Llengua, cultura i societat Codi:  04.543    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura Llengua, cultura i societat (Llengua catalana) forma part del bloc de matèries de Formació bàsica dels graus d'Humanitats i de Llengua i Literatura Catalanes de la UOC, i té assignats 6 crèdits ECTS, equivalents a una càrrega lectiva d'unes 150 hores.

Aquesta assignatura se centra en la dimensió social i cultural de la llengua: la interrelació entre llengua i cultura, el paper de la llengua en la construcció de les identitats, i la comunicació, especialment pel que fa a les formes del discurs no literari i especialitzat, en el camp de les ciències humanes i socials.

Al mateix temps que aprendreu aquests continguts, anireu treballant la competència d'expressió escrita (especialment en relació amb la planificació i estructuració de textos acadèmics) i els diversos processos cognitius que hi intervenen, com ara l'anàlisi i la síntesi, la formulació de preguntes o l'argumentació.

En aquesta assignatura el treball de l'escriptura acadèmica està completament integrat amb l'estudi dels continguts.

Amunt

Per a qualsevol estudiant de la branca de coneixement d'Arts i Humanitats és essencial disposar de coneixements sobre la llengua i el llenguatge, especialment pel que fa als seus aspectes socials i culturals. Aquests coneixements tenen una relació directa tant amb l'herència cultural com amb els fenòmens de la realitat social que ambdues branques de coneixement pretenen estudiar.

D'altra banda, millorar el domini de tots els processos que intervenen en l'elaboració de textos escrits és un objectiu bàsic dels graus d'Humanitats i de Llengua i Literatura Catalanes de la UOC. Durant els estudis i en les sortides professionals, escriure textos clars, coherents, persuasius i correctes és una tasca a la qual us haureu d'enfrontar repetidament. Aquesta assignatura pretén ajudar-vos a fer-ho amb més seguretat i efectivitat i a desenvolupar la vostra pròpia veu, tot posant l'èmfasi en els processos cognitius que intervenen en l'escriptura acadèmica. Així, el treball d'expressió escrita que feu en aquesta assignatura us resultarà de gran utilitat per a la resta del vostre grau.

Amunt

Escriure amb correcció i eficàcia és imprescindible en qualsevol camp professional. L'assignatura posa un èmfasi especial en la competència de comunicació escrita, particularment en relació amb els gèneres acadèmics, de forma que aquelles habilitats que aprendreu o millorareu en aquesta assignatura les podreu aplicar a la resta del grau i més enllà, ja sigui en cursos de postgrau o en el món professional.

Amunt

Els continguts de Llengua, cultura i societat (Llengua catalana) són perfectament assumibles sense tenir uns coneixements teòrics previs.

Pel que fa al nivell de llengua, cal saber escriure català amb correcció. L'assignatura ajuda a millorar també aquest aspecte, però no és el seu objectiu principal. La correcció gramatical es valora tant a les activitats d'avaluació continuada com a les proves finals, i les mancances greus en aquest sentit poden fer que un estudiant no superi l'assignatura.

La UOC ofereix els cursos Català Obert per a aquells de vosaltres que necessiteu millorar el vostre domini de la llengua.

Amunt

Aquesta assignatura pertany al bloc de 36 crèdits ECTS de matèries de formació bàsica dels graus d'Humanitats i de Llengua i Literatura Catalanes de la UOC. És obligatòria per a tots els estudiants dels tres graus.

Per cursar aquesta assignatura, cal saber escriure català amb una certa correcció. L'assignatura ajuda a millorar també aquest aspecte, però no és el seu objectiu principal.

Tota la comunicació amb els consultors i els treballs escrits es faran en català.

Amunt

En el grau d'Humanitats, aquesta assignatura té assignades les següents competències:

 • CB1: Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i que se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • CB4: Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • CT1: Produir textos orals i escrits clars, precisos, estructurats, correctes i adequats en els diversos contextos acadèmics i/o professionals propis de l'especialitat.
 • CE3: Llegir la realitat des d'una mirada pluridisciplinària.
 • CE6: Comprendre els grans processos socials, culturals i artístics en la història des d'una perspectiva actual.
 • CE7: Comprendre els processos de reproducció i transformació socials en les interaccions humanes.

En el grau de Llengua i Literatura Catalanes, aquesta assignatura té assignades les següents competències:

Competències específiques

 • Identificació de les relacions de la lingüística amb les altres ciències, humanes, socials o experimentals, i, al mateix temps, caracterització d'allò que la distingeix i singularitza com a ciència.
 • Coneixement de les relacions que estableixen amb les llengües els difererents grups socials: funcions socials i funcions comunicatives.
 • Comprensió i anàlisi de la relació entre cultura i identitat.
 • Expressió oral i escrita per la vida acadèmica i professional.

Competències transversals

 • Cerca, gestió i ús de la informació.
 • Exercici de l'anàlisi i la síntesi
 • Actualització permanent i adaptació a noves situacions.
 • Compromís ètic, respecte cap els altres i reconeixement de la diversitat.

Aquestes competències del grau de Llengua i Literatura Catalanes es desenvolupen mitjançant els següents objectius:

 1. Saber concebre i analitzar els processos d'interrelació de la llengua i els entorns i processos culturals.
 2. Conèixer la variació que el llenguatge experimenta d'acord amb les diferents funcions i els àmbits d'ús, comunicatius, socials i professionals, amb els seus gèneres i registres corresponents.
 3. Conèixer com diverses concepcions de la llengua responen a diverses formes d'organització social i exercici del poder.
 4. Conèixer la posició diferenciadora de les habilitats comunicatives i les llengües dintre de les diverses formes d'activitat econòmica.
 5. Conèixer les relacions entre extracció social i capital lingüístic.
 6. Comprendre la complexitat del concepte de "cultura" i del seu desenvolupament.
 7. Comprendre i analitzar els processos de construcció de les identitats mitjançant la cultura, i les conteses simbòliques que impliquen aquests processos.
 8. Comprendre i analitzar la relació entre discurs, cultura i identitat.
 9. Entendre el caràcter retòric i dialògic del treball acadèmic, és a dir, les maneres en què s'intercanvien idees i punts de vista mitjançant artefactes lingüístics, amb el propòsit de persuadir els interlocutors.
 10. Produir textos orals i escrits clars, cohesionats i estructurats adequadament, a partir d'uns paràmetres especificats, tot adaptant-los a un registre predeterminat, social o professional, i a les necessitats i característiques del futur receptor.
 11. Produir textos orals i escrits normativament correctes i formalment coherents (que segueixin les convencions estilístiques més conegudes i acceptades). 
 12. Argumentar idees complexes de manera clara, coherent i persuasiva, tant per escrit com oralment, sobre textos, discursos i fenòmens lingüístics i culturals, fent servir els diversos gèneres que hi ha en la disciplina.
 13. Conèixer la terminologia relativa a la disciplina i utilitzar-la de manera adient.
 14. Comprendre i conceptualitzar la informació, organitzar-la, classificar-la, indexar-la, titular-la, resumir-la, extreure la informació que és pertinent per a un context especificat i crear compendis a partir de múltiples fonts i documents.
 15. Sintetitzar idees i argumentacions relacionades amb els objectes d'estudi de la disciplina, i comunicar-les de manera clara, rigorosa i precisa.
 16. Adaptar-se a noves situacions i entorns acadèmics i professionals.
 17. Aprendre i actualitzar-se permanentment a partir de la reflexió sobre el propi aprenentatge i en funció de les pròpies necessitats personals i professionals, presents i futures.
 18. Actuar de manera honesta i cívica en el treball acadèmic i professional, amb responsabilitat social, i amb compromís envers els valors democràtics i la llengua i la cultura catalanes.

Amunt

Mòdul 1
Introducció: Què és una llengua?

Fa una presentació i una caracterització general de la llengua com a objecte d'estudi, per tal d'emmarcar l'anàlisi dels diferents aspectes socials de la llengua que es fa als mòduls següents. És, doncs, la introducció a l'assignatura.

Mòdul 2
Llengua i Cultura

Presenta les relacions entre llengua i realitat. Tant els models de discurs com els textos d'especialitat són formes que organitzen aquestes relacions.

Mòdul 3
Llengua i identitat

Explora les diverses i complexes relacions entre la llengua i els processos de construcció de les identitats, des del gènere fins a la classe social, passant pel sentiment de pertinença nacional.

Mòdul 4
Llengua i comunicació I: Tipus de textos

Ofereix els patrons i els recursos dels discursos no literaris, tot centrant-se en les diferents tipologies textuals al nostre abast.

Mòdul 5
Llengua i comunicació II: Els llenguatges d'especialitat en les humanitats

Situa els llenguatges d'especialitat de les ciències humanes i socials en el conjunt de la llengua i els caracteritza des del punt de vista lingüístic: sintaxi, terminologia, etc.

Expressió oral i escrita

Aquesta assignatura va acompanyada d'uns altres materials, Expressió oral i escrita, que podeu considerar com un manual per al treball de les competències comunicatives durant tot el grau. El manual consta de tres mòduls. Al primer, es plantegen les relacions entre comprensió i expressió, i entre el llenguatge oral i l'escrit, i descriu, amb una clara orientació pràctica, el procés de composició escrita. El segon mòdul reflexiona sobre l'expressió oral, la comunicació corporal i oral, i els tipus de comunicacions orals. Finalment, el tercer mòdul descriu la varietat de gèneres textuals, especialment en l'àmbit humanístic, i insisteix en aspectes pràctics de redacció

Amunt

Llengua i identitat Llibre-manual
Composició I PDF
Llengua i comunicació I PDF
Seleccionar, recollir, organitzar i elaborar la informació escrita PDF

Amunt

L'assignatura disposa de dos tipus de materials. D'una banda, els mòduls en paper, amb el gruix dels continguts sobre els que es basa el curs. D'altra banda, la documentació complementària (web, lectures en format PDF), que enriqueix i il·lustra diversos aspectes desenvolupats en els mòduls.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt