Matemàtiques per a multimèdia I Codi:  06.507    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura es dedica als camps de les Matemàtiques que tenen una relació més clara amb els àmbits dels gràfics que es veuen dins del grau de Multimèdia. Es tractaran els temes bàsics de proporcions, la geometria cartesiana plana i tridimensional, i la geometria fractal.

Amunt

L'assignatura té la seva continuació en Matemàtiques per a multimèdia II, i està relacionada amb totes les assignatures en que apareixen el disseny gràfic i els gràfics en tres dimensions.

Amunt

Tots aquells camps professionals en què hi té efecte la relació entre matemàtiques i disseny, especialment els del disseny gràfic i el món dels gràfics per ordinador, especialment en dues i tres dimensions.

Amunt

No es requereixen coneixements previs.

Amunt

No es requereixen coneixements matemàtics previs més enllà dels obligatoris del batxillerat.

Amunt

Competències transversals EIMT:

 • Capacitat per adaptar-se a les tecnologies i als futurs entorns actualitzant les competències professionals.
 • Capacitat per innovar i generar noves idees.

Competències específiques comunes EIMT:

 • Capacitat d'utilitzar els fonaments matemàtics, estadístics i físics per comprendre els sistemes TIC.
 • Capacitat d'analitzar un problema en el nivell d'abstracció adequat a cada situació i aplicar les habilitats i coneixements adquirits per abordar-ho i resoldre-ho.

Competències específiques de Multimèdia:

 • Capacitat per crear i dissenyar els elements gràfics i visuals d'un producte o aplicació multimèdia usant procediments creatius, fonaments bàsics del disseny i un llenguatge formal.
 • Capacitat per crear, modelar i animar imatge sintètica 2D i 3D.

Competències específiques de l'assignatura:

 • Saber els fonaments matemàtics per aplicar-los a la resolució de problemes.
 • Saber el llenguatge matemàtic per expressar coneixement científic.
 • Saber aplicar la representació formal i el raonament científic rigorós.
 • Conèixer els fonaments matemàtics per al disseny.
 • Conèixer els fonaments matemàtics per a la informàtica gràfica.

 

Amunt

L'assignatura es composa de aquests blocs teòrics i els corresponents mòduls de material docent.

 • Teoria de nombres per a disseny. Es revisen els diferents tipus de nombres i les operacions associades.
 • Trigonometria aplicada al disseny gràfic. Es revisen les definicions, llenguatge i conceptes de la trigonometria que s'aplica al disseny.
 • Matrius en el grafisme digital i en el desenvolupament de webs. Es revisen les definicions matemàtiques de matrius i els elements de geometria cartesiana associats i la seva aplicació al disseny.
 • Grafisme digital 2D i 3D. És tracta la geometria cartesiana de dues i tres dimensions, amb l'objectiu que s'entenguin les bases matemàtiques (i algorítmiques) que hi ha al darrera dels gràfics en tres dimensions generats per ordinador.
 • Disseny i proporció. Es dedica a la proporció en el disseny. S'hi estudien les propietats matemàtiques de les proporcions que s'han considerat, clàssicament, més harmonioses i belles, com la proporció àuria, les proporcions racionals i les de tipus "arrel d'n". Se'n veurà el seu ús al llarg de la història i actual, així com la seva aparició en la natura.
 • Simetria i disseny. Es tractarà el tema de la simetria, bàsic en el disseny de rosasses, sanefes i mosaics periòdics. S'estudiaran les isometries del pla i de l'espai i, després, els grups de simetria.
 • Geometria fractal. Es dedica a la geometria fractal, començant pels primers fractals i els més senzills, passant després als conceptes bàsics de la teoria fractal i el seu ús en disseny.
 • GIFs animats. Es presenta el format d'imatge GIF i el seu procés de creació

Amunt

Material Suport
Vídeo Audiovisual

Amunt

Els estudiants hauran d'estudiar els materials docents de l'assignatura (mòduls didàctics) atès que aquests exposen els continguts per assolir l'objectiu de la mateixa, i després realitzar exercicis de pràctica i les activitats d'avaluació continuada.

A cada mòdul, l'estudiant trobarà un conjunt d'elements de teoria, d'exemples, d'exercicis d'autoavaluació i, finalment una prova d'avaluació continuada. Els estudiants rebran les indicacions oportunes per part del consultor/a per tal d'avançar en el procés d'aprenentatge de manera adequada.

L'avaluació continuada és un element clau en la metodologia d'aprenentatge, no només per tal que estudiants i professorat coneguin el nivell d'assoliment dels objectius, sinó com a element d'aprenentatge en sí. Es recomana fortament el seguiment de l'avaluació continuada com a eina per assolir les competències i coneixements associats a l'assignatura.

El seguiment actiu dels espais de l'aula (taulers i fòrum) és de primordial interès. Habitualment s'hi plantegen dubtes, s'hi donen respostes i s'hi tracten temes relacionats amb la matèria d'estudi.

Per a l'assoliment dels objectius de l'assignatura es proposa el següent mètode de treball, per a cada mòdul:

 • Llegir les explicacions contingudes a cada apartat. Seria bo llegir completament cada apartat, exemples inclosos, per tal de fer-se una idea prou acurada del seu contingut. Visionar el vídeo corresponent al material complementari quan aquest existeixi.
 • Fer un estudi acurat dels exemples i intentar reproduir-los a mà (això és molt important).
 • Resoldre les activitats proposades (exercicis d'autoavaluació de cada mòdul (eina Moodle) i, en alguns casos, exercicis proposats pel consultor.
 • Al final del mòdul tornar a resoldre alguns exercicis d'autoavaluació, ara intentant consultar el text el mínim nombre de vegades possibles (fugir, però, de qualsevol mena d'aprenentatge memorístic).
 • Realitzar el qüestionari Moodle de pràctica (QPPACx) i la prova d'avaluació contínua (QPACx) corresponent al tema

Pel que fa al temps de dedicació necessari per a assolir els objectius d'aprenentatge:

 • L'assignatura de Matemàtiques I per a Multimèdia és una assignatura de 6 crèdits.
 • S'estima que per superar cada crèdit, l'estudiant mig ha d'invertir unes 25 hores de mitjana.
 • Consegüentment, per superar l'assignatura de Matemàtiques I cal una dedicació aproximada de 150 hores (10 hores setmanals).
 • La relació dels mòduls avaluables a l'assignatura amb el nombre mig d'hores recomanat que s'han de dedicar per mòdul (inclosa l'avaluació continuada), és la següent:

  Mòdul didàctic 1 (Teoria de nombres per a disseny) + PAC1 = 15 h

  Mòdul didàctic 2 (Trigonometria aplicada al disseny gràfic) + PAC2 = 15 h

  Mòdul didàctic 3 (Matrius en el disseny i la computació) + PAC3 = 21 h

  Mòdul didàctic 4 (Grafisme digital 2D i 3D) + PAC4 = 21 h

  Mòdul didàctic 5 (Disseny i proporció) + PAC5 = 21 h

  Mòdul didàctic 6 (Simetria i disseny) + PAC6 = 21 h

  Mòdul didàctic 7 (Geometria fractal) + PAC7 = 21 h

  Exercici pràctic de disseny (PAC8) = 15 h

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.


Ponderació de les qualificacions

Opció seguint i superant l'AC: AC

Nota final d'assignatura: AC

Opció amb EX: EX + AC

Nota final d'assignatura: EX + AC

EX = 65 %

AC = 35 %

Notes mínimes:

· EX = 4

Aquesta fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a l'EX. Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4 o la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a l'EX, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX.

En el cas d'assignatures amb pràctiques (Pr) que creuïn amb l'examen (EX), la fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a FE (FE=EX+Pr). Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4, la qualificació resultant de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX. Quan la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a FE, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a FE.

Amunt

L'avaluació continuada (AC) es composa de vuit activitats o proves d'avaluació continuada (PAC). Per tal de fer un bon seguiment de l'assignatura és desitjable que l'estudiant faci aquestes activitats d'avaluació continuada, no únicament com a eines d'avaluació sinó, fonamentalment, com a eines d'aprenentatge i d'autoavaluació. A més, és del tot recomanable que participi en qualsevol altra activitat que sigui proposada pel consultor a l'aula de l'assignatura.

Cada PAC consistirà un qüestionari de PAC que s'haurà de respondre amb l'eina Moodle de l'aula. A continuació s'enumeren les diferents PAC i qüestionaris que es proposaran durant el curs, la seva valoració i la dedicació prevista aproximada

Activitat Contingut i dedicació
Valoració (%)
PAC 1 Mòdul 1 - 15 hores 10%
PAC 2 Mòdul 2 - 15 hores 10%
PAC 3 Mòdul 3 - 21 hores 14%
PAC 4 Mòdul 4 - 21 hores 14%
PAC 5 Mòdul 5 - 21 hores 14%
PAC 6 Mòdul 6 - 21 hores 14%
PAC 7 Mòdul 7 - 21 hores 14%
PAC 8 Pràctica - 15 hores 10%

Per tal de poder realitzar els qüestionaris de les PACs caldrà superar el corresponent qüestionari de pràctica amb una qualificació mínima de 50%. L'objectiu d'aquests és el de facilitar la pràctica amb el mateix tipus de preguntes que apareixen en el qüestionari de PAC corresponent i en les proves finals. Per tant esdevenen els instruments fonamentals per l'aprenentatge, i és on s'espera que l'estudiant dediqui la major part del temps d'estudi.

 • Els qüestionaris de pràctica (QPPACx) es troben l'eina Moodle de l'aula.
 • Els qüestionaris de pràctica (QPPACx) es poden fer tantes vegades com es vulgui, fins que s'arribi a la qualificació mínima.
 • Un cop aprovats es podrà accedir als qüestionaris de PAC corresponents automàticament.
 • Es poden realitzar fins a tres intents per cada qüestionari PAC (QPACx), essent cada intent un qüestionari amb preguntes diferents, tot i que del mateix tipus. Sempre s'agafarà la nota màxima dels intents realitzats
 • La realització dels qüestionaris PAC tindran un temps màxim d'execució, controlat per un temporitzador automàtic, de manera que simularà la realització d'un petit examen.
 • Els qüestionaris de PAC (QPACx) es troben a l'eina Moodle de l'aula, actius en les dates previstes per a la seva realització, segons la planificació de l'assignatura.

En fer un nou qüestionari, tant en els de pràctica com en els de la PAC, veureu que els exercicis van canviant, ja que aquests es seleccionen per atzar entre els d'un banc de preguntes. El tipus de preguntes, però, són les mateixes i els mòduls teòrics faciliten la localització de la teoria necessària per la seva resolució. Les preguntes de la prova opcional de síntesi i de l'examen són totes preguntes d'aquests qüestionaris.

El seguiment correcte de l'assignatura us compromet a realitzar les activitats proposades de manera individual i segons les indicacions que pauta aquest Pla Docent. En cas que no sigui així, la nota final d'avaluació continua o la nota de pràctica s'avaluaran amb una D. Per aquest motiu no podeu enviar, en cap cas, a altres companys de l'aula la resolució de l'activitat durant el període de lliurament.

Les PAC 1 i PAC 2 són relatives a coneixements i competències necessaris per a poder realitzar les PACs posteriors i per aquest motiu el seu contingut no s'hagi d'avaluar en les proves finals.

En aquest semestre, i de manera excepcional, existirà una PAC final que és optativa per pujar nota i obligatòria si es vol optar a Matrícula d'Honor en l'avaluació. Si l'alumne realitza la PAC final, el seu pes en la nota final és un 30% mentre que la nota de l'Avaluació Contínua seria 70%. Si l'alumne no realitza la PAC final, la nota de l'assignatura serà la nota de l'Avaluació Contínua.

Per altra banda, i sempre a criteri dels Estudis, l'incompliment d'aquest compromís pot suposar que no se us permeti superar cap altra assignatura mitjançant avaluació continuada ni en el semestre en curs ni en els següents.

Els estudiants que s'acullin i superin l'avaluació continuada es podran presentar a una prova opcional de síntesi per tal d'acabar d'ajustar la seva nota final.

Amunt

L'assignatura es pot superar mitjançant una de les opcions següents:

 • Opció AC: a partir de l'avaluació continuada (AC).
 • Opció AC + EX: a partir l'avaluació continuada (AC) i d'un examen final virtual (EX).

Consulteu l'apartat "Avaluació" anterior pel càlcul de la nota fina d'assignatura.

Amunt

El consultor us guiarà i orientarà a través del Tauler de l'aula per a què pugueu fer un bon seguiment de l'assignatura. També respondrà els dubtes que vagin sortint en el Fòrum de l'aula així com les consultes i comentaris enviats a la seva bústia personal.

El consultor també farà un seguiment personalitzat de l'avaluació contínua, revisarà totes les PAC i pràctiques lliurades i comentarà de forma qualitativa a nivell grupal i/o individual la resolució. Aquests comentaris us ajudaran a progressar en el vostre aprenentatge i adquirir el conjunt de les competències.

Amunt