Nacionalitat i estrangeria Codi:  03.544    Crèdits:  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Nacionalitat i estrangeria, de 4 crèdits ECTS, forma els estudiants sobre els aspectes essencials de dues disciplines: d'una banda, el dret a la nacionalitat i, d'altra banda, el dret d'estrangeria. Com és sabut, cada Estat és sobirà per a determinar a qui considera els seus nacionals i per omplir de contingut l'estatut jurídic dels seus nacionals i dels estrangers.

En aquesta assignatura s'estudiaran, entre d'altres qüestions, el contingut de la nacionalitat espanyola, la ciutadania europea i la relació entre nacionalitat espanyola i veïnatge civil, els criteris d'adquisició i pèrdua de la nacionalitat, l'anomenada doble nacionalitat, els drets dels estrangers a Espanya (en l'esfera personal, política, educativa, laboral, econòmica i social, així com familiar). S'estudiarà també la problemàtica derivada de l'entrada i sortida dels estrangers a Espanya i la seva permanència. I, finalment, s'analitzarà el règim sancionador davant infraccions del dret d'estrangeria.

Per afavorir l'adequat progrés en el coneixement d'aquesta matèria, s'ha optat per un sistema d'aprenentatge que té com a eix vertebrador les proves d'avaluació contínua a desenvolupar per l'estudiant al llarg del semestre.

Amunt

L'interès d'aquesta assignatura per a la pràctica professional és significatiu, ja que proporciona un coneixement extens del dret de nacionalitat i estrangeria. Constitueix una formació amb un alt grau d'especialització.

Amunt

No procedeix.

Amunt

Aquesta assignatura no requereix ni pressuposa que l'estudiant tingui coneixements jurídics previs, però resulta molt recomanable que conegui les bases del dret civil, de les obligacions i contractes, i també tingui nocions de dret processal civil. 

Amunt

Les competències transversals que es treballen en aquesta assignatura són les següents: 

 1. Capacitat per l'anàlisi crític i capacitat de síntesi.

Les competències específiques que s'aborden en aquesta assignatura són les següents:

 1. Capacitat per interpretar el sistema jurídic des d'una perspectiva interdisciplinària i de conformitat amb les valors ètics, per aplicar-los als supòsits fàctics. 
 2. Capacitat per assessorar i gestionar en matèria de contractació laboral, ocupació, seguretat social i protecció social complementària. 
 3. Capacitat de representació tècnica en l'àmbit administratiu i processal i defensa davant els tribunals. 

Totes aquestes competències es concreten en els objectius generals següents: 

 1. Introduir a tots aquells que s'inicien en aquesta disciplina en els conceptes bàsics relatius a la nacionalitat i l'estrangeria.
 2. Entendre els aspectes fonamentals de la regulació de l'estrangeria a Espanya i a Europa. 
 3. Comprendre tota la problemàtica associada a la immigració i estrangeria. 
 4. Dominar els trets bàsics de la regulació de l'estrangeria. 
 5. Conèixer els aspectes fonamentals que defineixen el règim de l'estrangeria a Espanya.

Amunt

Els continguts de l'assignatura són els següents:

Mòdul didàctic 1. Dret de la nacionalitat
1. La nacionalitat: concepte, principis rectors i fonts
2. L'adquisició de la nacionalitat espanyola
3. La pèrdua i la conservació de la nacionalitat espanyola
4. La recuperació de la nacionalitat espanyola
5. La doble nacionalitat i l'apatrídia
6. La prova de la nacionalitat

Mòdul didàctic 2. Dret d'estrangeria (I): fonts i règims
1. Règims d'estrangeria: supòsits, marc normatiu i delimitació
2. Règim especial dels ciutadans de la Unió Europea
3. El règim general d'estrangeria

Mòdul didàctic 3. Dret d'estrangeria (II): autoritzacions i sancions
1. Estada i residència
2. Autoritzacions per a la realització d'activitats lucratives
3. Infraccions i sancions. Procediment

Amunt

Material Suport

Amunt

L'estudi de l'assignatura es durà a terme a partir dels tres Mòduls didàctics que estan disponibles a l'aula (espai RECURSOS).

A més a més, també es recomana la consulta de la següent legislació:

Amunt

Bibliografia bàsica: 

Lapiedra Alcamí, R. (coord.) (2018). Nacionalidad y extranjería. Valencia : Tirant lo Blanch, 2ª edición.

Ortega Giménez, A (dir.) (2017). Manual práctico orientativo de derecho de la nacionalidad. Madrid: Thomson Reuters-Aranzadi.

Ortega Giménez, A. (dir.) (2016). Manual práctico orientativo de derecho de extranjería. Madrid: Thomson Reuters- Aranzadi.

Parra Rodríguez, C. i altres (2016). Nacionalidad y Extranjería. Barcelona: Huygens Editorial.

Bibliografia complementària:

Abarca Junco, P. (2015). El extranjero en el derecho español. Madrid: Dykinson.

Espiniella Menéndez, A.; Jiménez Blanco, P.; Rodríguez Mateos, P. (2017). Régimen jurídico de los extranjeros y de los ciudadanos de la UE. Pamplona: Aranzadi.

Fernández Pérez, A. (2014, setembre). «La regulación de las devoluciones y expulsiones de extranjeros: la ilegalidad de las devoluciones de extranjeros efectuadas sin las debidas garantías». Diario La Ley (núm. 8382, Sección Doctrina, any XXXV, ref. D-288).

Fernández Pérez, A. (2016). Los derechos fundamentales y libertades públicas de los extranjeros en España. València: Tirant lo Blanch.

Lafont Nicuesa, L. (coord.) (2013). Protocolos sobre extranjería. València: Tirant lo Blanch.

Lázaro González, I. (2007). «Menores extranjeros no acompañados. La situación en España» [en línia]. Prolegómenos, Derechos y Valores (vol. 10, núm. 19, pàg. 149-162). .

Martínez Escamilla, M. (coord.) (2015). «Detención, internamiento y expulsión administrativa de personas extranjeras» [en línia]. Repositorio E-Prints Complutense. .

Monereo Pérez, J. L.; Fernández Avilés, J. A.; Triguero Martínez, L. Á. (2012). Comentario a la Ley y al Reglamento de extranjería, inmigración e integración social (LO 4/2000 Y RD 557/2011) (2a. ed). Granada: Comares.

Moya, D.; Aguelo, P. (2011). La reforma de la Ley Orgánica de Extranjería. Madrid: Centre d'Estudis Polítics i Constitucionals.

Ortega Martín, E. (2010). Manual práctico de Derecho de Extranjería. Madrid: La Ley.

Amunt

Aquesta assignatura forma part del nou Grau de Dret, dins el marc general d'adaptació de l'ensenyament universitari a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) amb 4 crèdits. El sistema de crèdits europeu ECTS (European Credit Transfer System) es basa en la càrrega de treball de l'estudiant necessària per aconseguir els objectius (coneixements i competències) de cada assignatura. El càlcul d'ECTS es fa d'acord amb unes 25 hores de treball per crèdit, sempre tenint en consideració que es tracta d'un càlcul de temps teòric amb el qual es preveu que l'estudiant mitjà pot incorporar els objectius establerts per a cada assignatura. Les hores de dedicació real poden, llavors, variar en funció dels coneixements previstos i de les destreses i circumstàncies de cada estudiant.

L'aprenentatge d'aquesta assignatura s'estructura en diverses unitats d'aprenentatge i mòduls o temes, integrats pels materials docents, recursos a l'aula, guies d'estudi, exercicis d'autoavaluació i activitats d'avaluació contínua (PACs). El calendari de cada assignatura establirà el nombre i continguts d'aquestes unitats d'aprenentatge.

El correcte seguiment de les activitats i els exercicis establerts com un itinerari d'aprenentatge per a cada unitat és fonamental per al correcte desplegament del nou format docent ECTS, ja que permetrà treballar i aconseguir d'una manera adequada els objectius definits per a aquesta assignatura (coneixements acadèmics i disciplinaris, i competències professionals).

