Sociologia de l'exclusió Codi:  02.540    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta és una assignatura optativa de 6 crèdits ECTS que pertany al Mòdul de Fonaments teòrics de l'Educació Social, dins la matèria de Sociologia, del Grau en Educació Social. Pot ser cursada dins la menció de Globalització i Diversitat.

És una assignatura que parteix d'entendre l'exclusió social com a procés i com a construcció social d'època, pel que es treballarà en els diferents significants que al llarg de la història han posat de relleu situacions de desigualtat, vulnerabilitat i dificultat social sota altres denominacions: inadaptació, marginació, pobresa,...

Per tal d'incorporar una visió crítica en l'anàlisi dels processos d'exclusió social contemporanis, l'assignatura utilitzarà com a material central el llibre del sociòleg i filòsof Saül Karsz La exclusión: bordeando sus fronteras. Definiciones y matices, qui junt amb Robert Castel, Michel Autès i Monique Saussier ofereixen una mirada crítica i àmplia sobre allò que envolta el procés d'exclusió, incloent conceptes com deslligadura, desafiliació o segregació. Tots aquests autors assenyalen la importància d'esbrinar què hi ha darrera dels processos d'exclusió i dels possibles efectes perversos de certs mecanismes d'inclusió i inserció social. Al llarg del semestre s'utilitzaran altres fonts: pel·lícules, literatura, premsa,... per tal d'atansar-nos a un camp tant actual com delicat.

Amunt

Els objectius concrets d'aquesta assignatura són:

- Conèixer el fenòmen de l'exclusió social vinculat a les polítiques socials actuals i les accions socioeducatives

- Analitzar els processos actuals d'exclusió social

- Articular les funcions i competències dels educadors amb els processos d'exclusió social

Pel que fa a les competències pròpies de l'assignatura:

CT 1 Anàlisi i síntesi

CT 3 Comunicació efectiva a travès de diferents mitjans i en diversos contextos

CT 4 Gestió de la informació

CT 7 Reconeixement de la diversitat i la multiculturalitat

CT11 Argumentació en valoracions, judicis, crítiques, exposicions i defenses

CE 1 Comprensió dels referents teòrics, històrics, culturals, polítics i legals que constitueixen l'ésser humà com a protagonista de l'educació

Amunt

Material Suport

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.


Ponderació de les qualificacions

Opció seguint i superant l'AC: AC

Nota final d'assignatura: AC

Opció amb EX: EX + AC

Nota final d'assignatura: EX + AC

EX = 65 %

AC = 35 %

Notes mínimes:

· EX = 4

Aquesta fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a l'EX. Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4 o la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a l'EX, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX.

En el cas d'assignatures amb pràctiques (Pr) que creuïn amb l'examen (EX), la fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a FE (FE=EX+Pr). Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4, la qualificació resultant de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX. Quan la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a FE, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a FE.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar mitjançant l'Avaluació Contínua o bé amb un Examen Final.

Fórmula d'avaluació de l'assignatura: AC o EX.

Amunt