Imatge i llenguatge visual Codi:  06.514    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

 

Aquesta assignatura és la continuació de Disseny gràfic, i forma part d'una sèrie d'assignatures que s'ocuparan del disseny visual dels productes multimèdia. L'estudiant treballarà a nivell avançat la capacitat per crear i dissenyar els elements gràfics i visuals d'un producte o aplicació multimèdia, utilitzant procediments creatius, fonaments bàsics del disseny i un llenguatge formal. Ho farà mitjançant la resolució de problemes de disseny, que augmentaran la seva capacitat per pensar i comunicar idees de manera visual.

Per aconseguir-ho es tractaranal llarg de l'assignatura les teories de la comunicació visual, color i cultura, tipografia, identitat visual i es farà una breu introducció aldissenyde la informació.

Les activitats d'aprenentatge es basen en les següents estratègies:

 • Formació basada en la utilització d'uns materials didàctics, amb els principals continguts teòrics que seran complementats amb lectures optatives.

 • Activitat a l'aula: farem servir el fòrum de l'aula o altres eines propostes pel/per la consultor/a per a contrastar els resultats de les activitats realitzades, per comentar-les amb la resta d'estudiants i amb el consultor; per obrir discussions al voltant dels continguts de l'assignatura, intercanviar informació i resoldre dubtes.

 • Activitat  basada en la realitzacióde guies d'aprenentatge aplicant els continguts teòrics apresos mitjançant el material didàctic.

 • Activitats d'avaluació que seran les que vertebren el conjunt de l'assignatura, donat el seu caràcter pràctic. Principalment aquestes activitats estan basades en la resolució de problemes de disseny.

A nivell tècnic es treballarà amb software per al tractament i l'edició d'imatges.

 

Amunt

Imatge i llenguatge visual ofereix la consolidació dels principis bàsics de disseny treballats en l'assignatura de Disseny gràfic. A més, ens introdueix en el mónde la comunicació visual. Amb aquesta assignatura s'explorarà la dimensió cultural del disseny gràfic així com la responsabilitat social i l'actitud crítica i conscient del dissenyador. Per això és una assignatura bàsica per a qualsevol estudiant multimèdia.

Els coneixements d'Imatge i llenguatge visual són necessaris per afrontar després altres assignatures com Disseny de interfícies multimèdia, Fotografia digital, Creativitat i estètica web i Visualització de la informació.

Amunt

Aquesta assignatura dota a l'estudiant de competències necessàries per a tot graduat en multimèdia. Malgrat això, serà especialment útil per aquells que tinguin una orientació professional de dissenyadors visuals, infografistes o creatius en qualsevol dels camps d'aplicació possibles (publicació digital, publicitat digital, disseny de interfícies, disseny de identitat corporativa o de marca, premsa online, etc.)

 

Amunt

Per realitzar aquesta assignatura es requereix tenir adquirits els fonaments bàsics del disseny gràfic: percepció visual, forma i composició gràfica, sistemes de classificació i ús del color, llenguatge tipogràfic i classificació de fonts. També es requereix haver adquirit els fonaments bàsics d'imatge digital: distinció entre gràfics vectorials i de mapa de bits, coneixement dels principals formats gràfics, producció de gràfics per a medis digitals i impresos; eines i procediments fonamentals dels programes d'edició gràfica.

Amunt

Aquesta assignatura té com a requisit previ haver cursat Disseny gràfic. És imprescindible haver adquirit les competències de Disseny gràfic.

 

Amunt

Competències generals de grau a les que correspon

 1. Capacitat per adaptar-se a les tecnologies i als futurs entorns actualitzant les competències professionals
 2. Capacitat per innovar i generar noves idees
 3. Capacitat per exercir l'activitat professional d'acord al codi ètic i als aspectes legals en l'entorn de les TIC
 4. Capacitat per crear i dissenyar els elements gràfics i visuals d'un producte o aplicació multimèdia utilitzant procediments creatius, fonaments bàsics de disseny i un llenguatge formal

             Competències de l'assignatura

 1. Capacitat per plantejar problemes de disseny / Design thinking and design process
 2. Coneixements que permeten plantejar-se un problema, és a dir, identificar una potencialitat innovadora en termes de forma, tècnica, funcionalitat i finalitat
 3. Domini avançat del disseny
 4. Habilitat per aplicar processos i metodologies creatives
 5. Domini dels llenguatges visuals que intervenen en la multimèdia
 6. Domini de eines específiques i programes per al disseny gràfic
 7. Domini dels diferents sistemes, models i formats multimèdia relatius als gràfics vectorials i als mapes de bits (swf, svg, jpg, png, gif, tif, etc.)
 8. Capacitat per aplicar els sistemes de protecció de la propietat intel·lectual en imatges

     Objectius d'aprenentatge

 1. Conèixer les principals corrents teòriques que estudien la comunicació visual com llenguatge, els seus plantejaments bàsics i la seva aplicació en l'àmbit de la creació gràfica
 2. Consolidar els coneixements teòrics sobre el color i la seva utilització en la creació gràfics, tenint en compte els condicionants culturals en la seva interpretació
 3. Reconèixer els aspectes que formen la identitat visual en les creacions gràfiques
 4. Saber definir i aplicar un programa de identitat visual a una creació gràfica
 5. Desenvolupar la capacitat crítica respecte al paper social de les marques i els mecanismes de construcció de significats a través de la identitat visual
 6. Consolidar els coneixements sobre tipografia i saber-los aplicar
 7. Conèixer els fonaments del disseny de la informació
 8. Saber presentar informació visual de manera clara i creativa
 9. Consolidar els coneixements de legislació i els convenis de drets d'autor i propietat intel·lectual que afecten a la imatge
 10. Saber utilitzar de manera conscient i informada els drets sobre la pròpia obra gràfica i tractar adequadament l'obra d'altres autors al fer-la servir en l'obra pròpia

Amunt

 • Imatge i comunicació visual

  • La comunicació visual com a llenguatge

  • Teories de la imatge i el signe gràfic

  • El procés de comunicació visual

  • Retòrica visual i registres comunicatius

 • Cultura i color

  • El color com artefacte cultural

  • Color i llenguatge verbal: Ambivalència i variabilitat simbòlica del color

  • Cromofòbia i cromofília

  • Donar significat al color

 • Tipografia

  • Història gràfica de la tipografia

  • Geometria i creació de tipus

  • Composició tipogràfica

 • Identitat visual

  • Programa de identitat gràfica

  • ¿Identificar què? Marca, organització, producte, territori, ...

  • Identificadors gràfics

  • El manual de identitat visual

 • Infografia

  • Informar visualment

  • Instruccions visuals

  • Presentar informació estadística

  • Explicar què ha passat

  • Donar orientacions espacials

  • Explicar organitzacions, conceptes, teories

Amunt

Guia d'InDesign PDF
Guia d'Illustrator CS5 PDF
Blog - Imatge i llenguatge visual Web
Disseny gràfic XML
Disseny gràfic DAISY
Disseny gràfic EPUB 2.0
Disseny gràfic MOBIPOCKET
Disseny gràfic KARAOKE
Disseny gràfic HTML5
Disseny gràfic PDF
Color, cultura i signe gràfic (Infografia) Web
Treballar amb color (Animació) Audiovisual
Signe gràfic i tipogràfic (Infografia) Web
Treballar visualment amb text (Animació) Audiovisual
Identitat gràfica i retòrica visual (Infografia) Web
La identitat gràfica (Animació) Audiovisual
Crear una infografia (Infografia) Web
Crear una infografia Audiovisual

Amunt

A proposta del consultor es podran utilitzar altres eines i recursos, tant per al funcionament regular de l'assignatura com per a usos puntuals. En el cas de recursos que tinguin un paper important en el funcionament de l'assignatura s'anunciaran en el Taulell de l'aula.

Per a la realització de les activitats s'utilitzarà preferiblement i com a eina principal Illustrator , també però es pot treballar amb altres eines com Fireworks, o  Gimpcom a altres eines per a la creació i edició de gràfics de mapa de bits i vectorials.

Illustratorés un software d'edició de gràfics vectorials. És una eina de dibuix vectorial molt completa que en el context de l'assignatura serà especialment útil per a la realització de esquemes i diagrames, així com pel tractament tipogràfic precís. En el marc general del grau és molt interessant ja que és compatible amb Flash, cosa que facilita l'exportació de projectes d'un programa a altre.

Fireworks(eina treballada a Disseny gràfic) és un programa de generació i tractament de gràfics orientat a la creació d'imatges per a la web. És adient per a l'assignatura perquè reuneix en un mateix entorn de treball eines de creació i edició de gràfics vectorials i de mapa de bits. També és molt interessant la funció d'optimització que incorpora.

Gimp és un editor de gràfics de mapa de bits de software lliure i gratuït, útil per al retoc i l'edició d'imatges. En la assignatura resultarà útil en aquelles pràctiques en les que sigui necessari realitzar tractament de fotografies.

L'utilització d'aquests programes ens oferirà la possibilitat de solucionar una amplia varietat de problemes de disseny gràfic.

També es podrà utilitzar com a recurs d'informació la revista Mosaic ((http://mosaic.uoc.edu/) que a més a més oferirà la possibilitat de publicar les millors pràctiques dels estudiants de l'assignatura.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via:

- A partir de les activitats fetes al llarg del curs i la realització d'una prova de síntesi (PS):

La combinació de la nota final de les activitats d'avaluació contínua (AC) i la qualificació final de les activitats pràctiques (Pr) dóna com a resultat la qualificació final d'avaluació contínua (FC: AC + Pr).
Per a tenir dret a fer la PS, la qualificació final d'avaluació contínua (FC) ha de ser igual o superior a 5. La nota final de l'assignatura s'obtindrà posteriorment creuant la nota de la PS amb la FC.

- Mitjançant la realització d'un examen final (EX):

Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. Per aquesta via, la qualificació final de l'assignatura s'obté creuant la nota de l'EX amb la qualificació final de les activitats pràctiques (Pr).

En qualsevol de les dues vies és obligatori fer les activitats pràctiques (Pr).

La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: (AC + Pr) + PS o EX + Pr.

 
 
 

Amunt