Matemàtiques per a multimèdia II Codi:  06.508    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Al llarg de la seva activitat, el futur graduat de Multimèdia realitzarà tota una sèrie de tasques que tenen una base fortament matemàtica, que estudiarem en aquesta assignatura.

En aquesta assignatura distingirem dos grans blocs: un de dedicat al que podríem anomenar les "matemàtiques de la transmissió de la informació" i un altre dedicat a l'estadística. En e primer bloc es treballen els fonaments dels codis que s'utilitzen per transmetre informació en qualsevol xarxa digital, de com es pot protegir aquesta informació de l'accés per part de persones no autoritzades i de com comprimir la informació per minimitzar els temps i costos de transmissió i emmagatzematge. El segon bloc ens donarà eines, sobretot, per analitzar de manera global grans volums de dades i extreure'n informació a partir de la qual podrem prendre decisions.

Amunt

L'assignatura es situa a continuació de la prèvia Matemàtiques per a Multimèdia I i és la seva prolongació però, com aquesta, no té coneixements matemàtics previs exigibles més enllà dels pertanyents als de les matemàtiques del batxillerat. L'ús de notació matemàtica és més intens que a Matemàtiques I, però no hauria de ser radicalment més complicada.

Amunt

La primera part de l'assignatura dona coneixements i competències vinculats amb la base científica i matemàtica de tot allò referent a la comunicació de dades a través de la xarxa. És, per tant, especialment rellevant per als professionals del web.

De la mateixa manera, l'estadística introductòria que veurem a la segona meitat del semestre ens permetrà descriure acuradament fenòmens com ara el comportament dels usuaris en un lloc web, i ens donarà la base per a prendre decisions a l'assignatura Comportament d'usuaris amb l'objectiu de millorar el rendiment d'aquest lloc web en funció de les dades que puguem recollir.

Amunt

Com s'ha esmentat prèviament, els coneixements previs estan continguts dins del currículum matemàtic del batxillerat.

Amunt

L'assignatura s'estructura en dos grans blocs: un dedicat al que podríem denominar les "matemàtiques de la transmissió de la informació" i un altre dedicat a l'estadística. En el primer bloc es treballen els fonaments dels codis que s'utilitzen per a transmetre informació en qualsevol xarxa digital, de com es pot protegir aquesta informació contra l'accés per part de persones no autoritzades i de com comprimir la informació per a minimitzar els temps i costos de transmissió i emmagatzematge. El segon bloc ens donarà eines, sobretot, per a analitzar de manera global grans volums de dades i extreure informació a partir de la qual podrem prendre decisions.

L'assignatura se situa a continuació de la prèvia Matemàtiques per a Multimèdia I i és la seva prolongació però, com aquesta, no té coneixements matemàtics previs exigibles més enllà dels pertanyents als de les matemàtiques del batxillerat. L'ús de notació matemàtica és més intens que a Matemàtiques I, però no hauria de ser radicalment més complicada.

Amunt

Aquesta assignatura forma part del conjunt de matèries que ofereixen les bases físico-matemàtiques, on es garanteix que l'estudiant adquireixi les competències sistèmiques i instrumentals, necessàries per a la progressiva construcció del marc teòric del grau.

Concretament, les competències que es treballaran en aquesta assignatura són:

  • Conèixer els fonaments matemàtics per aplicar-los a la resolució de problemes

  • Conèixer el llenguatge matemàtic per expressar coneixement científic

  • Aplicar la representació formal i el raonament científic rigorós

  • Conèixer els fonaments dels codis que s'utilitzen per transmetre informació a qualsevol xarxa digital 

  • Saber com es pot protegir la informació de l'accés per part de persones no autoritzades

  • Saber com comprimir la informació per minimitzar els temps i costos de transmissió i emmagatzematge 

  • Conèixer eines per analitzar de manera global grans volums de dades i extreure informació a partir de la qual podrem prendre decisions 

Amunt

L'assignatura s'organitza en 6 mòduls.

En el primer mòdul es treballa la codificació de la informació per digitalitzar-la i transmetre-la de manera que es minimitzin els errors durant el seu emmagatzematge i transmissió. Introduirem els conceptes d'alfabet, dígits, distància de Hamming, redundància o bits de paritat, entre d'altres.

El segon i tercer mòduls es dediquen a la criptografia. Al segon ens centrarem en la clau privada. Alguns dels criptosistemes que s'hi veuran són el de Juli Cèsar, Vignère, Vernam, els de flux, el sistema DES i el més actual AES. Al tercer mòdul introduirem la criptografia de clau pública. Explicarem el funcionament del sistema RSA, parlarem dels fonaments de la signatura digital i, finalment, estudiarem com s'utilitzen aquests coneixements en el sistema PGP. Per acabar farem una breu incursió en el tema de les marques d'aigua (watermarking, fingerprinting) i com s'utilitzen a la pràctica.

El mòdul quatre es dedica a la compressió de dades, tant amb pèrdua com sense. Estudiarem el mètode de Huffman, la compressió diferencial, el mètode RLL, la compressió aritmètica i la LZW, d'entre els mètodes sense pèrdua. Pel que fa als mètodes amb pèrdua, ens centrarem en els fonaments de la compressió d'imatges amb els algorismes que hi ha al darrera de GIF i JPEG.

Finalment, els darrers dos mòduls de l'assignatura es dediquen a l'estadística. Es comença a partir de l'estadística descriptiva amb una introducció a l'anàlisi de dades i s'acaba amb un mòdul de combinatòria i introducció a la probabilitat. 

Amunt

Material Suport
Exercicis d'Estadística Web
Estadística descriptiva PDF
Probabilitat PDF

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar mitjançant un treball continuat durant el curs (avaluació continuada) i la realització d'una activitat pràctica obligatòria.

D'acord amb la planificació prevista, s'hauran de realitzar proves d'avaluació continuada, amb un ritme quinzenal. A més s'haurà de realitzar la pràctica. Aquesta activitat regular us ajudarà a assimilar els continguts de manera gradual i assolir els objectius fixats.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura. No es preveu fer cap examen final o prova de validació presencial. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC + Pr

Nota final d'assignatura = Final Continuada (FC)= AC+Pr

AC = 70%

Pr = 30%

Notes mínimes:

· Pr = 5

· AC = 4

En cas de no assolir la nota mínima a la Pr, la nota obtinguda en la fórmula correspon a l'obtinguda a la Pr, o el que indiqui el model d'avaluació.

Amunt

Cal realitzar les PACs i la Pràctica.

La nota final es calcula d'aquesta manera

FC (Nota final d'activitat continuada)= Nota AC i pràctica = 0,7 * (Nota d'AC) +  0,3 * (Nota Pràctica).

Amunt

Com s'ha dit més amunt, l'assignatura es pot superar per una única via:

Seguint l'avaluació continuada

Plagi

El seguiment correcte de l'assignatura us compromet a realitzar les activitats proposades de manera individual i segons les indicacions que pauta aquest Pla Docent. En cas que no sigui així, la nota final d'avaluació continua o la nota de pràctica s'avaluaran amb una D.

Per altra banda, i sempre a criteri dels Estudis, l'incompliment d'aquest compromís pot suposar que no se us permeti superar cap altra assignatura mitjançant avaluació continuada ni en el semestre en curs ni en els següents.

Amunt

La professora col·laboradora us guiarà i orientarà a través del Tauler de l'aula perquè pugueu fer un bon seguiment de l'assignatura. També respondrà els dubtes que vagin sortint en el Fòrum de l'aula així com les consultes i comentaris enviats a la seva bústia personal.

La professora col·laboradora també farà un seguiment personalitzat de l'avaluació contínua, revisarà totes les PAC i pràctiques lliurades i comentarà de forma qualitativa a nivell grupal i/o individual la resolució. Aquests comentaris us ajudaran a progressar en el vostre aprenentatge.

Amunt