Ètica i filosofia política Codi:  04.515    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura d'Ètica i filosofia política se centra al voltant de dues àrees temàtiques que s'impliquen mútuament, l'ètica i la filosofia política. En tots dos blocs es pretén, en primer lloc, oferir un tractament general dels principals temes implicats (vocabulari, qüestions bàsiques, models, etc.) i, en segon lloc, desenvolupar alguns temes específics que són el nucli central de la reflexió ètica i de la filosofia política contemporània.

Tant  l'ètica (individual o social) com la filosofia política tenen una enorme importància en els estudis d'Humanitats perquè totes dues són dimensions bàsiques del que anomenem món humà. En aquest sentit, l'assignatura té una funció propedèutica en la mesura que permet assolir coneixements i competències que tindran un desenvolupament i desplegament (posterior) en altres assignatures.

El camp professional de la filosofia política i de l'ètica és el de les relacions humanes racionals en l'àmbit de la polis vistes des de la perspectiva de la justícia, és a dir, de l'organització de (i de la participació en) la vida social i institucional, així com de la cura i responsabilitat que tots tenim del seu bon funcionament en termes de justícia,  de garantir els drets el dret de les persones i de conèixer i respectar els valors que estan en joc.

No és necessari haver cursat prèviament cap assignatura del grau d'Humanitats, ni és imprescindible cap coneixement específic previ,  però és recomanable tenir nocions generals de filosofia. Són suficients les que poden haver-se adquirit en els estudis secundaris o amb la lectura de manuals molt bàsics de filosofia.

Amunt

Tant  l'ètica individual com l'ètica social tenen una enorme importància en els estudis d'Humanitats. En primer lloc perquè res del que és humà resulta aliè a la valoració moral i, en segon lloc, que tothom en un moment o a altre es veu obligat a argumentar amb categories ètiques. 

En el conjunt del pla d'estudis l'assignatura té una funció propedèutica, en la mesura que permet assolir coneixements que tindran un desplegament posterior.

Amunt

El camp professional de la filosofia política i de l'ètica és el de les relacions humanes racionals en l'àmbit de la polis, vistes des de la perspectiva de la justícia.

Amunt

No són necessaris coneixements previs, però es recomana tenir nocions generals de filosofia.

Amunt

 • Competències específiques de l'assignatura:

   

  CE1 - Capacitat pel pensament crític i autocrític.

  CE8 - Capacitat per qüestionar-se críticament les idees sobre la naturalesa de la realitat, de l'experiència i dels valors que exerceixen un paper central en la comprensió del món i de nosaltres mateixos.

  CE16 - Capacitat de comprendre i assumir els drets fonamentals, els valors democràtics, la cultura de la pau i els principis d'igualtat entre homes i dones, d'igualtat d'oportunitats i d'accessibilitat universal de les persones amb discapacitat

 

 • Resultats d'aprenentatge.

  •       Es coneix i s'utilitza amb propietat el vocabulari ètic
  •       Se sap analitzar de forma crítica (i construir arguments racionals en relació a) les afirmacions que sobre qüestions ètiques i morals es fan en els diferents àmbits de relació personal i professional.
  •       Es coneixen i se saben caracteritzar les grans tradicions ètiques occidentals. Se sap identificar la seva presència en la vida social.
  •       Se saben reconèixer en els debats públics els problemes ètics que estan en joc.
  •       S'han adquirit les eines conceptuals bàsiques de l'ètica i la filosofia política i es demostren tenir les capacitats argumentatives i crítiques, que permeten fer front als desacords morals i a l'ambigüitat moral.
  •       Es sap reflexionar críticament sobre el paper de la responsabilitat personal i social tant en els espais privats com públics.
  •       Es coneixen -i se saben reconèixer en els debats públics- els principals temes de la filosofia política que estan presents en el panorama polític actual.
  •       Es coneixen -i se saben reconèixer en els debats públics- les principals corrents de pensament polític que estan presents en el panorama polític actual.

 

 

Amunt

Els continguts de l'assignatura es vertebren al voltant de les següents unitats:

Unitat 1. Nocions ètiques bàsiques (1 crèdit)
Unitat 2. Els principals models d'ètica (1 crèdit)
Unitat 3. Ètica aplicada (1,5 crèdits)
Unitat 4. Filosofia política (2 crèdits)

Amunt

Material Suport
Filosofia moral PDF

Amunt

Webs recomanades: 

 

Encyclopaedia Herder: https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/P%C3%A1gina_principal base de dades en obert de materials i continguts de filosofia


Ramon Alcoberro: http://www.alcoberro.info i molt especialment a nivell bàsic http://alcoberro.info/V1/etica1.htm També hi ha materials sobre Relativisme, Rawls, Pogge, Guerra justa, etc

Margarita Boladeras: http://www.bioeticanet.info imprescindible per a la temàtica bioètica

Antoni Defez: http://www.infofilosofia.info/defezweb/ Materials interessants sobre èticca aplicada i la millor aproximació a Wittgenstein en català

RACO (Revistes acadèmiques catalanes amb accès obert): http://www.raco.cat/ Inclou la més àmplia tria de revistes erudites d'Europa disponibles en un sol portal.

Amunt

A més de la bibliografia que s'esmenta a cada Mòdul, es recomana la lectura dels següents llibres:

Adela Cortina - Emilio Martínez: Ética. Madrid: Akal, 1996

Victoria Camps (ed.), Historia de la ética (3 vols.). Barcelona: Crítica, 2003-2008

Miquel Seguró, La vida también se piensa, Barcelona: Herder, 2017

Miquel Seguró, Daniel Innerarity (eds.),¿Dónde vas, Europa?, Barcelona, Herder, 2016.

Amunt

En aquesta assignatura s'han de lliurar al llarg del semestre tres proves d'avaluació continuada (PAC). Generalment, el format de les PAC és un text escrit que l'estudiant ha d'elaborar individualment. En l'aula trobarà una explicació clara i detallada del contingut de la PAC, en què consisteix, com podrà realitzar-la i quins seran els criteris d'avaluació. També trobarà els principals recursos d'aprenentatge necessaris per poder dur-la a terme.

Es tracta, principalment, de petits assaigs o mini treballs de recerca o comentaris de text en els quals l'estudiant ha de saber plantejar bé el tema de reflexió i arribar a conclusions adequades. En aquest tipus de metodologia és l'estudiant qui dirigeix segons els seus criteris la línia de desenvolupament del treball, però trobarà en l'aula les indicacions necessàries per fer un bon desenvolupament. En tot moment, pot comptar amb el suport del professor docent de l'assignatura.

En alguna ocasió, les PAC poden requerir l'elaboració d'un vídeo, que es fa a partir d'un ppt, prezi o similar al qual cal incorporar-li veu. S'expliquen i s'ofereixen els recursos per fer-ho.

Paral·lelament, i de forma complementària, es realitzen un o dos debats (virtuals) al llarg del semestre. Els debats solen tractar sobre temes d'actualitat. Es donen indicacions de com han de ser les intervencions. Els debats es duen a terme en l'espai "Debat" de l'aula.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC + PS

Nota final d'assignatura: AC + PS

AC = 70%

PS = 30%

Notes mínimes:

· PS = 3,5

Quan la nota obtinguda a la PS sigui inferior als mínims establerts per a cada fórmula, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a la PS.

Opció amb EX: EX + AC

Nota final d'assignatura: EX + AC

EX = 65%

AC = 35%

Notes mínimes:

· EX = 4

Aquesta fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a l'EX. Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4 o la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a l'EX, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX.

En el cas d'assignatures amb pràctiques (Pr) que creuïn amb l'examen (EX), la fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a FE (FE=EX+Pr). Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4, la qualificació resultant de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX. Quan la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a FE, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a FE.

