECTS)

 

Berger, P. L. I Luckmann, T. (1988). La societat com a realitat objectiva. A La construcció social de la realitat. Barcelona: Herder. Pp. 73-181. Aquesta lectura serà obligatòria durant aquest semestre.

Amunt

Material Suport

Amunt

Aquesta assignatura requereix de la participació activa i dinàmica del conjunt del grup. És primordial per tant visitar cada dia l'aula virtual, així com entrar en els diferents espais, per fer un seguiment de les propostes d'estudi i dels suggeriments puntuals que el consultor pugui fer, o per a participar en converses i debats amb altres companys de l'assignatura.

 

 

Els diferents espais d'interacció ofereixen la millor via per reflexionar de forma conjunta sobre els aspectes teòrics i pràctics dels continguts a treballar. Durant el semestre es farà un ús intensiu dels següents espais, accessibles des del mòdul de "comunicació", al costat esquerre de l'aula:

 

 

1. El "Tauler": Serà emprat pel consultor per a donar indicacions sobre la dinàmica de l'aula, comunicar informacions importants i donar el feedback general de les PACs. És recomanable estar molt atents a qualsevol missatge publicat en aquest espai.

 

 

2. El "Fòrum": En ell es treballarà en un primer moment les propostes de reflexió contingudes al material i desprès l'anàlisi de situacions actuals.  Així el fòrum esdevé la seu principal per preguntar, comentar i resoldre dubtes.

 

 

3. El "Wikispace": S'utilitzarà per a la conformació de grups de treball i, eventualment, per a realitzar alguna activitat relacionada amb les PACs.

 

 

4. Els "Grups de treball": En les PACs grupals cada grup tindrà a la seva disposició un espai de treball a 'Comunicació', entre l'espai de 'debat' i 'participants de l'aula' (no us confongueu amb els grups de treball que hi ha entre 'el Meu Perfil' i 'Preferits' a la part superior).

 

 

Amb l'objectiu d'afavorir el procés d'estudi resulta molt important compartir tant amb el vostre consultor com amb la resta de companyes i companys de l'aula qualsevol dubte o qüestió que sorgeixi de la lectura del material, així com de la realització de les activitats d'avaluació continuada.

 


Amunt

L'estudiant té disponible la següent bibliografia a la biblioteca:

 

Bloc 1: Processos col·lectius i acció social

 

1. Fernández Christlieb, Pablo (1994). La Psicología colectiva un fin de siglo más tarde: Su disciplina, su conocimiento, su realidad. Barcelona : Anthropos Zamora (Michoacán-México): Colegio de Michoacán.

 

2. Moscovici, Serge (1985). La era de las multitudes: un tratado histórico de psicología de las masas. Traducción de Aurelio Garzón del Camino. México: Fondo de Cultura Económica.

 

3. Ortega y Gasset (2008). La rebelión de las masas. Madrid: Tecnos.

 

4. Tajfel, Henri (1984). Grupos humanos y categoría sociales: Estudios de psicología social. Barcelona: Herder.

 

5. Vázquez Sixto, Félix ( cop. 2001). La Memoria como acción social: relaciones, significados e imaginario. Barcelona: Paidós.

 

Bloc 2: Moviments socials

 

1. Ibarra, Pedro y Tejerina, Benjamín (1998). Los movimientos sociales: Transformaciones políticas y cambio cultural. Madrid: Trotta.

 

2. Javaloy, Federico; Rodríguez, Alvaro y Espelt, Esteve (2001) .Comportamiento colectivo y movimientos sociales : un enfoque psicosocial. Madrid: Prentice Hall.

 

3. McAdam, Doug; McCarthy, John; Zald, Mayer (1999). Movimientos sociales: Perspectivas comparadas. Madrid: Istmo.

 

4. Melucci, Alberto (2001). Vivencia y convivencia. Madrid: Trotta.

 

Bloc 3: Les institucions socials

 

1. Douglas, Mary (1987). How institutions think. London: Routledge & Kegan Paul.

 

2. Foucault, Michel (1998). Vigilar y castigar : nacimiento de la prisión. Traducción de Aurelio Garzón del Camino (11ª ed). Madrid : Siglo XXI.

 

3. Foucault, Michel (1995). La verdad y las formas jurídicas. Barcelona: Gedisa.

 

4. Goffman, Erving (1970). Internados: Ensayos sobre la situación social de los enfermos mentales. Buenos Aires : Amorrortu.

A

Amunt

 

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.


Ponderació de les qualificacions

Opció seguint i superant l'AC: AC

Nota final d'assignatura: AC

Opció amb EX: EX + AC

Nota final d'assignatura: EX + AC

EX = 65 %

AC = 35 %

Notes mínimes:

· EX = 4

Aquesta fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a l'EX. Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4 o la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a l'EX, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX.

En el cas d'assignatures amb pràctiques (Pr) que creuïn amb l'examen (EX), la fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a FE (FE=EX+Pr). Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4, la qualificació resultant de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX. Quan la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a FE, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a FE.

Amunt

L'avaluació contínua pot facilitar molt a l'assimilació dels continguts de l'assignatura, a més d'ajudar a dominar les seves eines conceptuals. Així doncs, no és només una eina d'avaluació sinó una eina d'aprenentatge amb la qual podeu enriquir els vostres coneixements, al mateix temps que us feu destres en el treball intel·lectual i en les pràctiques pròpies de la vostra projecció professional. En participar en l'avaluació contínua al ritme establert comprovareu els vostres progressos i la consecució progressiva dels objectius d'aprenentatge. A més ajustareu el vostre treball en l'assignatura sense haver de posar-ho tot en joc en un sol dia, en una única prova final.

Aquesta modalitat d'avaluació, basada en l'adquisició progressiva de competències, consta de tres PACS. A més de les tres PAC l'avaluació continua també consta d'una prova de Síntesi (PS). Acollir-se al model d'avaluació contínua implica acceptar els terminis i formats de lliurament establerts. En aquest sentit, és important ressaltar que: (a) L'incompliment de les normes de lliurament de les PAC pot afectar negativament la seva nota, (b) Les dates de publicació, realització i lliurament de les PAC no són negociables, Tingueu en compte aquestes condicions per a l'adequada planificació del vostre semestre.

Les Proves d'Avaluació Continuada (PAC)

Les PACs consisteixen en l'anàlisi de casos concrets utilitzant la teoria vista durant el bloc corresponent. L'enunciat de cada PAC inclourà la presentació del cas (a través de notícies, vídeos, vinyetes, etc.) i la formulació d'una o més preguntes o activitats a realitzar. La resposta a aquestes preguntes requerirà d'algun tipus d'elaboració pròpia, original, estructurada i ben argumentada. Les millors respostes seran sempre aquelles que, complint amb els requisits de la PAC, superin el simple resum dels continguts estudiats durant el bloc i demostrin la capacitat dels autors per a (1) argumentar, (2) relacionar els continguts amb la vida quotidiana i/o amb casos concrets, (3) abordar reflexiva i críticament les teories, (4) aprendre autònomament i en equip (veure apartat d'Objectius i Competències). També es tindrà en compte per a la qualificació el compliment de les normes de presentació, la cura dels aspectes formals del treball (puntuació, ortografia, presentació, etc.), l'ús de fonts complementàries i la seva correcta referenciació en el cos del treball i en una bibliografia (consultar la secció "Recomanacions per a una excel·lent Avaluació Continuada").

La PAC 1 avalua els continguts del primer mòdul i el seu text complementari associat. Cal lliurar individualment a través del Registre d'Avaluació Continuada.Es recomana als estudiants que qualsevol pregunta que pugui resultar d'interès per a tots els companys es publiqui en el fòrum general de l'aula i no enviada a la bústia personal del consultor. Valoració 30%

La PAC 2 es lliurarà individualment al Registre d'Avaluació Continuada i avalua els continguts del segon mòdul.  Es recomana als estudiants que qualsevol pregunta que pugui resultar d'interès per a tots els companys es publiqui en el fòrum i no enviada a la bústia personal del consultor.  Valoració 30%

La PAC 3 es realitzarà individualment i avalua els contingut del tercer mòdul. Com la resta es lliurarà puntualment en el Registre d'Avaluació Continuada. Valoració 40%

