Alfabetització digital Codi:  02.532    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

No podem entendre l'educació (i per extensió l'alfabetització) com una acció neutra. Tal i com ens diu un dels pedagogs rellevants de la praxis educativa a llatinoamèrica "si en una época ha sido importante la opción política del educador, hoy lo es más que nunca. Sin esta opción y compromiso se hará cada día más difícil el cambio social", (1985, Francisco Gutiérrez, Educación como praxis política).

Amb l'alfabetització passa una cosa semblant: no es tracta que l'educador ensenyi el domini de les tecles, de la navegació, l'art del format, etc. Es tracta que ensenyi a l'altre a ser crític i dinàmic, a dirigir el seu projecte de vida i a que les tecnologies puguin servir-li per aprendre al llarg de la vida.

Els conceptes com divisòria digital, exclusió digital, alfabetització digital, etc. tenen múltiples accepcions i poden aproximar-se des de diverses disciplines: des de les Telecomunicacions i la Informàtica pel que fa referència Alfabetització i exclusió digital, a aspectes més relacionats amb la infraestructura, fins el Dret, l'Economia o les Ciències de la Comunicació pel que fa referència a qüestions referents a drets de propietat a la Xarxa, els serveis al seu voltant o els usos i continguts a la mateixa, tot passant per com formem les persones en les infraestructures i tecnologies per a què puguin aprofitar-se d'aquests drets, serveis, continguts i usos en general.

És en aquest darrer aspecte que centrarem el contingut essencial de l'assignatura, en com les persones poden apropiar-se de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació per a funcionar en societat. Defensem que el fet de no fer-ho, de no apropiar-se de les TIC, pot comportar disfuncions en la inclusió social d'aquestes persones, i que aquest risc d'exclusió social s'ha de combatre d'una determinada manera, de la mateixa manera que es combaten altres exclusions com les derivades de la pobresa, aspectes de gènere, raça o religió, etc.

És per això, perquè l'estudi està centrat en com educar les persones en les TIC per a què no perdin oportunitats de trobar feina, de formar-se, de relacionar-se, de socialitzar-se en general, que l'enfocament és fa eminentment des de l'àmbit de la Pedagogia.

Des d'aquesta perspectiva, no podem obviar conèixer i analitzar el paper dels Entorns Personals d'Aprenentatge (Personal Learning Environments) en el context actual de la societat del coneixement i la web 2.0. Un recurs clau en base al qual estructurar i desenvolupar les competències digitals per al segle XXI.

Per això, al mateix temps que us plantegem un treball més conceptual i teòric en torn a l'alfabetització digital, també uns proposem un exercici més pràctic, de reflexió i d'enriquiment personal en relació a les vostres pròpies competències digitals. Ho farem de forma transversal (al llarg de tot el semestre) analitzant i compartint els vostres entorns personals d'aprenentatge digitals. En aquest sentit, la matèria us vol facilitar un espai d'aprenentatge aplicat al vostre propi desenvolupament professional i personal en la societat digital actual.

Amunt

L'assignatura és una optativa que forma part del perfil d'optativitat ANIMACIÓ SOCIOCOMUNITÀRIA.
Capacita als estudiants per treballar en la línia dels projectes d'Alfaberització Digital com a eines per possibilitar la participació i per exercir el dret a la Ciutadania.

Amunt

És recomanat haver cursat Competències TIC en Educació Social.

Amunt

Objectius

 • Identificar i explicar els elements característics de la societat de la informació que afecten la capacitació i la inclusió de les persones en la societat del coneixement.
 • Determinar i interpretar els diferents estadis en la capacitació de les persones, des de l'alfabetització a l'execució de competències.
 • Explicar en què consisteix l'alfabetització digital i identificar-ne els components.
 • Reconèixer les persones i col·lectius que estan en situació de risc d'exclusió digital.
 • Ubicar i analitzar críticament els recursos, agents, polítiques i iniciatives existents a qualsevol societat per prevenir i combatre l'exclusió digital.
 • Connectar de forma crítica tot allò que relaciona l'exclusió social amb l'exclusió digital.
 • Conèixer, analitzar i reflexionar sobre les competències digitals lligades a l'aprenentatge al llarg de tota la vida en la Societat del Coneixement. 
 • Construir i actualitzar un Entorn Personal d'Aprenentatge a partir de les necessitats d'aprenentatge pròpies, així com dels recursos dels quals es disposa. 
 • Identificar i utilitzar noves eines i/o serveis per integrar-los en el nostre Entorn Personal d'Aprenentatge.
Competències


 • Comunicació efectiva a través de diferents mitjans i en diversos contextos.
 • Gestió de la informació.
 • Treball en xarxa i en equips multidisciplinars.
 • Argumentació en valoracions, judicis, crítiques, exposicions o defenses.
 • Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional
 • Disseny de plans, programes, activitats d'intervenció socioeducativa en diferents contextos
 • Disseny i desenvolupament de processos de participació social i desenvolupament comunitari

Amunt

MÒDUL 1

Els Entorns Personals d'aprenentatge (PLE)

1. Definició

2. Parts d'un PLE

3. L'impacte i la importància del PLE

 

MÒDUL 2

Conceptes clau per entendre les tecnologies en l'`àmbit social

1. Exclusió i inclusió digital

2. La capacitació de les persones en la societat de la informació: alfabetització digital i empoderament

3. Perspectives i polítiques de la societat de la informació

 

MÒDUL 3

Contextos i usos de les tecnologies en l'acció social

1. Contextos d'exclusió digital i agents d'alfabetització digital

2. Ús de les tecnologies en l'acció socioeducativa

 

MÒDUL 4

Metodologies i propostes d'acció socioeducativa amb les tecnologies

1. Desenvolupament de competències tecnològiques i informacionals

2. Experiències i casos d'ús de les tecnologies en l'acció socioeducativa

Amunt

Wordpress Alfabetització digital Web

Amunt

Ortoll, E. (2004): Conceptes clau en alfabetització i exclusió digital. Materials UOC.

Collado, A.J. (2004): Contextos d'exclusió digital i agents d'alfabetització digital. Materials UOC.

Casacuberta, D.; Ortoll, E. (2004): Metodologies en l'alfabetització digital. Materials UOC.

Casacuberta, D. (2004): Praxis i polítiques en alfabetització digital. Material UOC.


Com a espai de suport a tot el treball que farem en relació a l'Entorn Personal d'aprenentatge (PLE) podeu accedir al site "Tot sobre PLE" http://ves.cat/bjOP. Aquí trobareu tota la informació de referència per poder treballar aquest contingut pràctic de la matèria.

Especialment, i per situar-vos en el concepte de PLE i les seves dimensions, es recomana la lectura de l'article:

Adell, J.; Castañeda, L. (2010): Los Entornos Personales de Aprendizaje (PLEs): una nueva manera de entender el aprendizaje en Roig, R.; Fionucci, M. (Eds.): Claves para la investigación en innovación y calidad educativas. La integración de la Tecnologías de la Información y la Comunicación y la Interculturalidad en las aulas. Alcoy. Marfil - Roma TRE Univerita degli studi.
http://digitum.um.es/xmlui/bitstream/10201/17247/1/Adell&Casta%C3%B1eda_2010.pdf   [consulta 15 febrer 2014]

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt