Teoria de la cultura Codi:  04.557    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura pretén oferir un mapa de les diferents concepcions de la cultura que s'han produït al llarg de la història, i que avui en dia continuen vigents convivint unes amb les altres, inscrites en les diferents disciplines i perspectives presents en la societat així com en els mateixos estudis d'Humanitats. El propòsit d'aquesta assignatura és analitzar aquestes diferents concepcions, tot explicant la seva genealogia així com observant les implicacions associades i les conseqüències pràctiques que se'n deriven de cada una de les diferents aproximacions.

L'assignatura Teoria de la cultura és doncs una assignatura transversal ja que mitjançant l'anàlisi de les transformacions i evolucions del concepte de cultura ens permet interrelacionar els diferents àmbits de treball presents en els estudis, sigui l'àmbit de la Gestió Cultural -d'on se'n deriven aproximacions des de les polítiques culturals o l'economia i la comunicació de la cultura- o l'àmbit de la Creació Cultural -des d'on s'analitzen les produccions culturals com l'art, la música, el cinema i els mitjans de comunicació-, o l'àmbit de les ciències socials -des d'on s'analitzen les relacions entre cultura i estructura social, i els processos de distinció, autonomia o emancipació, entre d'altres.

Amunt

Per als estudiants d'Humanitats, Teoria de la cultura és una assignatura obligatòria, mentre que per als Estudiants de Ciències Socials és optativa de la menció de sociologia. És una assignatura que entronca molt directament amb disciplines com l'antropologia i la sociologia, però també amb els àmbits de l'art i la gestió cultural, i en el fons amb qualsevol aspecte que tingui a veure amb el sentit en el nostre món social.

Amunt

La reflexió sobre la cultura, sobre com donem sentit al món que ens envolta i el lloc que hi ocupem, té implicacions en el conjunt de camps professionals, però molt particularment en els que tenen a veure amb la reflexió, l'estudi, la pràctica i la gestió al voltant de la cultura i les humanitats, i per extensió les interaccions i relacions socials. L'assignatura ofereix una mirada a la vessant cultural de la nostra existència que ens ajuda a pensar-la críticament amb uns altres ulls, i en aquest sentit proporciona útils que poden ser útils per una gran diversitat de camps professionals.

Amunt

Aquesta assignatura no requereix cap coneixement previ concret.

Amunt

Les COMPETÈNCIES de l'assignatures són aquestes:

 • Capacitat per comprendre els processos socials i culturals en la història.
 • Capacitat per comparar i relacionar models i posicions teòriques diferents.
 • Capacitat d'intervenir críticament en la relació entre cultura i societat des del coneixement del potencial transformador de les produccions culturals.

I els OBJECTIUS d'aprenentatge els següents:

 • Conèixer les transformacions i evolucions del concepte de cultura al llarg de la història.
 • Aprendre a identificar les diferents concpecions de cultura associades als diferents tipus de discursos i pràctiques culturals.
 • Reconèixer les implicacions derivades de les diferents concepcions de cultura.
 • Obtenir una mirada transversal a les nocions de cultura en les assignatures de primer cicle del Grau.
 • Oferir les diferents aproximacions al voltant de la cultura per tal de definir itineraris possibles a realitzar per part de l'estudiant.
 • Establir vinculacions transversals entre cultura i estructura social: oposicions o semblances entre cultra com a distinció, autònoma o emancipació.
 • Reconèixer les implicacions polítiques i socials derivades de les diferents concpecions de cultura.
 • Establir vinculacions transversals i dinàmiques creatives presents en les relacions entre cultura i societat.
 • Establir un discurs crític i alhora informat sobre les relacions entre cultura i indústria, en relació amb la societat.

Amunt

L'assignatura té els següents continguts, treballats en els materails de l'assignatura:

 • Cultura i natura
 • Cultura, cultures i antropologia
 • Cultura i filosofia
 • Sociologia de la cultura
 • Estudis culturals
 • Politica cultural
 • Economia i cultura
 • Cultura i tecnologia

 

Amunt

Material Suport
Teoría cultural y cultura popular Llibre-manual
Teoria de la cultura XML
Teoria de la cultura DAISY
Teoria de la cultura EPUB 2.0
Teoria de la cultura MOBIPOCKET
Teoria de la cultura KARAOKE
Teoria de la cultura XML
Teoria de la cultura HTML5
Teoria de la cultura PDF
Teoria de la cultura OAI-MPH

Amunt

 • Adorno & Horkheimer (2007) Dialéctica de la Ilustración. Akal, Madrid
 • Bhabha, H.K (2002) El lugar de la cultura. Ediciones Manatial, Buenos Aires.
 • Boas, F (2000) La mentalidad del hombre primitivo. Almagesto, Buenos Aires.
 • Boltanski y Chiapello (2002) El Nuevo Espíritu del Capitalismo. Akal, Madrid.
 • Bourdieu, P (1998)  La Distinción. Taurus, Madrid.
 • Du Gay,P ed. (1997) Production of Culture/ Cultures of Production. Sage, London.
 • Eagleton, T (2001) La idea de cultura. Una mirada política sobre los conflictos culturales. Paidós.
 • Eliot. T.S (1984) Notas para la definición de la cultura, Barcelona, Bruguera
 • Florida, R (2002) The Rise of the Creative Class. New York, Basic Book
 • Freud, S (2006) El malestar de la cultura. Alianza, Madrid.
 • Freud, S (2006) Totem y tabú. Alianza, Madrid.
 • García Canclini, N. (2006) Las industrias culturales en la integración latinoamericana. Eudeba, Buenos Aires.
 • García Canclini, N. (2001) Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad. Paidós. Buenos Aires.
 • Geertz, C. (1995) La interpretación de las culturas. Barcelona: Gedisa
 • Hall y Jefferson Eds. (2006 ) Resistance Trough Rituals. Routledge, Oxford.
 • Hebdige, D (2004) Subcultura:el significado del estilo. Paidós, Barcelona
 • Hesmondhalgh,D (2007) Cultural Industries, 2nd edn. Sage, London
 • Lash and Lury, (2006)Global Culture Industry: The Mediation of Things, Cambridge: Polity
 • Latour, B (2008) Reensamblar lo social. Manantial, Buenos Aires.
 • Lessig, L (2004) Por Una Cultura Libre. Traficantes de Sueños, Madrid.
 • Mezzadra, A (2008) Estudios postcoloniales. Ensayos esenciales, Traficantes de Sueños, Madrid.
 • Rowan, J (2010) Emprendizajes en cultura. Traficantes de Sueños, Madrid
 • Sahlins, M (2005) Culture in practice. Zone Books, New York.
 • Sennett,R (2000) La Corrosión del Carácter Anagrama, Barcelona.
 • Sloterdijk, P (2000)Normas para el parque humano, Madrid, Siruela
 • Sobrevilla Ed. (1998) Filosofía de la cultura, Madrid, Trotta
 • YProductions (2009) Nuevas economías de la cultura. Parte1.http://www.ypsite.net/recursos/investigaciones/documentos/nuevas_economias_cultura_yproductions.pdf
 • YProductions eds. (2007) Producta50: Una Introducción a Algunas de las Relaciones entre la Cultura y la Economía, Barcelona, CASM. http://www.ypsite.net/recursos/secciones_proyectos/documentos/producta50castellano.pdf
 • Yúdice, G (2002) El Recurso de la Cultura. Barcelona, Gedisa.
 • Yúdice y Miller (2004) Política Cultural. Barcelona, Gedisa.
 • VV.AA (2006) Pla estratègic de la cultura 2006. Nous accents.http://www.bcn.cat/plaestrategicdecultura/castella/index.html
 • VV.AA. (2004) Capitalismo Cognitivo. Madrid, Traficantes de Sueños.
 • Williams, R (2001) Cultura y sociedad. Nueva Visión, Buenos Aires.

 

 

Amunt

El mètode de treball al llarg del semestre està directament vinculat a la tipologia d'avaluació continuada. Creiem important optar per l'avaluació continuada perquè pot facilitar molt l'aprenentatge i l'assimilació dels continguts, ja que anireu construint, de manera modular, el coneixement de l´assignatura.

