Identitat, consum i vida quotidiana Codi:  02.543    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Tot i que l'estudi de les conductes econòmiques i del consum han estat també estudiades des d'altres eixos, Identitat, consum i vida quotidiana és una assignatura optativa que s'emmarca des de la perspectiva de la Psicologia social i que ofereix una mirada a l'economia i el consum com a marcs simbòlics i socials que configuren l'actual organització social. En d'altres paraules, presentarem i analitzarem el consum com un dels eixos que vertebra la relació entre individu i societat en el moment sociohistòric actual. Per tant, més enllà d'intentar entendre com l'entorn, el context o els grups influeixen sobre les conductes de consum, del que es tracta és d'oferir una mirada psicosocial al consum, en la qual presentarem aquest com a quelcom tan important que forma part no només de la nostra vida quotidiana, sinó també de la nostra identitat i formes de subjectivitat -desigs, emocions, etc. I és que la clau de la nostra societat de consum rau en les relacions que establim i els significats que hi atorguem.

Amunt

Aquesta és una assignatura optativa, que segueix la línia conceptual d'altres assignatures dels graus de Ciències Socials i Educació Social.

Amunt

Al tractar-se d'una assignatura que ofereix nocions i conceptes per tal d'entendre el consum com un dels elements de l'actual configuració social, els seus àmbits d'aplicació es multipliquen. Per una banda, es tracta de continguts útils en la pràctica professional al permetre prendre consciència d'alguns dels eixos sobre els que recolzen noves formes de desigualtat, exclusió social i relacions de poder en l'actualitat, i actuar sobre ells. En aquest sentit, l'assignatura pot trobar aplicació en qüestions referents a la intervenció comunitària, la intervenció i prevenció en qüestions de salut (per exemple, malalties derivades de la concepció i ús del cos en la nostra societat, compra compulsiva, etc. ), l'avaluació i millora de diferents projectes de qualitat de vida o intervenció en els mitjans de comunicació. Per les seves característiques també permet reflexionar sobre els eixos dominants cap als que progressivament tendeix l'educació (el paper de les emocions, etc.), situar-los en el marc de la societat de consum, i entendre les relacions de poder que generen. Per altra banda, també hi poden trobar una aplicació aquelles persones interessades en qüestions educatives (educació respecte al consum o ètica, entre d'altres).

Amunt

Per tal d'endinsar-vos en la reflexió que realitzarem en aquesta assignatura sobre el consum, cal que tingueu present que al llarg dels materials abordarem i treballarem el consum des d'una mirada psicosocial. Una de les aportacions centrals de l'assignatura es situa en el marc de la Psicologia social construccionista, de manera que si heu treballat aquesta perspectiva en alguna assignatura anterior podreu connectar-hi els continguts.

 

Amunt

Competències transversals

 • Analitzar i sintetitzar.
 • Buscar i gestionar dades i materials d'investigació, sent flexible i mostrant respecte i discreció en l'ús de dades que afectin a persones, grups i institucions.
 • Considerar diferents perspectives sobre els temes o problemes en els quals treballi, avaluar-los críticament, fonamentar les conclusions i prendre decisions.
 • Realitzar judicis i valoracions crítiques argumentades.
 • Usar documents, textos i publicacions en una tercera llengua (anglès).

Competències generals UOC

 • Comunicació en una llengua estrangera

Competències específiques

 • Usar els coneixements teòrics i els avanços de la psicologia com a marc de referència per analitzar, comprendre i explicar el comportament de les persones, grups, comunitats i organitzacions.
 • Identificar les característiques biològiques, personals, socials i culturals que expliquen el comportament dels individus, grups i organitzacions.
 • Aplicar tècniques per recollir informació sobre l'estudi del funcionament dels individus, grups o organitzacions.
 • Identificar en els estudis o treballs propis de les ciències socials els seus antecedents teòrics i les seves aportacions originals.

 

Objectius d'aprenentatge 

 • Conèixer i saber identificar les principals aportacions teòriques que hi ha hagut en l'anàlisi del consum, tot situant-les en el marc de les respectives disciplines de les Ciències Socials (sociologia, psicologia, antropologia, economia, etc.)
 • Conèixer els principals elements de debat que hi ha hagut en l'anàlisi del consum, les diferents posicions que hi ha hagut al respecte, i saber argumentar els punts forts i punts dèbils de cada una d'elles.
 • Comprendre que el consum, com qualsevol altre fenomen social, ha de ser situat en unes coordenades sociohistòriques globals.
 • Conèixer les principals característiques psicosocials de les societats industrial i postindustrial, i la seva relació amb el consum.
 • Identificar l'aparició de dues formes de viure la individualitat diferents, moderna i postmoderna, segons la societat implicada, industrial o postindustrial, respectivament.
 • Entendre l'actual configuració del consum, en el marc de les transformacions que s'han donat en l'àmbit laboral.
 • Entendre que les emocions són pràctiques socials que integren el conjunt de valors que funcionen en una societat determinada.
 • Comprendre que en cada moment històric es genera un tipus de subjectivitat determinada i unes emocions que la sostenen i que, ara per ara, l'emoció predominant és el consum.
 • Entendre el paper de les emocions i el consum com a dispositius de control social.
 • Reflexionar sobre els vincles entre consum i vida quotidiana i sobre el procés de mercantilització de la quotidianitat.
 • Conèixer i saber analitzar críticament les aproximacions existents a una ètica del consum.
 • Reflexionar sobre les noves formes d'inclusió i exclusió social, des del consum com a eix estructurador de la societat. 
 • Comprendre el paper del gènere com a eix vertebrador de desigualtats en el consum.

Amunt

1.- Què significa viure en una societat de consum?

 • Consumidor: sobirà o alienat?
 • Necessitats i consum
 • La dimensió simbòlica i material del consum
 • Viure en una societat de consum

2.- De la societat de consum al consum en persona. Bases Psicosocials del consum.

 • Canvi d'escenari: de la societat industrial a la societat del coneixement
 • Canvi d'escenari: de l'individu modern a l'individu postmodern
 • L'art de consumir

 3.- El consum com a emoció. Trets afectius de la societat de consum.

 • Emocions com a dispositiu de control social
 • El consum és una emoció
 • El consum és un dispositiu de control social

 4.- Consum i vida quotidiana

 • Amor i consum
 • El consum de tecnologies de la informació i la comunicación
 • Consum, ètica i transformació social
 • Les desigualtats en el consum a través del gènere

Amunt

Material Suport

Amunt

El material de l'assignatura consta de 4 mòduls que teniu tant en format paper com en format virtual. Aquest material és la referència bàsica de l'assignatura, i constituirà la guia de treball i d'aprenentatge dels continguts. 

Com a complement dels mòduls, aquesta assignatura compta també amb una compilació d'articles i textos específics, que podeu trobar en format virtual a l'aula, i que formaran part dels continguts bàsics a treballar en algunes unitats didàctiques.  

Finalment, en el Tauler de l'aula es deixaran alguns textos necessaris i/o complementaris per a poder realitzar les activitats d'Avaluació Continuada.

A banda dels recursos específics per a l'assignatura, en l'apartat de l'aula Materials i Fonts --> Fonts d'informació teniu accés a altres recursos globals (normativa APA, base de dades, glossari i cercador de revistes) 

Amunt

Bibliografia bàsica de l'assignatura:

Alonso, L.E. (2005). La era del consumo. Madrid: Siglo XXI.

Bauman, Z. (2000). Trabajo, consumismo y nuevos pobres. Barcelona: Gedisa.

Bauman, Z. (2007). Vida de consumo. Madrid: FCE.

Bocock, R. (1993). El consumo. Madrid: Talasa.

Corrigan, P. (1997). The sociology of consumption: an introduction. Londres: Sage.

Cortina, A. (2002). Por una ética del consumo. Madrid: Taurus.

Featherstone, M. (1991). Cultura de consumo y posmodernismo. Buenos Aires: Amorrortu, 2000.

Illouz, E. (comp.) (2018). Capitalismo, consumo y autenticidad. Madrid: Katz Editores, 2019. 

Illouz, E. (2006). Intimidades congeladas. Madrid: Katz Editores, 2007.

Klein, N. (2001). No logo. Barcelona: Paidós.

Lipovetsky, G. (2006). La felicidad paradógica. Barcelona: Anagrama, 2007.

Lury, C. (2011). Consumer culture. Cambridge: Polity Press.

Sennett, R. (1998). La corrosión del carácter. Barcelona: Anagrama, 2000.

 

Bibliografia complementària:

Appadurai, A. (ed.) (1986). La vida social de las cosasPerspectiva cultural de las mercancías. Mèxic: Grijalbo, 1991.

