Identitat, consum i vida quotidiana Codi:  02.543    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Tot i que l'estudi de les conductes econòmiques i del consum han estat també estudiades des d'altres eixos, Identitat, consum i vida quotidiana és una assignatura optativa que s'emmarca des de la perspectiva de la Psicologia social i que ofereix una mirada a l'economia i el consum com a marcs simbòlics i socials que configuren l'actual organització social. En d'altres paraules, presentarem i analitzarem el consum com un dels eixos que vertebra la relació entre individu i societat en el moment sociohistòric actual. Per tant, més enllà d'intentar entendre com l'entorn, el context o els grups influeixen sobre les conductes de consum, del que es tracta és d'oferir una mirada psicosocial al consum, en la qual presentarem aquest com a quelcom tan important que forma part no només de la nostra vida quotidiana, sinó també de la nostra identitat i formes de subjectivitat -desigs, emocions, etc. I és que la clau de la nostra societat de consum rau en les relacions que establim i els significats que hi atorguem.

Amunt

Aquesta és una assignatura optativa, que segueix la línia conceptual d'altres assignatures dels graus de Ciències Socials i Educació Social.

Amunt

Al tractar-se d'una assignatura que ofereix nocions i conceptes per tal d'entendre el consum com un dels elements de l'actual configuració social, els seus àmbits d'aplicació es multipliquen. Per una banda, es tracta de continguts útils en la pràctica professional al permetre prendre consciència d'alguns dels eixos sobre els que recolzen noves formes de desigualtat, exclusió social i relacions de poder en l'actualitat, i actuar sobre ells. En aquest sentit, l'assignatura pot trobar aplicació en qüestions referents a la intervenció comunitària, la intervenció i prevenció en qüestions de salut (per exemple, malalties derivades de la concepció i ús del cos en la nostra societat, compra compulsiva, etc. ), l'avaluació i millora de diferents projectes de qualitat de vida o intervenció en els mitjans de comunicació. Per les seves característiques també permet reflexionar sobre els eixos dominants cap als que progressivament tendeix l'educació (el paper de les emocions, etc.), situar-los en el marc de la societat de consum, i entendre les relacions de poder que generen. Per altra banda, també hi poden trobar una aplicació aquelles persones interessades en qüestions educatives (educació respecte al consum o ètica, entre d'altres).

Amunt

Per tal d'endinsar-vos en la reflexió que realitzarem en aquesta assignatura sobre el consum, cal que tingueu present que al llarg dels materials abordarem i treballarem el consum des d'una mirada psicosocial. Una de les aportacions centrals de l'assignatura es situa en el marc de la Psicologia social construccionista, de manera que si heu treballat aquesta perspectiva en alguna assignatura anterior podreu connectar-hi els continguts.

 

Amunt

Competències transversals

 • Analitzar i sintetitzar.
 • Buscar i gestionar dades i materials d'investigació, sent flexible i mostrant respecte i discreció en l'ús de dades que afectin a persones, grups i institucions.
 • Considerar diferents perspectives sobre els temes o problemes en els quals treballi, avaluar-los críticament, fonamentar les conclusions i prendre decisions.
 • Realitzar judicis i valoracions crítiques argumentades.
 • Usar documents, textos i publicacions en una tercera llengua (anglès).

Competències generals UOC

 • Comunicació en una llengua estrangera

Competències específiques

 • Usar els coneixements teòrics i els avanços de la psicologia com a marc de referència per analitzar, comprendre i explicar el comportament de les persones, grups, comunitats i organitzacions.
 • Identificar les característiques biològiques, personals, socials i culturals que expliquen el comportament dels individus, grups i organitzacions.
 • Aplicar tècniques per recollir informació sobre l'estudi del funcionament dels individus, grups o organitzacions.
 • Identificar en els estudis o treballs propis de les ciències socials els seus antecedents teòrics i les seves aportacions originals.

 

Objectius d'aprenentatge 

 • Conèixer i saber identificar les principals aportacions teòriques que hi ha hagut en l'anàlisi del consum, tot situant-les en el marc de les respectives disciplines de les Ciències Socials (sociologia, psicologia, antropologia, economia, etc.)
 • Conèixer els principals elements de debat que hi ha hagut en l'anàlisi del consum, les diferents posicions que hi ha hagut al respecte, i saber argumentar els punts forts i punts dèbils de cada una d'elles.
 • Comprendre que el consum, com qualsevol altre fenomen social, ha de ser situat en unes coordenades sociohistòriques globals.
 • Conèixer les principals característiques psicosocials de les societats industrial i postindustrial, i la seva relació amb el consum.
 • Identificar l'aparició de dues formes de viure la individualitat diferents, moderna i postmoderna, segons la societat implicada, industrial o postindustrial, respectivament.
 • Entendre l'actual configuració del consum, en el marc de les transformacions que s'han donat en l'àmbit laboral.
 • Entendre que les emocions són pràctiques socials que integren el conjunt de valors que funcionen en una societat determinada.
 • Comprendre que en cada moment històric es genera un tipus de subjectivitat determinada i unes emocions que la sostenen i que, ara per ara, l'emoció predominant és el consum.
 • Entendre el paper de les emocions i el consum com a dispositius de control social.
 • Reflexionar sobre els vincles entre consum i vida quotidiana i sobre el procés de mercantilització de la quotidianitat.
 • Conèixer i saber analitzar críticament les aproximacions existents a una ètica del consum.
 • Reflexionar sobre les noves formes d'inclusió i exclusió social, des del consum com a eix estructurador de la societat. 
 • Comprendre el paper del gènere com a eix vertebrador de desigualtats en el consum.

Amunt

1.- Què significa viure en una societat de consum?

 • Consumidor: sobirà o alienat?
 • Necessitats i consum
 • La dimensió simbòlica i material del consum
 • Viure en una societat de consum

2.- De la societat de consum al consum en persona. Bases Psicosocials del consum.

 • Canvi d'escenari: de la societat industrial a la societat del coneixement
 • Canvi d'escenari: de l'individu modern a l'individu postmodern
 • L'art de consumir

 

3.- El consum com a emoció. Trets afectius de la societat de consum.

 • Emocions com a dispositiu de control social
 • El consum és una emoció
 • El consum és un dispositiu de control social

 

4.- Consum i vida quotidiana

 • Amor i consum
 • El consum de tecnologies de la informació i la comunicación
 • Consum, ètica i transformació social
 • Les desigualtats en el consum a través del gènere

Amunt

Amunt

El material de l'assignatura consta de 4 mòduls que teniu tant en format paper com en format virtual. Aquest material és la referència bàsica de l'assignatura, i constituirà la guia de treball i d'aprenentatge dels continguts. 

Com a complement dels mòduls, aquesta assignatura compta també amb una compilació d'articles i textos específics, que podeu trobar en format virtual a l'aula, i que formaran part dels continguts bàsics a treballar en algunes unitats didàctiques.  

Finalment, en el Tauler de l'aula es deixaran alguns textos necessaris i/o complementaris per a poder realitzar les activitats d'Avaluació Continuada.

A banda dels recursos específics per a l'assignatura, en l'apartat de l'aula Materials i Fonts --> Fonts d'informació teniu accés a altres recursos globals (normativa APA, base de dades, glossari i cercador de revistes) 

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.

 

Amunt