Arquitectura de la informació Codi:  06.517    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura capacita per aplicar la metodologia de "Disseny Centrat en l'Usuari" en el desenvolupament d'aplicacions interactives. Tanmateix es desenvolupen les capacitats per analitzar els requeriments inicials d'un projecte descrivint-los a través de les tècniques apropiades i per dissenyar el sistema de navegació d'una aplicació interactiva. També es treballa la capacitat d'estructurar de forma organitzada la informació vinculada a una aplicació multimèdia d'acord amb els llenguatges i sistemes d'accés, representació i recerca de la informació. A la part pràctica s'apliquen diverses tècniques per a representar visualment conceptes i les seves relacions tenint en compte els aspectes i factors humans que intervenen en tot procés interactiu entre persones i ordinador.  Finalment, es revisen i apliquen els diversos vocabularis multimèdia relacionats amb la web semàntica en el marc del W3C.

Amunt

L'assignatura forma part del bloc temàtic del pla d'estudis que s'ocupa del disseny i desenvolupament d'aplicacions interactives. El fil conductor subjacent a totes elles és la metodologia de disseny centrat en l'usuari. "Fonaments i evolució de la multimèdia", "Disseny d'interfícies multimèdia", "Usabilitat", "Comportament d'usuaris" i "Disseny de la interacció" de manera destacada contribueixen a desenvolupar la competència de "conceptualitzar, dissenyar i avaluar les interfícies i esquemes d'interacció de les aplicacions i dispositius d'accés a la informació digital". És també l'inici d'un recorregut curricular que finalitza amb la menció "Usabilitat i Interfícies".

Amunt

El graduat en Multimèdia de la UOC és una persona capaç de crear i produir continguts digitals multimèdia, de dissenyar amb criteri estètic i funcional aplicacions interactives, de programar a partir dels llenguatges adequats, de planificar i gestionar la seva realització, i d'analitzar les tecnologies i tendències de mercat per a trobar les respostes apropiades a les demandes i als recursos d'un context concret.

En un entorn com el de les TIC, el graduat/la graduada en Multimèdia per la UOC ha de ser una persona capaç d'adaptar-se a les tecnologies emergents, utilitzar-les de forma eficient i integrar-les al costat d'altres mitjans que la societat de la informació posa a seu abast. Del graduat en Multimèdia s'espera, a més de saber adaptar-se a un entorn canviant de forma eficient, àgil i flexible, que sigui capaç de trobar solucions innovadores i dissenyar propostes creatives; també que sigui capaç d'analitzar problemes complexos en el nivell d'abstracció adequat, identificant les entitats que els formen i el paper de cada una d'elles. En conseqüència, s'espera que sigui capaç de formalitzar el problema i avaluar les possibles alternatives, per posteriorment desenvolupar i implantar la solució més adequada.

S'analitzen els rols professionals relacionats amb les tasques vinculades a l'arquitectura de la informació i el disseny web.

Amunt

Aquesta assignatura no té requisits previs.

Amunt


Amunt

L'assignatura està dissenyada per donar resposta a les següents competències del grau:

 • Capacitat per innovar i generar noves idees
 • Capacitat per planificar i gestionar projectes en l'entorn de les TIC
 • Capacitat per avaluar solucions tecnològiques i elaborar propostes de projectes tenint en compte els recursos, les alternatives disponibles i les condicions de mercat.
 • Capacitat per conceptualitzar, dissenyar i avaluar les interfícies i esquemes d'interacció de les aplicacions i dispositius d'accés a l'informació digital.

En conseqüència es desenvolupen els següents objectius:

 • Identificar els aspectes i factors humans que intervenen en tot procés interactiu entre persones i ordinador.
 • Aplicar la metodologia del disseny centrat en el usuari per desenvolupar aplicacions interactives.
 • Analitzar els requeriments inicials d'un projecte i descriure'ls a través de les tècniques apropiades.
 • Dissenyar el sistema de navegació d'una aplicació interactiva adequat als requeriments de l'usuari.
 • Estructurar de forma organitzada la informació vinculada a una aplicació multimèdia d'acord amb els llenguatges i sistemes d'accés, representació i recerca de la informació.
 • Aplicar diverses tècniques per representar visualment conceptes i les seves relacions.

Amunt

 • Necessitats de l'usuari i especificació de requeriments
  • Metodologia de Disseny Centrat en l'Usuari (DCU) 
  • Interacció i sistemes de navegació
 • Sistemes de recerca
  • Patrons i models de navegació
 • Organització i estructuració de la informació
  • Metadades, paraules clau, etiquetes, categories, taxonomies, ontologies
  • Llenguatges
 • Tècniques de representació de conceptes: metàfores, mapes, esquemes i diagrames.
 • Gestió de la informació

Amunt

Arquitectura de la informació de la World Wide Web PDF
Arquitectura de la informació de la World Wide Web epub

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura. No es preveu fer cap examen final o prova de validació presencial. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr.

 
 

Amunt