Administració i gestió d'organitzacions Codi:  06.504    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura "Administració i Gestió d'Organitzacions" pretén iniciar a l'estudiant en el món de les organitzacions (en general: empreses, administracions públiques, entitats sense ànim de lucre...) que constitueixen l'entorn en el que (o per al que) l'estudiant desenvoluparà la seva activitat professional. Així, intenta proporcionar un marc global que expliqui el seu funcionament intern, però també les seves interaccions amb l'exterior.

Tot i no ser una assignatura tecnològica, pretén donar aquesta aproximació al món de les organitzacions des de la perspectiva del professional de les tecnologies de la informació i la comunicació. Així els exemples i alguns dels seus continguts estan clarament enfocats des d'aquesta perspectiva.       

Amunt

Aquesta assignatura és la introductòria a aquest àmbit de coneixement en els Graus d'Enginyeria Informàtica, de Multimèdia i de Tecnologies de la Telecomunicació. En tots tres graus es considera recomanable matricular-la abans que l'assignatura "Gestió de Projectes" i en el cas del Grau de Multimèdia abans de l'assignatura "Mercats i Legislació".

Els conceptes i les competències que s'hi desenvolupen seran recurrents, explícita o implícitament, en moltes de les situacions pràctiques proposades en altres matèries de cadascun dels tres graus.

Amunt

Pel seu caràcter transversal, com hem dit més amunt, les competències desenvolupades en aquesta assignatura seran d'utilitat per a entendre el context on el professional realitza la seva activitat professional.

Amunt

Donat que és l'assignatura introductòria a aquest àmbit de coneixement, no cal cap mena de coneixement previ sobre administració d'organitzacions ni sobre economia.

Amunt

Els objectius de l'assignatura es reflecteixen en les competències que es treballen per indicació de les memòries dels graus on s'imparteix aquesta assignatura:

Grau d'Enginyeria Informàtica (GEI):

  • GEI8. Capacitat per a identificar les característiques dels diferents tipus d'organitzacions i el paper que juguen les TIC en elles.
  • GEI10. Capacitat per a exercir l'activitat professional d'acord al codi ètic i als aspectes legals en l'entorn de les TIC.

Grau de Multimèdia (GM):

  • GM19. Capacitat per a identificar les característiques dels diferents tipus d'organitzacions i el paper que juguen les TIC en elles.
  • GM21. Capacitat per a exercir l'activitat professional d'acord al codi ètic i als aspectes legals en l'entorn de les TIC.

Grau de Tecnologies de Telecomunicació (GTT):

  •  GTT14. Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa. Organització i gestió d'empreses.

Aquestes competències, per tal de tractar les redundàncies entre elles i els diferents aspectes que inclouen en les seves definicions, les traslladem a les següents:

C1. "Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa". (De GTT14)
C2. "Capacitat per a identificar les característiques dels diferents tipus d'organitzacions" (De GEI8 i GM19)
C3. "Organització i gestió d'empreses". (De GTT14)
C4. "Capacitat per a exercir l'activitat professional d'acord als aspectes legals a l'entorn de les TIC" (De GEI10 i GM21)
C5. "Capacitat per a exercir l'activitat professional d'acord al codi ètic a l'entorn de les TIC" (De GEI10 i GM21)
C6. "Capacitat per a identificar el paper que juguen les TIC en les organitzacions" (De GEI8 i GM19)

Amunt

El marc conceptual que es desenvolupa, i la seva correspondència amb les competències esmentades abans, s'organitza al voltant de 5 mòduls de contingut:

Mòdul 1: Idees preliminars:

Continguts

Competències

·         Concepte, tipologies i objectiu de les organitzacions

·         El sector no lucratiu

·         Les àrees funcionals 

·         Estructures organitzatives

·         Direcció d'organitzacions

C1

C2

C3

 

Mòdul 2: Finances a les organitzacions

Continguts

Competències

·         Finançament i anàlisi estats financers

·         Anàlisi d'inversions

·         Conceptes econòmics que impacten en les organitzacions

C3

 

Mòdul 3: Les organitzacions i el seu entorn

Continguts

Competències

·         Responsabilitat social de les organitzacions

·         Creixement sostenible

·         Ètica professional.

C5

Mòdul 4: El pla de negoci.

Continguts

Competències

·         El pla de negoci.

·         Forma jurídica del negoci

·         Aspectes legals de l'activitat i el projecte tecnològic.

C1

C3

C4

Mòdul 5: El rol dels sistemes i tecnologies de la informació a les organitzacions

Continguts

Competències

·         Estratègia i tecnologies de la informació

·         L'organització xarxa i la xarxa d'organitzacions.

C6

 

 

Amunt

Bit 12 PDF
Bit 43 GEI PDF
Bit 13 PDF
Bit 51 PDF
Bit 43 GTT PDF
Bit 16 PDF
Bit 52 PDF
Bit 33 PDF
Bit 15 PDF
Bit 43 PDF
Bit 34 PDF
Bit 23 PDF
Bit 31 PDF
Bit 43 GM PDF
Bits PDF
Bit 11 PDF
Bit 14 PDF
Bit 41 PDF
Bit 32 PDF
Bit 42 PDF
Bit 22 PDF
Bit 21 PDF

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar únicament mitjançant la realització d'un examen final (EX). La nota final de l'avaluació contínua (AC) complementa la nota de l'examen final (EX) mitjançant l'encreuament d'acord amb la fórmula corresponent. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: EX + AC o EX .

 

Amunt