L'avaluació contínua, com a part integrant dels itineraris d'aprenentatge establerts, està pensada per potenciar la metodologia de treball de l'estudiant i la incorporació dels coneixements i competències de l'assignatura. El seguiment de l'avaluació contínua esdevé una eina fonamental que es posa al servei de l'estudiant per facilitar el seu procés d'aprenentatge amb un ritme d'estudi rigorós i organitzat.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC + PS

Nota final d'assignatura: AC + PS

AC = 60%

PS = 40%

Notes mínimes:

· PS = 3,5

Quan la nota obtinguda a la PS sigui inferior als mínims establerts per a cada fórmula, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a la PS.

Opció amb EX: EX + AC

Nota final d'assignatura: EX + AC

EX = 65%

AC = 35%

Notes mínimes:

· EX = 4

Aquesta fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a l'EX. Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4 o la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a l'EX, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX.

En el cas d'assignatures amb pràctiques (Pr) que creuïn amb l'examen (EX), la fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a FE (FE=EX+Pr). Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4, la qualificació resultant de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX. Quan la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a FE, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a FE.

Amunt

Proves d'avaluació contínua (PACs)

L'AC està formada per un total de 3 PACs obligatòries. L'estudiant podrà fer una PAC 4 opcional (no obligatòria), que només servirà per millorar la nota final d'AC. Aquestes PACs permetran treballar des d'una vessant pràctica els diferents conceptes, coneixements i competències treballats en les diferents unitats d'aprenentatge de l'assignatura.

Còpia i plagi

Els estudiants es comprometen a realitzar les activitats proposades de manera individual i original, seguint les indicacions del pla docent. La UOC disposa de mecanismes i eines de detecció de plagi i de còpia entre alumnes d'una mateixa aula i entre alumnes de diferents aules d'una mateixa assignatura. Si es detecta un cas de plagi, còpia o mal ús del sistema d'AC, la qualificació corresponent serà una D i s'aplicarà a tots els estudiants implicats.

L'obtenció d'una D en una PAC no impedirà que l'estudiant pugui seguir l'avaluació contínua, si bé haurà de realitzar l'examen final per a  superar l'assignatura.

Qualificació final d'AC

La qualificació final de l'AC vindrà determinada per la valoració global del treball realitzat per l'estudiant durant el semestre. A aquests efectes, es ponderaran els diferents progressos de l'estudiant en l'aprenentatge i la consecució dels coneixements i les competències que s'estableixen per aquesta assignatura.

Les qualificacions finals d'AC s'establiran de la següent manera:

 • Per a poder superar l'AC amb una qualificació final d'AC de C+, B o A, l'estudiant haurà de realitzar TOTES les PACs. L'obtenció d'una D o dues C- a les PACs desqualificarà automàticament de l'AC, de manera que l'estudiant només podrà superar l'assignatura realitzant l'examen final.
 • La qualificació final d'AC de C- s'adjudicarà als estudiants que hagin seguit l'AC (amb un mínim del 50% de PACs lliurades), però no l'hagin superada.
 • La qualificació final d'AC d'N s'adjudicarà als estudiants que no hagin realitzat el 50% de les PACs.
 • La qualificació final d'AC de D es reservarà als casos de plagi, còpia o mal ús del sistema d'AC (amb independència del nombre de PACs lliurades) i s'aplicarà a tots els estudiants implicats.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per diferents vies:

 • Si s'ha superat l'AC, es podrà realitzar una prova presencial de síntesi. La qualificació final de l'assignatura s'obtindrà del creuament de la nota de la PS amb la nota de l'AC, d'acord amb el model d'avaluació abans indicat. 
 • Tant si s'ha superat l'AC com si no, es pot fer un examen final presencial. Si s'ha superat l'AC, la qualificació final s'obtindrà del creuament de la nota de l'examen amb la nota de l'AC. Si no, la qualificació final serà la que s'obtingui a l'examen.
 • Els estudiants que no han superat l'AC, han de fer l'examen final per a poder superar l'assignatura.  

Amunt