Matemàtiques per a multimèdia II Codi:  06.508    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Durant aquest semestre, el futur graduat de Multimèdia realitzarà un seguit de tasques que tenen una base fortament matemàtica i que estudiarem en aquesta assignatura.

Aquesta assignatura s'organitza en dos blocs: un de dedicat al que podríem anomenar les "matemàtiques de la transmissió de la informació" i un altre dedicat a l'estadística. El primer bloc explica els fonaments dels codis que s'utilitzen per transmetre informació en qualsevol xarxa digital, com es pot protegir aquesta informació de l'accés per part de persones no autoritzades i com comprimir la informació per minimitzar els temps i costos de transmissió i emmagatzematge. El segon bloc ens donarà eines, sobretot, per analitzar de manera global grans volums de dades i extreure'n informació a partir de la qual podrem prendre decisions.

Amunt

L'assignatura es situa a continuació de Matemàtiques per a Multimèdia I i, com aquesta, no requereix coneixements matemàtics més enllà dels corresponents als de batxillerat (o equivalent). L'ús de notació matemàtica és més intens que a Matemàtiques I, però no és un impediment per seguir el curs.

Amunt

La primera part de l'assignatura dóna coneixements i competències que composen la base científica i matemàtica de tot allò referent a la comunicació de dades a través de la xarxa. És, per tant, especialment rellevant per als professionals del web.

De la mateixa manera, l'estadística bàsica que veurem a la segona meitat del curs ens permetrà, primer, descriure acuradament fenòmens com ara el comportament dels usuaris en un lloc web i ens donarà la base per a, a l'assignatura Comportament d'usuaris, poder actuar i prendre decisions orientades a millorar el rendiment d'aquest lloc web.

Amunt

Com s'ha esmentat prèviament, els coneixements previs estan continguts dins del currículum matemàtic del batxillerat.

Amunt

Aquesta assignatura s'organitza en dos blocs: un de dedicat al que podríem anomenar les "matemàtiques de la transmissió de la informació" i un altre dedicat a l'estadística. El primer bloc explica els fonaments dels codis que s'utilitzen per transmetre informació en qualsevol xarxa digital, com es pot protegir aquesta informació de l'accés per part de persones no autoritzades i com comprimir la informació per minimitzar els temps i costos de transmissió i emmagatzematge. El segon bloc ens donarà eines, sobretot, per analitzar de manera global grans volums de dades i extreure'n informació a partir de la qual podrem prendre decisions.

L'assignatura es situa a continuació de Matemàtiques per a Multimèdia I i, com aquesta, no requereix coneixements matemàtics més enllà dels corresponents als de batxillerat (o equivalent). L'ús de notació matemàtica és més intens que a Matemàtiques I, però no és un impediment per seguir el curs.

Amunt

Aquesta assignatura forma part del conjunt de matèries que ofereixen les bases físico-matemàtiques, on es garanteix que l'estudiant adquireixi les competències sistèmiques i instrumentals, necessàries per a la progressiva construcció del marc teòric del grau.

Concretament, les competències que es treballaran en aquesta assignatura són:

  • Conèixer els fonaments matemàtics per aplicar-los a la resolució de problemes

  • Conèixer el llenguatge matemàtic per expressar coneixement científic

  • Aplicar la representació formal i el raonament científic rigorós

  • Conèixer els fonaments dels codis que s'utilitzen per transmetre informació a qualsevol xarxa digital 

  • Saber com es pot protegir la informació de l'accés per part de persones no autoritzades

  • Saber com comprimir la informació per minimitzar els temps i costos de transmissió i emmagatzematge 

  • Conèixer eines per analitzar de manera global grans volums de dades i extreure informació a partir de la qual podrem prendre decisions 

Amunt

L'assignatura s'estructura en 6 mòduls.

El primer mòdul estudia la codificació de la informació per tal de digitalitzar-la i transmetre-la de manera que es minimitzin els errors durant el seu emmagatzematge i transmissió. Introduirem els conceptes d'alfabet, dígits, distància de Hamming, redundància o bits de paritat, entre d'altres.

El segon i tercer mòduls es dediquen a la criptografia. En el segon ens centrarem en la clau privada. Alguns dels criptosistemes que s'hi veuran són el de Juli Cèsar, Vignère, Vernam, els de flux, el sistema DES i el més actual AES. Al tercer mòdul introduirem la criptografia de clau pública. Explicarem el funcionament del sistema RSA, parlarem dels fonaments de la signatura digital i, finalment, estudiarem com s'utilitzen aquests coneixements en el sistema PGP. Per acabar farem una breu incursió en el tema de les marques d'aigua (watermarking, fingerprinting) i com s'utilitzen a la pràctica.

El mòdul quatre es dedica a la compressió de dades, tant amb pèrdua com sense. Estudiarem el mètode de Huffman, la compressió diferencial, el mètode RLL, la compressió aritmètica i la LZW, d'entre els mètodes sense pèrdua. Pel que fa als mètodes amb pèrdua, ens centrarem en els fonaments de la compressió d'imatges amb els algorismes que hi ha al darrera de GIF i JPEG.

Finalment, els darrers dos mòduls de l'assignatura es dediquen a l'estadística. Es comença a partir de l'estadística descriptiva amb una introducció a l'anàlisi de dades i s'acaba amb un mòdul de combinatòria i introducció a la probabilitat. 

Amunt

Exercicis d'Estadística Web
Estadística descriptiva PDF
Probabilitat PDF

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura. No es preveu fer cap examen final o prova de validació presencial. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr.

 
 

Amunt