Adopció i acolliment familiar Codi:  02.544    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
Aquesta assignatura aborda els fenòmens de l'adopció i l'acolliment familiar tenint en compte el seu impacte en el benestar infantil, així com en les famílies adoptives i acollidores. En els materials docents i les fonts d'informació que s'han preparat pel desenvolupament de l'assignatura s'exposen les diferents situacions que hauran de fer front uns i altres en els processos d'acolliment o adopció familiar, que en cap cas són les mateixes, com tampoc ho són els tipus d'acompanyament professional que es realitzen des dels diferents serveis implicats. En aquest sentit, es posa una atenció especial en el paper que exerceix l'educador/a social, especialment en el cas de l'acolliment familiar, on aquesta figura professional ocupa un lloc específic en el conjunt de la intervenció professional.

Amunt

Adopció i acolliment familiar és una assignatura optativa de 6 crèdits ECTS vinculada a la menció dedicada a l'acció socioeducativa amb infància i adolescència.

Amunt

El treball socioeducatiu en el camp de la infància i l'adolescència, en aquest cas des del sistema de protecció, és un dels espais històrics d'intervenció de l'educació social. En relació amb l'adopció i l'acolliment familiar hi treballen diferents tipus de serveis, des dels Equips d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, que es dediquen a valorar situacions de risc familiar i a proposar i fer el seguiment de les mesures de protecció, fins als centres on són acollits temporalment els infants i adolescents que no poden romandre amb les seves famílies, així com les entitats que exerceixen funcions de valoració i formació a famílies d'acollida i adoptives i/o de mediació i seguiment per integrar els infants en aquestes famílies, entre altres.

Amunt

Abans de matricular-se a aquesta assignatura es recomana haver cursat assignatures com Antropologia Pedagògica, Família i Educació social i Bases per a l'acció socioeducativa amb la infància.

Amunt

Objectius generals 

Al llarg d'aquesta assignatura ens plantegem desenvolupar els objectius següents:

- Conèixer el marc regulador de l'acolliment i l'adopció familiar.

- Identificar les diferències entre l'adopció i l'acolliment familiar i els seus efectes en les parts implicades, tenint en compte el seu impacte en el benestar infantil.

- Descriure i analitzar els processos d'actuació amb les famílies d'origen i les famílies acollidores.

- Aprendre a facilitar la bona acollida dels infants i adolescents procurant-los un marc adequat de relació estable.

- Conèixer la funció de l'educació social i de la resta de professionals de la xarxa en el camp de l'adopció i l'acolliment familiar.

Competències   Competències Transversals:  

CT5. Resolució de problemes i de presa de decisions.

CT6. Reflexivitat i autocrítica entorn del propi treball i les seves implicacions.

CT9. Adaptació a noves situacions i problemàtiques socials a través de l'aprenentatge permanent.

CT10. Compromís ètic amb les persones, les institucions i la pràctica professional.    

Competències específiques:  

CE2. Identificació i emissió de judicis raonats sobre problemes socioeducatius per millorar la pràctica professional.

CE4. Diagnòstic de situacions complexes que fonamentin el desenvolupament d'accions socioeducatives.

CE5. Disseny de plans, programes i activitats d'intervenció socioeducativa en diferents contextos.

CE8. Aplicació de metodologies específiques de l'acció socioeducativa. CE10. Mediació en situacions de risc i conflicte.

Amunt

Els continguts de l'assignatura es desenvolupen a partir de diferents materials i fonts d'informació. Algunes d'aquestes fonts s'aniran indicant en els enunciats de les PAC. El manual docent compta amb sis mòduls diferents en els quals es desenvolupa el contingut bàsic de l'assignatura. 

Mòdul didàctic 1.
Famílies del segle XXI: noves subjectivitats, nous vincles.
José Ramón Ubieto Pardo

1. Canvis socials i transformacions familiars
2. Nous imperatius en la societat del rendiment
3. Nous rols familiars
4. Els acolliments familiars avui
5. L'acolliment en família extensa

Mòdul didàctic 2

El treball social i educatiu des del sistema de protecció a la
infància i l'adolescència
Jordi Solé Blanch

1. Una política d'Estat: el suport a la parentalitat positiva
2. El control de la parentalitat
3. Avaluar les situacions de risc
4. Atendre les necessitats dels nens
5. L'acció social i educativa en les famílies


Mòdul didàctic 3
L'acolliment familiar
Francesc Frigola Esteve i Jordi Solé Blanch

1. La família. Breu recorregut per un marc històric i social
2. L'acolliment familiar com a mesura protectora
3. Consideracions al voltant dels acolliments familiars


Mòdul didàctic 4
Acolliment i símptoma
Susana Brignoni

1. Abans d'acollir
2. Acollir, què és?
3. Acollir el símptoma
4. Conclusió

Capítol de llibre

Gómez Vales, B. (2019). Hacia una psicodinámica del acogimiento familiar. En: Jordi Solé (Coord.) Familias de acogida. Respuestas al desamparo. NED Ediciones. p. 93-114.


Mòdul didàctic 5
L'adopció
Beatriz San Román Sobrino

1. L'adopció: conceptualització, fonaments i pràctiques
2. Canvis i tendències actuals
3. La qüestió d'«els orígens»


Mòdul didàctic 6
Desenvolupament evolutiu i vivències en l'adopció
Marta Reinoso Bernuz

1. Com és el desenvolupament del nen adoptat?
2. L'establiment i la redirecció del vincle afectiu
3. Desenvolupament del llenguatge
4. Desenvolupament cognoscitiu
5. Desenvolupament de la competència acadèmica: l'aprenentatge
6. Tasques específiques del desenvolupament socioemocional de l'adoptat
7. Cicle vital de l'adoptat

Amunt

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt