Introducció a la literatura europea Codi:  04.538    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

El curs s'articula entorn al tema del viatge, característic de la literatura europea en totes les seves èpoques. A través d'un cànon de lectures de la tradició europea s'il·lustren les perspectives principals d'aquest tema, que permet una àmplia reflexió sobre diferents modalitats literàries i sobre una qüestió de tant relleu com la constitució literària d'una determinada imatge d'Europa i la relació de la cultura europea amb altres cultures. El curs proposa, així, una revisió de la literatura europea a partir d'una perspectiva que posa de relleu les perspectives de l'altre i de gènere en la constitució de la literatura europea a partir de la lectura de textos primaris i crítics i de la relació amb altres arts.

 

Amunt

Aquesta és una assignatura obligatòria de 6 crèdits ECTS dels Graus d'Humanitats i de Llengua i Literatura Catalanes de la UOC.

Els continguts d'aquesta assignatura són d'una gran transversalitat dins dels estudis d'Humanitats i de Llengua i Literatura catalanes. De manera especial, Introducció a la literatura europea té evidents correspondències amb les assignatures d'Història, Història de Catalunya i Història de l'Art, dels estudis d'Humanitats; i amb Introducció a l'Estudi de la Literatura, dels de Llengua i Literatura Catalanes. 

Amunt

Moltes professions han estat des de sempre relacionades amb la literatura. Més enllà de les estrictament educatives, basades en la transmissió i la pedagogia de la literatura, s'obren nous camins en els àmbits editorial (des de la coordinació, elaboració, estructuració i revisió de textos fins a la seva correcció o traducció), periodístic (col·laboracions literàries, crítiques, pàgines culturals, etc.), gestió cultural (organització de certàmens culturals, producció i comissariat d'exposicions), publicitari, etc.

Introducció a la literatura europea en particular i les humanitats en general ajuden a fornir els estudiants de molts dels recursos que demana el mercat laboral, com són una sòlida formació teòrica en llengua i literatura, la capacitació per a treballar amb eines informàtiques, un alt nivell de competència en la construcció de textos, la facilitat per a treballar en equip i la capacitat d'aprenentatge continu i d'adaptació a les noves situacions i necessitats. A aquests coneixements i habilitats, a més, cal sumar-los també el bagatge cultural que ha de ser inherent a l'hàbit i al gust per la lectura, l'aptitud per al pensament abstracte, la capacitat de comprensió i d'expressió oral i escrita, la capacitat analítica i crítica, etc.; destreses que són necessàries en moltes professions d'avui.

 A més, l'ús de les tècniques que proposarem per abordar l'assignatura (consulta a fonts digitals, comentari filològic de textos, literatura comparada, debats virtuals, presentacions orals etc.) ajudaran l'estudiant a disposar d'eines metodològiques per abordar altres matèries.

Amunt

Introducció a la literatura europea és una assignatura de caràcter introductori i no requereix coneixements previs.

Amunt

Els estudiants han de fer tres lectures obligatòries. Excepte les marcades com a disponibles dins l'aula, els estudiants hauran d'aconseguir les lectures següents, de les quals se'n recomanen algunes edicions, si bé les poden aconseguir en altres edicions: 

- Alighieri, Dante. Divina comèdia. Infern. Trad. Francesc Mira. Barcelona: Proa, 2004. O bé: Infern. Dins: Divina Comèdia. Trad. Josep M. de Sagarra. Barcelona: Quaderns Crema, 2000.

- Conrad, Joseph. El cor de les tenebres. Trad. Montserrat Vancells. Barcelona: Edicions 62, 2002. 

- Levi, Primo. Si això és un home. Trad. Francesc Miravitlles Salvador. Barcelona: Edicions 62, 2005. [disponible dins l'aula en format digital per a tot l'alumnat]

Amunt

Objectiu general de l´assignatura

L'assignatura estudiarà la formació i consolidació de la tradició literària euorpea.

 

Objectius específics

1. Desenvolupar i comunicar en un llenguatge acadèmic arguments propis i creatius a partir de la confrontació de les diverses perspectives tractades. 

