Introducció a la literatura francesa Codi:  04.539    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La matèria proposa una introducció a la literatura francesa, des del Renaixement fins al segle XX. Tal i com indica el seu títol, no es tracta d'una història exhaustiva i rectilínia, sinó que, pel contrari, es pretén que l'estudiant llegeixi algunes obres fonamentals de la tradició francesa per tal que comprengui les seves grans etapes i el seu procés evolutiu. La perspectiva, doncs, no és històrica o historicista, sinó més aviat hermenèutica o interpretativa; això significa que es dóna prioritat a certs períodes i moviments literaris, així com a les lectures de grans mestres incontestables, com Montaigne, Voltaire, Baudelaire, Flaubert o Proust, entre altres. El fil d'Ariadna que enllaça les diferents lectures obligatòries del curs és la metamorfosi de certs temes literaris a través dels segles i els diferents gèneres literaris de la tradició francesa (l'assaig, la comèdia clàsica, el conte filosòfic, la novel·la realista, la novel·la moderna, la poesia, etcètera).

 

Amunt

Es recomana, però no és obligatori, haver cursat Idioma Modern II: Francès. Els materials de l'assignatura són en francès i s'aconsella llegir les obres de lectura obligatòria en la seva versió original, tot i que també es permet recórrer a traduccions autoritzades al català o al castellà.

La llengua vehicular a l'aula és el català. L'estudiant pot participar a l'aula, lliurar les PAC i realitzar les proves finals en català. De forma optativa, l'estudiant pot fer alguna o totes les PAC en francès i realitzar les proves finals en aquesta llengua. A l'espai del Fòrum, s'usa el francès de forma optativa.

Amunt

Com s'indica en l'apartat anterior, es recomana, però no és obligatori, haver cursat Idioma Modern II: Francès. Els materials de l'assignatura són en francès i s'aconsella llegir les obres de lectura obligatòria en la seva versió original, tot i que també es permet recórrer a traduccions autoritzades al català o al castellà.

La llengua vehicular a l'aula és el català. L'estudiant pot participar a l'aula, lliurar les PAC i realitzar les proves finals en català. De forma optativa, l'estudiant pot fer alguna o totes les PAC en francès i realitzar les proves finals en aquesta llengua. A l'espai del Fòrum, s'usa el francès de forma optativa.

Amunt

Objectius

Conèixer les grans etapes de la literatura francesa i saber situar-se en el seu procés evolutiu.

Adquirir les estratègies i les competències per tal d'interpretar, analitzar i comentar textos literaris representatius d'un període, un moviment o un autor.

Saber utilitzar les eines bibliogràfiques per tal d'elaborar una síntesi personal dels coneixements adquirits.

Sensibilitzar-se amb les manifestacions d'ordre cultural (pintura, teatre, cinema, òpera, música) lligades a la literatura francesa, per tal de poder establir lligams enriquidors entre les arts.

 

Competències

CE3 - Capacitat per a la comunicació escrita de manera reflexiva i argumentativa (també en un entorn virtual)

CE13 - Capacitat per identificar, analitzar i comentar críticament obres, corrents i moviments literaris i artístics en el marc de les tradicions culturals i dels seus contextos socials.

CT1 - Domini avançat d'un idioma modern (B2 del marc comú europeu), amb orientació acadèmica i professional.

Amunt

Mòdul 1: Renaixement

1. Humanisme i Renaixement a França

2. Montaigne

 

Mòdul 2: Època Clàssica i Il·lustració

1. La doctrina clàssica

2. La dramatúrgia clàssica

3. La literatura de la Il·lustració

4. Jean-Jacques Rousseau i l'expressió del jo

 

Mòdul 3: el segle XIX

1. El Romanticisme a França

2. El text realista

3. A la recerca d'una nova estètica: Baudelaire

4. El simbolisme a la literatura francesa

 

Mòdul 4: el segle XX

1. Els grans mestres del segle XX: Paul Valéry, Marcel Proust i André Gide

2. El Surrealisme

3. Els compromisos literaris i les seves filosofies

4. L'escriptura poètica

5. La crítica literària francesa

Amunt

Material Suport

Amunt

L'estudiant disposa dels materials didàctics de l'assignatura, en els que es proposa una història de la literatura francesa des del Renaixement fins al segle XX.

No cal recordar la immensa utilitat de disposar d'un diccionari bilingüe, com Le Petit Robert o el Gran diccionario Larousse español-francés, francés-español, coordinat aquest per R. García Pelayo y Gross i J. Testas.

 

Bibliografia i Fonts d'informació

Per a la bibliografia general de l'assignatura, i l'específica de cada mòdul, vegeu els materials didàctics del curs.


Per a les lectures complementàries, vegeu els articles procedents de Jean d'Ormesson, Une autre histoire de la littérature française. París: Nil éditions, 1997.

Amunt

LECTURES OBLIGATÒRIES

Michel de Montaigne, «Au lecteur», «Comme l'âme décharge ses passions sur des objets faux quand les vrais lui défaillent», «Que philosopher c'est apprendre à mourir» i «Des livres» dels Essais

Molière, Le Misanthrope

Voltaire, Candide ou l'Optimisme

Gustave Flaubert, Madame Bovary

Charles Baudelaire, Les fleurs du mal i Le peintre de la vie moderne

Marcel Proust, «Combray», d'À la recherche du temps perdu

 

EDICIONS RECOMANADES EN FRANCÈS

Michel de Montaigne, Essais, tom I i II, edició de Pierre Michel, Gallimard, col·lecció "Folio classique" (números 289 i 290), París, 2007.

Molière, Le Misanthrope, edició de Jacques Chupeau, Gallimard, col·lecció "Folio théâtre" (número 28); o bé col·lecció "Folio classique" (número 3376), París, 2009.

Voltaire, Candide ou l'Optimisme, edició de Frédéric Deloffre, Gallimard, col·lecció "Folio classique" (número 3889), París, 2003.

Gustave Flaubert, Madame Bovary, edició de Thierry Laget, Gallimard, col·lecció "Folio classique" (número 3512), París, 2001.

Charles Baudelaire, Les fleurs du mal, edició de Claude Pichois, Gallimard, col·lecció "Poésie" (número 85), París, 2005.

Charles Baudelaire, Le peintre de la vie moderne; pdf a l'apartat de recursos de l'aula.

Marcel Proust, Du côté de chez Swann (À la recherche du temps perdu I), editió d'Antoine Compagnon, Gallimard, col·lecció "Folio classique" (núméro 1924), Gallimard, París, 2008.

 

EDICIONS RECOMANADES EN CATALÀ

Michel de Montaigne, Assaigs, volums I i II, traducció de Vicent Alonso, La Butxaca, Barcelona, 2011.

Molière, El Misantrop, traducció de Joan Oliver, Educaula, Barcelona, 2014.

Voltaire, Càndid o l'Optimisme, traducció de Jordi Llovet, Proa, Barcelona, 2008.

Gustave Flaubert, Madame Bovary, traducció de Lluis Maria Todó, La Butxaca, Barcelona, 2008.

Charles Baudelaire, Les flors del mal, edició bilingüe, presentació, traducció i notes de Jordi Llovet, La Butxaca, Barcelona, 2010.

Marcel Proust, Combray, traducció de Josep Maria Pinto, Viena, Barcelona, 2009.

 

EDICIONS RECOMANADES EN CASTELLÀ

Michel de Montaigne, Los Ensayos, traducción de Jordi Bayod Brau, Acantilado, Barcelona, 2007.

Molière, El misántropo o el atrabiliario enamorado, traducción de Vicente Bastida y Luis Martínez de Merlo, Cátedra, Madrid, 2007.

Voltaire, Cándido o el optimismo, traducción de Leandro Fernández de Moratín, Edhasa, Barcelona, 2004.

Gustave Flaubert, La señora Bovary, traducción de María Teresa Gallego Urrutia, Alba, Barcelona, 2012.

Charles Baudelaire, Las flores del mal, edición bilingüe, traducción de Luis Martínez de Merlo, Cátedra, Madrid, 2011.

Charles Baudelaire, El pintor de la vida moderna, traducción de Martín Schifino, Taurus, Madrid, 2013.

Marcel Proust, Por la parte de Swann. En busca del tiempo perdido, I, traducción de Carlos Manzano, RBA, Barcelona, 2013.

 

Totes les edicions recomanades poden trobar-se a la llibreria francesa de Barcelona, la Jaimes (www.jaimes.cat), o bé encarregar-se a La Central (www.lacentral.com) o Laie (www.laie.es), així com a les llibreries virtuals, com Amazon (www.amazon.es) o Fnac (www.fnac.es).

 

Amunt

TAULER

El tauler és l'espai de l'aula en el qual la consultora impartirà docència -aprofundint en algunes qüestions teòriques-, proposarà els enunciats de les PACs i marcarà el tempo de l'assignatura, és a dir, el seguiment del calendari, del pla de treball.

 

DEBAT

L'estudiant podrà fer les aportacions corresponents a la participació a l'aula -les indicacions per a les quals trobarà a les activitats- a les diferents carpetes de l'espai de debat. Tanmateix, no es tracta d'un debat tradicional, sinó de la suma d'aportacions individuals, corresponents a la segona part de cada PAC.

 

FÒRUM

Tal i com indica el seu nom, el fòrum és un espai de lliure participació, en el qual els estudiants podran expressar-se amb tota llibertat sobre qualsevol qüestió lligada a la matèria. Al fòrum es poden plantejar consultes d'interès general -si són individuals, és preferible escriure un missatge a la bústia de la consultora-, o bé ressenyar manifestacions culturals de tota mena relacionades amb la cultura francesa.

 

PREGUNTES A LA CONSULTORA

Una de les tasques fonamentals de la consultora és esdevenir la interlocutora dels estudiants en el seu procés d'aprenentatge. Per tant, respondrà encantada qualsevol pregunta lligada a la matèria, sigui a través de l'espai del fòrum -si és una qüestió d'interès general- o per correu electrònic -si és un dubte particular.

 

LLIURAMENT DE LES PAC

Les PACs escrites s'han de lliurar puntualment a l'espai corresponent de l'aula, en format Word i no pdf, ja que les PACs es corregiran amb la funció del control de canvis del Word.

 

CORRECCIÓ DE LES PAC

La consultora corregirà i comentarà les PACs una a una, en el transcurs de les dues setmanes posteriors a la data de lliurament. Un cop corregides i puntuades, les retornarà als estudiants a través del RAC.

Per altra banda, s'ofereix als estudiants la possibilitat de tornar a presentar les PACs un cop rebuda la correcció, en el termini d'una setmana, per tal de millorar la nota.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.


Ponderació de les qualificacions

Opció seguint i superant l'AC: AC

Nota final d'assignatura: AC

Opció amb EX: EX + AC

Nota final d'assignatura: EX + AC

EX = 65 %

AC = 35 %

Notes mínimes:

· EX = 4

Aquesta fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a l'EX. Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4 o la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a l'EX, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX.

En el cas d'assignatures amb pràctiques (Pr) que creuïn amb l'examen (EX), la fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a FE (FE=EX+Pr). Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4, la qualificació resultant de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX. Quan la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a FE, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a FE.

Amunt

L'avaluació continuada considera el procés d'aprenentatge de l'estudiant al llarg del curs. La nota definitiva es desprendrà de les notes obtingudes a les tres PACs obligatòries del semestre, així com de la participació a l'aula.

Aquest és el percentatge de la nota final de l'avaluació continuada:

PAC 1: 30 %

PAC 2: 30 %

PAC 3: 30 %

Participació a l'aula: 10 %

Per tal d'acollir-se a l'avaluació continuada, és obligatori superar totes les PACs escrites i participar a l'aula.

