Fonaments i evolució de la multimèdia Codi:  06.506    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

En aquesta assignatura s'analitza l'evolució recent dels mitjans digitals, els llenguatges associats i les aplicacions interactives, amb una especial atenció al programari i a la seva importància per a la cultura contemporània. S'estudia també -des d'una perspectiva general- la història de les TIC i els canvis generats per l'aparició d'Internet en el sector dels mitjans de comunicació, específicament, l'impacte de la convergència digital en el camp de la creació i producció de continguts digitals interactius. Des d'una visió teòrica l'estudiant analitzarà diferents aplicacions multimèdia, estudiant les diferents tècniques de programari i reflexionant sobre la seva significació cultural.

Amunt

Fonaments i evolució de la multimèdia és una assignatura introductòria al món dels mitjans digitals. El programari ha esdevingut el protagonista principal en el discórrer de la societat actual, les estructures socials depenen cada cop més de les eines informàtiques, la majoria de parcel·les de la vida dels ciutadans tenen relació amb la tecnologia i, per tant, amb el programari. El seu estudi, doncs, esdevé quelcom necessari per a entendre l'esdevenir dels nous mitjans i la transformació cultural de la societat contemporània. L'assignatura constitueix una porta d'entrada a les temàtiques centrals del grau: llenguatge visual i disseny, llenguatge de programació i marcatge, metodologies de desenvolupament centrat en l'usuari, mercat i producció de continguts digitals, etc. S'hi treballa l'anàlisi i la reflexió a l'entorn del programari i la seva significació cultural, competències imprescindibles per a la formació de qualsevol professional del sector.

Amunt

En aquesta assignatura es fa una aproximació inicial al sector dels nous mitjans, als productes interactius i als professionals que hi treballen.

Qualsevol perfil professional relacionat amb la creació, difusió o gestió dels nous mitjans digitals necessita de la comprensió del programari més enllà del seu funcionament bàsic. A Fonaments i evolució de la multimèdia s'assenten les bases per a la formació d'un discurs crític i sostenible apte per a la presa de decisions, la gestió de projectes i la creació de nous mitjans digitals a l'entorn professional de les noves tecnologies.

Amunt

Aquesta assignatura no té requisits previs. Els estudiants que reuneixen els requeriments per accedir a la Universitat es pressuposa que tenen les competències acadèmiques bàsiques necessàries per poder cursar aquesta assignatura.

Amunt

El graduat/da en Multimèdia de la UOC és una persona capaç de crear i produir continguts digitals multimèdia, de dissenyar amb criteri estètic i funcional aplicacions interactives, de programar a partir dels llenguatges adequats, de planificar i gestionar la seva realització, i d'analitzar les tecnologies i tendències de mercat per a trobar les respostes apropiades a les demandes i als recursos d'un context concret.

En un entorn com el de les TIC, el graduat/da en Multimèdia per la UOC ha de ser una persona capaç d'adaptar-se a les tecnologies emergents, utilitzar-les de forma eficient i integrar-les al costat d'altres mitjans que la societat de la informació posa a seu abast. Del graduat en Multimèdia s'espera, a més de saber adaptar-se a un entorn canviant de forma eficient, àgil i flexible, que sigui capaç de trobar solucions innovadores i dissenyar propostes creatives; també que sigui capaç d'analitzar problemes complexos en el nivell d'abstracció adequat, identificant les entitats que els formen i el paper de cadascuna d'elles. En conseqüència, s'espera que sigui capaç de formalitzar el problema i avaluar les possibles alternatives, per posteriorment desenvolupar i implementar la solució més adequada.

En aquesta assignatura es fa una aproximació inicial al sector dels nous mitjans, als productes interactius i als professionals que hi treballen.

Les competències que es treballen en aquesta assignatura són les següents:

C1: Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional

C2: Capacitat per adaptar-se a les tecnologies i als futurs entorns actualitzant les competències professionals

C3: Capacitat per innovar i generar noves idees

C4: Capacitat per avaluar solucions tecnològiques i elaborar propostes de projectes tenint en compte els recursos, les alternatives disponibles i les condicions del mercat

C5: Capacitat per capturar, emmagatzemar i modificar informació d'àudio, imatge i vídeo digitals aplicant principis i mètodes de realització i composició del llenguatge audiovisual

C6: Capacitat d'organitzar i gestionar la informació utilitzant tecnologies de bases de dades, llenguatges i models estàndards

C7: Capacitat per atendre adequadament consultes sobre projectes, tecnologies i mercat de productes multimèdia avaluant de forma precisa l'entorn d'aplicació, els recursos i les alternatives tecnològiques disponibles

Amunt

  1. Introducció al software com a motor de les societats contemporànies i anàlisi de la importància dels estudis sobre el software cultural. 
  2. El software de mitjans i els metamitjans. Tècniques independents i tècniques específiques.
  3. Hibridació i multimèdia, l'evolució de l'ordinador com a metamitjà. 
  4. L'evolució del software: algoritmes i estructures de dades, metamitjans i monomitjans.
  5. El software en acció i el disseny de mitjans. Espais tridimensionals, capes i les formes variables. 

Amunt

Blog Web
Vídeo de presentació de l'assignatura Audiovisual
Quizzing Fonaments i Evolució de la Multimèdia Audiovisual

Amunt

LLibre [ePub]: Manovich, Lev. (2013). El software toma el mando. Barcelona: Editorial UOC.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt