Teoria de la cultura Codi:  04.557    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura pretén oferir un mapa de les diferents concepcions de la cultura que s'han produït al llarg de la història, i que avui en dia continuen vigents convivint unes amb les altres, inscrites en les diferents disciplines i perspectives presents en la societat així com en els mateixos estudis d'Humanitats. El propòsit d'aquesta assignatura és analitzar aquestes diferents concepcions, tot explicant la seva genealogia així com observant les implicacions associades i les conseqüències pràctiques que se'n deriven de cada una de les diferents aproximacions.

L'assignatura Teoria de la cultura és doncs una assignatura transversal ja que mitjançant l'anàlisi de les transformacions i evolucions del concepte de cultura ens permet interrelacionar els diferents àmbits de treball presents en els estudis, sigui l'àmbit de la Gestió Cultural -d'on se'n deriven aproximacions des de les polítiques culturals o l'economia i la comunicació de la cultura- o l'àmbit de la Creació Cultural -des d'on s'analitzen les produccions culturals com l'art, la música, el cinema i els mitjans de comunicació-, o l'àmbit de les ciències socials -des d'on s'analitzen les relacions entre cultura i estructura social, i els processos de distinció, autonomia o emancipació, entre d'altres.

Amunt

Per als estudiants d'Humanitats, Teoria de la cultura és una assignatura obligatòria, mentre que per als Estudiants de Ciències Socials és optativa de la menció de sociologia. És una assignatura que entronca molt directament amb disciplines com l'antropologia i la sociologia, però també amb els àmbits de l'art, la gestió cultural o la filosofia, i en el fons amb qualsevol aspecte que tingui a veure amb el sentit en el nostre món social.

Amunt

La reflexió sobre la cultura, sobre com donem sentit al món que ens envolta i el lloc que hi ocupem, té implicacions en el conjunt de camps professionals, però molt particularment en els que tenen a veure amb la reflexió, l'estudi, la pràctica i la gestió al voltant de la cultura i les humanitats, i per extensió les interaccions i relacions socials. L'assignatura ofereix una mirada a la vessant cultural de la nostra existència que ens ajuda a pensar-la críticament amb uns altres ulls, i en aquest sentit proporciona eines que poden ser útils per una gran diversitat de camps professionals.

Amunt

Aquesta assignatura no requereix cap coneixement previ concret.

Amunt

Les competències de l'assignatura són les següents:

 • Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Produir textos orals i escrits clars, precisos, estructurats, correctes i adequats en els diversos contextos acadèmics i/o professionals propis de l'especialitat.
 • Llegir la realitat des d'una mirada pluridisciplinària.
 • Reconèixer i interpretar la complexitat de la diversitat cultural en el món global.
 • Comprendre els processos de reproducció i transformació socials en les interaccions humanes.

Expressió oral i escrita

Una de les competències que es treballen en aquesta assignatura és Produir textos orals i escrits clars, precisos, estructurats, correctes i adequats en les diversos contextos acadèmics i/o professionals propis de l'especialitat. Expressar-se, tant oralment com per escrit, és fonamental, i és a través dels textos que podreu mostrar l'assoliment de la resta de competències durant el Grau.  Per això el Grau té com assignatura obligatòria inicial l'Escriptura acadèmica.

En aquesta assignatura us demanarem, per tant, una atenció especial a la producció de textos orals i escrits. Teniu a la vostra disposició, com a eina genèrica de treball, una rúbrica extensa on es detallen els principals aspectes que heu de tenir en compte. És una rúbrica molt tècnica, i per això l'acompanyem d'una explicació, amb exemples concrets, sobre què vol dir cadascun d'aquests ítems, a mode de recurs de treball que complementa els que teniu a l'Espai de recursos de l'aula, també molt útils: la Guia del Servei Lingüístic de la UOC i el Web Argumenta elaborat per un grup d'universitats catalanes.

Amunt

L'assignatura té els següents continguts, treballats en els materails de l'assignatura:

 • Cultura i natura
 • Cultura, cultures i antropologia
 • Cultura i filosofia
 • Sociologia de la cultura
 • Estudis culturals
 • Politica cultural
 • Economia i cultura
 • Cultura i tecnologia

 

Amunt

Material Suport
Teoría cultural y cultura popular Llibre-manual
Teoria de la cultura XML
Teoria de la cultura DAISY
Teoria de la cultura EPUB 2.0
Teoria de la cultura MOBIPOCKET
Teoria de la cultura KARAOKE
Teoria de la cultura XML
Teoria de la cultura HTML5
Teoria de la cultura PDF
Teoria de la cultura OAI-MPH

Amunt

 • Adorno & Horkheimer (2007) Dialéctica de la Ilustración. Akal, Madrid
 • Bhabha, H.K (2002) El lugar de la cultura. Ediciones Manatial, Buenos Aires.
 • Boas, F (2000) La mentalidad del hombre primitivo. Almagesto, Buenos Aires.
 • Boltanski y Chiapello (2002) El Nuevo Espíritu del Capitalismo. Akal, Madrid.
 • Bourdieu, P (1998)  La Distinción. Taurus, Madrid.
 • Du Gay,P ed. (1997) Production of Culture/ Cultures of Production. Sage, London.
 • Eagleton, T (2001) La idea de cultura. Una mirada política sobre los conflictos culturales. Paidós.
 • Eliot. T.S (1984) Notas para la definición de la cultura, Barcelona, Bruguera
 • Florida, R (2002) The Rise of the Creative Class. New York, Basic Book
 • Freud, S (2006) El malestar de la cultura. Alianza, Madrid.
 • Freud, S (2006) Totem y tabú. Alianza, Madrid.
 • García Canclini, N. (2006) Las industrias culturales en la integración latinoamericana. Eudeba, Buenos Aires.
 • García Canclini, N. (2001) Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad. Paidós. Buenos Aires.
 • Geertz, C. (1995) La interpretación de las culturas. Barcelona: Gedisa
 • Hall y Jefferson Eds. (2006 ) Resistance Trough Rituals. Routledge, Oxford.
 • Hebdige, D (2004) Subcultura:el significado del estilo. Paidós, Barcelona
 • Hesmondhalgh,D (2007) Cultural Industries, 2nd edn. Sage, London
 • Lash and Lury, (2006)Global Culture Industry: The Mediation of Things, Cambridge: Polity
 • Latour, B (2008) Reensamblar lo social. Manantial, Buenos Aires.
 • Lessig, L (2004) Por Una Cultura Libre. Traficantes de Sueños, Madrid.
 • Mezzadra, A (2008) Estudios postcoloniales. Ensayos esenciales, Traficantes de Sueños, Madrid.
 • Rowan, J (2010) Emprendizajes en cultura. Traficantes de Sueños, Madrid
 • Sahlins, M (2005) Culture in practice. Zone Books, New York.
 • Sennett,R (2000) La Corrosión del Carácter Anagrama, Barcelona.
 • Sloterdijk, P (2000)Normas para el parque humano, Madrid, Siruela
 • Sobrevilla Ed. (1998) Filosofía de la cultura, Madrid, Trotta
 • YProductions (2009) Nuevas economías de la cultura. Parte1.http://www.ypsite.net/recursos/investigaciones/documentos/nuevas_economias_cultura_yproductions.pdf
 • YProductions eds. (2007) Producta50: Una Introducción a Algunas de las Relaciones entre la Cultura y la Economía, Barcelona, CASM. http://www.ypsite.net/recursos/secciones_proyectos/documentos/producta50castellano.pdf
 • Yúdice, G (2002) El Recurso de la Cultura. Barcelona, Gedisa.
 • Yúdice y Miller (2004) Política Cultural. Barcelona, Gedisa.
 • VV.AA (2006) Pla estratègic de la cultura 2006. Nous accents.http://www.bcn.cat/plaestrategicdecultura/castella/index.html
 • VV.AA. (2004) Capitalismo Cognitivo. Madrid, Traficantes de Sueños.
 • Williams, R (2001) Cultura y sociedad. Nueva Visión, Buenos Aires.

 

 

Amunt

El mètode de treball al llarg del semestre està directament vinculat a la tipologia d'avaluació continuada. Creiem important optar per l'avaluació continuada perquè pot facilitar molt l'aprenentatge i l'assimilació dels continguts, ja que anireu construint, de manera modular, el coneixement de l´assignatura.

Igualment, recomanem que trieu l´opció d´avaluació continuada per assegurar-vos un millor rendiment a l'assignatura.

Lliuraments de les proves d'avaluació continuada

Les activitats d'avaluació continuada s'hauran de lliurar en la data indicada (veure l'apartat Calendari). S'enviaran preferentment en format PDF, en un document adjunt anomenat de la forma següent:

cognoms, nom_PACnº_sigles assignatura

Per exemple, en el cas de l'estudiant Judith Moreno Ramis, per a l'activitat 1, el nom de l'arxiu hauria de ser:

moreno ramis, judith_PAC1_HIE.pdf

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC + PS

Nota final d'assignatura: AC + PS

AC = 70%

PS = 30%

Notes mínimes:

· PS = 3,5

Quan la nota obtinguda a la PS sigui inferior als mínims establerts per a cada fórmula, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a la PS.

Opció amb EX: EX + AC

Nota final d'assignatura: EX + AC

EX = 65%

AC = 35%

Notes mínimes:

· EX = 4

Aquesta fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a l'EX. Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4 o la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a l'EX, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX.

En el cas d'assignatures amb pràctiques (Pr) que creuïn amb l'examen (EX), la fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a FE (FE=EX+Pr). Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4, la qualificació resultant de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX. Quan la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a FE, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a FE.

Amunt

L'avaluació continuada de Teoria de la cultura consisteix en la realització d'una activitat de presentació i 4 Proves d'Avaluació Continuada (PAC).

Cadascuna de les PAC consistiran en la realització d'exercicis guiats que teniu descrits a la línia de temps. Cadascun tindrà un valor del 25% de la nota final.

També es tindrà en compte la participació a l'aula a través dels debats plantejats. La participació pot inclinar la nota cap a dalt o cap avall.

Expressió oral i escrita

Una de les competències que es treballen en aquesta assignatura és Produir textos orals i escrits clars, precisos, estructurats, correctes i adequats en les diversos contextos acadèmics i/o professionals propis de l'especialitat. Expressar-se, tant oralment com per escrit, és fonamental, i és a través dels textos que podreu mostrar l'assoliment de la resta de competències durant el Grau.  Per això el Grau té com assignatura obligatòria inicial l'Escriptura acadèmica.

En aquesta assignatura us demanarem, per tant, una atenció especial a la producció de textos orals i escrits. Teniu a la vostra disposició, com a eina genèrica de treball, una rúbrica extensa on es detallen els principals aspectes que heu de tenir en compte. És una rúbrica molt tècnica, i per això l'acompanyem d'una explicació, amb exemples concrets, sobre què vol dir cadascun d'aquests ítems, a mode de recurs de treball que complementa els que teniu a l'Espai de recursos de l'aula, també molt útils: la Guia del Servei Lingüístic de la UOC i el Web Argumenta elaborat per un grup d'universitats catalanes.

Amunt

Avaluació final a partir de l'Avaluació Continuada

L'Avaluació Continuada, conjuntament amb la Prova de Síntesi, permet aprovar l'assignatura. Si heu seguit l'AC, la vostra nota de l'AC farà mitjana amb la nota que obtingueu a la Prova de Síntesi, que consistirà en una prova que avaluarà que heu assimilat correctament els continguts de l'assignatura i els podeu posar en pràctica en situacions noves. Trobareu indicacions més concretes al Tauler de l'assignatura unes setmanes abans de la prova.

Examen final

En cas que no hagueu fet o superat l'AC, tindreu dret a un examen final, que es farà virtualment mitjançant el sistema EREs de reconeixement facial. Aquesta prova durarà dues hores com a màxim i no s'hi permet la consulta de material bibliogràfic.

Amunt

El grup d´estudiants rebrà un retorn personalitzat i una valoració global dels resultats de les proves d´avaluació continuada en el Tauler de l´aula, un cop corregides les proves i posades les notes.

El professor resta a la vostra disposició per a resoldre qualsevol dubte que es presenti durant el curs.

És un bon consell el de plantejar els problemes que us puguin sorgir en el Fòrum de l'assignatura per a que entre tots puguem compartir-ne les respostes.

Amunt