Igualment, recomanem que trieu l´opció d´avaluació continuada per assegurar-vos un millor rendiment a l'assignatura. Alhora, e l seguiment puntual del calendari d'entregues us facilitarà de retruc la prova de validació, UNA SIMPLE COMPROVACIÓ DELS EXERCICIS JA FETS.

Lliuraments de les proves d'avaluació continuada

Les activitats d'avaluació continuada s'hauran de lliurar en la data indicada (veure l'apartat Calendari). S'enviaran preferentment en format PDF, en un document adjunt anomenat de la forma següent:

cognoms, nom_PACnº_sigles assignatura

Per exemple, en el cas de l'estudiant Judith Moreno Ramis, per a l'activitat 1, el nom de l'arxiu hauria de ser:

moreno ramis, judith_PAC1_HIE.pdf

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC + PS

Nota final d'assignatura: AC + PS

AC = 70%

PS = 30%

Notes mínimes:

· PS = 3,5

Quan la nota obtinguda a la PS sigui inferior als mínims establerts per a cada fórmula, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a la PS.

Opció amb EX: EX + AC

Nota final d'assignatura: EX + AC

EX = 65%

AC = 35%

Notes mínimes:

· EX = 4

Aquesta fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a l'EX. Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4 o la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a l'EX, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX.

En el cas d'assignatures amb pràctiques (Pr) que creuïn amb l'examen (EX), la fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a FE (FE=EX+Pr). Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4, la qualificació resultant de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX. Quan la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a FE, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a FE.

Amunt

L'avaluació continuada de Teoria de la cultura consisteix en la realització de 4 treballs pràctics obligatoris (3 PAC i un debat).

Cadascuna de les activitats 'pràctiques d'avaluació continuada' (PAC) consistiran en la realització d'exercicis guiats d'acord amb un seguit de pautes i requisits específics que es comunicaran en el moment de la publicació dels respectius enunciats.

Les PAC estaran associades amb continguts específics de cadascun dels mòduls didàctics de l'assignatura, tindrà cadascuna un valor del 25% de la nota final, i disposareu de 2 setmanes per a la realizació de cadascuna d'elles.

També es tindrà en compte la participació a l'aula a través dels debats plantejats. La participació pot inclinar la nota feia a dalt o cap avall.

Amunt

Avaluació final a partir de l'Avaluació Continuada

A causa de la situació d'emergència provocada per la COVID-19, aquest semestre no hi haurà Prova de Síntesi com a complement de l'AC. Així doncs, per aquelles persones que hagin seguit i aprovat l'AC, la nota final de l'asignatura sorgirà exclusivament de l'AC.

Per a aquells estudiants que hagin superat l'Avaluació Continuada, tampoc hi haurà l'opció d'anar a l'Examen Final per pujar nota. 

Examen final

En cas que no hagueu fet o superat l'AC, tindreu dret a un examen final, que a causa de la situació d'emergència provocada per la COVID-19, es farà virtualment mitjançant el sistema EREs de reconeixement facial. 

 • Aquesta prova durarà dues hores com a màxim.
 • No s'hi permet la consulta de material bibliogràfic.
 • Constarà de cinc preguntes. Exemples:
 1. Desenvolupar l'evolució històrica d'un dels conceptes de cultura al llarg del temps.
 2. Realitzar un estudi comparatiu (semblances i/o diferències) entre dos autors i/o dos escoles de pensament específiques.
 3. Comentar, dos textos de l'antologia que apareixen a l'espai Recursos de l'Aula, tot seguint unes pautes indicades.
 4. Exposar les principals aportacions teòriques d'un determinat autor, disciplina o escola de pensament.

Amunt

 • El grup d´estudiants rebrà una valoració global dels resultats de les proves d´avaluació continuada en el Tauler de l´aula, un cop corregides les proves i posades les notes.
 • Els consultors resten a la vostra disposició per a resoldre qualsevol dubte que es presenti durant el curs.
 • És un bon consell el de plantejar els problemes que us puguin sorgir en el Fòrum de l'assignatura per a que entre tots puguem compartir-ne les respostes.

Amunt