Treball Final Grau Codi:  02.548    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Sovint hem sentit a parlar, potser fins a la sacietat, que els educadors socials tenim un ofici àgraf, que es sosté a través d’una certa transmissió oral i que són poques les ocasions que els professionals d’aquest sector es dediquen a escriure i transmetre part de les seves pràctiques per escrit. Amb l’arribada de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES) ha aparegut una nova assignatura (en algunes universitats la diplomatura en Educació Social ja comportava fer un treball de final de carrera per obtenir la totalitat dels crèdits necessaris)  que entre d‘altres finalitats té la d’iniciar, de forma rigorosa, el futur educador social en l’escriptura professional (des d’una perspectiva més de recerca o des d’una perspectiva més aplicada) i en les pràctiques de recerca. Al respecte, l’educador suís, Michel Hugli diu que “ Cal escriure, és bo escriure, és útil escriure. L’escriptura sembla formar part dels actes que cal que fem de forma obligatòria. Si tots creiem en l’eficàcia de l’escriptura cadascú escriuria en les nostres institucions i CRAE’s per a infants. Cadascú es prendria el temps per dedicar a l’escriptura” (HUGLI, 2002: 11). Tal i com proposa Segundo Moyano en un recent treball: “las tareas emprendidas por estos colectivos han supuesto, en algunas comunidades autónomas, la puesta al día de la figura profesional; en otras, su emergencia como profesión diferenciada de otras con más tradición en el campo social; y en el conjunto del territorio espanyol, el reconocimiento laboral y la interlocuación con los agentes de las políticas sociales y educativas” (MOYANO, 2012: 50). Però aquest camí vers la professionalització dels educadors i les educadores socials queda tallat en relació a les pràctiques d’escriptura i les pràctiques de recerca.

 

     Aquest fet esdevé central, fins al punt que ja en la Memoria para la solicitud de verificación del título de Grado en Educación Social (UOC) presentada al Ministerio per a ser aprovada, afirmàvem que “El proyecto de Grado en Educación Social de la Universitat Oberta de Catalunya pretende formar educadores competentes para reflexionar sobre su práctica, y que dicha reflexión les posibilite ecribir sobre ella y compartir ese saber con el resto de la comunidad profesional. Socializar el conocimiento es una forma de construcción de la profesión y de mejora de la praxis socioeducativa” (UOC, 2008: 22). Aquest aprenentatge de l’escriptura per a transmetre el saber adquirit a través de la lectura, la recerca, la reflexió, la formació i la praxis professional, passa entre d’altres perspectives, per l’assignatura que et presentem, per realitzar un Treball de Final de Grau que incorpori molts dels elements que acabem de situar.

Amunt

És requisit imprescindible haver superat 180 ECTS del Grau en Educació Social, entre els quals necessàriament el Practicum I i Practicum II. Es pot cursar de forma simultània el TGF i el Practicum III, però cal preveure que són dues assignatures que demanen una dedicació intensiva.

El TFG no està organitzat per àrees temàtiques, sinó que hi ha una sola assignatura que és el Treball de Fi de Grau (02.548).

 

Per tal que l'estudiant es pugui matricular haurà de fer arribar a la bústia jplanella@uoc.edu una breu fitxa d'una pàgina on hi consti:

 

     -Nom (aproximat) del TFG

     -Tema que vol tractar

     -Objectius

     -Descripció general

     -Motivacions de l'estudiant per triar el tema

 

Aquests document té la finalitat d'assignar el professor-tutor més adequat a la temàtica i format del TFG.

Aquesta fitxa s'ha de fer arribar a la bústia esmentada abans del dia indicat.

 

Des de la coordinació del TFG es pot demanar a l'estudiant que modifiqui la seva proposta per tal que s'adeqüi al marc general del TFG o que la temàtica estigui realment vinculada amb l'Educació Social.

Igualment, un cop adjudicat el tutor, aquest por reorientar a l'estudiant de forma més específica en el tema proposat.

 

Amunt

Les competències que es vehiculen a través de l'assignatura de TFG són les següents:

 

  • Anàlisi i síntesis
  • Comunicació efectiva a través de diferents mitjans i en contextos diversos
  • Reflexivitat i autocrítica entorn al propi treball i a les seves implicacions
  • Adaptació a noves situacions i problemàtiques socials a través de l'aprenentatge permanent
  • Argumentació en valoracions, judicis, crítiques, exposicions o defenses
  • Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional
  • Identificació i emissió de judicis raonats sobre problemes socioeducatius per millorar la pràctica professional
  • Diagnòstic de situacions complexes que fonamenten el desenvolupament d'accions socioeducatives

 

Amunt

El (TFG) ha de partir de la construcció d’una problemàtica precisa i concreta feta a partir d’una pregunta de recerca inicial. Per bé que les modalitats del producte final presentat poden ser diverses, totes han de tenir un mateix punt de partida: el qüestionament, la pregunta. El seu desenvolupament pot conduir l’estudiant pels camins d’un projecte de recerca,  d’un projecte d’intervenció (o d’aplicació), etc. que caldrà fer-lo de forma individual. Cal partir d’un posicionament empíric que en definitiva vol dir fer ús de dades o informacions que es refereixen a una part de la realitat que ha estat “registrada” (textos, imatges, relats, entrevistes, històries de vida, audiovisuals, etc.) o bé a dades que hem obtingut nosaltres mateixos a partir d’enquestes, entrevistes, etnografies, etc

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt