Procediments tributaris Codi:  03.550    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura Procediments Tributaris té per objecte l'estudi de les vies procedimentals que articulen l'efectiva aplicació dels tributs. El seu objecte és, doncs, el marc comú de l'aplicació pràctica del sistema tributari, fenomen general que assoleix a la totalitat dels ciutadans i que es plasma en una sèrie de procediments a què ja es va fer referència breument en el mòdul didàctic número 5 dels materials de Dret Financer i Tributant I, titulat "Ordenació formal del tribut: els procediments tributaris".

No obstant això, resulta obvi que la varietat i complexitat d'aquesta matèria, que engloba els procediments tributaris de gestió, inspecció, recaptació, revisió i sancionador, fa que no sigui possible abordar el seu estudi amb deteniment a l'estret marc de l'esmentat mòdul didàctic. Si s'hi afegeix que es tracta d'una matèria molt dinàmica immersa en un procés continu d'experimentació i transformació, els continguts del qual són requerits des de diferents àmbits professionals de dins i fora de l'Administració, que té una evident transcendència pràctica i l'essència de la qual és de caràcter jurídic, la seva justificació i l'oportunitat de la seva articulació com a assignatura optativa del Grau de Dret és clara.

Així mateix, l'amplitud de la matèria, fa aconsellable oferir a l'estudiant la possibilitat d'abordar l'estudi dels procediments tributaris, doncs, com és sabut, les especialitats d'aquests procediments tant respecte del procediment administratiu comú, com dels diversos procediments tributaris entre si, els fan mereixedors d'una extensa i detallada regulació, de divers rang normatiu i sobre la qual existeix una abundant jurisprudència. D'aquí la importància de la consulta i correcte maneig dels texts normatius aplicables en aquesta matèria.

No en va s'ha de tenir en compte, d'una banda, que el procediment és el marc en el qual té lloc la relació entre l'Administració Tributària i l'obligat tributari; i, per l'altre, l'obligatorietat del procediment respecte de l'Administració, que s'erigeix en garantia dels drets dels obligats tributaris davant l'actuació d'aquella.

 

Amunt

L'estudi d'aquesta assignatura està directament relacionat amb Dret Financer i Tributari I, ja que en la mateixa s'analitzen els elements bàsics dels tributs i s'efectua una breu introducció als procediments per a la seva aplicació.

Així mateix, guarda estreta relació amb Dret Financer i Tributari II, dedicada a l'anàlisi particularitzada de les diferents figures impositives, ja que no s'ha d'oblidar que tot tribut necessita un procediment per a la seva correcta aplicació.

 

Amunt

El coneixement dels procediments tributaris interessa al professional del Dret qualsevol que sigui el sector en el qual exerceixi la seva activitat, tant públic com privat, donada la presència generalitzada dels impostos en la vida jurídica i donat el vessant procedimental inherent a qualsevol tribut.

Tot això, sense perjudici que la professió d'assessor fiscal, fins a ara desenvolupada per professionals de diverses procedències (economistes, juristes, tècnics comptables), sigui cada vegada més una tasca pròpia de juristes, on se'ls reconeix unes àrees d'intervenció pròpies i exclusives.

Finalment, no es pot oblidar que, en tant que els tributs afecten a la generalitat de la població, el coneixement, fins i tot superficial, dels procediments tributaris interessa a tots els ciutadans, siguin o no juristes.

 

Amunt

 Per a l'estudi d'aquesta assignatura, es recomana tenir coneixements previs de de Dret Financer i Tributari I.

Amunt

És aconsellable haver superat l'assignatura Dret Financer i Tributari I.

Amunt


-  
Resoldre situacions conflictives o problemàtiques tributàries amb decisió i criteris clars.
-  Aprenentatge autònom i l'adaptació a les noves situacions.

Competències específiques

- Cerca, obtenció i ús de les fonts jurídiques tributàries (legals, jurisprudencials i doctrinals).
- Identificació dels principis jurídics de l'àmbit tributari, així com les institucions jurídico-tributàries.
-  Interpretació dels textos tributaris des d'una perspectiva interdisciplinar i utilitzant els principis jurídico-tributaris com a eina d'anàlisi.
-   Aplicació dels principis del Dret Financer i Tributari i la normativa tributària a supòsits fàctics.
-  Interpretació i aplicació de l'ordenament tributari d'acord amb els valors ètics.
- Anàlisi crítica de l'ordenament tributari.

 

METODOLOGIA D'AVALUACIÓ 

La metodologia d'avaluació que es seguirà en aquesta assignatura pot consistir, depenent dels objectius d'aprenentatge i de les competències que persegueix, en la realització, entre d'altres, d'exercicis i/o preguntes teòrico-pràctiques, enregistrament de vídeos i/o àudios, realització de qüestionaris amb un temps limitat i/o participació en debats, wikis, blogs i/o vídeoblogs. En aquest sentit, l'estudiant ha de disposar dels dispositius necessaris pel correcte seguiment de totes aquestes metodologies d'avaluació (particularment d'eines que permetin l'enregistrament de vídeo i/o so).

Amunt

El contingut de l'assignatura Procediments Tributaris s'agrupa en sis mòduls didàctics:

Mòdul didàctic 1: Aspectes generals                

 • L'aplicació dels tributs
 • Concepte de procediment tributari. Classes
 • Fonts normatives. Evolució legislativa
 • Principis generals de l'aplicació dels tributs
 • Normes comunes sobre actuacions i procediments

       Mòdul didàctic 2: Procediment de gestió

 • La gestió tributària
 • La declaració
 • L'autoliquidació
 • La comprovació tributària
 • La verificació de dades
 • La comprovació limitada
 • La comprovació de valors

      Mòdul didàctic 3: Procediment d'inspecció

 • La inspecció tributària
 • Iniciació del procediment d'inspecció
 • Desenvolupament del procediment d'inspecció
 • Acabament del procediment d'inspecció
 • Aplicació del mètode d'estimació indirecta
 • Procediment per a la declaració de frau de llei

       Mòdul didàctic 4: Procediment de recaptació

 • La recaptació tributària
 • Períodes i procediments de recaptació
 • La recaptació en període voluntari
 • Conseqüències de la falta de pagament. El pagament extemporani
 • Ajornament i fraccionament del pagament
 • Iniciació del procediment de constrenyiment
 • Desenvolupament i acabament del procediment de constrenyiment

       Mòdul didàctic 5: Procediment sancionador

 • Les infraccions tributàries
 • Subjectes infractors, circumstàncies excloents i extinció de responsabilitat
 • Classes d'infraccions tributàries
 • Les sancions tributàries
 • Criteris de graduació de les sancions
 • Fases del procediment sancionador

       Mòdul didàctic 6: Procediment de revisió

 • La revisió dels actes de naturalesa tributària
 • Procediments especials de revisió
 • El recurs de reposició
 • Les reclamacions econòmic-administratives

Amunt

Amunt

El material docent en paper de l'assignatura constitueix la referència bàsica en el seguiment de la matèria, i té com a objectiu actuar com a base del procés d'aprenentatge que es du a terme a través de la dinàmica de l'aula, la realització de les proves d'avaluació continuada (PACs), el treball amb les guies d'estudi (GES), els exercicis proposats en els mòduls, els recursos complementaris que es poden trobar a l'aula i, sens dubte, mitjançant el treball individual de cada estudiant i l'aprofundiment en els continguts.

A més, resulta imprescindible l'ús de la normativa tributària per a l'estudi d'aquesta matèria.

 

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt