Història de la música Codi:  04.522    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L’assignatura d’Història de la música estableix una mirada transversal al fenomen musical a través dels temps, des dels inicis en l'antiguitat fins a la nostra candent actualitat. I ho fem tant des d'una perspectiva històrica com també analítica, desgranant les claus dels diferents estils, autors, composicions i fenòmens musicals en la nostra cultura actual i pretèrita. Hi ha per tant un exercici de contextualització social, política i cultural de cada període tractat amb l'objectiu de poder comprendre la música dins el context de les humanitats. El seu paper vehiculador d'emocions, idees i percepcions, la seva funció social i articuladora de l'esperit dels temps o fins i tot la seva capacitat evocadora de les transformacions culturals en curs.

L'aproximació a la música que fem en aquesta assignatura procura establir ponts amb les diferents branques de les humanitats, amb la història de l'art, amb la història del pensament, amb la literatura, o fins i tot amb altres cultures no occidentals, en pro d'una visió transversal i integradora d'un de les nostres habilitats humanes que més emocions i passions evoca a tot arreu del planeta i al llarg dels temps.Amunt

Aquesta assignatura és Obligatòria al Grau d'Humanitats.

Amunt

OBJECTIUS

 • Comprendre el paper articulador de la música en la història social i cultural occidental.
 • Assimilar el fenomen musical des de la seva pròpia pràctica estètica i la seva aportació a les Arts i Humanitats.
 • Conèixer la diversitat d'ecosistemes, estils i famílies musicals, així com les seves diverses genealogies i vinculacions transversals.

 

COMPETÈNCIES

Competències bàsiques i generals

 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Fer judicis crítics i analítics que tinguin en compte el context i contribueixin amb aportacions creatives.

Competències específiques

 • Capacitat de reconèixer i interpretar la complexitat de la diversitat cultural en el món global.
 • Llegir la realitat des d'una mirada pluridisciplinària.
 • Comprendre les interrelacions entre cultura, societat, ciència i tecnologia.
 • Comprendre els grans processos socials, culturals i artístics en la història des d'una perspectiva actual.
 • Analitzar informacions contingudes en textos, imatges i discursos i avaluar-los de forma autònoma i crítica.
 • Identificar, analitzar i comentar críticament obres, corrents i moviments literaris i artístics en el marc de les tradicions culturals i dels seus contextos socials.


Amunt

 1. Introducció a l’estudi del llenguatge sonor. 
 2. La Música en la Prehistòria i l'Antiguitat.
 3. La Música a Occident entre els segles IV i XIV.
 4. La música del Renaixement al Barroc. Els contextos de la música entre els segles XV al XVIII
 5. La Música en la Il·lustració i classicismes
 6. Els Segles XIX i XX: de Wagner a la postmodernitat.


Amunt

Material Suport
Història de la música XML
Història de la música DAISY
Història de la música EPUB 2.0
Història de la música MOBIPOCKET
Història de la música HTML5
Història de la música PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC + PS

Nota final d'assignatura: AC + PS

AC = 70%

PS = 30%

Notes mínimes:

· PS = 3,5

Quan la nota obtinguda a la PS sigui inferior als mínims establerts per a cada fórmula, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a la PS.

Opció amb EX: EX + AC

Nota final d'assignatura: EX + AC

EX = 65%

AC = 35%

Notes mínimes:

· EX = 4

Aquesta fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a l'EX. Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4 o la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a l'EX, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX.

En el cas d'assignatures amb pràctiques (Pr) que creuïn amb l'examen (EX), la fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a FE (FE=EX+Pr). Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4, la qualificació resultant de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX. Quan la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a FE, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a FE.

Amunt