Educació per a l'acció crítica Codi:  02.533    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

El propòsit d'aquesta assignatura va més enllà dels estrictes límits professionalitzadors d'un Grau destinat a formar futurs educadors socials. Hi ha en ella una voluntat de promoure el pensament crític amb la intenció de proporcionar eines teòriques i pràctiques per tal de comprendre i interpretar els canvis que es produeixen en el món, en la societat i en la nostra pròpia consciència. En aquest sentit, el primer objectiu d'un pensament crític és el de reflexionar sobre l'existència real i quotidiana en la qual tots estem immersos. Aquest objectiu compromet el pensament crític en una lluita dialèctica que permet definir els àmbits possibles d'emancipació individual i col·lectiva. Cal començar, però, amb l'educació per a l'acció crítica d'un mateix, quelcom que passa per la presa de consciència i la necessitat d'implicar-se en la ruptura radical d'un ordre social profundament injust i violent. És la recerca persistent d'aquest propòsit el que compromet l'educació amb l'acció crítica i, a un mateix, amb tota una tradició històrica que aposta per una educació negativa, aquella que ens ensenya a desconfiar dels mecanismes des dels quals s'exerceix el poder i, per sobre de tot, l'obediència voluntària dels individus i les societats. Tot això anirà apareixent al llarg de les diferents activitats que us proposarem en aquesta assignatura. Una assignatura que no defuig el compromís polític i ens interpel·la a l'hora de prendre una posició envers la realitat que vivim i ens envolta. 

Amunt

Educació per a l'acció crítica és una assignatura optativa de 6 crèdits ECTS que forma part de la menció corresponent a l'Animació sociocomunitària.

Amunt

Aquesta assignatura pretén que l'estudiant assoleixi un seguit de competències que permetin  interpretar críticament la realitat amb l'objectiu de promoure un pensament autònom i un compromís polític capaç de projectar-se en l'exercici de la pràctica professional.

Amunt

Aquesta assignatura remet a referències històriques, filosòfiques i culturals força diverses. Els textos que composen el manual docent, principal font (però no única) d'informació, s'han escrit amb el propòsit d'aportar elements d'anàlisi crítica de la societat i les formes actuals de dominació.

Amunt

Objectius generals  

Aquesta assignatura es proposa assolir els objectius següents:  

1. Donar a conèixer alguns referents històrics i epistemològics del pensament i la teoria social crítica.  

2. Reflexionar sobre la vigència de diferents autors i obres de pensament crític per establir la seva vinculació amb una educació per a l'acció crítica.  

3. Pensar la nostra època des del que ha suposat la despotenciació de la crítica i la recerca de vies per a la seva superació.  

4. Analitzar críticament alguns esdeveniments recents per prendre consciència de les lògiques despolititzadores i de dominació a les quals cal fer front en l'actualitat.  

5. Promoure el pensament crític i autònom i noves formes de compromís amb l'acció política.    

Competències  

Competències transversals:    

CT6. Reflexivitat i autocrítica entorn del propi treball i les seves implicacions.  

CT9. Adaptació a noves situacions i problemàtiques socials a través de l'aprenentatge permanent.

CT10. Compromís ètic amb les persones, les institucions i la pràctica professional.    

CT 14. Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.

Competències específiques:  

CE2. Identificació i emissió de judicis raonats sobre problemes socioeducatius per millorar la pràctica professional.  

CE4. Diagnòstic de situacions complexes que fonamentin el desenvolupament d'accions socioeducatives.

Amunt

Els materials que s'han recollit en el manual docent d'aquesta assignatura intenten donar resposta a dues preguntes: com podem pensar la realitat i com podem transformar-la. De fet, aquesta ha estat la interrogació de l'Occident modern a l'hora de fer front a la realitat; la qüestió de la representació i de la intervenció. Si la posició dels agents socials (en aquest cas, la nostra, com a educadors socials però també com a membres d'una comunitat) construeix la realitat i els problemes que cal tractar, la importància de la nostra ubicació discursiva, dels conceptes que utilitzem, de la capacitat de lectura dels imperatius del discurs dominant i el sentit que atorguem al que fem, etc. han de formar part del treball que cal fer al llarg de la nostra formació. És així com cal entendre aquesta assignatura. L'objectiu és que Educació per a l'acció crítica ajudi a construir una posició (política) per dotar-nos d'eines que activin el pensament i ens permetin qüestionar com ens situem davant la realitat. Tenint en compte tot això, aquesta assignatura compta amb diferents materials i fonts d'informació. El manual docent desenvolupa els continguts següents:
 
Mòdul didàctic 1
El problema de la transformació social
Marina Garcés Mascareñas

1. Dialèctica i emancipació: la teoria crítica
2. Ètica i política: entre la comunicació i la comprensió
3. Marxisme i filosofia: la perspectiva del segle XX
4. Subjectes biopolítics
 
 
Mòdul didàctic 2
El problema de la diferència
Marina Garcés Mascareñas

1. Signe, poder, subjectivitat
2. Diferència i immanència. Gilles Deleuze
3. Diferència i desconstrucció. Jacques Derrida
4. Diferència i gènere: Judith Butler
5. Diferència i postmodernitat
6. Pragmatisme i postfilosofia
 
 
Mòdul didàctic 3
Pensament crític i acció política. De Marx a la crítica postmoderna
Jordi Solé Blanch
 
1. Els antecedents del pensament crític
2. Més enllà de Marx: la teoria crítica de la societat
3. La contracultura nord-americana i el Maig del 68
4. La crítica postmoderna
 
 
Mòdul didàctic 4
Crítica a la raó neoliberal. Prendre una posició
Jordi Solé Blanch
 
1. Crítica a l'economia política neoliberal
2. Un nou poder governamental
3. Produir el subjecte neoliberal
4. Vides precàries i malestar social
5. Polititzar la vida, transformar la societat
6. Prendre una posició des de l'educació social
 
 
Mòdul didàctic 5
La despotenciació de la crítica i la seva superació
Santiago López Petit

1. La crítica entra en crisi
2. Pensament i ordre
3. La necessitat d'un canvi de paradigma
4. La crítica com a politització
5. La força de l'anonimat

Amunt

Estudi de cas: el feminisme. Un moviment social generador de saber crític PDF

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt