Narrativa interactiva Codi:  06.515    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Per a elaborar qualsevol producte audiovisual interactiu multimèdia (un website, una app, un joc que inclogui móns virtuals, etc.), cal prèviament construir una narració, un guió on la nostra idea inicial prengui forma i es vagi perfeccionant.

A NARRATIVA INTERACTIVA, veurem primer les nocions i estructures que s'usen en la redacció de guions seqüencials (cinema, televisió, animació, etc.). En estudiar aquestes nocions farem referència a la tradició NARRATIVA occidental. Tradició que neix en els mites de la Grècia clàssica i arriba fins a les avantguardes del segle XX.

Després de conèixer les eines que s'utilitzen en l'audiovisual seqüencial, estudiarem les possibilitats que ens ofereix la tecnologia i sobretot la capacitat d'INTERACCIÓ. És a dir: l'usuari o lector té la capacitat d'intervenir en el desenvolupament del relat.

Veurem com aquest canvi de paradigma afecta clarament als usos quotidians de la comunicació i als mitjans a través dels que s'estableix. Analitzarem aquests nous recursos i definirem els eixos sobre els que construir el guió d'un producte interactiu.

Aquesta assignatura, com es veurà, ofereix uns fonaments teòrics forts. Però ho fa amb la intenció clara d'aplicar-los ràpidament a la seva vessant més pràctica. Es tracta de submergir-se en el treball dels guionistes, d'entendre els secrets de la confecció professional de narracions interactives multimèdia i finalment de posar tot això en pràctica.

Amunt

Aquesta assignatura s'ubica al segon semestre del Grau Multimèdia, és recomanable haver cursat l'assignatura de Vídeo prèviament tot i no ser obligatori. Està relacionada amb les següents assignatures: Vídeo, Imatge i llenguatge visual, Animació, Disseny d'interfícies multimèdia, Mitjans interactius, Tractament i publicació d'imatge i vídeo, Tractament i publicació d'àudio, Metodologia i desenvolupament de projecte en xarxa.

Amunt

Els coneixements que s'adquireixen en aquesta assignatura són útils per a gairebé tots els professionals de la producció multimèdia ja que, com s'ha descrit anteriorment, l'articulació del discurs i les decisions preses en el treball de concepció d'un producte interactiu, afectaran a tota la cadena de producció del mateix.

Així doncs, gestionar adequadament els principis bàsics que aquesta assignatura desenvolupa, donarà una perspectiva de conjunt, tant a redactors, guionistes, copys o dissenyadors, desenvolupadors, modelistes 3D, dissenyadors de videojocs, programadors, informàtics, com a directors, productors (o product managers) de qualsevol empresa del sector de la indústria multimèdia.

Amunt

El bagatge necessari per començar aquesta matèria el trobem en el nostre propi entorn, tot i que és recomanable haver cursat l'assignatura de Vídeo prèviament. Deixant al marge una mínima competència en l'ús del llenguatge escrit, que se li suposa a qualsevol estudiant universitari, tot el que necessitem és la nostra pròpia experiència com 'receptors' i 'emissors' de relats i històries.

Constantment sense adonar-nos, en la nostra vida diària, exercim d'emissors o receptors de narracions més o menys complexes: contes, acudits, notícies, novel·les, programes de televisió, pel·lícules, pàgines web, videojocs, etc. Des de petits hem anat aprenent d'una manera intuïtiva les rutines narratives que subjauen en qualsevol acte comunicacional. La tasca d'aquesta assignatura és prendre consciència de com funcionen.

Amunt

Es recomana cursar-la després de Video.

Amunt

L'objectiu principal de l'assignatura consisteix en que l'estudiant adquireixi les competències necessàries per a elaborar narracions interactives.

Competències generals del Grau

 • Competències comunicatives
 • Capacitat per innovar i generar noves idees
 • Capacitat de concebre i realitzar guions de productes interactius multimèdia d'acord amb els llenguatges i tècniques apropiats.

Competències de l'assignatura

 • Capacitat per a analitzar narracions seqüencials,  interactives i transmèdia
 • Capacitat d'idear i composar històries
 • Capacitat per a la narració textual i audiovisual
 • Capacitat de plantejar i estructurar guions seqüencials,  interactius i transmèdia

Amunt

Introducció al guió
En aquest mòdul s'estudia què és un guió. El guió des de diferents punts de vista en funció dels diversos sectors professionals, els seus interessos i usos. El seu origen i les característiques dels mitjans dels que es nodreix un guió multimèdia. També ens introdueix les diferències bàsiques entre la narració audiovisual i la interactiva.

El guió seqüencial
S'estudien les bases de la narració entesa com la capacitat d'explicar o comunicar històries, fets o esdeveniments. S'estudia la seva estructura, les lleis per les que es regeix qualsevol relat, i les estratègies i recursos que podem utilitzar. És a dir: com es construeix una història, com es crea un personatge, com s'exposa tot això en una estructura argumental, etc.

Forma i formats del guió seqüencial
Tracta de com escriure i presentar un guió seqüencial, quines són les seves parts, les seves normes de redacció i presentació i les seves lleis internes. També mostrarem particularitats pròpies dels guions de curta durada.

Els productes multimèdia interactius

Estudi dels conceptes bàsics que regeixen els productes multimèdia interactius. La interactivitat, l'hipertext, etc. També s'analitzen les diferències i característiques dels diferents gèneres i tipus d'aplicacions multimèdia.

El guió multimèdia
Es descriu el procés de concepció i creació d'un producte interactiu, les seves fases de desenvolupament i les claus per a l'escriptura del guió multimèdia. S'aprèn a construir el disseny de la interactivitat, la navegació, etc., com escriure el guió tècnic i com confeccionar l'storyboard d'un producte no seqüencial.

El guió en els gèneres multimèdia
S'analitzen les noves possibilitats que genera la narració interactiva i s'estudien els diferents gèneres multimèdia des de la perspectiva del guió. S'aprèn a plantejar el treball i les diferències que comporta la creació d'un guió per a cada tipus de producte: ficció, educatiu, promocionals, web, etc.

Amunt

Material Suport
Estudi de cas de la creació d'un joc multimèdia: desolasol365.com Web

Amunt

Els materials principals de l'assignatura són:

Narrativa seqüencial (disponible a l'espai Materials de l'aula) 

Narrativa digital interactiva (disponible a l'espai Materials de l'aula) 

Narratives transmèdia (disponible a l'espai Materials de l'aula) 

Espai de Recurs web de l'assignatura: multimedia.uoc.edu/blogs/narrativa (disponible a l'espai Materias de l'aula) 

Els quatre materials integren els continguts teòrics del curs i corresponen als materials d'estudi principals de l'assignatura, que es desenvoluparan al llarg de tot el curs.

Els estudiants també tindran accés a un Epai de recursos web sobre eines de disseny on hi ha recursos sobre programari (disponible a l'espai de Fonts d'informació de l'aula)

Amunt

Consulteu la bibliografia en els següents enllaços:

Sobre narrativa seqüencial

http://multimedia.uoc.edu/blogs/narrativa/ca/sequential/bibliografia-sobre-narrativa-sequencial/

Sobre narrativa digital interactiva

http://multimedia.uoc.edu/blogs/narrativa/ca/interactive/bibliografia-sobre-narrativa-digital-interactiva/

Sobre Noves Narratives

http://multimedia.uoc.edu/blogs/narrativa/tema/nuevas-narrativas//

Amunt

El mètode d'estudi consisteix en la lectura dels materials, la realització d'actvitats, i la interacció als espais del fòrum.

Seguiment de l'Avaluació Continuada

L'avaluació es farà unicament en la modalitat d'Avaluació Continuada i aquest semestre no hi haurà proves presencials.

Durant el desenvolupament de l'avaluació es realitzaran 3 PACS i una PRÀCTICA. 

