Històries de vida i educació social Codi:  02.534    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
Cada vida és única. Cada persona té una història personal (o vàries) per narrar. Les històries de les persones no són les seves vides, però ens apropen a com les viuen. Atansar-nos a les històries de vida de les persones que acompanyem com educadors i educadores és apropar-nos a la singularitat i a la complexitat de tota existència.
I aquest és l'objectiu de l'assignatura Històries de vida: acostar-vos a una tècnica de recerca que ens pot permetre, a partir de les vides de les persones, comprendre millor la realitat social en la qual estan i estem immersos. Matisant, qüestionant i construint la nostra praxis professional.

Amunt

És recomanable haver cursat primer l'assignatura d'Etnografia aplicada a l'educació social i Pedagogia de les Relacions Interpersonals.

Amunt

CE2. Identificació i emissió de judicis raonats sobre problemes socioeducatius per millorar la pràctica professional
CE4. Diagnòstic de situacions complexes que fonamentin el desenvolupament d'accions socioeducatives.
CE8. Aplicació de metodologies específiques de l'acció socioeducativa.

Amunt

L¡assignatura, així com el material de suport, està dividida en dues parts:  

La primera part ens permetrà aproximar-nos a les HV (i altres mètodes biogràfics) com a tècniques de recerca i d'aproximació al coneixement a partir de l'oralitat i les biografies personals.

La segona part fa referència, en la seva totalitat, a l'ús de les històries de vida a l'educació social: de què donen compte les històries de vida? Què significat tenen els relats per als subjectes implicats? Com signifiquem el vincle educatiu? Per a què les històries de vida en el nostre marc professional?

Per a fer-ho i ens hi acostarem tant de manera teòrica com pràctica.

Amunt

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt