Matemàtiques per a multimèdia I Codi:  06.507    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Aquesta assignatura es dedica als camps de les Matemàtiques que tenen una relació més clara amb els àmbits dels gràfics que es veuen dins del grau de Multimèdia. Es tractaran els temes bàsics de proporcions, la geometria cartesiana plana i tridimensional, i la geometria fractal.

Amunt

L'assignatura té la seva continuació en Matemàtiques per a multimèdia II, i està relacionada amb totes les assignatures en que apareixen el disseny gràfic i els gràfics en tres dimensions.

Amunt

Tots aquells camps professionals en què hi té efecte la relació entre matemàtiques i disseny, especialment els del disseny gràfic i el món dels gràfics per ordinador, especialment en dues i tres dimensions.

Amunt

No es requereixen coneixements previs.

Amunt

No es requereixen coneixements matemàtics previs més enllà dels obligatoris del batxillerat.

Amunt

Competències transversals EIMT:

 • Capacitat per adaptar-se a les tecnologies i als futurs entorns actualitzant les competències professionals.
 • Capacitat per innovar i generar noves idees.

Competències específiques comunes EIMT:

 • Capacitat d'utilitzar els fonaments matemàtics, estadístics i físics per comprendre els sistemes TIC.
 • Capacitat d'analitzar un problema en el nivell d'abstracció adequat a cada situació i aplicar les habilitats i coneixements adquirits per abordar-ho i resoldre-ho.

Competències específiques de Multimèdia:

 • Capacitat per crear i dissenyar els elements gràfics i visuals d'un producte o aplicació multimèdia usant procediments creatius, fonaments bàsics del disseny i un llenguatge formal.
 • Capacitat per crear, modelar i animar imatge sintètica 2D i 3D.

Competències específiques de l'assignatura:

 • Saber els fonaments matemàtics per aplicar-los a la resolució de problemes.
 • Saber el llenguatge matemàtic per expressar coneixement científic.
 • Saber aplicar la representació formal i el raonament científic rigorós.
 • Conèixer els fonaments matemàtics per al disseny.
 • Conèixer els fonaments matemàtics per a la informàtica gràfica.

 

Amunt

L'assignatura es composa de aquests blocs teòrics i els corresponents mòduls de material docent.

 • Teoria de nombres per a disseny. Es revisen els diferents tipus de nombres i les operacions associades.
 • Trigonometria aplicada al disseny gràfic. Es revisen les definicions, llenguatge i conceptes de la trigonometria que s'aplica al disseny.
 • Matrius en el grafisme digital i en el desenvolupament de webs. Es revisen les definicions matemàtiques de matrius i els elements de geometria cartesiana associats i la seva aplicació al disseny.
 • Grafisme digital 2D i 3D. És tracta la geometria cartesiana de dues i tres dimensions, amb l'objectiu que s'entenguin les bases matemàtiques (i algorítmiques) que hi ha al darrera dels gràfics en tres dimensions generats per ordinador.
 • Disseny i proporció. Es dedica a la proporció en el disseny. S'hi estudien les propietats matemàtiques de les proporcions que s'han considerat, clàssicament, més harmonioses i belles, com la proporció àuria, les proporcions racionals i les de tipus "arrel d'n". Se'n veurà el seu ús al llarg de la història i actual, així com la seva aparició en la natura.
 • Simetria i disseny. Es tractarà el tema de la simetria, bàsic en el disseny de rosasses, sanefes i mosaics periòdics. S'estudiaran les isometries del pla i de l'espai i, després, els grups de simetria.
 • Geometria fractal. Es dedica a la geometria fractal, començant pels primers fractals i els més senzills, passant després als conceptes bàsics de la teoria fractal i el seu ús en disseny.
 • GIFs animats. Es presenta el format d'imatge GIF i el seu procés de creació

Amunt

Vídeo Audiovisual

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.

 

Amunt