Disseny gràfic Codi:  06.511    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Fonaments del Disseny gràfic ofereix una introducció a la creació i al tractament d'imatges per ordinador. Presenta les bases del disseny gràfic combinant els aspectes tècnics, formals i conceptuals.

L'estudiant treballarà bàsicament la capacitat per crear i dissenyar els elements gràfics i visuals d'un producte o aplicació multimèdia, utilitzant procediments creatius, fonaments bàsics del disseny i un llenguatge formal. Ho farà enfrontant-se a una sèrie de problemes de disseny. Per això, l'assignatura tractarà d'establir les bases del disseny gràfic, abordant aspectes de l'ús formal dels principis del disseny bàsic (composició, color, forma) i aspectes tècnics de la imatge digital. A més, també es tractaran els sistemes de protecció de la propietat intel·lectual en imatges.

Les activitats d'aprenentatge es basen en quatre estratègies:

 • Formació basada en la utilització d'un material didàctic, amb els principals continguts teòrics que seran complementats amb lectures optatives.
 • Activitat d'aula: utilització del fòrum de l'aula o altres eines proposades per el/la consultor/a per mostrar els resultats dels exercicis realitzats, per comentar-los amb la resta d'estudiants; obrir discussions sobre els continguts de l'assignatura, intercanviar informació i resoldre dubtes.
 • Activitat basada en la realització de guies d'aprenentatge aplicant els continguts teòrics apresos per mitjà del material didàctic.
 • Activitats d'avaluació que seran les que vertebrin el conjunt de l'assignatura, donat el caràcter pràctic de la mateixa. Principalment es basen en la resolució de problemes de disseny.

A nivell tècnic, es treballarà amb programari de tractament i edició d'imatges.

Amunt

Fonaments del Disseny gràfic ofereix els principis bàsics de disseny fonamentals per a qualsevol estudiant de Disseny.

Els coneixements sobre disseny són necessaris per afrontar després altres assignatures com:
 
Tipografia, Taller de Color, Taller de Forma i Composició, Producció Gràfica, Producció i publicació digital, Disseny d'interfícies, Infografia i visualització, etc.

Amunt

Aquesta assignatura té un caràcter bàsic, com s'ha dit, i per això dota a l'estudiant de competències necessàries per a tot graduat en Disseny i Creació Digitals. No obstant, serà especialment útil per a aquells la orientació professional sigui la de dissenyadors visuals, infografistes o creatius en qualsevol dels camps d'aplicació possibles (disseny gràfic, disseny d'interfícies, disseny d'identitat corporativa, publicitat digital, etc.)

Amunt

Aquesta assignatura no té cap tipus de prerrequisit ni necessita de coneixements previs.

Amunt

Aquesta assignatura suposa el primer contacte amb l'àrea de disseny gràfic i pertany a una sèrie d'assignatures que s'ocuparan del disseny visual dels productes multimèdia. L'estudiant treballarà bàsicament la capacitat per crear i dissenyar els elements gràfics i visuals d'un producte o aplicació multimèdia, utilitzant procediments creatius, fonaments bàsics del disseny i un llenguatge formal. Ho farà enfrontant-se a una sèrie de problemes de disseny.

Per això, l'assignatura tractarà d'assentar les bases del disseny gràfic, abordant aspectes de l'ús formal dels principis bàsics del disseny (composició, color, forma) i aspectes tècnics de la imatge digital. A més a més, també es tractaran els sistemes de protecció de la propietat intel·lectual en imatges.

A nivell tècnic, es treballarà amb software de tractament i edició d'imatges.

Aquesta assignatura no té cap tipus de prerequisit ni necessita de coneixements previs.

Amunt

Competències generals de grau a les quals correspon

 1. Competències TIC (Treball en grup)
 2. Capacitat per adaptar-se a les tecnologies i als futurs entorns actualitzant les competències professionals
 3. Capacitat per innovar i generar noves idees
 4. Capacitat per exercir l'activitat professional d'acord al codi ètic i als aspectes legals a l'entorn de les TIC
 5. Capacitat per crear i dissenyar els elements gràfics i visuals d'un producte concret o aplicació multimèdia usant procediments creatius, fonaments bàsics del disseny i un llenguatge formal

Competències de l'assignatura

1. Capacitat per plantejar problemes de disseny / Design thinking and design process
2. Coneixements que permetin plantejar-se un problema, és a dir, identificar una potencialitat innovadora en termes de forma, técnica, funcionalitat i finalitat
3. Domini del disseny bàsic i els seus principis
4. Coneixements de percepció visual i composició
5. Coneixements bàsics de percepció visual i les seves implicacions per a la comunicació visual (ergonomia gràfica)
6. Domini d'eines específiques i programes per al disseny gràfic
7. Coneixement dels diferents sistemes, models i formats multimèdia relatius al gràfic vectorial i al mapa de bits ( jpeg, swf, gif, tif, etc.)
8. Conéixer els sistemes de protecció de la propietat intel·ectual en imatges

Amunt

Programari associat al dibuix vectorial, la composició i maquetació gràfica, la maquetació web o el prototipat.

Amunt

Material Suport
Guies d'aprenentatge Web
Guia d'InDesign PDF
Guia d'Illustrator CS5 PDF
Guia d'aprenentatge Bridge CS6 PDF
Disseny gràfic - Vídeo Audiovisual
Blog Disseny Gràfic: Fonaments del disseny gràfic Web
Vídeo de presentació de l'assignatura Audiovisual
El Diari PDF
Guia per a la redacció d'informes de projecte Web
Objectius comunicatius del disseny Web
Cerca de recursos digitals Audiovisual
Introducció a l'entorn de treball de l'eina Adobe InDesign Audiovisual
Infografia: Resum Mòdul 0 PDF
Infografia: Resum Mòdul 3 PDF
Infografia: Resum Mòdul 5 PDF
Infografia: Resum Mòdul 4 PDF
Infografia: Resum Mòdul 2 PDF
Infografia: Resum Mòdul 1 PDF
Introducció a l'entorn de treball de l'eina Adobe Illustrator Audiovisual
Sagnat i tall Audiovisual
Propietat intel·lectual, copyright i copyleft XML
Propietat intel·lectual, copyright i copyleft DAISY
Propietat intel·lectual, copyright i copyleft EPUB 2.0
Propietat intel·lectual, copyright i copyleft MOBIPOCKET
Propietat intel·lectual, copyright i copyleft KARAOKE
Propietat intel·lectual, copyright i copyleft HTML5
Propietat intel·lectual, copyright i copyleft PDF
Disseny gràfic XML
Disseny gràfic DAISY
Disseny gràfic EPUB 2.0
Disseny gràfic MOBIPOCKET
Disseny gràfic KARAOKE
Disseny gràfic HTML5
Disseny gràfic PDF
De la idea a la formalització Audiovisual
Composició visual Audiovisual
Optimització d'imatges Audiovisual
Combinació de fonts tipogràfiques Audiovisual
Gestalt Audiovisual
Corbes de Bézier Audiovisual
Preparació de gràfics per a impressió Audiovisual

Amunt

A proposta del consultor es podran utilitzar altres eines i recursos, tant per al funcionament regular de l'assignatura com per a usos puntuals. En cas de recursos que tinguin un paper important en el funcionament de l'assignatura s'anunciarà en el Tauler de l'aula.

Per a la realització dels projectes recomanem que els estudiants utilitzin les aplicacions Adobe Illustrator i Adobe InDesign com a eines per a la creació i edició de gràfics, i de maquetació. Aquest programari es facilitat com a recurs d'aquesta assignatura, en el paquet d'Adobe CS6. Igualment els estudiants disposen d'una guia orientativa per ambdues aplicacions i poden també connectar-se al recurs orientatiu per aplicacions que constitueix el Laboratori d'Eines: http://multimedia.uoc.edu/blogs/labeines/cat i http://multimedia.uoc.edu/guias/guias.html

Cal remarcar, però, que tot i la recomanació els estudiants podrien utilitzar alternativament altres programaris de funcions equivalents per al desenvolupament dels projectes. Així els estudiants podrien recórrer a una aplicació alternativa a Adobe Illustrator per a la creació i edició de gràfics digitals com l'InkScape; i igualment a un programa alternatiu a Adobe InDesign per a la maquetació dels projectes com l'Scribus.

llustrator és un programari d'edició de gràfics vectorials. És una eina de dibuix vectorial molt completa que en el context de l'assignatura serà especialment útil per a la realització d'imatges escalables, així com pel tractament tipogràfic precís. Illustrator també dóna suport a InDesign subministrant eines per la realització d'elements vectorials que després es poden incorporar en la maquetació d'estructures superiors, ja siguin llibres, revistes, etc.

InDesign és un programa de maquetació per a l'edició de productes multipàgines amb gestió dels estàndards de sortida per productes analògics (impressió de tot tipus de publicació) i també digitals (tauletes, pantalles). És interessant per adaptar amb facilitat les publicacions per a una gran varietat de mides de pàgina, orientacions i dispositius. Permet un gran control i versatilitat en l'ús de les imatges i les tipografies.

Amunt

 • Bibliografia bàsica:

 

 • Arnheim, R. (1995) Arte y percepción visual. Psicología del ojo creador. Madrid: Alianza
 • Dabner, D. (2008)  Diseño Gráfico. Fundamentos y prácticas. Barcelona: Ed. Blume.
 • Gordon, B. y Gordon, M. (2007). Manual de diseño gráfico digital. Ed. GG.
 • Dondis, D.A. (1976) La Sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual. Barcelona: Gustavo Gili
 • Fuenmayor, E.(1996)Ratón, ratón. Barcelona: Gustavo Gili
 • Itten, J.  (2002) Arte del color. México DF: Noriega
 • Wong, W. (1998) Fundamentos del diseño. Barcelona: Gustavo Gili
 • Simons, Jason (2007) Manual del diseñador. Barcelona: Index Books S.L
 • Swann, A.(1990) Bases del diseño gráfico. Barcelona: Gustavo Gili

 

 • Bibliografia complementaria:

 

 • Abdullah, Rayan y Hübner, Roger (2006). Pictograms, Icons and Signs. Thames & Hudson
 • Ambroise, Gavin y Harris, Paul.(2007) Fundamentos de la Tipografía. Barcelona: Parramón
 • Ambrose, Gavin y Harris, Paul (2008) Manual de producción* (*guía para diseñadores gráficos). Barcelona: PAD Parramón Arquitectura y Diseño.
 • Austin, T. y Doust, R. (2008) Diseño de nuevos medios de comunicación. (edición original 2007). Barcelona: Editorial Blume.
 • Campi Valls, Isabel (1992) Quèés el disseny? Barcelona: Ed. Columna jovedivulgació.
 • Campos, Cristian (ed.) (2008) Retículas. Soluciones creativas para el diseñador gráfico. Ed. Gustavo Gili
 • Dabbs, Alistair y Campbell Alastair (ed.) (2006) Biblia del diseñador digital. Ed. Evergreen - Taschen.
 • Dabner, D. (2005) Diseño, maquetación y composición. Comprensión y aplicación. Barcelona: editorial Blume.
 • Newark, Quentin (2002)¿Qué es el diseño gráfico?. Barcelona: Gustavo Gili
 • Jury, David . ¿Qué es la tipografía? Barcelona: Ed. GG.
 • Lewandowsky, PinayZeischegg, Francis (2007). Guía práctica de diseño digital. Barcelona: Parramón
 • Lidwell, William; Holden, Kritina y Butler, Jill. (2008) Principios universales de diseño. (edición original 2003). Barcelona: Editorial Blume.
 • Lupton, Ellen y Phillips, Jennifer. (2008) Graphic design the new basics. Princenton: Princeton Architectural Press
 • Samara, Timothy  (2007). Los elementos del diseño: Manual de estilo para diseñadores gráficos. Barcelona: Ed. GG
 • Sherin Aaris (2009) Sostenible,  un manual de materiales y aplicaciones prácticas para diseñadores gráficos y sus clientes. Barcelona: Gustavo Gili.
 • VVAA (2010) Desarrollo de un proyecto gráfico. Barcelona: Index Books

Amunt

L'assignatura agrupa en cada mòdul continguts teòrics i pràctics. El pla de treball proposa a l'estudiant un itinerari bàsic, centrat en cinc mòduls troncals, complementat per l'estudi en paral·lel de les guies d'aprenentatge de les eines de creació.

L'itinerari proposat conté activitats d'aprenentatge i avaluació, referències a la documentació a consultar, així com informació i enllaços a recursos en línia. Al llarg de tot el procés d'estudi, l'estudiant disposa d'enllaços permanents a la bibliografia específica i al glossari de termes tècnics.

Així mateix és aconsellable l'ús de les eines que facilita el Campus, com el fòrum de l'aula, els missatges al consultor, utilització de l'espai fitxers de l'aula o el propi espai "Web personal" de l'estudiant. En el Taulell s'indicaran oportunament les eines més adequades per a cada tasca.

La importància de les activitats d'avaluació contínua


El material de l'assignatura està pensat per oferir una visió completa sobre creació i tractament de gràfics digitals juntament amb els fonaments del disseny gràfic.

La realització de les activitats és el motor de l'aprenentatge, ja que en la creació de gràfics els conceptes s'assumeixen sobretot aplicant-los de forma pràctica.

En cada secció es proposen algunes activitats pràctiques no avaluables i opcionals, aquestes ajuden a fixar coneixements i a consolidar-los en vistes a les activitats d'avaluació. El consultor proposarà la realització d'activitats optatives.

A més es realitzarà una seria d'activitats d'avaluació continuada(A) i una pràctica (PR) de caràcter obligatori per tothom, totes elles basades en la resolució de problemes de disseny concrets. Aquestes activitats seran avaluables. El còmput de les activitats (A) donarà la nota de l'avaluació continua (AC) que juntament amb la Pràctica (PR) donarà com resultat la nota final d'avaluació contínua (FC).

Ritme de treball

El nivell d'aprofitament del material i l'aprofundiment en els temes tractats dependrà del ritme de treball i aprenentatge de l'estudiant. Des de la consultoria es recolzarà aquest procés i es proposaran pautes de treball regulars en el Tauló del professor i en el calendari de l'aula.

Respecte a les activitats proposades en els materials i en les guies d'aprenentatge, encara que no són obligatòries, és molt recomanable la seva realització, sent el fòrum de l'aula el lloc idoni per mostrar-les. D'aquesta manera es fa possible l'anàlisi i contrast entre els treballs presentats, la qual cosa afavoreix notablement l'aprenentatge. És recomanable publicar-les en Internet (usant l'espai "Web personal" o uns altres disponibles) i enviar al fòrum la direcció URL, així facilitem la seva comparació. En tot cas s'evitarà enviar formats comprimits o formats  que no siguin visibles directament des d'un navegador en el aula.

En les guies d'aprenentatge del programari InDesign i Illustrator, es troben també especificats una sèrie d'exercicis pràctics proposats, tots ells són opcionals, encara que es recomana la seva realització per a un bon aprenentatge basat en la pràctica.

Les activitats

Estan vinculades a l'avaluació continua i els seus enunciats seran publicats oportunament en el tauló del professor i en el calendari de l'aula. Aquestes activitats serán puntuades i suposaran un 70% de la nota final d'avaluació continua.

En el calendari podeu trobar la planificació, les dates clau i els títols de les activitats. Les activitats seran publicades en el seu moment pel consultor i anunciades en el Tauló del Professor. En elles s'avalua l'assimilació dels continguts teòrics de l'assignatura així com la seva posada en pràctica. El consultor indicarà en el Tauló la forma de lliurament. També s'especificarà en l'enunciat de cada activitat l'encàrrec a realitzar, les característiques del lliurament (data,format, etc.), els objectius i competències a treballar i els criteris d'avaluació.

La práctica

La pràctica de l'assignatura la faran obligatòriament tots els estudiants, i tindrà un 30% de pes de la nota final d'avaluació continua. I hauran d'obtenir una nota mínima de 5 per poder fer mitja amb les activitats.

Important

El seguiment correcte de l'assignatura requereix del compromís de realitzar un conjunt d'activitats  de manera individual a partir d'un treball propi original d'acord amb les indicacions i pautes donades al Pla Docent o a la descripció de les activitats i pràctiques. En cas de que es posi de manifest que no ha estat així, les activitats s'avaluaran amb una D.

Per altra banda, i sempre a criteri dels Estudis, l'incompliment d'aquest compromís pot arribar a implicar la pèrdua del dret a superar cap altra assignatura mitjançant avaluació continua, ni en el semestre en curs ni en els següents.

 

 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura. No es preveu fer cap examen final o prova de validació presencial. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC + Pr

Nota final d'assignatura = Final Continuada (FC)= AC+Pr

AC = 70%

Pr = 30%

Notes mínimes:

· Pr = 5

· AC = 4

En cas de no assolir la nota mínima a la Pr, la nota obtinguda en la fórmula correspon a l'obtinguda a la Pr, o el que indiqui el model d'avaluació.

Amunt

El plantejament pedagògic d'aquests estudis està orientat a facilitar la superació de les assignatures mitjançant el seguiment de l'Avaluació Continuada

El seguiment de l'avaluació continuada implica el seguiment aproximat de la temporalització proposada en el calendari de l'aula i en l'estructura d'unitats. Això comporta la realització de les activitats proposades pel consultor/a

Les notes de les Activitats (1, 2 i 3) són mitjanes ponderades segons els següents valors: Activitat 1 = 25%, Activitat 2 = 35% i Activitat 3 = 40%.

AC = 0,25* (Activitat 1) + 0,35* (Activitat 2) + 0,40* (Activitat 3)

El model de l'assignatura és (AC+Pr) 

FC = Nota AC i pràctica = 0,7 * (Nota d'AC) + 0,3 * (Nota Pràctica).

Només es farà aquest càlcul si la nota de la pràctica és igual o superior a 5. I si la nota AC és igual o superior a 4. Si la nota de l'AC és inferior a 4, l'assignatura està suspesa. 

Amunt

No hi ha avaluació final, només es pot superar per avaluació continuada.

Amunt

El consultor de l'assignatura escollirà en cada cas i per a cada exercici, el tipus de feedback que consideri més oportú amb l'objectiu d'obtenir el major aprofitament possible, no obstant això com a esquema general utilitzarà la següent estratègia:

Exercicis pràctics obligatoris:

 •  Feedback formatiu personalitzat dels esborranys dels exercicis sol·licitats que l'alumne vaig enviar al consultor dins del període previst per a això i publicat en l'enunciat de la pràctica en qüestió.

 •  Feedback informatiu general comunicat en el Tauló per a cada exercici pràctic proposat, obert a la participació de tots els estudiants i del consultor, després de la data límit de presentació.

 • Feedback formatiu a partir dels exercicis pràctics més destacats en algun dels aspectes sol·licitats, a partir de la publicació de les qualificacions.

Exercicis no obligatoris:

 • Feedback informatiu general en el fòrum de l'aula, obert a la participació de tots els estudiants i el consultor. Per a això l'alumne solament ha d'enviar al fòrum de l'aula un missatge amb els comentaris que consideri oportuns i adjuntant el document de l'exercici o enllaç al mateix.

 • Feedback formatiu general per als exercicis que, segons el parer del consultor, així ho requereixin.

Amunt