Llenguatges i estàndards web Codi:  06.510    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El futur graduat en Multimèdia tindrà una formació variada en tots els camps de producció de productes multimèdia, cosa que el capacitarà com a usuari d'una gran quantitat d'àrees i el posarà en contacte amb creatius de les diferents àrees de producció.

En l'actual panorama, el suport en què arriben a l'usuari la majoria de productes multimèdia és la web. Per tant, el futur graduat ha de dominar els diferents aspectes de la creació de pàgines web, començant pels llenguatges que componen la web: l'HTML pel contingut, el CSS per la presentació, el JavaScript pel comportament i els diferents llenguatges de programació de servidor i gestors de bases de dades per a la creació d'aplicacions.

En aquesta assignatura es tracten els dos primers aspectes: els llenguatges HTML i CSS.

Amunt

En el grau de Multimèdia hi ha multiples assignatures que s'encarreguen de formar l'estudiant en les competències necessàries per al disseny i desenvolupament de webs. Totes aquestes assignatures necessiten Llenguatges i estàndards web com a base i en són continuacions naturals.

En la banda de programació i desenvolupament d'aplicacions tenim les assignatures Programació, Programació web i Disseny de bases de dades, i tant Arquitectura de la informació com  Disseny d'interfícies multimèdia són també continuacions lògiques de l'assignatura.

Amunt

L'assignatura és de vital importància per a qualsevol activitat que impliqui la creació de pàgines web. Així doncs, serà essencial per a dissenyadors web i desenvolupadors de 'front ends' i aplicacions web en general. Per ser fonamental en tots els àmbits de la creació web, també serà molt important per als diferents professionals implicats en el procés de creació i producció de la web, des de l'arquitecte de la informació fins al gestor de projectes.

Amunt

Aquesta assignatura no requereix de coneixements previs.

Amunt

Podeu consultar el material en línia de l'assignatura a http://mosaic.uoc.edu/ac/le/ca.

Amunt

Competències

 • Capacitat per crear i dissenyar els elements gràfics i visuals de un producte o aplicació multimèdia fent servir procediments creatius, fonaments bàsics del disseny i un llenguatge formal.
 • Capacitat per fer servir de forma apropiada els llenguatges de programació i les eines de desenvolupament per a l'anàlisi, disseny i implementació d'aplicacions.
 • Capacitat d'organitzar i gestionar la informació fent servir tecnologies de bases de dades, llenguatges i models estàndards.
 • Capacitat per a integrar i gestionar continguts digitals en aplicacions multimodals d'acord amb criteris estètics, tècnics i funcionals.
 • Conèixer els llenguatges de marcat i les tecnologies per manipular-los
 • Ser capaç d'organitzar el contingut i dissenyar la interacció (arquitectura de la informació, guions, hipertext, hipermèdia)
 • Tenir coneixements de percepció visual, composició (cognició, emoció i atenció)

Objectius

 • Comprendre la necessitat de la utilització dels estàndards web i els avantatges del seu us.
 • Crear pàgines web d'acord amb els estàndards.
 • Assegurar la correcta aplicació de les normes i millors pràctiques d'accessibilitat.

Amunt

Introducció i conceptes bàsics

 • Introducció al currículum d'estàndards web/continguts
 • La història d'Internet i el web i l'evolució dels estàndards web
 • Com funciona Internet?
 • El model d'estàndards web: HTML, CSS i JavaScript
 • Estàndards web: un bonic somni, però quina és la realitat?
 • Arquitectura de la informació: planificació d'un web
 • Què necessita una bona pàgina web?