ENTREGUES DURANT EL CURS:

 • PAC 1
 • PAC 2
 • PAC 3
 • PRÀCTICA

Entrega de PACS i PRÀCTICA

Seguir l'avaluació continuada implica entregar TOTES les activitats (PACS i PRÀCTICA). L'entrega d'aquestes activitats es farà a través del Registre d'Avaluació Continuada (RAC) dins les dates previstes al calendari i seguint les indicacions dels enunciats que s'aniran publicant a l'aula. Les qualificacions també es publicaran en aquest espai.

Entregar qualsevol activitat de l'avaluació continuada, encara que només sigui una, implica l'obtenció d'una nota final d'avaluació continuada, per tant, la nota "No presentat" només s'obtindrà en el cas que no s'entregui cap activitat.

Incidències

Qualsevol incidència ha de comunicar-se amb anterioritat a la data de lliurament. El consultor decidirà sobre la possible incidència basant-se en les raons expressades per l'estudiant.

Autoria de les activitats

El seguiment correcte de l'assignatura requereix del compromís de realitzar un conjunt d'activitats de manera individual a partir d'un treball propi original d'acord amb les indicacions i pautes donades bé al Pla Docent o a la descripció de les PACs i Pràctiques. En cas de que es posi de manifest que no s'ha estat així, les activitats s'avaluaran amb una D.

Per altra banda, i sempre a criteri dels Estudis, l'incompliment d'aquest compromís pot arribar a implicar la pèrdua del dret a superar cap altra assignatura mitjançant avaluació continuada, ni en el semestre en curs ni en els següents.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via:

- A partir de les activitats fetes al llarg del curs i la realització d'una prova de síntesi (PS):

La combinació de la nota final de les activitats d'avaluació contínua (AC) i la qualificació final de les activitats pràctiques (Pr) dóna com a resultat la qualificació final d'avaluació contínua (FC: AC + Pr).
Per a tenir dret a fer la PS, la qualificació final d'avaluació contínua (FC) ha de ser igual o superior a 5. La nota final de l'assignatura s'obtindrà posteriorment creuant la nota de la PS amb la FC.

- Mitjançant la realització d'un examen final (EX):

Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. Per aquesta via, la qualificació final de l'assignatura s'obté creuant la nota de l'EX amb la qualificació final de les activitats pràctiques (Pr).

En qualsevol de les dues vies és obligatori fer les activitats pràctiques (Pr).

La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: (AC + Pr) + PS o EX + Pr.


Ponderació de les qualificacions

Opció seguint i superant la FC: (AC + Pr) + PS

Final Continuada: (FC) = AC + Pr

AC = 70%

Pr = 30%

Notes mínimes:

· Pr = 4

· AC = 4

En cas de no assolir la nota mínima a la Pr, la nota obtinguda en la fórmula correspon a l'obtinguda a la Pr, o el que indiqui el model d'avaluació.


Nota final d'assignatura: FC + PS

FC = 70%

PS = 30%

Notes mínimes:

· PS = 3,5

Quan la nota obtinguda a la PS sigui inferior als mínims establerts per a cada fórmula, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a la PS.

Opció amb EX: (EX+Pr)+AC

Final d'Examen (FE) = EX + Pr

EX = 50 %

Pr = 50%

Notes mínimes:

· Pr = 4

En cas de no assolir la nota mínima a la Pr, la nota obtinguda en la fórmula correspon a l'obtinguda a la Pr, o el que indiqui el model d'avaluació.


Nota final d'assignatura: FE + AC

FE = 65%

AC = 35%

Notes mínimes:

· EX = 4

Aquesta fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a l'EX. Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4 o la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a l'EX, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX.

En el cas d'assignatures amb pràctiques (Pr) que creuïn amb l'examen (EX), la fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a FE (FE=EX+Pr). Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4, la qualificació resultant de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX. Quan la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a FE, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a FE.

Amunt

La qualificació de l'avaluació continuada (AC) es calcula amb els següents percentatges:

 • PAC 1 20%
 • PAC 2 40%
 • PAC 3 40%

Amunt

No contemplada aquest semestre.

Amunt

El consultor, a més de resoldre els dubtes que vagin sorgint durant el transcurs de l'assignatura a l'aula, comentarà de forma personalitzada les pràctiques al RAC seguint les dates que marca el calendari.

Amunt