Amunt

Fer l'avaluació continuada (AC) és el model recomanat per la UOC. En aquesta assignatura l'avaluació continuada consta, generalment, de tres proves d'avaluació continuada (PAC) i un o dos debats (que no sempre són avaluables, però ajuden a definir la nota final d'AC).

Les tres PAC es desenvolupen al llarg del semestre, s'ajusten als continguts dels mòduls de l'assignatura i treballen i avaluen les competències descrites.

Les dues primeres PAC se centren en els continguts relacionats amb els mòduls d`ètica i treballen les tres competències de l'assignatura.. En aquestes dues primeres PAC, normalment s'ha de llegir algun text (capítols) dels autors i llibres clàssics de l'ètica (Aristòtil, Jonas, etc.) La tercera PAC se centra en la teoria política i treballa també les tres competències específiques de l'assignatura.

En l'aula trobareu sempre l'enunciat de la PAC, la seva descripció (en què consisteix), els resultats d'aprenentatge que es volen assolir, les competències que es treballen i els criteris d'avaluació. També es troben els recursos d'aprenentatge necessaris i recomanats per elaborar la PAC.

Cada PAC té una data d'inici, una de lliurament i una data aproximada per la seva resolució.

Algunes PAC poden tenir una rúbrica d'avaluació. La rúbrica serveix per tenir presents les pautes d'avaluació (el què i com s'ha de fer) i també permet fer una autoavaluació prèvia per contrastar amb la que es rep del professor/a.

El o els debats -que procuren ser d'actualitat- són proposats pel professor i limitats en el temps al llarg del semestre. S'acompanyen d'unes pautes de participació. Tenen per objectiu consolidar els resultats d'aprenentatge i  l'adquisició de les competències pròpies de l'assignatura.

Per a poder ser avaluada l'AC cal entregar com a mínim el 50% de les PAC. 

 

- PAC 1: L'ètica d'Aristòtil i el transhumanisme: lectura de dos capítols de la Ética a Nicómaco d'Aristòtil i resposta raonada i actualitzada a qüestiones relatives a les posicions de l'autor. 

- PAC 2: L'ètica de Jonas i el medi ambient: lectura d'un capítol de Principio de responsabilidad i resposta raonada i personal a qüestions relatives a les seves posicions.

- PAC 3: El contractualisme polític (Hannah Arendt): comprensió de la proposta de Hannah Arendt a Los orígenes del totalitarismo i extrapolació crítica i valorada de les seves posicions al voltant de la pregunta per la democràcia.

Amunt

La prova de síntesi (PS), per aquells que han superat l'AC, sol consistir en una pegunta (o dues) estretament relacionades amb els que s'ha treballat en alguna de les PAC.

 L'examen final consistirà en un comentari de text sobre algun dels temes del programa (amb vàries preguntes). L'estudiant ha de demostrar que ha assolit els objectius (els resultats de l'aprenentatge bàsics), les competències de l'assignatura i que té un bon coneixement del temari.

L'estudiant que ha superat l'AC pot optar entre fer la PS o fer l'EX.

La realització de l'EX per part de l'estudiant que tenia dret a fer la PS implica la renúncia tàcita a fer la PS. En el supòsit que (per error o per qualsevol motiu) l'estudiant faci totes dues PAF (PS i EX), preval la nota de l'EX.

Amunt

El professor/a docent de l'assignatura vetlla durant tot el semestre pel bon desenvolupament del procés d'aprenentatge. Atendrà les vostres preguntes i resoldrà els vostres dubtes.

En el taulell trobareu tota la informació i recomanacions que afecten a tots els estudiants de l'aula.

Les PAC són avaluades en els terminis establerts i van acompanyades  d'una valoració personal que rebreu en la vostra bústia o en l'espai personal d'avaluació continuada (RAC).

En cas d'haver rúbrica, rebreu la rúbrica degudament complimentada.

Amunt