Baudrillard, J. (1969). El sistema de los objetos. Madrid: Siglo XXI.

Baudrillard, J. (1970). La sociedad de consumo: sus mitos, sus estructuras. Madrid: Siglo XXI. 2009.

Bauman, Z. (1999). En busca de la política. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Bauman, Z. (2003). Amor líquido. Madrid: Fondo de Cultura Econòmica, 2005.

Borràs, V. (2004). Individuo, consumo y sociedad. La perspectiva sociológica. A Gil, A. i Feliu, J. (coord.). Psicología Económica y del Comportamiento del Consumidor. Barcelona: UOC, 55-145.

Bourdieu, P. (1979). La distinción. Criterio y bases sociales del gusto. Madrid: Taurus, 1991.

Cabanas, E., Illouz, E. (2018). Happycracia. Barcelona: Paidós, 2019.

Campbell, C. (1987). The Romantic Ethic and the Spirit of Modern Consumerism. Basil Blackwell. Oxford.

Douglas, M., Isherwood, B. (1979). El Mundo de los Bienes: Hacia una Antropología del Consumo. Mèxic: Grijalbo, 1996.

Galbraith, JK. (1958). La sociedad opulenta. Barcelona: Planeta Agostini, 2000.

Illouz, E. (2009). El consumo de la utopía romántica. El amor y las contradicciones del capitalismo. Madrid: Katz.

Katona, G. (1968). La sociedad de consumo de masas. Madrid: Rialp.

Lipovetsky, G. (1987). El imperio de lo efímero. Barcelona: Anagrama, 1990.

Lipovetsky, G.; Roux, E. (2003). El lujo eterno. Barcelona: Anagrama, 2004.

Mackay, H. (1997). Consumption and everyday life. Londres: Sage-Open University.

Marcuse, H. (1964). El hombre unidimensional. Ensayo sobre la ideología de la sociedad industrial avanzada. Barcelona: Planeta, 1985.

Miller, D. (1987). Material culture and mass consumption. Oxford: Blackwell.

Paterson, M. (2005). Consumption and everyday life. Londres/Nova York: Routledge.

Recio, A. (2007). Consumo responsable: Una reflexión crítica. A Montagut, X. i Vivas, E. (2007). Supermercados, no gracias: Grandes cadenas de distribución: impactos y alternativas. Barcelona: Icaria, 177-184.

Rifkin, J. (2004). La era del acceso. La revolución de la nueva economía. Barcelona: Paidós.

Ritzer, G. (1999). El Encanto de un Mundo Desencantado: Revolución en los Medios de Consumo. Barcelona: Ariel, 2000.

Schor, J.B. (2006). Nacidos para comprar. Los nuevos consumidores infantiles. Barcelona: Paidós.

Veblen, T. (1899). Teoría de la clase ociosa. Mèxic: F.C.E., 2009.

Amunt

La base d'aquesta assignatura es situa en treball analític i reflexiu dels materials didàctics que teniu proposats com a obligatoris en cada una de les unitats didàctiques que treballarem.

Tenir una actitud crítica i reflexiva és fonamental per tal d'entendre el paper que té el consum en l'actualitat com a eix de relació entre les persones, i entre les persones i els objectes. I aquest procés de reflexió no hauria de ser tan sols individual, sinó compartit a l'aula, amb el grup-classe, a través del debat i la discussió. En aquest sentit, tots dos, treball individual i en grup, teòric i pràctic, reflexiu i actiu, són indispensables per tal de conèixer i de poder fer servir aquesta caixa d'eines que pot arribar a ser aquesta assignatura si us hi poseu.

Per tant, en primer lloc és convenient fer una primera lectura atenta de cada un dels materials almenys dues vegades. Aleshores, independentment de si decidiu seguir l'Avaluació Continuada o no, la millor estratègia d'aprenentatge, i a la que especialment se us anima, és compartir els dubtes i reflexions que us vagin sorgint al fòrum de l'aula.

 

Participació en el fòrum

El fòrum de l'aula representarà l'espai d'interacció principal a l'hora de discutir els continguts que es vagin treballant dels mòduls. L'experiència diu que una gran part dels dubtes que un/a estudiant pot tenir, generalment són comuns a altres companys/es de l'aula.

De la mateixa manera, qualsevol reflexió respecte als continguts sempre serà enriquidora per a tots. Per aquest motiu, preferim que tots els dubtes es formulin en aquest espai comú, enlloc de la bústia personal. Alhora, també se us anima a intentar respondre els dubtes dels companys/es, doncs constitueix una de les millors estratègies d'aprenentatge i desenvolupament de la capacitat d'argumentació. En aquest sentit, després de la formulació d'un dubte, es deixaran dos o tres dies per a què intenteu oferir una resposta els propis companys/es d'aula. En qualsevol cas, en aquells casos en què es tractin de qüestions del material molt específiques i vinculades a qüestions i interessos personals, evidentment, la bústia personal del professor seria l'espai més adequat per tal de formular-les.

Per les mateixes característiques dels continguts que estudiarem a l'assignatura, és molt senzill poder relacionar els diferents conceptes i nocions dels mòduls amb gran part de les nostres pràctiques quotidianes i característiques del nostre entorn. En aquest sentit, seria una pràctica molt enriquidora per a tots el fet d'aprofitar aquest espai que tenim disponible a l'aula per a exercitar el punt de vista sobre el consum que aprendrem, sobre qüestions o fets de la nostra vida quotidiana.

Per tot el que hem comentat fins ara, podem entendre el fòrum com la base d'interacció de l'assignatura, i per això mateix, utilitzar-lo pot fer que l'assignatura sigui molt més enriquidora. Us animo, doncs, a participar-hi.

Dit això, només aclarir que participar al fòrum no és obligatori, tot i que sí que es tindrà en compte (sempre en el sentit positiu) en aquells casos en què a l'hora de fer el creuament final de qualificacions hi hagi dubte entre dues possibles notes.

Espai de debat de l'assignatura

Una part de la PAC-2 consistirà en un debat que es durà a terme a l'espai de Debat de l'aula. Participar en aquest debat serà una tasca obligatoria per a aquells/es estudiants que estiguin seguint l'AC.

 

Treball en grup

La darrera activitat de l'assignatura s'haurà de realitzar obligatòriament en grup.

Per altra banda, tindreu també la possibilitat de treballar en grup en una altra activitat. Aquesta opció pot ser molt enriquidora tenint en compte que les activitats de l'assignatura són en gran part exercicis de reflexió i anàlisi.

Cada activitat és independent. Això significa que si feu la PAC-2 en grup no esteu obligats necessàriament a fer la PAC-3 amb el mateix grup, malgrat que recomanem mantenir els grups.

Si treballeu en grup i voleu un espai de treball al campus virtual per a poder realitzar les PACs (un fòrum de treball de grup), envieu un missatge al consultor amb el nom del grup i dels seus components, i se us donarà d'alta en un d'aquests espais.

Important: Treballar en grup significa realitzar la totalitat del treball entre tots els membres del grup, és a dir, tothom ha de participar en l'elaboració de tots els apartats del treball. Per tant, treballar en grup NO ÉS repartir les preguntes de l'enunciat entre els membres del grup, doncs això implicaria eliminar la part més enriquidora d'aquesta modalitat de treball, que és el fet de poder compartir reflexions, punts de vista, i opinions per a realitzar un anàlisi ric i amb matisos. En aquest sentit, cal tenir clar que treballar en grup no és treballar menys, sinó el contrari: dedicar més temps a l'elaboració del treball però amb un enriquiment i aprenentatge extra fruït de l'intercanvi amb els companys. 

 

Distribució del temps

Unitat 1: 40 hores

Unitat 2: 60 hores

Unitat 3: 50 hores

Aquesta temporalització és tan sols una referència que us pot ajudar a distribuir-vos el temps de treball de l'assignatura. La dedicació proposada seria la mínima necessària per tal seguir l'assignatura sense problemes si opteu per l'avaluació continuada.

En qualsevol cas, el temps que us suposarà aquesta assignatura dependrà, en últim terme, de la manera de treballar de cadascú i, sobretot, de la il·lusió i motivació que hi poseu. Com en la resta d'assignatures, una bona planificació és imprescindible per a evitar-vos la sensació de tenir una manca de temps, i us ajudarà a seguir i mantenir el ritme de treball d'aquesta assignatura, i a compatibilitzar-la amb les altres a les que us hàgiu matriculat simultàniament.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.


Ponderació de les qualificacions

Opció seguint i superant l'AC: AC

Nota final d'assignatura: AC

Opció amb EX: EX + AC

Nota final d'assignatura: EX + AC

EX = 65 %

AC = 35 %

Notes mínimes:

· EX = 4

Aquesta fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a l'EX. Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4 o la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a l'EX, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX.

