Sociologia de l'exclusió Codi:  02.540    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta és una assignatura optativa de 6 crèdits ECTS que pertany al Mòdul de Fonaments teòrics de l'Educació Social, dins la matèria de Sociologia, del Grau en Educació Social. Pot ser cursada dins la menció de Globalització i Diversitat.

És una assignatura que parteix d'entendre l'exclusió social com a procés i com a construcció social d'època, pel que es treballarà en els diferents significants que al llarg de la història han posat de relleu situacions de desigualtat, vulnerabilitat i dificultat social sota altres denominacions: inadaptació, marginació, pobresa,...

Per tal d'incorporar una visió crítica en l'anàlisi dels processos d'exclusió social contemporanis, l'assignatura utilitzarà com a material central el llibre del sociòleg i filòsof Saül Karsz La exclusión: bordeando sus fronteras. Definiciones y matices, qui junt amb Robert Castel, Michel Autès i Monique Saussier ofereixen una mirada crítica i àmplia sobre allò que envolta el procés d'exclusió, incloent conceptes com deslligadura, desafiliació o segregació. Tots aquests autors assenyalen la importància d'esbrinar què hi ha darrera dels processos d'exclusió i dels possibles efectes perversos de certs mecanismes d'inclusió i inserció social. Al llarg del semestre s'utilitzaran altres fonts: pel·lícules, literatura, premsa,... per tal d'atansar-nos a un camp tant actual com delicat.

Amunt

Els objectius concrets d'aquesta assignatura són:

- Conèixer el fenòmen de l'exclusió social vinculat a les polítiques socials actuals i les accions socioeducatives

- Analitzar els processos actuals d'exclusió social

- Articular les funcions i competències dels educadors amb els processos d'exclusió social

Pel que fa a les competències pròpies de l'assignatura:

CT 1 Anàlisi i síntesi

CT 3 Comunicació efectiva a travès de diferents mitjans i en diversos contextos

CT 4 Gestió de la informació

CT 7 Reconeixement de la diversitat i la multiculturalitat

CT11 Argumentació en valoracions, judicis, crítiques, exposicions i defenses

CE 1 Comprensió dels referents teòrics, històrics, culturals, polítics i legals que constitueixen l'ésser humà com a protagonista de l'educació

Amunt

Material Suport

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.


Ponderació de les qualificacions

Opció seguint i superant l'AC: AC

Nota final d'assignatura: AC

Opció amb EX: EX + AC

Nota final d'assignatura: EX + AC

EX = 65 %

AC = 35 %

Notes mínimes:

· EX = 4

Aquesta fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a l'EX. Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4 o la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a l'EX, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX.

En el cas d'assignatures amb pràctiques (Pr) que creuïn amb l'examen (EX), la fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a FE (FE=EX+Pr). Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4, la qualificació resultant de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX. Quan la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a FE, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a FE.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar mitjançant l'Avaluació Contínua o bé amb un Examen Final.

Fórmula d'avaluació de l'assignatura: AC o EX.

Amunt