 

Domini de la llengua escrita


El grau de domini de la llengua escrita (tant pel que fa a la competència gramatical com pel que fa a la producció textual) es tindrà en compte en aquesta matèria, afectant les qualificacions dels treballs. En cas d´estudiants amb dèficits importants, s´informarà al tutor de l´estudiant i al professor responsable de l´assignatura, a fi que li recomanin formacions complementàries en aquest terreny i l´adverteixin que la persistència dels dèficits al final del semestre pot comportar que no se superi l´Avaluació Continuada o l'Examen Final. 

Plagi i còpia

El plagi acadèmic es dóna de dues maneres bàsiques:

1. De fonts en paper (llibres, articles, mòduls UOC) o de documentació present a la xarxa (avui dia tan fàcil de copiar i enganxar), sense citar-ne la procedència i fent-les passar per pròpies.

2. De treballs d'altres estudiants i/o d'altres semestres (en aquest cas hi ha dos responsables, el qui presta el seu treball i el qui el manlleva i l'aprofita).

Des de la nostra titulació, treballem per prevenir aquesta pràctica fraudulenta de dues maneres:

D'una banda, informant i formant més bé els nostres estudiants sobre la correcta citació de les fonts i sobre el que s'ha de considerar plagi i el que no. Aquesta és una competència inclosa en diverses matèries, que es treballa i s'avalua específicament al llarg del grau. Aquí us passem els enllaços a alguns materials sobre el tema que us poden ajudar a evitar el plagi i a citar correctament:

- Un breu vídeo elaborat per la Biblioteca de la UOC sobre com citar correctament: Com he de citar en els treballs?

- Un document elaborat des de la nostra titulació que recull alguns exemples útils per evitar de caure en el plagi: Com evitar el plagi?

- El document sobre com elaborar el Treball final de grau, que conté un capítol sobre com citar i referenciar adequadament: Material docent sobre citació i plagi elaborat per al TFG.

D'altra banda, deixant clar que aquesta conducta, si és detectada, comporta conseqüències en l'avaluació de l'estudiant i també en el seu expedient atès que el fet queda registrat i la reincidència es considera un agreujant, tal i com recull l'apartat "Indicacions sobre l'avaluació a la UOC" d'aquest pla docent.

Finalment, cal tenir molt en compte que en el cas que dos treballs d'estudiants diferents, en una mateixa assignatura i semestre, presentin coincidències suficients per deduir que l'un és còpia de l'altre, es consideren els dos com a plagiats, independentment de quin pugui ser-ne l'original. Per tant, és indispensable que els estudiants que vulguin elaborar conjuntament algun treball o pràctica, obtinguin prèviament el consentiment del consultor.

 

Amunt

Existeixen dues maneres de superar l'assignatura: la primera, completar l'avaluació continuada; la segona, presentar-se a l'examen final.

 

Examen final

Aquests estudiants hauran de preparar l'examen a partir de:

- Els materials didàctics de l'assignatura

      - Les lectures obligatòries, que s'han d'estudiar en la seva integritat

- Les lectures complementàries

 

L'examen consistirà en dues preguntes, amb un valor de 5 punts cadascuna:

1) A partir d'un fragment d'una de les lectures obligatòries, caldrà indicar-ne quin és l'autor, a quina obra pertany i en quin moment d'aquesta cal situar-la (què ha succeït abans i què s'esdevindrà immediatament després). Caldrà fer-ne també el comentari.

2) Una pregunta temàtica, en què caldrà demostrar també l'estudi de les lectures complementàries pertinents.

  Exemple 1: Reflexiona sobre les característiques de l'assaig literari a partir de Montaigne.

  Exemple 2: Quines són les principals semblances i diferències entre el concepte de novel·la de Flaubert a Madame Bobary i el de Proust a À la recherce du temps perdu

 

Amunt

S'agraïrà qualsevol suggeriment o crítica -sempre que siguin argumentats i constructius-per tal de millorar l'assignatura.

 

Amunt