Sociologia Codi:  04.556    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura vol ser una introducció a l'aparició i característiques específiques de la mirada pròpia de la sociologia. No vol oferir una visió comprensiva de la disciplina, sinó un punt de partida per obrir les portes a aquesta ciència social i la mirada que proposa de la realitat social, indestriable del procés de modernització i l'interès en la vida quotidiana.

Per fer-ho, farem tres coses:

 1. Ens endinsarem en els principals mecanismes de funcionament d'allò que anomenem societat.
 2. A partir de les principals aportacions que feren els clàssics de la disciplina i les generacions posteriors, reflexionarem sobre el lligam entre la producció sociològica i el context històric en el que apareix.
 3. Clarificarem el tipus de coneixement que proporciona la sociologia, la seva "utilitat" i com es produeix.

Amunt

L'assignatura de sociologia procura no caure en una visió estretament academicista i corporativa del que és (o hauria de ser) la sociologia i, sense renunciar a la centralitat de les aportacions de la disciplina, resta necessàriament oberta a tota mena de connexions amb altres disciplines frontereres com poden ser la història, l'antropologia, la ciència política, la psicologia, l'economia, la geografia, la filosofia i moltes més. De fet, en tant que analitza l'aparició de la disciplina en el marc de la gran transformació social i intel·lectual que anomenem genèricament com a "modernitat", l'assignatura s'ha d'entendre com estretament entrellaçada no només amb les altres ciències socials sinó també amb la història, la filosofia i l'art moderns.

Amunt

La mirada sociològica és una excel·lent eina d'anàlisi critica del complex món social contemporani, i, com a tal, pot ser molt útil no només en el camp de la recerca social, sinó també del treball social, l'educació, la producció cultural, el periodisme, l'art o les polítiques públiques. De fet, la sociologia pot ser entesa com una forma de coneixement i, alhora, com una forma de pensar (la imaginació sociològica) aplicable al nostre entorn i la nostra identitat.

Amunt

No es necessiten coneixements previs específics. Tan sols és recomanable un afany (petit o gran) per descobrir una nova perspectiva. L'assignatura explica la sociologia des d'un nivell inicial i introductori.

Amunt

Com es diu en la introducció dels materials de l'assignatura (i es remarcarà contínuament durant tot el curs), la sociologia proporciona una nova perspectiva, una nova mirada, sobre els afers quotidians de la vida "ordinària" de cada dia. D'aquí que els dos principals objectius siguin, d'una banda, comprendre per què apareix quan apareix i, de l'altra, emfatitzar el caràcter històricament innovador que representa, tant pel seu objecte d'estudi (la nostra vida quotidiana) com per la manera d'abordar-lo.

Treballarem les competències següents:

Del grau d'Humanitats:

 • Capacitat per a la comunicació escrita de manera reflexiva i argumentativa (també en un entorn virtual).
 • Capacitat per identificar i comprendre els processos de reproducció i transformació socials en les interaccions humanes.
 • Capacitat per entendre i qüestionar críticament les idees sobre la naturalesa de la realitat, de l'experiència i dels valors que juguen un paper central en la comprensió del món i de nosaltres mateixos.

A nivell d'organització de l'aprenentatge, l'assignatura constarà de tres grans blocs, cadascun amb la seva corresponent PAC, amb els següents objectius d'aprenentatge:

PAC 1: La dialèctica social

 • Conèixer les principals característiques de la perspectiva sociològica.
 • Desenvolupar una mirada a la relació entre individu i societat que, a partir de la comprensió del seu caràcter dialèctic, concebi de manera complexa l'equilibri entre autonomia i heteronomia dels individus.

PAC 2: Modernitat i sociologia

 • Comprendre la impossibilitat d'entendre la sociologia sense el procés de modernitat.
 • Reflexionar sobre la novetat que suposa una mirada racional i científica a l'organització i el canvi social que apareix amb la Il·lustració.
 • Identificar les línies mestres a través de les quals els clàssics de la sociologia van entendre la modernitat a partir de la divisió del treball, la racionalització, les relacions de producció, i les formes de poder i coneixement.
 • Conèixer el lligam entre els canvis estructurals i el seu impacte en la consciència, que recullen els conceptes d'anomia, alienació i desencantament del món.

PAC 3: Sociologia, poder i món actual

 • Indagar en la relació entre sociologia i poder i aplicar-ho a un exemple contemporani ben proper.
 • Conèixer alguns dels canvis més rellevants de la modernitat durant les darreres dècades que han modificat o aprofundit les formes d'organització social que van estudiar els autors clàssics de la sociologia.
 • Aplicar la imaginació sociològica a un aspecte contemporani.

Amunt

La PAC1 efectúa una introducció a la disciplina sociològica i els seus conceptes centrals. L'objectiu és donatar-nos d'una mirada sociològica que ens serveixi, al llarg del curs, per analitzar la realitat de forma crítica, més enllà de les evidències.

Per la seva banda, la PAC 2 s'endinsa en els profunds canvis de caire polític, social, filosòfic i econòmic que la Modernitat va desencadenar, i que possibilitaren el naixement de les ciències socials. Així mateix, s'aborda el pensament dels fundadors de les ciències socials, com ara Comte, Marx, Durkheim i Weber, els quals van tractar d'analitzar les mutacions que succeien a les seves societats.

Finalment, la PAC 3 analitza els fenómens socials contemporanis, com ara la post-modernatitat i la globalització, i els seus efectes a nivell individual i social. El pensament de "clàssics actuals" com Zygmunt Bauman ens serviran per tractar d'entendre les mutacions en el món del treball i l'ambit identitari. En aquest abordatge de l'actualitat es tindrà en compte l'anàlisi del poder, és a dir, la capacitat que tenen determinats grups socials i institucions per a imposar els seus interessos i establir una determinada visió de la realitat.

Amunt

Material Suport
Sociologia. Lectures XML
Sociologia. Lectures PDF
Sociologia. Lectures DAISY
Sociologia. Lectures EPUB 2.0
Sociologia. Lectures MOBIPOCKET
Sociologia. Lectures KARAOKE
Sociologia. Lectures XML
Sociologia. Lectures HTML5
Sociologia. Lectures PDF
Sociologia. Lectures OAI-MPH
La paradoxa i la sociologia Audiovisual
Una història ben curiosa. Les transformacions de la curiositat i el sorgiment de la sociologia Audiovisual
El procés de socialització Audiovisual
L'autenticitat: una mirada sociològica Audiovisual
Moodle Quizzes Sociologia Moodle
La Il·lustració i el naixement de la ciència social Reaprofitament

Amunt

A l'apartat de Materials i Fonts d'informació trobareu:

 • La secció Materials de l'assignatura, amb el gruix dels materials didàctics dels que ens valdrem, és a dir, els sis mòduls, les dues lectures i els vídeos. També hi trobareu el Material complementari de Sociologia (web), útil per a treballar les activitats proposades als mòduls. Els materials han estat confeccionats per oferir una introducció als conceptes i evolució bàsics d'aquesta ciència social. En principi, no requereixen una preparació prèvia, ni cap qualificació especial; tan sols estar disposat a comprovar que les coses poden ser realment molt diferents de com són a casa o en el nostre dia a dia, tal com passa quan viatgem.
 • La secció Bibliografia recomanada, on teniu la selecció de lectures que us recomanem per ampliar els continguts de l'assignatura.
 • La secció Fonts d'informació, on hi trobareu una selecció de recursos de diversos tipus, des de lectures a vídeos, blocs, associacions, catàlegs, revistes, dades, etc., que us poden ser útil per ampliar els continguts dels materials obligatoris amb altres fonts sociològiques. A "Altres eines" també hi trobareu enllaços al servei lingüístic de la UOC i als materials "Argumenta", dues bones eines per treballar la competència d'expressió escrita. Sabeu, a més, que teniu accés a la biblioteca de la UOC, una excel·lent eina per cercar no només llibres, sinó també articles actuals de les revistes més importants de sociologia. Useu les bases de dades per cercar amb paraules clau.

Finalment, durant el curs la vostra professora col·laboradora us recomanarà la lectura o consulta de material didàctic complementari (llibres, articles, vídeos, pàgines web) a través del Tauler del/la professor/a i els espais de Debat de l'aula. Aquest material s'oferirà amb l'objectiu de contrastar, aclarir, consolidar o ampliar els continguts de l'assignatura, i també d'ajustar el contingut als interessos específics que l'alumnat vagi mostrant. Algun d'aquest material complementari pot ser obligatori, si així ho indica clarament la professora col·laboradora.

Amunt

Llibres recomanats per a complementar les lectures obligatòries i treballar l'assignatura:

 • Berger, P.L. (1995) Invitació a la sociologia. Una perspectiva humanística, Barcelona: Herder. ISBN: 8425415306
 • Bourdieu, P. i Wacquant, L.J.D. (1994) Per a una sociologia reflexiva, Barcelona: Herder. ISBN: 8425418437
 • Giddens, A. (1984) Sociología. Madrid: Alianza. ISBN: 9788420689791
 • Elias, N. (1995) Sociología fundamental, Barcelona: Gedisa. ISBN: 8474321549
 • Mills, C.W. (1992) La imaginació sociològica, Barcelona: Herder. ISBN: 842541573X
 • Morin, E. (1995) Sociología, Madrid: Tecnos. ISBN: 8430927719

Els llibres de la bibliografia recomanada són diferents tipus d'introduccions a la sociologia, entre els quals es pot triar segons la formació prèvia o els interessos dels/les estudiants.

El llibre de Peter L. Berger, Invitació a la sociologia, és un complement excel·lent (i gairebé una lectura obligada) del material paper, com s'adverteix repetidament als mòduls. No només és de lectura amena i entretinguda, sinó d'una enorme riquesa. Una molt bona introducció per a qui parteix de zero.

Pel que fa al llibre de Charles Wright Mills, La imaginació sociològica, és una obra que representà una crítica ferotge a gran part de la sociologia que es feia en el seu moment. Mills fou un sociòleg nord-americà que, tot i morir jove, és un exemple d'autonomia intel·lectual i pensament crític. Avui dia segueix sent un referent. És també un llibre accessible, tot i que segurament es gaudeix en tota la seva intensitat quan es té un mínim bagatge en la disciplina.

El llibre de Pierre Bourdieu, Per a una sociologia reflexiva, per la seva banda, fa un repàs a través d'una entrevista als posicionaments sociològics d'aquest autor francès, una de les figures de la sociologia de la segona meitat del segle XX. És un llibre fantàstic, tot i que certament dens. És especialment recomanable per als que ja tenen un cert bagatge en la disciplina.

De manuals de sociologia en el sentit més estricte n'hi ha molts, realitzats des de diverses perspectives teòriques i amb finalitats més estrictament didàctiques o més analítiques. De tots ells us recomanem el d'Anthony Giddens. No sols perquè es tracta d'un autor ben contemporani, molt vinculat a la política britànica, sinó també perquè aquesta extensa obra és molt sistemàtica, completa i aborda cada capítol de manera directa i sintètica. Hi trobareu, per exemple, capítols dedicats als clàssics (I), la socialització (II) i als concepte de desviació (VIII), que tractarem específicament en aquesta assignatura.

Finalment, hi ha dues altres fantàstiques introduccions d'autor, els llibres d'Edgar Morin (Sociología) i Norbert Elias (Sociología fundamental), dos altres noms en majúscula dintre de la disciplina.

Amunt

El principi bàsic de treball de l'assignatura és que abans de lliurar els exercicis escrits i donar-los com a definitius, l'alumnat tinguin l'oportunitat d'assajar i provar la comprensió i utilització dels conceptes de cada PAC (Proves d'Avaluació Continuada) i, així, poder rebre l'ajut d'altres companys/es i de la professora col·laboradora. Per aconseguir-ho, serà fonamental generar un clima de respecte mutu i que l'aula esdevingui un espai de cerca i recerca.

Organitzarem l'aula de la següent manera:

TAULER DEL/A PROFESSOR/A: Al Tauler del/a professor/a hi trobareu totes aquelles informacions i aclariments que puguin ser d'interès general. És fonamental que tots i totes obriu aquest tauler regularment, perquè hi podreu trobar aclariments dels continguts de l'assignatura, qüestions importants de cara a les PAC o la preparació dels exàmens, propostes de debats i de reflexió, lectures (i altres activitats d'interès) recomanades, i tota mena d'informacions acadèmiques.

DEBAT: El Debat, a diferència del Fòrum, és un espai formal on només es poden enviar missatges que tinguin a veure amb els temes de discussió. Hi haurà Debats que formaran part de PAC concretes (ja que ajudaran a ponderar la nota); d'altres seran voluntaris i proposats per la professora col·laboradora; i també n'hi pot haver d'altres que pot engegar l'alumnat que ho desitgi. Serà, per tant, un diàleg obert, però pautat i moderat per la professora col·laboradora. Està pensat per ajudar a l'estudiantat, mitjançant la interacció mútua i l'acompanyament de la professora col·laboradora, a resoldre dubtes i poder assajar les idees que es desenvolupin a les PAC. És un espai, per tant, on no només es poden fer errors, sinó que està pensat precisament per a cometre errors, explicitar problemes i poder resoldre'ls abans de l'avaluació. Com abans se solucionin els dubtes i s'entrenin les interpretacions dels materials, i com més avancem en el nostre coneixement a través de la discussió, més ràpid i sòlid serà l'aprenentatge. Per fer el Debat més fluid, cal que feu un esforç de claredat i concisió en les vostres intervencions, i que aquestes responguin a un treball previ que les faci més productives.

FÒRUM: En l'espai Fòrum hi podem expressar totes aquelles opinions i idees que creguem interessants per l'assignatura, tant pràctiques com de contingut. Podeu exposar-hi dubtes, fer propostes, compartir comentaris, pel·lícules o idees, comentar l'actualitat o el que us vingui de gust. Està pensat per ser un espai d'intercanvi entre estudiants, però també permet formular comentaris i consultes pràctiques a la professora col·laboradora.

ESPAI DE LLIURAMENT I REGISTRE D'AVALUACIÓ CONTINUADA: Els exercicis de l'AC cal que els envieu a l'espai de lliurament i registre d'avaluació continuada dins dels terminis previstos en el pla de treball.

CONSULTES: Feu tantes consultes com cregueu necessari, sigui a la bústia personal de la professora col·laboradora o directament al Fòrum o als Debats. Penseu que si vosaltres teniu un dubte, és molt possible que molts companys o companyes també el tinguin però no s'hagin atrevit a plantejar-lo. La professora col·laboradora procurarà respondre el més aviat possible. Sigueu clars i concisos. La professora també procurarà ser-ho.

TESTS: A l'aula tindreu a la vostra disposició uns test d'autoavaluació dels mòduls 1, 4 i 6 de l'assignatura, i de la lectura de Hamilton, que us serviran per comprovar si esteu entenent bé aquests continguts. Són un recurs optatiu i que podeu fer servir quan vulgueu i sense límits de temptatives.

Temporalització i itineraris formatius
Cada estudiant és lliure de distribuir-se el temps com més li convingui, en funció de la seva disponibilitat i/o del seu ritme d'aprenentatge, tot i que, com ja sabeu els que porteu temps a la UOC, és molt recomanable tenir una dedicació constant i dur tota la feina al dia. Us recomanem utilitzar el Debat per a resoldre dubtes i posar en comú solucions i propostes. Com més col·laboració hi hagi a l'aula, més aprendrem tots plegats.

Observacions sobre l'accés, ús i participació al campus virtual
Recordeu que cal fer un bon ús del Campus Virtual en tant que àmbit acadèmic, tot mantenint el respecte mutu entre usuaris. No deixeu que les presses us impedeixin ser respectuosos en les comunicacions amb els companys i companyes, tant en els espais públics com en els privats. Aneu també en compte a no transmetre o difondre opinions o continguts il·legals, difamatoris, ofensius o que atemptin contra els valors i la dignitat de les persones.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC + PS

Nota final d'assignatura: AC + PS

AC = 70%

PS = 30%

Notes mínimes:

· PS = 3,5

Quan la nota obtinguda a la PS sigui inferior als mínims establerts per a cada fórmula, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a la PS.

Opció amb EX: EX + AC

Nota final d'assignatura: EX + AC

EX = 65%

AC = 35%

Notes mínimes:

· EX = 4

Aquesta fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a l'EX. Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4 o la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a l'EX, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX.

En el cas d'assignatures amb pràctiques (Pr) que creuïn amb l'examen (EX), la fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a FE (FE=EX+Pr). Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4, la qualificació resultant de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX. Quan la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a FE, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a FE.

Amunt

Com ja sabeu, l'avaluació continuada (AC) és l'opció recomanada per la UOC. L'avaluació continuada no és tan sols una eina d'avaluació i la millor manera d'assolir els objectius i assimilar els continguts de l'assignatura, sinó també, i com a propòsit fonamental, ha d'ésser una eina d'aprenentatge mitjançant la qual l'alumne/a enriqueix els seus coneixements, alhora que es fa destre en el treball intel·lectual i en pràctiques pròpies de la seva projecció professional.

Així doncs, és altament recomanable que seguiu l'avaluació continuada. Si, per algun motiu, no podeu fer l'AC, sempre queda l'opció de fer l'examen final.

L'avaluació continuada constarà de 3 exercicis, un per a cada bloc. Per tant, fer l'avaluació continuada implica fer totes tres PAC. Teniu els detalls de les PAC en els enunciats de les activitats avaluables a la línia de temps de l'aula.  Si teniu dubtes, pregunteu a la professora col·laboradora. Cadascuna de les PAC valdrà un 33% de la nota de l'Avaluació Continuada.

 

Expressió oral i escrita

En la qualificació de les PAC d'aquesta assignatura es tindrà en compte la correcció en l'expressió escrita. Tingueu cura per tant de l'ortografia i la correcció lèxica, sintàtica i gramatical.

 

Honestedat intel·lectual: plagi i còpia
 

Com en totes les altres assignatures, ens prenem molt seriosament l'honestedat intel·lectual, que implica ser molt rigurós amb citar sempre les fonts de les idees quan no siguin vostres. Per evitar el plagi académic, tingueu en compte que es dóna de dues maneres bàsiques:

 
(a) De fonts en paper (llibres, articles, inclou els mòduls UOC) o de documentació present a la xarxa (avui dia tan fàcil de copiar i enganxar), sense citar-ne la procedència i fent-los passar per pròpies.

(b) De treballs d'altres estudiants i/o d'altres semestres (en aquest cas hi ha dos responsables, el qui presta el seu treball i el que el manlleva i l'aprofita).

 

Des de la nostra titulació, volem treballar per aturar aquesta pràctica fraudulenta de dues maneres:

(a) D'una banda, informant i formant més bé els nostres estudiants sobre la correcta citació de les fonts i sobre el que s'ha de considerar plagi i el que no. Aquí us passem els enllaços a alguns materials sobre el tema que us poden ajudar a evitar el plagi i a citar correctament:

- Un breu vídeo elaborat per la Biblioteca de la UOC sobre com citar correctament: Com he de citar en els treballs?
- El tutorial dels materials Argumenta dedicata a Com evitar el plagi.
- Finalment, també és molt recomanable que consulteu aquest altre enllaç a un monogràfic elaborat per la Biblioteca de la UOC, que conté recursos i eines per evitar i detectar el plagi, pautes per protegir l'obra intel·lectual i bibliografia complementària: http://biblioteca.uoc.edu/ca/recursos/plagi-academic

(b) D'altra banda, deixant clar que aquesta conducta, si és detectada, comporta conseqüències en l'avaluació de l'estudiant i també en el seu expedient, tal i com s'indica a l'apartat "indicacions sobre l'avaluació a la UOC".

Finalment, cal fer notar que és indispensable que els estudiants que vulguin elaborar conjuntament algun treball o pràctica obtinguin prèviament el consentiment del professor col·laborador, ja que, en cas que dos treballs d'estudiants diferents, en una mateixa assignatura i semestre, presentin coincidències suficients per deduir que l'un és còpia de l'altre, es consideren els dos com a plagiats, independentment de quin pugui ser-ne l'original.

Amunt

Avaluació final a partir de l'Avaluació Continuada

A causa de la situació d'emergència provocada per la COVID-19, aquest semestre no hi haurà Prova de Síntesi com a complement de l'AC. Així doncs, per aquelles persones que hagin seguit i aprovat l'AC, la nota final de l'asignatura sorgirà exclusivament de l'AC (33% cada PAC).

Per a aquells estudiants que hagin superat l'Avaluació Continuada, tampoc hi haurà l'opció d'anar a l'Examen Final per pujar nota. 

Examen final

En cas que no hagueu fet o superat l'AC, tindreu dret a un examen final, que a causa de la situació d'emergència provocada per la COVID-19, es farà virtualment mitjançant el sistema EREs de reconeixement facial. 

Per a respondre correctament a aquestes preguntes, és imprescindible haver llegit tot els textos obligatoris de l'Avaluació Continuada, també els que pugui facilitar el professor col·laborador a través del Tauler. Si l'estudiant ha llegit i treballat els materials a fons i preparat adequadament l'assignatura (lectures obligatòries, exercicis d'autoavaluació i activitats per facilitar l'assimilació i comprensió dels conceptes) les preguntes de l'examen final no el sorprendran.

Amunt

L'estudiant rebrà resposta del professor col·laborador per al seu procés d'aprenentatge de diverses maneres. Les principals seran les correccions individualitzades dels exercicis en format d'àudio, les correccions col·lectives al Tauler de l'assignatura, la moderació, les intervencions i les respostes en el Debat i, òbviament, les respostes a les consultes que els estudiants facin específicament a la bústia personal del professor col·laborador. El professor col·laborador utilitzarà les diferents formes de retorn segons com sigui el procés d'aprenentatge, tant de l'aula en general com de cada estudiant en particular.

Amunt