Estètica i teoria de l'art Codi:  04.514    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En aquesta assignatura s'estudien les idees estètiques a través del temps. L'assignatura està plantejada com un pont entre la filosofia i l'art, en un clar intent de subratllar-ne el seu caràcter interdisciplinari.

L'objectiu primordial és obtenir una visió general de la història de les idees estètiques, capacitant per a la reflexió i l'estudi crític del concepte de bellesa (en la naturalesa i en l'art), de l'evolució de l'experiència estètica, dels factors que incideixen en el fet que una obra d'art sigui considerada obra d'art, o sobre la funció i sentit de l'art, sobre com pot esdevenir un complet sistema de coneixement i, així mateix, sobre la pròpia construcció i evolució de les teories estètiques.

L'assignatura Estètica i teoria de l'art presenta un doble caire alhora interdisciplinari i diacrònic. La present assignatura cerca interrelacionar les diverses teories estètiques amb les obres d'art que hi dialoguen, i veure com sovint és la praxi artística la que ha obligat a modificar els plantejaments estètics o a l'inrevés.

Les activitats del curs són fonamentalment de tipus teòric, de reflexió, discussió i lectura, i tenen el seu suport visual i pràctic en les assignatures d'història de l'art. Davant d'aquest plantejament, és lògic aconsellar als estudiants que primer facin les assignatures d'art  i les de filosofia. Alhora, atès que una part important del curs es dedica a les aportacions i problemàtica contemporània, també és aconsellable haver fet les assignatures relacionades, per tal de facilitar la interdisciplinarietat amb què es planteja.

 

Amunt

Aquesta assignatura és Obligatòria al Grau d'Humanitats.

Amunt

 • Argumentar la noció de bellesa i art segons els diferents plantejaments estètics sorgits al llarg de la història.
 • Resumir les tesis i les aportacions dels pensadors més importants per la configuració de l'estètica com a disciplina.
 • Relacionar l'evolució de l'art amb l'evolució dels plantejaments estètics.
 • Aplicar els conceptes i la metodologia de les diverses teories estètiques a l'anàlisi d'obres d'art.
 • Dominar els principis, les concepcions i les argumentacions de les principals teories contemporànies sobre l'estètica.
 • Posar en relació l'estètica actual amb el pensament contemporani així com en relació amb les diferents  aproximacions vigents en l'estudi de l'art.
 • Comentar i analitzar, a partir de les explicacions teòriques, els textos associats.
 • Saber comentar i analitzar una obra d'art aplicant els conceptes i la metodologia dels diversos corrents o escoles estètiques.

Aquests objectius estan relacionats amb les següents competències:

 

 • Capacitat per analitzar informacions contingudes en textos, imatges i discursos i avaluar-los de forma autònoma i crítica.
 • Capacitat per identificar i comprendre els diferents corrents i moviments artístics en el marc de les tradicions culturals.        
 • Capacitat per comprendre les particularitats disciplinars i llegir la realitat des d'una mirada interdisciplinar.

Amunt

 • Mòdul 1. L'estètica antiga i medieval
 • Mòdul 2. L'estètica moderna
 • Mòdul 3. L'estètica contemporània
 • Mòdul 4. Art i política
 • Mòdul 5. Sociologia de l'art
 • Mòdul 6. Psicologia de l'art
 • Mòdul 7. Art i llenguatge
 • Mòdul 8. Art, estructura i diferència
 • Mòdul 9. El posmodernisme en l'art
 • Mòdul 10. Estudis visuals

Amunt

Material Suport
Lectures complementàries d'Història de les idees estètiques Web

Amunt

s

Amunt

Lectures de preparació

Aquestes lectures poden ser interessants, si bé no obligatòries, per a preparar-se l'assignatura abans de començar el semestre:

Jiménez, M. (1999) ¿Qué es la Estética?. Barcelona: Idea Books.

Beardsley, M. & Hospers, J. (1997). Estética. Historia y fundamentos. Madrid: Editorial Cátedra.


Bibliografia

La bibliografia de consulta, a més de l'específica que recull cada mòdul, és bàsicament la següent:

Aumont, J. (2001), La estética hoy. Madrid: Cátedra (col.Signo e imagen).

Adorno, T.W. (1992), Teoría estética. Madrid: Taurus, 4ª ed. (col. Ensayistas, 150).

Barash, M. (2001). Teorías del arte. De Platón a Winckelmann. Madrid: Alianza Editorial (col. Ensayo, 85).

Bayer, R. (2002), Historia de la estética. Madrid-México: Fondo de Cultura Económica.

Bourdieu, Pierre (1997), Las reglas del arte : génesis y estructura del campo literario. Barcelona. Anagrama. 520 p.

Bozal, V. (ed) (1996), Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas (2 vol.). Madrid: Visor.

DD.AA. (1998), Diccionario de estética . Barcelona: Grijalbo Mondadori, Crítica (col. Crítica/filosofía, 32)

Jiménez, M. (2010), La querella del arte contemporáneo. Buenos Aires: Amorrortu.

Panofsky, E. (1998), El significado en las artes visuales. Madrid: Alianza ed. (col. Ensayo, 75)

Pareyson, L. (1997), Els problemes actuals de l'estètica. València: Servei de Publicacions de la Universitat de València.

Marchán Fiz, Simón (1987), La estética en la cultura moderna. Madrid. Alianza ed. Col. Alianza Forma 64

Tatarkiewick; W. (1987-1991),  Historia de la Estética. Madrid: Akal.3 vols. 

Tatarkiewick; W. (1976), Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mímesis, experiencia estética. Madrid: Tecnos.

Warning, R. (1989), Estética de la recepción. Madrid: Visor (col. La balsa de la Medusa, 31).

Amunt

El mètode de treball al llarg del semestre està directament vinculat a la tipologia d'avaluació continuada. Creiem important optar per l'avaluació continuada perquè pot facilitar molt l'aprenentatge i l'assimilació dels continguts, ja que anireu construint, de manera modular, el coneixement de l'assignatura.

Igualment, recomanem que trieu l´opció d´avaluació continuada per assegurar-vos un millor rendiment a l'assignatura. Alhora, el seguiment puntual del calendari d'entregues us facilitarà de retruc la prova de síntesi.

Lliuraments de les proves d'avaluació continuada

Les activitats d'avaluació continuada s'hauran de lliurar en la data indicada (veure l'apartat Calendari). S'enviaran preferentment en format Word, en un document adjunt anomenat de la forma següent:

cognoms, nom_PACnº_sigles assignatura

Per exemple, en el cas de l'estudiant Judith Moreno Ramis, per a l'activitat 1, el nom de l'arxiu hauria de ser:

moreno ramis, judith_PAC1_EiTA.pdf

 

Plagi i còpia

Un fenomen que ha proliferat i necessita un tractament més ordenat i clar és el plagi. Es dóna de dues maneres bàsiques:

(a) de fonts en paper (llibres, articles, inclou els mòduls UOC) o de documentació present a la xarxa (avui dia tan fàcil de copiar i enganxar), sense citar-ne la procedència i fent-los passar per propis;

(b) de treballs d'altres estudiants i/o d'altres semestres (en aquest cas hi ha dos responsables, el qui presta el seu treball i el que el manlleva i l'aprofita).

Des de la nostra titulació, volem treballar per aturar aquesta pràctica fraudulenta de dues maneres:

(a) d'una banda informant i formant més bé els nostres estudiants sobre la correcta citació de les fonts i sobre el que s'ha de considerar plagi i el que no. Aquesta és una competència inclosa en diverses matèries i que es treballarà i s'avaluarà específicament.

Per evitar de caure en el plagi, llegeix atentament els exemples que trobes en aquest enllaç:
http://cv.uoc.edu/~04_999_01_u27/COM_EVITAR_EL_PLAGI_2.doc  

(b) De l'altra, deixant clar que aquesta conducta, si és detectada, comporta conseqüències en l'avaluació de l'estudiant i també que el fet queda registrat, ja que la reincidència es considera un agreujant. La Normativa de drets i deures dels estudiants de la UOC ja preveu que "[l]a còpia, el plagi o l'intent d'obtenir un millor resultat acadèmic fent servir qualsevol mitjà il·lícit" és una de les conductes tipificades com a falta greu o molt greu.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC + PS

Nota final d'assignatura: AC + PS

AC = 70%

PS = 30%

Notes mínimes:

· PS = 3,5

Quan la nota obtinguda a la PS sigui inferior als mínims establerts per a cada fórmula, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a la PS.

Opció amb EX: EX + AC

Nota final d'assignatura: EX + AC

EX = 65%

AC = 35%

Notes mínimes:

· EX = 4

Aquesta fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a l'EX. Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4 o la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a l'EX, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX.

En el cas d'assignatures amb pràctiques (Pr) que creuïn amb l'examen (EX), la fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a FE (FE=EX+Pr). Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4, la qualificació resultant de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX. Quan la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a FE, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a FE.

Amunt

L'avaluació continuada de l'assignatura consisteix en la realització de 3 treballs pràctics obligatoris. La participació activa al Fòrum de l'aula es tindrà en compte positivament de cara a l'arrodoniment de la nota final.

Cadascuna de les activitats pràctiques d'avaluació continuada (PAC's) consistiran en la realització d'exercicis guiats d'acord amb un seguit de pautes i requisits específics que es comunicaran en el moment de la publicació dels respectius enunciats.

Les PAC's estaran associades amb continguts específics dels mòduls didàctics de l'assignatura. Les PACs suposaran cadascuna un 33% de la nota final. 

Amunt

Examen final

 • L'examen final és per a qui decideixi no seguir l'Avaluació Continuada o bé no l'hagi superat.
 • Aquesta prova durarà dues hores com a màxim.
 • No s'hi permet la consulta de material bibliogràfic.
 • La tipologia de pregunta que pot aparèixer és:
  • comentari d'entre 1 o 2 textos de l'antologia de fragments que apareixen a l'espai Recursos de l'Aula
  • realitzar un estudi comparatiu (semblances i/o diferències) entre dos autors i/o dos escoles de pensament estètic específiques
  • desenvolupar l'evolució històrica d'un concepte estètic específic al llarg del temps.
  • exposar les principals aportacions estètiques claus d'un determinat filòsof, corrent estètic o escola de pensament.
  • comentar una obra d'art utilitzant els conceptes i la metodologia de determinats pensadors i/o concepcions estètiques. No es tracta, doncs, de fer un comentari "artístic", sinó de plantejar com la comentarien Plató, Wittgenstein, Adorno, Panofsky, ...

Amunt

El grup d´estudiants rebrà una valoració global dels resultats de les proves d´avaluació continuada en el Tauler de l´aula, un cop corregides les proves i posades les notes. Els consultors resten a la vostra disposició per a resoldre qualsevol dubte que es presenti durant el curs. És un bon consell el de plantejar els problemes que us puguin sorgir en el Fòrum de l'assignatura per a que entre tots puguem compartir-ne les respostes.

Amunt