Atenció i suport social Codi:  02.536    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura planteja l'abordatge dels reptes i models innovadors que permeten desenvolupar accions d'acompanyament en els processos en els quals hi ha persones en situació de dependència. És per això que al llarg de l'assignatura trobarem diverses oportunitats per reflexionar sobre la complementarietat necessària entre intervenció i acompanyament, entre la cura i suport. De fet l'acompanyament i el suport són dos conceptes que donen més espai a la persona perquè pugui triar i potenciar la seva autonomia i autodeterminació personals, mentre que la cura i la intervenció suposen una forma de treballar més directiva per part dels professionals de la educació i l'acció social. Ens trobem davant l'oportunitat de conèixer a fons els nous paradigmes teòrics que fonamenten els processos d'acompanyament des d'una perspectiva de la innovació social i que ens ha de permetre desenvolupar la nostra tasca diària amb uns criteris, centrats cada vegada més en la persona, en les seves eleccions i en la seva capacitat d'autodeterminació personal.

Amunt

OBJECTIUS

-Introduir als estudiants en tota la perspectiva de l'acompanyament i la cura

-Oferir eines per treballar amb gent gran

-Oferir eines per treballar socioeducativament

COMPETÈNCIES

- Disseny i desenvolupament de processos de participació social i desenvolupament comunitari

- Aplicació de metodologies específiques de l'acció socioeducativa

- Posada en marxa de plans, programes i projectes socioeducatius

- Comunicació efectiva a partir de diferents mitjans i en contextos diversos

Amunt

1.- De la Intervenció a l'acompanyament
 1.1. Què és l'autonomia?
 1.2. Intervenció social o acompanyament
 1.3. Cura o suport
 1.4. Dependència, autodeterminació i interdependència
    
2. Les Àrees de capacitat personals
  2.1. La persona una maleta de problemes
  2.2.Ddescubriendo capacitats
  2.3. Capacitats preservades i capacitats afectades
  2.4. El concepte de capacitat i les seves tipologies
  2.5. El mapa de capacitats
  2.6. La brúixola de l'acompanyament
 
3.- De la valoració a la planificació: eines de treball
  3.1. Avaluar per conèixer - conèixer per acompanyar
  3.2. Correlació entre àrees de capacitat i instruments de valoració. Els moments de la planificació
     3.2.1 L'avaluació unidimensional validada
     3.2.2 Instruments d'observació a la vida quotidiana
     3.2.3 Instruments de planificació
 
4. Planificació centrada vs. Planificació centrada en el sistema
   4.1. Planificació centrada en la persona
   4.2. Planificació centrada en el sistema. Models de qualitat en la gestió
   4.3. Interrelació de la PCP amb la PCS
   4.4 Models Qualitat de vida
 
5.- Planificant processos des de la complexitat
    5.1 La multidimensionalitat dels processos de suport
        5.1.1 Els condicionants de les normatives i les polítiques socials
        5.1.2 Models desenvolupats des de la perspectiva teòrica
        5.1.3 la perspectiva des de la investigació-acció
        5.1.4. La pràctica de l'acompanyament.
 
6.- Animació estimulativa (tècniques)
    6.1. Estimulació i sentit .Tècniques de suport i acompanyament centrades en la persona
      6.1.1 Reminiscència (història de vida)
      6.1.2 Treball en Grups (d'Ajuda Mútua GAM, Terapèutics, de Conversa)
      6.1.3 Activem la ment (estimulació cognitiva) centrada en les capacitats personals
      6.1.4 Relació d'ajuda.
      6.1.5 Implicació de la família en el procés d'acompanyament
      6.1.6 Tècniques per a la Implicació i en la comunitat i intergeneracionals
      6.1.7 Acompanyar en el sentiment

Amunt

Atenció i suport social PDF
Toolkit per a l'acompanyament social PDF
Tenir cura del cos en l'educació social PDF

Amunt

L'assignatura es fonamenta en els materials didàctics elaborats per Quico Mañós.

 

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt