Programació web Codi:  06.513    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura Programació Web introdueix a l'estudiant a la programació en els navegadors d'Internet. Per a això, s'usa el llenguatge de programació JavaScript amb el qual es realitzaran aplicacions que faran servir els conceptes de programació apresos per l'estudiant en l'assignatura de Programació.

En Programació Web s'expliquen els conceptes bàsics de la Programació Orientada a Objectes necessaris per entendre el seu funcionament en JavaScript. També es veurà de que manera el llenguatge pot interactuar amb el navegador web de l'usuari, per a això s'estudiarà el DOM (Document Object Model), el model d'objectes dels navegadors. Per acabar, l'estudiant s'introduirà en l'ús de la llibreria JavaScript p5.js.

En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç d'aprendre qualsevol llenguatge de programació estudiant solament les seves particularitats específiques, així com de fer aplicacions que accedeixin al DOM del navegador.

Amunt

En aquesta assignatura l'estudiant consolida els coneixements apresos en l'assignatura Programació, per la qual cosa és imprescindible haver-la cursat amb anterioritat. D'altra banda, atès que l'assignatura es basa a la programació dins de pàgines web, és necessari també haver cursat l'assignatura Llenguatges i estàndards web.

Aquesta assignatura reforça el coneixement de la programació, especialment d'aquella que es fa en Internet, complementant amb JavaScript, com a llenguatge de script del costat de client, la visió global de la programació en Internet.

Amunt

Es tracta de situar a l'estudiant a l'entorn de la programació de pàgines web i adquirir els conceptes i tècniques necessaris per publicar continguts dinàmics i interactius en pàgines web, mitjançant l'ús del llenguatge de programació JavaScript i el model d'objectes ofert pels navegadors web actuals.

Amunt

És necessari tenir els coneixements de programació que s'expliquen en l'assignatura de Programació. També és imprescindible conèixer l'ús de les etiquetes (X)HTML i necessari tenir experiència en la navegació per Internet. Per això també és molt convenient haver realitzat prèviament l'assignatura Llenguatges i estàndards web.

Amunt

L'assignatura Programació Web introdueix a l'estudiant a la programació en els navegadors. Per a això, s'usa el llenguatge de programació JavaScript amb el qual es realitzaran aplicacions que usaran els conceptes de programació apresos per l'estudiant en l'assignatura de Programació. En Programació Web s'expliquen els conceptes bàsics de la Programació Orientada a Objectes necessaris per entendre el seu funcionament en JavaScript.

També es veurà que manera el llenguatge pot interactuar amb el navegador web de l'usuari, per a això s'estudiarà el DOM (Document Object Model), el model d'objectes dels navegadors.

En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de fer aplicacions dinàmiques accedint al DOM del navegador.

Aquesta assignatura requereix tenir coneixements de programació, així com de llenguatges i estàndards web.

Amunt

  • Conèixer el llenguatge de script JavaScript i saber fer programes amb ell.
  • Conèixer els fonaments de la Programació Orientada a Objectes i com s'usa en el llenguatge JavaScript.
  • Conèixer els objectes que formen el model d'objectes dels navegadors web i la seva programació mitjançant JavaScript.
  • Aprendre a crear pàgines web dinàmiques utilitzant el llenguatge JavaScript.

Amunt

Els contingut de l'assignatura es basa en 6 mòduls que es van presentant en Guies docents al calendari de l'aula. En aquestes Guies s'indica els recursos on es troben els continguts, els principals conecptes a estudiar i un conjunt de qüestions bàsiques.

M1: Conceptes bàsics de JavaScript
M2: Funcions a JavaScript
M3: Nombres, dates, text i vectors
M4: Objectes a JavaScript
M5: Treballar amb el DOM
M6: La biblioteca P5.js

Amunt

Guia d'aprenentatge d'Eloquent JavaScript Web

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via:

- A partir de les activitats fetes al llarg del curs i la realització d'una prova de síntesi (PS):

La combinació de la nota final de les activitats d'avaluació contínua (AC) i la qualificació final de les activitats pràctiques (Pr) dóna com a resultat la qualificació final d'avaluació contínua (FC: AC + Pr).
Per a tenir dret a fer la PS, la qualificació final d'avaluació contínua (FC) ha de ser igual o superior a 5. La nota final de l'assignatura s'obtindrà posteriorment creuant la nota de la PS amb la FC.

- Mitjançant la realització d'un examen final (EX):

Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. Per aquesta via, la qualificació final de l'assignatura s'obté creuant la nota de l'EX amb la qualificació final de les activitats pràctiques (Pr).

En qualsevol de les dues vies és obligatori fer les activitats pràctiques (Pr).

La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: (AC + Pr) + PS o EX + Pr.

 
 
 

Amunt