Competència comunicativa per a professionals de les TIC Codi:  06.503    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Els professionals de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), a més de saber programar un sistema, gestionar una xarxa de telecomunicació o dissenyar una aplicació interactiva, tenen la necessitat de comunicar-se de manera eficaç amb els usuaris i els directius en els seus diferents camps d'activitat. Un enginyer informàtic o de telecomunicació, i també un estudiant, ha de redactar projectes, presentar informes, elaborar una memòria, descriure un sistema i compondre diferents tipus de textos, que haurà de saber produir amb la màxima eficiència possible.

En aquesta assignatura pretenem posar a l'abast dels estudiants les eines de què disposa actualment la lingüística per resoldre els principals problemes que es presenten en la redacció de textos especialitzats de l'àmbit de les TIC. L'orientació teòrica, els conceptes, la metodologia i les activitats es basen en les aportacions de la lingüística del text i de l'anàlisi del discurs, que prenen el text com a referència i se centren en l'estudi de l'ús del llenguatge i en les necessitats comunicatives. No sols s'estudia l'oració, sinó el text com a unitat i tot allò que el condiciona: l'objectiu, els destinataris i, en general, les circumstàncies que configuren la situació de comunicació. Es tracta, per tant, de saber utilitzar la llengua en situacions concretes.

A partir dels principals problemes detectats en textos d'estudiants, hem estructurat un programa adequat a les necessitats comunicatives dels futurs professionals de les TIC. La finalitat del curs no és aprendre gramàtica, sinó aprofitar els coneixements de la lingüística més útils per resoldre les dificultats que s'han d'afrontar en la producció dels textos d'especialitat. L'assignatura s'organitza al voltant de tres nuclis temàtics: conceptes bàsics relacionats amb el text, caracterització d'alguns dels textos més significatius de les TIC i tècniques de producció de textos especialitzats. Els continguts es presenten de manera clara, senzilla i breu, i s'incideix en els aspectes que possibiliten la reflexió sobre la composició de textos, els quals s'introdueixen i s'expliquen amb exemples reals, majoritàriament de l'àmbit de les TIC, comentats per tal de reforçar els conceptes més importants i destacar els aspectes pràctics.

Amunt

Aquesta és una assignatura obligatòria que s'imparteix en diverses titulacions dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació, per la qual cosa pot tenir diversos codis identificatius, encara que el codi comú de l'assignatura en totes les titulacions impartides en català és el 06.503. La denominació sempre és la de Competència comunicativa per a professionals de les TIC, però en el grau de Ciència de Dades Aplicades aquesta mateixa assignatura es denomina abreujadament Competència comunicativa.

Amunt

Per cursar aquesta assignatura són suficients els coneixements lingüístics bàsics de català de nivell de batxillerat.

Amunt

Per cursar aquesta assignatura són suficients els coneixements lingüístics bàsics de català del nivell del batxillerat.

Amunt

Aquesta assignatura pretén que l'estudiant es familiaritzi amb les principals tècniques de producció de textos especialitzats, basades en l'adequació al context comunicatiu, la coherència en l'organització de la informació (nivell macroestructural) i la cohesió entre les unitats que integren el text (nivell microestructural). Aquestes tècniques només es poden arribar a dominar a partir de la pràctica continuada, el coneixement dels diferents tipus de text i dels gèneres, i la reflexió sobre la pròpia experiència. Així doncs, l'objectiu fonamental de l'assignatura és que l'estudiant assoleixi un nivell bàsic en la competència transversal anomenada Capacitat de comunicació escrita en l'àmbit acadèmic i professional, imprescindible en l'exercici professional de qualsevol titulat de les TIC.

Per millorar la competència anterior, l'estudiant ha d'assolir els objectius següents:

1. Saber que els textos han de complir una sèrie de regles, que es concreten en les propietats textuals, per aconseguir una eficàcia comunicativa.

2. Ser conscient que en la comunicació humana es generen diversos tipus de text i gèneres que s'ajusten a models determinats i es regeixen per unes determinades convencions.

3. Conèixer les característiques essencials dels textos produïts en els estudis de les TIC i en l'exercici de les diverses professions vinculades a aquestes tecnologies.

4. Comprendre els principals mecanismes d'adequació al context que caracteritzen els textos d'especialitat de les TIC: formals, objectius i, generalment, escrits.

5. Entendre que cal agrupar, seleccionar, jerarquitzar i ordenar les idees en una estructura determinada per aconseguir que un text sigui coherent i conèixer com s'organitza la informació en un escrit: els capítols, els apartats i els paràgrafs.

6. Identificar els trets que caracteritzen el lèxic especialitzat: la precisió i l'ús de termes.

7. Saber que l'estil sintàctic cohesionat, l'ús de connectors i la cohesió lèxica constitueixen els principals mecanismes de cohesió dels textos especialitzats.

8. Valorar la importància de la puntuació com un element essencial de l'estructuració i l'organització del text.

 

Amunt

Els materials s'inicien amb un mòdul introductori en què es presenten els conceptes bàsics de la lingüística del text per tal de contextualitzar els continguts que es tractaran en els mòduls posteriors. A continuació, es caracteritzen alguns dels principals textos professionals i acadèmics de les TIC i, finalment, en els mòduls següents, s'exposen les tècniques de producció dels textos especialitzats. Els materials es clouen amb un mòdul de síntesi, dedicat al procés de producció textual.

Mòdul 1. Competència comunicativa i producció de textos.

Mòdul 2. Els textos de les tecnologies de la informació i de la comunicació: caracterització i aspectes d'adequació.

Mòdul 3. Tècniques de producció de textos especialitzats I: aspectes de coherència.

Mòdul 4. Tècniques de producció de textos especialitzats II: lèxic i aspectes de cohesió.

Mòdul 5. Tècniques de producció de textos especialitzats III: puntuació i aspectes formals.

Mòdul de síntesi. El procés de producció de textos.

Amunt

Competència comunicativa per a professionals de les TIC PDF
Qüestionari d'exercicis autocorrectius Web
Textos prototípics de l'àmbit TIC Web

Amunt

El material de l'assignatura consta de cinc mòduls temàtics i d'un mòdul de síntesi. A través d'aquests mòduls coneixereu un seguit d'eines i recursos lingüístics per produir bons textos. Cada mòdul s'acompanya d'unes orientacions per facilitar-ne l'estudi.

Per a la part pràctica, disposareu d'un cas de referència, que plantejarà la situació comunicativa del text que heu de produir, i d'una rúbrica d'avaluació, que us ajudarà a conèixer els criteris que determinen la qualitat d'un bon text. La rúbrica serà molt útil per autoavaluar els textos que elaboreu i conèixer, a la bestreta, els criteris d'avaluació que s'aplicaran.

Des de l'aula virtual es pot accedir també a una gran quantitat de materials complementaris, com ara textos, activitats de reforç i altres eines de suport, que, en l'ensenyament a distància, són recursos fonamentals per oferir als estudiants un tractament personalitzat, adaptat a les necessitats comunicatives de cadascú.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura. No es preveu fer cap examen final o prova de validació presencial. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr.

 
 

Amunt