2. Reflexionar sobre la producció d'una identitat europea per mitjà de la tradició literària i les seves respostes.

3. Reconèixer i interrogar els mecanismes de constitució del cànon i la tradició literària europea a partir de les reflexions teòriques existents.

4. Relacionar obres de la producció europea en les seves adaptacions i relacions interartístiques.

5. Comprendre els contextos històrics de producció i recepció de les obres tractades.

6. Comprendre el substrat ideològic de les obres de tradició europea i estudiar-les críticament des de punts de vista com la perspectiva de gènere i la perspectiva postcolonial.

7. Reflexionar sobre la idea de viatge en les tres obres proposades.

8. Comunicar en un llenguatge acadèmic en format escrit i oral arguments propis i creatius a partir de la confrontació de les diverses perspectives tractades. 

Competències

Humanitats

CB4 - Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat como no especialitzat. 

CE8 - Capacitat per a qüestionar-se críticament les idees sobre la naturalesa de la realitat, de l'experiència i dels valors que exerceixen un paper central en la comprensió del món i de nosaltres mateixos.

CE11- Capacitat per a analitzar informacions contingudes en textos, imatges i discursos i avaluar-los de forma autònoma i crítica.

CE13 - Capacitat per a identificar, analitzar i comentar críticament obres, corrents i moviments literaris i artístics en el marc de les tradicions culturals i dels seus contextos socials.  

CT1- Produir textos orals i escrits clars, precisos, estructurats, correctes i adequats en les diversos contextos acadèmics i/o professionals propis de l'especialitat.

CT3 - Capacitat de cerca, gestió i ús de la informació.

 

 Llengua i Literatura Catalanes

CE7.6. Comprendre i analitzar l'evolució estètica i ideològica d'autors, períodes i moviments literaris.

 CE8. Anàlisi i comentari crític d'obres literàries.

CE8.2. Aplicar el pensament crític a la lectura, descripció i anàlisi dels textos.

 CE15. Anàlisi crítica de textos, productes i pràctiques culturals.

CE15.5. Analitzar els diferents tipus de textos i productes a partir de les condicions materials i institucionals de producció, distribució i consum de la cultura.

CE15.6. Analitzar els diferents tipus de textos i productes a partir d'una comprensió dels processos narratius, gèneres i maneres de representació que intervenen en la seva creació o producció.

CE15.7. Analitzar els diferents tipus de textos i productes en funció dels processos de recepció que els afecten.

CE16. Expressió oral i escrita per a la vida acadèmica i professional.

CE16.2. Produir textos orals i escrits clars, cohesionats i estructurats adequadament, a partir d'uns paràmetres especificats, tot adaptant-los a un registre predeterminat, social o professional, i a les necessitats i característiques del futur receptor.

 CT6. Treball individual i en equip.

CT6.1. Planificar l'estudi i gestionar el temps de manera que l'activitat acadèmica sigui compatible amb altres activitats i responsabilitats.

CT6.2. Treballar i aprendre de manera autònoma, i decidir amb criteri propi les estratègies per assolir els objectius previstos.

 CT8. Actualització permanent i adaptació a noves situacions.

CT8.2. Aprendre i actualitzar-se permanentment a partir de la reflexió sobre el propi aprenentatge i en funció de les pròpies necessitats personals i professionals, presents i futures.

Amunt

REPTE 1. Existeix una identitat literaria europea?

REPTE 2. Dante: l'Europa cristiana

REPTE 3. Conrad: civilització i barbàrie europees

REPTE 4. Levi: viatge a l'abisme de la consciència europea

Amunt

Rotger, Neus (coord). L'ABC dels Estudis Literaris. Termes crítics per a l'estudi de la literatura. Barcelona: Oberta Publishing, 2016. Audiovisual
Rúbrica ESPRIA XML

Amunt

 L'aula disposa de tots els recursos d'aprenentatge i eines de suport per a aquesta assigantura.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.

 

Amunt