En el cas d'assignatures amb pràctiques (Pr) que creuïn amb l'examen (EX), la fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a FE (FE=EX+Pr). Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4, la qualificació resultant de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX. Quan la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a FE, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a FE.

Amunt

L'avaluació Continuada (AC) consisteix en un sistema de formació i avaluació que es distribueix al llarg del semestre, i que en aquesta assignatura consistirà en l'elaboració i presentació de 3 activitats o exercicis relacionats amb els continguts treballats en cada una de les unitats didàctiques.

No hi haurà Prova de síntesis. Tots aquells/es estudiants que aprovin l'Avaluació Continuada, tindran com a qualificació final de l'assignatura la nota final que hagin obtingut en l'Avaluació Continuada.  

La nota final de l'Avaluació Continuada s'obté de la mitjana de cada una de les notes obtingudes en les proves d'avaluació contínua (PACs), tenint en compte el percentatge corresponent a cada una de les proves. A l'hora de fer aquesta mitjana, es tindran en compte també els aspectes qualitatius de les correccions (encara que no quedi reflectit en el Registre d'avaluació continuada, un treball avaluat amb una B pot estar proper a una A o a una C+, i aquests matisos es tindran en compte). Això significa que un/a estudiant que hagi obtingut una C- (suspès) en alguna de les PACs pot aprovar el conjunt de l'Avaluació Contínua en funció de les qualificacions obtingudes (i els seus matisos) en la resta de les PACs.

Per tal de tenir una qualificació de l'AC s'haurà de lliurar almenys un 50% de les activitats d'AC proposades en el Pla Docent. En els casos en què es lliuri menys de la meitat de les activitats proposades, la qualificació final de l'AC serà una ''N''.

En cas que s'hagi seguit l'avaluació contínua i s'hagi tret com a nota  final una C- o una D, s'haurà de fer l'examen final de l'assignatura.

Per a poder aprovar l'Avaluació Continuada és imprescindible:

 • Presentar TOTES les activitats proposades.
 • Lliurar totes les activitats dins dels terminis fixats. No s'acceptarà sota cap concepte cap activitat lliurada fora dels terminis establerts.
 • Que el creuament de les qualificacions finals de l'AC sigui com a mínim una C+.

Les activitats d'avaluació continuada

L'Avaluació Continua constarà de 3 activitats (PACs); una per a cada una de les unitats de treball de l'assignatura. Els enunciats de les PACs es penjaran al Calendari de l'aula. 

El pes de cada activitat d'Avaluació Continuada en la nota final d'AC estarà especificat a l'enunciat del treball.

 

Instruccions de resposta per a les activitats d'avaluació continuada

 • En l'enunciat de cada PAC s'explicitarà el format que ha de tenir el treball, així com les indicacions pel seu lliurament.
 • Presteu atenció a l'extensió màxima fixada per a cada activitat (la trobareu especificada en l'enunciat de cada treball). Podeu comptar el nombre de paraules que té el vostre treball utilitzant l'opció de comptar paraules del Word.
 • En l'extensió màxima fixada per cada activitat no s'inclou la bibliografia.
 • És important que passeu el corrector ortogràfic abans d'enviar qualsevol activitat. Qualsevol activitat que no compleixi amb la mínima correcció ortogràfica serà qualificada amb una C- o una D.

Aspecte important: Presteu una especial atenció als aspectes referents al tractament de les fonts i la bibliografia que utilitzeu per a fer els treballs, així com als aspectes referents a les còpies de treballs o parts dels mateixos d'Internet, que teniu explicats en l'apartat de ''Valoració de les activitats''.


Amunt

Els/les estudiants que hagin aprovat l'Avaluació Continuada no hauran de realitzar cap prova final. 

Hauran de realitzar un examen final virtual:

 • Aquells/es que no hagin seguit l'avaluació contínua (qualificació de N)
 • Aquells/es que hagin seguit l'avaluació contínua però que no l'hagin superada (és a dir que hagin tret una C- o una D)

L'examen final de l'assignatura constarà de 2 preguntes obertes respecte els continguts treballats en l'assignatura. Les preguntes intentaran, sobretot, d'avaluar si s'ha entès el punt de vista plantejat en els materials a l'hora de pensar sobre diferents aspectes de l'actual societat de consum.

Serà una prova que es realitzarà virtualment.

L'estudiant ha de poder respondre les preguntes de l'examen com a màxim en dues hores.

 

Materials

No es podrà consultar cap material a l'examen final.

Amunt

A partir de la data límit de lliurament de cada una de les activitats el consultor disposarà de 15 dies per tal de corregir la PAC en qüestió i posar les qualificacions corresponents. Aleshores, es penjarà al Tauler de l'aula un text explicatiu amb els criteris de correcció i les principals confusions trobades en la correcció dels treballs. En base a aquest text, cada estudiant podrà comparar la seva activitat per tal d'entendre el perquè de la qualificació que ha obtingut. En cas que no fos així, i en tots aquells casos que l'estudiant tingui algun tipus de dubte sobre la PAC que ha lliurat, pot demanar un comentari personalitzat al consultor. Però atenció, qualsevol demanda de devolució personalitzada d'una correcció ha d'anar acompanyada d'un exercici per escrit de reflexió sobre el propi treball. És a dir, heu de realitzar un breu text, on comenteu els punts forts i punts fluixos que creieu que té el vostre treball, i que mostri que heu llegit i entès els comentaris globals que el consultor ha penjat a l'aula.

És important remarcar que seguir l'AC no significa només elaborar les activitats proposades sinó, una vegada retornades les qualificacions i comentaris, revisar i repassar aquells punts que no han estat suficientment treballats per tal d'entendre el perquè de la qualificació.

 

Valoració de les activitats

És important que comenteu tots els dubtes, problemes, confusions o dificultats en què us trobeu a l'hora d'elaborar les diferents activitats al fòrum de l'aula, doncs probablement seran compartits per altres companys i, a més, permetrà elaborar una resolució conjunta d'aquestes dificultats. Per tal d'avaluar les diferents activitats es tindrà en compte bàsicament:

 • La comprensió i ús correcte dels diferents conceptes i punt de vista aportats als diferents mòduls a l'hora d'analitzar els diferents temes proposats a l'avaluació continuada.
 • La claredat en l'exposició i desenvolupament dels diferents arguments. En aquest sentit, és important que cuideu al màxim l'expressió escrita doncs és l'única eina que hi ha per a avaluar.

Atenció: És important que redacteu els treballs emprant les vostres pròpies paraules. No es tindran en compte de cara a l'avaluació les transcripcions literals de fragments dels mòduls o d'altres textos si aquests no van acompanyats d'una reflexió i argumentació personal.

Per altra banda, és imprescindible que si a banda dels mòduls empreu algun altre material per a realitzar el vostre treball, poseu la referència al final en un apartat de Bibliografia. I si transcriviu alguna cita literal d'algun llibre, material o, fins i tot, del fòrum o tauler de l'aula, cal que delimiteu la cita entre cometes « » i citeu la font de procedència.

Per exemple: «Cita literal» (Bauman, 1998)

O bé: Tal i com ha dit el consultor en el fòrum, «cita literal»

En aquests casos, el treball haurà d'incloure la referència completa del material bibliogràfic d'on s'hagin extret totes aquelles cites presents en el text en l'apartat final de Bibliografia. Per tant, hi ha d'haver una coincidència entre les cites i la bibliografia.

 

ImportantPer a poder valorar l'evolució de l'aprenentatge dels i de les estudiants és indispensable que els treballs siguin versions originals. Les activitats i les proves finals que no respectin aquesta premissa bàsica, atès que farien impossible l'avaluació en termes d'aprenentatge de l'estudiant, comportarien qualificar la prova amb una D. A més, qualsevol treball que contingui un fragment de text que reprodueixi una altre fragment de text sense fer referència a la font original (ja sigui una altra prova o una publicació), serà considerat plagi. En aquest cas, s'aplicaran les sancions corresponents establertes per la Normativa de drets i deures dels estudiants. Aquestes sancions són: a més d'obtenir una qualificació de D per la prova realitzada, la nota final de la AC o de la PF serà qualificada directament com a D. El plagi serà sancionat acadèmicament i, en cas de reincidència, la UOC aplicarà sancions disciplinaries. Cal tenir present que en cas de detectar plagi en un treball realitzat en grup, les sancions corresponents seran d'aplicació a totes les persones integrants d'aquest grup. Per tant, és imprescindible que tots els integrants de l'equip es facin càrrec de què al treball lliurat no hi ha plagi. Això és possible amb una bona coordinació de l'equip i un veritable treball col·lectiu.

Amunt