Per superar l'avaluació continuada és necessari presentar totes les PACs El valor de cada pac, respectivament, es: PAC 1, 30%, PAC 2, 30%, PAC 3, 40%. La superació de la pac individual és indispensable per superar l'assignatura. En el cas de suspendre una PAC amb una D s'ha d'anar a l'examen final. en el cas d'obtenir una C- és possible aprovar l'avaluació continuada (sempre que no sigui pas la pac individual) si les altres dues notes són com a mínim una C+ i una B. La nota final de l'avaluació continuada es creuarà amb la nota de la PS, d'acord amb el quadre del model d'avaluacions finals, i permetrà l'obtenció de la nota final de l'assignatura.

 La Prova de Síntesi (PS)

A la part final del semestre, en les dates establertes en el calendari de la UOC, es realitzarà una Prova de Síntesi (PS) en què s'han de presentar tots els estudiants que hagin aprovat l'avaluació contínua. La PS té un valor del 40% de la nota final.

De manera similar a les PACs, la PS presentarà un cas concret i plantejarà una o diverses preguntes que orienten l'anàlisi del cas i es demanarà a l'estudiant que apliqui conceptes extrets de tots els mòduls i de les lectures recomanades. La realització de la PS serà presencial i no es permetran materials de suport. La PS no és un prova que consisteix a memoritzar i repetir els materials, sinó que pretén que relacioneu els diferents conceptes claus treballats durant l'assignatura i manifesteu les competències adquirides durant l'avaluació continuada, tot donant una resposta analítica i reflexiva al cas plantejat. La durada de la prova serà d'una hora.

Per calcular la nota final de l'assignatura cal tenir en compte que l'AC té un valor del 60% i la PS un valor del 40%. Per tant, cal considerar que la PS té una valoració (A, B, C, D, N) que influirà la nota final proposta de l'AC.

Estudieu comprensivament per la PS

La PS no és un examen sobre les PACs, de manera que pot incloure preguntes sobre continguts no avaluats directament a través de l'Avaluació Continuada. La/les preguntes que es plantejaran en la PS exigiran l'estudiant un coneixement dels conceptes bàsics de l'assignatura i requeriran d'una resposta sintètica, precisa, reflexiva, original i ben argumentada. En cap moment, cal presentar un resum de tots, o de bona part, dels continguts de l'assignatura. Per aquest motiu, la preparació per a aquesta prova no requereix de la memorització mecànica dels materials, sinó de la comprensió i apropiació global dels continguts.En enfrontar la PS tingueu en compte que només comptareu amb una hora i que no es permet utilitzar cap tipus de material. 

Recomanacions per a una excel·lent Avaluació Continuada

Justifiqueu tota resposta amb arguments i reflexions ben fonamentades

Les PACs i PSs d'alta qualitat no es limiten a reproduir el contingut dels mòduls i les lectures complementàries. En primer lloc, mostren una veritable comprensió dels conceptes i teories, no la seva memorització o repetició. Per aquest motiu, no es demanarà en cap PAC (ni es valorarà positivament) que resumiu el contingut dels mòduls i lectures, sinó que apliqueu aquests coneixements de maneres concretes. El que s'espera, d'altra banda, és que empreu els continguts per a argumentar raonada i ordenadamente les vostres respostes, que il·lustreu les vostres postures amb exemples concrets, i que sigueu sensibles a les diferències en l'enfocament de cada teoria utilitzada.

Utilitzeu comprensivament la bibliografia addicional

Les millors PACs mostren un veritable esforç de consulta i aprofundiment. Això vol dir que apareixen mencions a textos no treballats durant l'assignatura. Per aquest motiu us convidem a recuperar el contingut d'altres mòduls de la carrera, així com de llibres i articles científics.

El seguiment de les directrius del treball en grup és fonamental per la realització d'una bona activitat. Un treball en grup mai no pot significar, el repartiment i posterior adició de les preguntes orientatives de les activitats. Per contra, un treball en grup implica la reflexió i redacció conjunta dels continguts teòric en relació amb el cas pràctic estudiat.

Citeu correctament la bibliografia utilizada 

Els mòduls, les lectures complementàries i el material addicional han d'estar adequadament referenciats en la PAC. Un exemple de com citar i referenciar els textos consultats es pot veure aquí: http://www.uoc.edu/serveilinguistic/criteris/convencions/referencies_bib.html. En el cas de recursos electrònics, sempre que sigui possible, és imprescindible posar l'autor, el títol, el lloc on s'ha publicat, el link i la data d'accés. Posar simplement el link es considerarà com a una cita incorrecta.

 Eviteu el plagi

La política de la UOC respecte al plagi és molt estricta. Qualsevol indici clar de plagi en les PACs, PS o Exàmens implica la suspensió automàtica de la prova. Per això és fonamental tenir clar què s'entén per plagi en la nostra assignatura. Es considerarà plagi:

 1. La utilització de fragments textuals de treballs d'altres companys de l'aula o de l'assignatura (fins i tot en el cas que els treballs siguin de semestres passats). Quan dos o més treballs comparteixin parts exactes del seu contingut (sense importar l'extensió d'aquests fragments), se suspendran tots els treballs implicats sense importar quin d'ells és l'original i quin és la còpia.
 2. La utilització de frases o paràgrafs textuals dels mòduls, lectures complementàries i altres documents sense indicar la font (nom de l'autor, data de publicació del seu treball i pàgina on se situa la cita). Les cites textuals són benvingudes en els treballs si no s'utilitzen excessivament i si estan adequadament referenciades (les normes de l'APA són una excel·lent guia per a aquest últim cas).
 3. El parafraseig o reformulació del contingut dels mòduls, lectures i altres documents sense indicar la font (autor i data). Es recomana que quan l'estudiant utilitzi els conceptes que apareixen en els materials ho faci en les seves pròpies paraules. Això vol dir que menció explícita o implícita a les idees d'un autor (inclosos els autors dels mòduls) ha de ser referenciada.

L'ús no referenciat de contingut d'altri (no original) es penalitza amb la suspensió de la totalitat de l'Avaluació Continuada. Per aquest motiu és fonamental que l'ús de qualsevol tipus de material (inclosos els mòduls i lectures complementàries) estigui adequadament referenciat. Això és especialment important quan s'usen cites textuals, però també resulta vàlid per a qualsevol reformulació d'idees que no siguin originals vostres. Així doncs, sempre que utilitzeu les idees d'altres, indiqueu adequadament la font

 


 

Amunt

Aquells estudiants que no hagin seguit o completat el procés d'Avaluació Continuada o no l'hagin superada (C-, D, N) tenen l'opció de presentar-se a un Examen Final per a avaluar l'adquisició de les competències. L'Examen Final constarà de dos enunciats per a cada bloc que podran ser preguntes de desenvolupament o anàlisi de casos.Les lectures obligatòries de cada bloc també entren dins l'avaluació de l'examen final. Els estudiants haureu d'escollir i respondre un dels enunciats de cada bloc, per a un total de tres enunciats. No es permetrà l'ús de cap tipus de material per a realitzar aquesta prova. En aquesta modalitat d'avaluació la nota final de l'assignatura serà la qualificació obtinguda en aquest examen. 
a

Amunt

La devolució de la valoració de les PACs es farà de forma general  mitjançant un document que es penjarà en el tauler. Aquest document recollirà els punts forts del conjunt de les PACs, però sobretot els punts febles més destacats, les relacions que s'hagin establert incorrectament, les errades d'argumentació de la resposta, etc. L'objectiu d'aquesta valoració serà doble. Per un costat, permetrà a l'estudiant conèixer els criteris amb què s'ha avaluat la seva PAC. Per un altre, ha de servir com una eina que proporcioni a l'estudiant les claus per avançar en el seu coneixement.

 

En el cas que un estudiant desitgi un feedback personalitzat ha de sol·licitar-lo al consultor/a durant la setmana següent a la publicació de les notes (una vegada superat aquest termini, no es donaran feedbacks individuals). L'estudiant haurà d'assenyalar els dubtes concrets que té en relació a la valoració feta pel consultor/a. 

Amunt