Fonaments de (X)HTML i CSS

 • Conceptes bàsics d'HTML
 • L'element de l'HTML
 • Escollir el doctype correcte per als documents HTML
 • Etiquetar contingut textual en HTML
 • Conceptes bàsics de CSS
 • Herència i cascada
 • Creació d'estils de text amb CSS
 • Construcció de l'esquelet d'una pàgina web 


Llistes, imatges, enllaços, div, span i el model de caixes

 • Llistes HTML
 • Imatges en HTML
 • Enllaços HTML: construïm un web!
 • Imatges de fons en CSS
 • Estils de llistes i enllaços
 • Contenidors genèrics: els elements div i span
 • El model de composició de CSS: caixes, vores, marges, farcit
 • Combinacions de color i models de disseny


Validació i accessibilitat

 • Validar l'HTML
 • Conceptes bàsics d'accessibilitat
 • Proves d'accessibilitat


Taules

 • Taules HTML
 • Estils de les taules  
 • La tipografia al Web  


Formularis

 • Formularis HTML: conceptes bàsics
 • Disseny, composició i presentació de formularis amb CSS
 • Elements semàntics menys coneguts 


"Layout"

 • Creació de múltiples pàgines amb menús de navegació
 • Elements flotants i "clearing"
 • Posicionament estàtic i relatiu amb CSS
 • Posicionament absolut i fix amb CSS
 • Encapçalaments, peus, columnes i plantilles
Validar l'HTML
Conceptes bàsics d'accessibilitat
Proves d'accessibilitat

Amunt

Material Suport
Developer Mozilla. Recursos per a desenvolupadors, creats per desenvolupadors Web

Amunt

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i poden constar d'articles, capítols de llibre, casos pràctics, vídeos, webs, blogs i mòduls elaborats per autors experts en l'àmbit, editatsen tot tipus de formats.

També pot consultar-se la bibliografia recomanada (revistes i llibres electrònics, bases de dades, enciclopèdies i diccionaris online, portals temàtics...), a la Biblioteca de la UOC.

Amunt

 • Cameron Adams i altres. Web standards creativity. Friensofed 2007. ISBN 1-59059-803-2
 • Dan Cederholm. Web standards solutions. Friensofed 2004. ISBN 1-59059-381-2
 • Andy Budd. CSS Mastery. Friensofed 2006. ISBN 1-59059-614-5

Amunt

El curs es fonamenta en les activitats pràctiques. Per aquest motiu es realitzaran tres PACs (proves d'avaluació continuada) obligatòries que combinen els continguts teòrics de l'assignatura amb activitats pràctiques i una Pràctica, també obligatòria. Tots els estudiants que lliurin al menys dos de les PACs tindran nota final d'avaluació continuada. Els que no, se'ls qualificarà amb una N (no presentat).

Per a cada unitat d'estudi l'estudiant rebrà una guia d'estudi amb pautes per estudiar el contingut, enllaços d'aprofundiment i exercicis a realitzar. Aquests exercicis no són obligatoris però ajuden a assimilar els continguts estudiats.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via:

- A partir de les activitats fetes al llarg del curs i la realització d'una prova de síntesi (PS):

La combinació de la nota final de les activitats d'avaluació contínua (AC) i la qualificació final de les activitats pràctiques (Pr) dóna com a resultat la qualificació final d'avaluació contínua (FC: AC + Pr).
Per a tenir dret a fer la PS, la qualificació final d'avaluació contínua (FC) ha de ser igual o superior a 5. La nota final de l'assignatura s'obtindrà posteriorment creuant la nota de la PS amb la FC.

- Mitjançant la realització d'un examen final (EX):

Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. Per aquesta via, la qualificació final de l'assignatura s'obté creuant la nota de l'EX amb la qualificació final de les activitats pràctiques (Pr).

En qualsevol de les dues vies és obligatori fer les activitats pràctiques (Pr).

La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: (AC + Pr) + PS o EX + Pr.


Ponderació de les qualificacions

Opció seguint i superant la FC: (AC + Pr) + PS

Final Continuada: (FC) = AC + Pr

AC = 40%

Pr = 60%

Notes mínimes:

· Pr = 4

· AC = 4

En cas de no assolir la nota mínima a la Pr, la nota obtinguda en la fórmula correspon a l'obtinguda a la Pr, o el que indiqui el model d'avaluació.


Nota final d'assignatura: FC + PS

FC = 70%

PS = 30%

Notes mínimes:

· PS = 3,5

Quan la nota obtinguda a la PS sigui inferior als mínims establerts per a cada fórmula, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a la PS.

Opció amb EX: (EX+Pr)+AC

Final d'Examen (FE) = EX + Pr

EX = 60 %

Pr = 40%

Notes mínimes:

· Pr = 4

En cas de no assolir la nota mínima a la Pr, la nota obtinguda en la fórmula correspon a l'obtinguda a la Pr, o el que indiqui el model d'avaluació.


Nota final d'assignatura: FE + AC

FE = 65%

AC = 35%

Notes mínimes:

· EX = 4

Aquesta fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a l'EX. Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4 o la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a l'EX, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX.

En el cas d'assignatures amb pràctiques (Pr) que creuïn amb l'examen (EX), la fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a FE (FE=EX+Pr). Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4, la qualificació resultant de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX. Quan la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a FE, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a FE.

Amunt

En el cas d'estudiants que hagin optat per avaluació continuada, cal realitzar les PACs, la pràctica i la prova de síntesi.

Cal seguir dos passos per obtenir la nota de l'assignatura:

 1. FC = Nota AC i pràctica = 0,4 * (Nota d'AC) +  0,6 * (Nota Pràctica).

  Només es farà aquest càlcul si la nota de la pràctica és igual o superior a 4. Si la nota de la pràctica és inferior a 4, l'assignatura està suspesa. Per poder realitzar la prova de síntesi, la nota FC ha de ser igual o superior a 5.

  Si la FC és inferior a 5, l'assignatura està suspesa.

  El pes de les tres PACs per a calcular la nota AC és del 25% per la PAC1, el 35% per la PAC2 i el 40% per la PAC3.
 2. NFA (Nota Final Assignatura) = 0,7 * (Nota FC) + 0,3 * (Nota de la prova de síntesi).

  Només es farà aquest càlcul si la nota de la prova de síntesi és igual o superior a 3,5. Si la nota de la prova de síntesi és inferior a 3,5, l'assignatura està suspesa.

Amunt

En el cas d'estudiants que hagin optat per fer la pràctica i l'examen final cal seguir dos passos per a obtenir la nota de l'assignatura:

 1. NF = Nota de l'examen i pràctica = 0,4 * (Nota de la pràctica) + 0,6 * (Nota de l'examen).

  Només es farà aquest càlcul si la nota de la pràctica és igual o superior a 4 i la nota de l'examen és igual o superior a 4.

  Si la nota de la pràctica o de l'examen és inferior a 4, l'assignatura està suspesa.
 2. Cal distingir dos casos:

  • En el cas d'estudiants que no hagin fet l'avaluació continuada

   Nota Final Assignatura = NF
  • En el cas d'estudiants que hagin fet, a més, l'avaluació continuada

   Nota Final Assignatura = 0,35 * (Nota d'AC) + 0,65 * (Nota de l'examen i pràctica).

   Aquest cas només s'aplicarà quan la nota de l'examen sigui igual o superior a 4 i la nota d'AC millori la nota de l'examen i pràctica. És a dir, l'AC només pot millorar o deixar igual la nota obtinguda de l'examen i pràctica (NF).

Amunt

Després del lliurament de tots els exercicis, tant d'avaluació continuada, com pràctiques, són avaluats pel consultor que farà arribar al estudiant un comentari personalitzat del seu exercici.

Plagi

El seguiment correcte de l'assignatura us compromet a realitzar les activitats proposades de manera individual i segons les indicacions que pauta aquest Pla Docent. En cas que no sigui així, la nota final d'avaluació continua o la nota de pràctica s'avaluaran amb una D.

Per altra banda, i sempre a criteri dels Estudis, l'incompliment d'aquest compromís pot suposar que no se us permeti superar cap altra assignatura mitjançant avaluació continuada ni en el semestre en curs ni en els següents.

Amunt