Disseny i programació orientada a l'objecte Codi:  05.564    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura té com a principal objectiu la comprensió dels conceptes generals del paradigma de la programació orientada a objectes (POO) i la seva posada en pràctica mitjançant el desenvolupament d'aplicacions amb llenguatges de programació orientats a objectes.

Els elements del paradigma de la POO s'ensenyen desvinculats de qualsevol llenguatge amb l'objectiu de què l'estudiant comprengui els conceptes de manera "pura". No obstant, durant el semestre s'intenta mostrar/comparar com els llenguatges més utilitzats posen en pràctica els diferents conceptes de la POO.

Al llarg de l'assignatura s'ensenya com dissenyar/modelar programes (recolzant-se en el Llenguatge de Modelatge Unificat, UML), per posteriorment implementar el disseny creat mitjançant un llenguatge de programació concret, en el nostre cas, Java.

Així doncs, l'enfocament de l'assignatura és fonamentalment pràctic, orientat a la resolució d'exercicis, la qual cosa requereix una dedicació especial por part de l'estudiant.

Amunt

L'assignatura està pensada com l'extensió de les assignatures "Fonaments de Programació" i "Pràctiques de Programació" que cobreixen els fonaments bàsics de la programació en llenguatges estructurats. Concretament, s'afegeix l'Orientació a Objectes sobre la base de les habilitats de construcció de programes que es van adquirir en aquesta assignatura.

Cal tenir en compte que el paradigma de la programació orientat a objectes es troba avui en pràcticament totes les àrees de la informàtica, per la qual cosa apareixerà també en altres assignatures de la carrera. Per aquest motiu, aAltres assignatures del Pla d'Estudis requeriran els coneixements d'aquesta matèria com a punt de partida.

Amunt

La comprensió dels conceptes de l'orientació a objectes és un requisit fonamental per a l'exercici professional en l'àmbit general del Desenvolupament de Sistemes Programari, incloent les activitats d'Anàlisi, Disseny i Programació.

Dins del desenvolupament de la professió els llenguatges de modelatge d'informació com UML són el mitjà de comunicació i documentació més difós en les empreses de desenvolupament, a causa de la proliferació d'eines d'Enginyeria del Programari Assistida per Ordinador (Computer Aided Programari Engineering, CASE) basades en ells i a les Metodologies de Desenvolupament que les utilitzen com a notació.

Addicionalment, l'enfocament orientat a objectes s'empra en àrees de gestió en l'empresa, com és el cas del Modelatge o la Reenginyeria dels Processos de Negoci.

D'altra banda, els llenguatges orientats a objectes ocupen un lloc central en la indústria del programari, a causa de l'àmplia difusió de llenguatges d'aquest tipus (com Java, C++ o el més recent C#), i podem considerar que el seu coneixement és requisit imprescindible per a les activitats de desenvolupament en general.

Amunt

Són necessaris els coneixements assolits a les assignatures "Fonaments de Programació" i "Pràctiques de Programació". Per tant, la superació d'aquestes dues assignatures es considera un prerequisit imprescindible abans de começar "Disseny i Programació Orientats a Objectes".

És fonamental tenir agilitat en la formulació d'algorismes i en la programació estructurada, ja que en la present assignatura NO s'ensenya algorísmica ni els conceptes bàsics de la programació, p.ex. bucles, condicionals, etc.

Amunt

És imprescindible haver superat les assignatures "Fonaments de Programació" i "Pràctiques de Programació".

També és recomanable haver superat l'assignatura "Enginyeria del Programari", ya que facilita la comprensió d'alguns conceptes a més que permet tenir una experiència més enriquidora de l'assignatura.

Amunt

Competències dins del Grau en Enginyeria en Informàtica

 • Capacitat de dissenyar i construir aplicacions informàtiques mitjançant tècniques de desenvolupament, integració i reutilització.

Objectius de l'assignatura

L'objectiu principal d'aquesta assignatura és, a partir dels coneixements previs de programació que ja té l'estudiant, aprendre els conceptes d'orientació a l'objecte i saber aplicar aquests conceptes en el desenvolupament de programes orientats a l'objecte amb el llenguatge Java. Aquest objectiu es descompon i complementa en els objectius següents:

a) Aprendre i interioritzar els conceptes d'orientació a l'objecte.

b) Entendre la influència del paradigma de l'orientació a l'objecte en altres àmbits de la informàtica a més de la programació.

c) Conèixer els beneficis que aporta l'orientació a l'objecte i les raons per les quals es produeixen.

d) Comprendre els motius pels quals en l'orientació a l'objecte s'obtenen uns nivells tan alts de reutilització i els requisits que ens imposa el fet de voler aconseguir aquesta reutilització.

e) Introduir els diagrames de classes UML.

f) Aprendre a programar en Java els conceptes teòrics esmentats i desenvolupar un treball pràctic en aquest llenguatge utilitzant els conceptes d'orientació a l'objecte.

Amunt

L'assignatura es composa de dos grans blocs, un de teòric i un de caire més pràctic. Ambdós blocs es duran a terme en paral·lel al llarg del curs, al complementar-se mútuament. 

Els coneixements impartits al bloc teòric es troben estructurats en els mòduls següents:

1. Introducció al paradigma de la programació orientada a objectes

2. Abstracció i encapsulació

3. Associacions (relacions entre objectes)

5. Herència (relacions entre classes)

Per la seva banda, el bloc pràctic permetrà materialitzar els coneixements adquirits al bloc teòric. Com a documentació de suport, l'estudiant disposarà d'una guia de Java que explica la sintaxi i els conceptes bàscis d'aquest llenguatge.

Amunt

Material Suport
Audiovisual Audiovisual
Guia Java XML
Guia Java DAISY
Guia Java EPUB 2.0
Guia Java MOBIPOCKET
Guia Java KARAOKE
Guia Java HTML5
Guia Java PDF

Amunt

El material docent de l'assignatura comprèn:

 • Pla docent (aquest document).
 • Materials didàctics (4 mòduls teòrics + 1 guia de Java).
 • Audiovisual (6 vídeos d'animació).

Per a la part pràctica l'estudiant haurà d'instal·lar el JDK, un IDE (recomanem Eclipse) i un programa per a realitzar diagrames de classes UML (recomanem DIA).

Amunt

La bibliografia recomanada es troba indicada en els materials didàctics.

Amunt

Aquesta assignatura treballa de manera conjunta la part teòrica i pràctica. El fil conductor de l'assignatura és el material didàctic compost per 4 mòduls teòrics i 1 guia de Java. Els primers quatre mòduls expliquen la teoria del paradigma de la programació orientada a objectes (POO), mentre que la guia de Java explica la sintaxi bàsica d'aquest llenguatge a més de la manera de codificar els conceptes de la POO amb aquest llenguatge. Per tant, la guia de Java serà un recurs que s'utilitzarà en paral·lel als mòduls teòrics.

A més, l'assignatura compta amb sis animacions en vídeo (i.r. Audiovisual) que expliquen de manera resumida i breu conceptes clau de la programació orientada a objectes.

Quant a l'organització de les activitats avaluables, l'assignatura es divideix en tres fases:

 • Fase 1 - Avaluació Continuda: en la primera part de l'assignatura, l'estudiant haurà de realitzar 4 Proves d'Avaluació Continuada (PAC) que han de ser lliurades com a molt tard en la data que s'indica tant a l'enunciat, a l'aula i en aquest Pla Docent. Les PACs serveixen per controlar, tant per part del professor docent col·laborador com pel mateix estudiant, el progrés en l'assignatura. L'avaluació d'aquestes 4 PACs donen com resultat la nota final d'Avaluació Continuada (AC). Per superar l'assignatura i poder-se presentar a la Prova de Síntesi (PS) final, la nota final d'AC ha de ser igual o superior a 4. Per obtenir una nota diferent a No Presentat (N), l'estudiant ha de lliurar 2 de les 4 PACs. Totes les PACs tenen el mateix pes, és a dir, un 25% de la nota final d'Avaluació Continuada (AC); un 7% respecte a la nota final de l'assignatura.
 • Fase 2 - Pràctiques: una vegada s'han adquirit els conceptes de l'assignatura gràcies a la realització de les 4 PACs, l'estudiant ha de realitzar 2 Pràctiques que han de ser lliurades com a molt tard en la data que s'indica tant a l'enunciat, a l'aula i en aquest Pla Docent. Les Pràctiques serveixen perquè l'estudiant demostri que ha adquirit els coneixements i competències de l'assignatura. Les 2 Pràctiques són dues activitats que guien menys a l'estudiant en comparació de les PACs. La primera de les Pràctiques consisteix a dibuixar el diagrama de classes UML que soluciona un problema donat. Per la seva banda, la segona Pràctica se centra en la codificació en Java del diagrama de classes UML realitzat en la primera pràctica. L'avaluació d'aquestes 2 Pràctiques donen com a resultat la nota final de Pràctiques (Pr). Per superar l'assignatura i poder-se presentar a la prova de síntesi (PS) final, la nota final de Pr ha de ser igual o superior a 5. Per obtenir una nota diferent a No Presentat (N), l'estudiant ha de lliurar les 2 Pràctiques. La primera Pràctica té un pes del 20% respecte a la nota final de Pràctiques (Pr), és a dir, un 8.4% respecte a la nota final de l'assignatura. Per la seva banda, la segona Pràctica té un pes del 80% respecte a la nota final de Pràctiques (Pr), és a dir, un 33.6% respecte a la nota final de l'assignatura.
 • Fase 3 - Prova de Síntesi (PS): si l'estudiant obté una nota final d'AC i de Pràctiques igual o superior a 4 i 5, respectivament, llavors pot presentar-se a la PS final, en cas contrari, l'assignatura queda suspesa. Per superar l'assignatura la nota de la PS ha de ser igual o superior a 3.5. La nota de la PS suposa el 30% de la nota final de l'assignatura.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de les activitats fetes al llarg del curs i la realització d'una prova de síntesi (PS). La combinació de la nota final de les activitats d'avaluació contínua (AC) i la qualificació final de les activitats pràctiques (Pr) dóna com a resultat la qualificació final d'avaluació contínua (FC: AC + Pr).

Per a tenir dret a fer la PS, la qualificació final d'avaluació contínua (FC) ha de ser igual o superior a 5. La nota final de l'assignatura s'obtindrà posteriorment creuant la nota de la PS amb la FC.

La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: (AC + Pr) + PS.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: (AC+Pr) + PS

Final Continuada (FC)= (AC+Pr)

AC = 40 %

Pr = 60 %

Notes mínimes:

· Pr = 5

· AC = 4

En cas de no assolir la nota mínima a la Pr, la nota obtinguda en la fórmula correspon a l'obtinguda a la Pr, o el que indiqui el model d'avaluació.


FC = 70 %

PS = 30%

Notes mínimes:

· PS = 3,5

Quan la nota obtinguda a la PS sigui inferior als mínims establerts per a cada fórmula, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a la PS.

Amunt

Com s'ha comentat a l'apartat de "Metodologia", durant el semestre l'estudiant realitzarà 4 PACs (7% cadascuna respecte a la nota final de l'assignatura) i 2 Pràctiques (8.4% i 33.6%, respectivament, de la nota final de l'assignatura).

Les dates de publicació d'enunciats i de lliurament de les PACs i Pràctiques es poden trobar a l'apartat de 'Planificació' d'aquest Pla Docent.

És important tenir clar que el seguiment correcte de l'assignatura compromet a l'estudiant a realitzar les activitats proposades (PACs i Pràctiques) de manera individual i segons les indicacions que pauta aquest Pla Docent. En cas que no sigui així, les activitats s'avaluaran amb una D (=0). En concret, en cas d'extrema similitud entre algun exercici d'alguna activitat de dues o més estudiants que desacrediti el fet d'haver-la realitzat individualment, la nota final d'AC i/o Pràctiques serà un 0 per tots ells.

D'altra banda, i sempre a criteri dels Estudis, l'incompliment d'aquest compromís pot suposar que no es permeti a l'estudiant superar cap altra assignatura mitjançant avaluació continuada ni en el semestre en curs ni en els següents.

Quant a les PACs, és important que es tingui en compte que:

 • Per a cada exercici s'indicarà quin és el requisit mínim que s'ha de complir perquè sigui avaluat per l'equip docent.
 • El fet de superar tots els requisits mínims indicats amb l'enunciat de la PAC, garanteix una nota mínima de 5 en aquesta PAC.
 • Els altres 5 punts de la PAC s'obtindran després d'una revisió realitzada per el/la professor/a col·laborador/a docent (PDC) de l'aula. En aquesta revisió s'avaluaran aspectes com: qualitat de la solució, ús de bones pràctiques, estil, superació de tests addicionals, etc.
 • Un exercici que no satisfà el requisit mínim exigit a l'enunciat tindrà un qualificació de 0 punts.
 • Per a cada exercici de programació es proporcionarà un conjunt de tests unitaris realitzats amb JUnit que l'estudiant podrà "passar" al seu codi les vegades que desitgi. Gràcies a aquests tests, l'estudiant podrà verificar la funcionalitat mínima del seu codi.
 • Un exercici de programació que contingui errors que ni tan sols permetin la compilació i execució del programa, obtindrà una qualificació igual a 0.
 • L'estudiant poden lliurar una PAC tantes vegades com desitgi, sempre que sigui abans de la data límit indicada. Se li corregirà l'últim lliurament.

Quant a les Pràctiques, és important que es tingui en compte que:

 • En la correcció de les Pràctiques s'avaluaran aspectes com: qualitat de la solució, ús de bones pràctiques, estil, argumentació de la solució proposada, superació de tests addicionals, etc.
 • Una Pràctica que contingui errors que ni tan sols permetin la compilació i execució del programa, obtindrà una qualificació igual a 0.
 • L'estudiant pot lliurar una Pràctica tantes vegades com desitgi, sempre que sigui abans de la data límit indicada. Se li corregirà l'últim lliurament.
 • L'estudiant no pot convalidar la nota final de Pràctiques (Pr) de cap semestre anterior. Per tant, tots els estudiants, ja siguin repetidors o nous en l'assignatura, han de fer les Pràctiques del semestre en curs.

Amunt

Tots els estudiants que obtinguin una nota final de Pràctiques (Pr) igual o superior a C+ (=5) i una nota final d'Avaluació Continuada igual o superior a C- (=4) optaran a la realització d'una Prova de Síntesi (PS) en un dels tres torns que la universitat els ofereix. En cas que l'estudiant no obtingui les notes mínimes indicades, l'assignatura quedarà automàticament suspesa.

Aquells estudiants que sí optin a la realització de la PS han d'obtenir una nota mínima de 3.5. En cas contrari (i.e. no aconseguir el 3.5 o no presentar-se), l'assignatura quedarà suspesa.

Amunt

Per cadascuna de les activitats d'avaluació del curs (PACs i Pràctiques) es publicaran les seves solucions a l'aula per tal que l'estudiant faci l'autoavaluació i reflexioni sobre el que ha fet bé i/o malament. Igualment, l'estudiant pot sol·licitar al seu professor docent col·laborador alguna explicació extra en aquells exercicis que cregui convenient.

Amunt