Diàleg interreligiós i educació social Codi:  02.538    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
Quan una persona està sent acompanyada per un professional de l'Educació social és clar que es troba en una situació de mancança o de vulnerabilitat. En aquestes circumstàncies les persones experimenten diversos tipus de necessitat, les que estan clarament vinculades a aspectes materials, les que estan vinculades als sentiments o emocions i les que estan vinculades al sentit. Una persona que ha de viure al carrer, té necessitat d'una casa, té necessitats afectives i de seguretat, i també, té necessitat de trobar o donar sentit a la seva vida, a allò que li està passant. És molt important poder atendre els tres tipus de necessitat descrites per tal d'oferir un acompanyament complet a la persona. Les necessitats espirituals són les que estan vinculades al sentit i a l'objectiu que cada persona posa a la seva vida. Al llarg de la història de la humanitat s'han desenvolupat diversos sistemes culturals per donar resposta a les necessitats de l'esperit. Les religions, les filosofies, les espiritualitats han fet aquesta tasca d'ajudar les persones a mirar el seu interior i a trobar el sentit de l'existència. La nostra societat occidental, ha desenvolupat un tipus de pensament molt racionalista, centrat en el "logos", en el que el pensament discursiu de vegades ha deixat poc espai a la introspecció a la mirada interior.

Aquesta assignatura es vincula amb la menció Globalització i diversitat cultural. Cada religió disposa dels seus propis referents ancorats en la cultura i en els contextos més propers. Cada religió té un espai d'acollida per als seus creients.

Amunt

Es tracta d'una assignatura optativa emmarcada dins la menció Globalització i Diversitat. Vol oferir a l'estudiant una perspectiva àmplia i general sobre les qüestions vinculades a les religions i a l'espiritualitat, des de la perspectiva de l'educació social.

Amunt

OBJECTIUS DE L'ASSIGNATURA

1. Identificar aspectes vinculats a la dimensió espiritual de la persona i poder ubicar-los en diferents contextos.
2.Reconèixer la naturalesa de les diferències individuals identificant les variables que
poden influir en l'aparició o manteniment de les desigualtats i la discriminació

3- Conèixer la proposta d'espiritualitat que ofereixen les principals tradicions religioses del nostre entorn.

COMPETÈNCIES DE L'ASSIGNATURA

1- La comprensió dels referents teòrics, històrics, culturals, polítics i legals que constitueixen l'ésser humà com a protagonista de l'educació.

2- La identificació i emissió de judicis raonats sobre problemes socioeducatius per a millorar la pràctica professional.

3- El compromís ètic amb les persones, les institucions i la pràctica professional.

4-El reconeixement de la diversitat i la multiculturalitat.

Amunt

-Mòdul1: La dimensió espiritual de la persona. Un canvi de mentalitat.
1.Antropologia de l'espiritualitat
2.Espiritualitat i religió.
3. Necessitats espirituals
4. La intel.ligència espiritual

-Mòdul 2: L'acció social i l'espiritualitat. Reconeixent la importància de la dimensió espiritual.
1. Conèixer per actuar amb respecte
2. Espiritualitat i qualitat de vida
3. Relacions entre espiritualitat i educació social
4. Dimensió comunitària de l'espiritualitat
5. Ritus i rituals
6. L'atenció a les necessitats religioses

-Mòdul 3: Intervenció socioeducativa i espiritualitat. Més enllà de les creences personals
1. Espiritualitat en infants i adolescents
2. Espiritualitat i exclusió social
3. Espiritualitat i persones amb discapacitat
4. Espiritualitat i immigració
5. Espiritualitat i salut mental

-Mòdul 4: Les tradicions religioses i l'acció social. Budisme, cristianisme i islam
1. L'acció social en el budisme
2. El cristianisme i l'acció social
3. L'islam i l'acció social

Amunt

Diàleg interreligiós i educació social PDF

Amunt

L’assignatura consta de materials didàctics, d’un llibre de text i de lectura de textos en obert. L'autor dels materials és Enric Benavent.
També consta del llibre J. LÓPEZ (2011) Diversidad religiosa. Madrid: PPC

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.

 

Amunt