Vídeo Codi:  06.512    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Actualment les aplicacions multimèdia contenen una part important de components audiovisuals. De fet la interrelació entre els dos camps cada vegada és més forta. Són nombroses les aplicacions multimèdia que contenen clips de vídeo i cada vegada més els productes audiovisuals són més i més interactius. La televisió digital és un exemple en aquest sentit, i nous productes com l'hipervídeo confirmen aquesta interrelació creixent. D'altra banda és evident que els dispositius mòbils incorporen cada vegada més el vídeo de forma plenament normalitzada. Podem veure com la mobilitat té implicacions tant a nivell a tecnològic com a nivell de llenguatge. Les formes d'enregistrament derivades dels nous dispositius, la possibilitat de l'edició ubíqüa, els formats idonis per cada us o la mateixa forma del relat són factors que comporten importants novetats que podem explorar i experimentar.

L'assignatura de Vídeo presenta un recorregut pels fonaments del vídeo. El llenguatge audiovisual, el relat, la realització, l'edició i la publicació es focalitzen especialment en la web i els dispositius mòbils.

A nivell metodològic l'assignatura es basa en l'aprenentatge per l'activitat.

Amunt

L'assignatura de Vídeo és introductòria al Grau de Multimèdia. No calen coneixements previs per a cursar-la i parteix d'un suposat nivell zero. Un nivell zero que no vol dir desconeixement absolut del tema perquè en l'ambient sociocultural en el que ens trobem sempre hi ha una alfabetització audiovisual prèvia que pot ser més o menys implícita. La producció de cinema, televisió o publicitat conviuen amb innombrables usos particulars del vídeo . L'audiovisual forma part de la nostra realitat quotidiana.

L'assignatura introdueix algunes nocions bàsiques sobre la guionització del vídeo però el guió pròpiament es tractarà en profunditat a l'assignatura de segon semestre de Narrativa interactiva.

D'altra banda hi ha també altres assignatures que presenten continuïtat amb aquesta. En aquest sentit Composició digital és un segon nivell en l'aprenentatge de l'edició audiovisual. Mentre a Vídeo es treballen els procediments relacionats amb la realització, l'edició i la publicació pensant en el clip com a element narratiu, a Composició Digital es treballen els procediments relacionats amb la construcció del clip com a una escena audiovisual complexa.

Una altra assignatura que té relació amb aquesta és Fotografia digital. En aquest sentit, les dues comparteixen les temàtiques relacionades amb l'enquadrament, la planificació, el funcionament de la càmera,... I difereixen pel fet de com Vídeo incorpora elements del llenguatge relacionats amb els factors temporals i de ritme. 

Finalment, una altra assignatura relacionada amb aquesta és Animació. En aquest cas el punt d'encontre entre les dues està en tot allò que fa referència a la imatge en moviment (planificació, composició, ritme,...) i el punt de diferenciació rau en l'origen de la imatge en fonts naturals i sintètiques en una assignatura i en l'altra.

Amunt

L'enfocament de l'assignatura es dirigeix al professional de la multimèdia. No es pretén tractar en profunditat rols específics relacionats amb la producció audiovisual com són els de càmera, de realitzador, il·luminador, editor o compositor digital. Més aviat la intenció és oferir un recorregut general per totes aquestes funcionalitats per tal que el dissenyador multimèdia sigui capaç d'assumir produccions audiovisuals fins a un cert nivell de complexitat. D'altra banda, independentment que sigui ell qui assumeixi una producció audiovisual o la delegui, és important el coneixement dels factors propis i diferencials que caracteritza el relat audiovisual.

Amunt

No calen coneixements previs per a cursar aquesta assignatura.

Amunt

L'assignatura de Vídeo introdueix a la realització i edició del vídeo digital. Dins d'aquest marc general focalitza especialment en el vídeo per a la web i els dispositius mòbils. Es tracten especialment nocions relacionades amb la narrativa audiovisual i es contemplen diverses vies per a la concreció d'aquesta. La càmera rèflex, la càmera de vídeo o el dispositiu mòbil són els elements actuals més habituals utilitzats per a la captura de la imatge en moviment a partir de fonts naturals. A l'assignatura es veuen les funcionalitats pròpies d'aquests dispositius per a la realització de vídeo. D'altra banda es treballa l'edició i publicació de vídeo utilitzant diversos programes d'edició comercials o de software lliure, i apps per a l'edició ubíqüa. També es treballa la publicació utilitzant canals habituals en l'actualitat.

Pel que fa a la captura de la imatge de vídeo es podrà treballar amb qualsevol dels tipus de dispositius que s'han comentat anteriorment. Dins de les pràctiques es demana la realització d'imatges pròpies per part de l'estudiant.

Amunt

 

 • Objectius
  • Analitzar, reflexionar i saber descriure paràmetres bàsics del llenguatge audiovisual
  • Enregistrar vídeo utilitzant un dispositiu bàsic (càmera de fotografia, de vídeo o dispositiu mòbil) aplicant principis i criteris que sabrà justificar adeqüadament
  • Editar vídeo aplicant principis i criteris que sabrà justificar adeqüadament
  • Publicar clips de vídeo a canals específics de la web i de plataformes mòbils
  • Potenciar la capacitat d'anàlisi, observació i crítica davant una obra audiovisual
 • Competències
  • Ús i aplicació de les TIC a l'àmbit professional i acadèmic
  • Capacitat d'adaptar-se a les tecnologies i als futurs entorns actualitzant les competències professionals
  • Capacitat d'innovar i de generar noves idees
  • Capacitat per a concebre i realitzar guions de productes interactius multimèdia d'acord amb els llenguatges i tècniques apropiades
  • Capacitat de capturar, emmagatzemar i modificar informació d'àudio, imatge i vídeo digitals aplicant principis i mètodes de realització i composició del llenguatge audiovisual.
  • Capacitat per a distribuir continguts multimèdia de forma eficient a través de les diferents plataformes disponibles ( web, mòbil, televisió digital, etc )

Amunt

1.- Introducció al vídeo

 1. Què és el vídeo ?
 2. L'estudi del vídeo
 3. Diferències entre els vídeos domèstics i les produccions professionals

2.- Llenguatge audiovisual

 1. Preses
 2. Plans
 3. Escenes

3.- Muntatge i edició

 1. El muntatge o edició
 2. El muntatge com a tècnica
 3. El muntatge com a llenguatge
 4. Estils en l'edició
 5. Formats de vídeo

4.-El guió

 1. Tipus de guions
 2. Els elements transversals dels guió

5.-Fotografia i dinamisme

 1. El vídeo com a síntesi espaciotemporal
 2. La composició del pla

6.-Dispostius de gravació. La càmera de vídeo i el mòbil

 1. Elements bàsics de la càmera de vídeo
 2. Els dispositus mòbils com a exemple de càmera

7.-Òptica i exposició

 1. L'exposició correcta
 2. Objectius compostos

8.-Il·luminació

 1. Característiques pràctiques de la llum
 2. Tipus d'il·luminació
 3. L'etalonatge

9.-Vídeo: àudio i ritme

 1. L'àudio i el factor temporal del vídeo
 2. Ritme audiovisual
 3. Treballar l'àudio en el vídeo

10.-Característiques tècniques del vídeo digital

 1. La naturalesa tècnica del vídeo
 2. Fonaments de la visió
 3. El senyal de vídeo digital
 4. Formats de vídeo digital

11.-Les càmeres de vídeo d'altes prestacions

 1. La diversitat de càmeres de vídeo
 2. Les càmeres professionals
 3. Les càmeres HDSLR

12.-El vídeo en perspectiva

 1. Roman Gubern: la persona
 2. La història ortodoxa del cinema
 3. Altres històries del cinema
 4. Comunicació en cultura de masses

Amunt

Vídeo de presentació de l'assignatura Audiovisual
Vídeo. Visual storytelling. Creació de relats audiovisuals XML
Vídeo. Visual storytelling. Creació de relats audiovisuals DAISY
Vídeo. Visual storytelling. Creació de relats audiovisuals EPUB 2.0
Vídeo. Visual storytelling. Creació de relats audiovisuals MOBIPOCKET
Vídeo. Visual storytelling. Creació de relats audiovisuals HTML5
Vídeo. Visual storytelling. Creació de relats audiovisuals PDF
El guió audiovisual PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via:

- A partir de les activitats fetes al llarg del curs i la realització d'una prova de síntesi (PS):

La combinació de la nota final de les activitats d'avaluació contínua (AC) i la qualificació final de les activitats pràctiques (Pr) dóna com a resultat la qualificació final d'avaluació contínua (FC: AC + Pr).
Per a tenir dret a fer la PS, la qualificació final d'avaluació contínua (FC) ha de ser igual o superior a 5. La nota final de l'assignatura s'obtindrà posteriorment creuant la nota de la PS amb la FC.

- Mitjançant la realització d'un examen final (EX):

Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. Per aquesta via, la qualificació final de l'assignatura s'obté creuant la nota de l'EX amb la qualificació final de les activitats pràctiques (Pr).

En qualsevol de les dues vies és obligatori fer les activitats pràctiques (Pr).

La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: (AC + Pr) + PS o EX + Pr.

 
 
 

Amunt