Practicum I (Introduc. a la pràc. professional) Codi:  02.545    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

El Pràcticum I ha estat concebut com una primera presa de contacte amb la pràctica professional, si bé no es contempla la realització de pràctiques externes en contextos reals de treball. El desenvolupament d'un programa de pràctiques arribarà més tard, amb els Pràcticums II i III.  

La introducció a la pràctica professional a través d'aquesta assignatura es farà tenint en compte dues dimensions bàsiques:  

- En primer lloc, les pràctiques professionals, que cal vincular a les funcions i tasques que es desenvolupen en l'exercici de la professió i que en aquest Pràcticum treballarem a partir del recorregut que proposa Segundo Moyano en el manual docent de l'assignatura, on realitza una anàlisi de les funcions professionals a partir dels Documents Professionalitzadors editats l'any 2007 per l'Asociación Estatal de Educación Social - ASEDES.

- En segon lloc, el treball en xarxa i interdisciplinari en la construcció de casos, atès que el professional de l'educació social coincideix amb altres professionals en diferents contextos laborals i sorgeix la necessitat d'instaurar un model de treball que faciliti l'encontre i garanteixi la conversa permanent entre aquests quan s'intervé en un cas-situació. En aquest sentit, el treball desenvolupat per José Ramón Ubieto ens servirà per analitzar els fonaments teòrics de les pràctiques del treball en xarxa partint d'una experiència en curs, el projecte Interxarxes -que des de l'any 2000 es porta a terme en l'àmbit del districte d'Horta-Guinardó de Barcelona- on hi participen diferents actors dels àmbits de la salut, l'educació i l'atenció social de la població infantil i les seves famílies. Aquest mateix autor és el responsable del segon i tercer mòdul del manual docent de l'assignatura, on explica aquest model de treball i descriu la tasca realitzada en diferents casos pràctics que aborden les problemàtiques principals que ens podem trobar en l'exercici professional.

Amunt

Existeix un cert consens a l'hora de definir el Pràcticum com una de les assignatures més rellevants en els estudis dels futurs professionals de l'educació social, sobretot perquè s'espera que l'estudiant s'enfronti a situacions complexes que requereixen posar en funcionament els coneixements, les habilitats i les competències que s'han anat adquirint en altres assignatures. En qualsevol cas, el Pràcticum esdevé un moment privilegiat per tal de preparar els estudiants com a futurs professionals.
 
El primer pas que cal donar passa per reconèixer quins han estat els actors clau que han contribuït als processos de professionalització de l'educació social, així com el tipus de pràctiques que han anat conformant la nostra identitat professional. Això és el que es pretén fer a través d'aquest Pràcticum, alhora que s'abordaran els aspectes ètics de l'exercici professional, que han de permetre comprendre la responsabilitat social en el desenvolupament de les funcions i tasques pròpies de l'educació social.

Amunt

L'educació social es projecta en diferents contextos d'actuació. Així, l'educador social treballa en el marc de les polítiques de prevenció, protecció, inserció i promoció de la ciutadania, l'ajuda al desenvolupament de la personalitat i la posada en marxa d'accions col·lectives, grupals o individuals, que afavoreixin la promoció social i cultural de les persones.
 
De forma més concreta, aquest Pràcticum pretén capacitar els estudiants per reflexionar sobre la pràctica professional, promovent que aquesta reflexió els permeti escriure sobre ella i compartir aquest saber amb els altres.
 

Amunt

Per matricular-se del Pràcticum I cal haver cursat un mínim de 120 crèdits. En aquests 120 crèdits s'inclouen les assignatures que s'hagin pogut convalidar en el procés de reconeixement acadèmic per l'Avaluació d'Estudis Previs (AEP) i/o pel Reconeixement Acadèmic d'Experiència Professional (RAEP), encara que no s'hagin incorporat a l'expedient.

Amunt

Objectius generals
 
a) Introduir l'estudiant en la pràctica professional de l'educació social
 
b) Ubicar la/les pràctica/ques professional/s en un marc teòric general i interdisciplinari.
 
c) Reforçar la formació teòrico-pràctica a través d'una proposta formativa que permeti conèixer i integrar les diferents funcions, tasques i competències del món professional.
 
d) Reflexionar sobre les diferents pràctiques, formes de treball i models educatius des dels que s'exerceix l'acció professional, destacant la importància del treball en xarxa i interdisciplinari.
 
f) Possibilitar que els estudiants comencin a escriure sobre la pràctica professional a partir d'aquesta reflexió, compartint aquest saber amb el conjunt de la comunitat professional.
 
g) Desenvolupar un espai i una dinàmica de treball a l'aula que permeti posar en relació els continguts teòrics, instrumentals i relacionals apresos fins ara a fi d'exercir una tasca professional eficaç, crítica i responsable en l'àmbit laboral.
 
 
 
Competències 
 
Competències transversals:
 
CT5: Resolució de problemes i de presa de decisions
CT6: Reflexió i autocrítica entorn del propi treball i les seves implicacions
CT8: Treball en xarxa i en equips multidisciplinaris
CT11: Argumentació en valoracions, judicis, crítica, exposicions o defenses
 
Competències específiques:
 
CE2: Identificació i emissió de judicis raonats sobre problemes socioeducatius per millorar la pràctica professional
CE3: Comprensió de la trajectòria de l'Educació Social i la configuració del seu camp d'identitat professional
CE4: Diagnòstic de situacions complexes que fonamentin el desenvolupament d'accions socioeducatives
 

Amunt

Aquesta assignatura compta amb dos blocs bàsics de contingut: (a) les pràctiques professionals, funcions i tasques de l'educació social i (b) el treball de casos a partir d'un treball en xarxa i interdisciplinari.

 

(a) Pràctiques professionals, funcions i tasques de l'educació social.

Les pràctiques professionals són les que acaben atorgant a l'educació social la seva identitat professional. Aquestes pràctiques es defineixin a partir d'un Codi Deontològic, una Definició professional de l'Educació Social i un Catàleg de funcions i competències de la professió. En el primer mòdul del manual docent, Moyano analitza aquestes pràctiques professionals a partir dels Documents Professionalitzadors que l'ASEDES (Asociación Estatal de Entidades de Educación Social) va aprovar l'any 2007. Aquests documents varen establir les bases des de les quals s'articula la cultura i la identitat de la figura professional de l'educació social. Trobareu els Documents Professionalitzadors en el desplegable de les Fonts d'Informació dels Recursos de l'Aula. Que els estudiants pugueu treballar i debatre aquests documents és una bona forma de sotmetre'ls a crítica i poder analitzar la identitat de la professió a la qual heu de pertànyer.

 

(b) El treball en xarxa i interdisciplinari: la construcció de casos

El contingut d'aquest apartat, que el conformen el segon i tercer mòdul del manual docent, parteix del treball realitzat per José Ramón Ubieto entorn del model de treball en xarxa i interdisciplinari. S'inclou un article d'aquest autor "Models de treball en xarxa" (Ubieto, 2005) que sintetitza aquest model de treball, així com dos mòduls escrits expressament pel manual d'aquesta assignatura. En el primer mòdul s'analitza el context actual de la intervenció social per situar aquesta doble perspectiva del treball en xarxa i interdisciplinari en l'exercici de la nostra professió. A partir d'aquesta primera presa de posició, es descriu el mètode de treball. En el mòdul següent, amb el qual es tanca el manual, s'analitza aquest procediment de treball a partir de la construcció de diferents casos pràctics que serveixen com a model per introduir l'estudiant en la pràctica professional.

Amunt

Amunt

 
 

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt