Animació Codi:  06.518    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
L'assignatura d'Animació introdueix els conceptes bàsics en els que es basa l'animació tradicional i fa una breu introducció a aquesta. S'hi treballen els procediments bàsics de l'animació en 2 dimensions.

Amunt

L'assignatura d'Animació és obligatòria dins del pla d'estudis del Grau en Multimèdia i optativa dins del Grau de Disseny i creació digitals. Al Grau d'Arts és optativa i no hi presenta requeriments previs.

En el cas del Grau en Multimèdia, és important haver superat anteriorment Disseny Gràfic, Imatge i llenguatge visual, Vídeo i Narrativa interactiva, totes elles de l'àrea d'audiovisuals i de disseny. D'altra banda, Animació és prèvia i antecedeix en coneixements i competències a la obligatòria de Composició digital i a les optatives d'Animació 3D i a Creació de mons virtuals .

En el cas del Grau de Disseny i creació digitals, cal haver cursat amb anterioritat les assignatures de Fonaments del disseny gràfic, Storytelling: recursos narratius, i Tipografia, així com els tallers de Forma i Composició, de Color i de Dibuix.

 

Amunt

L'assignatura es dirigeix bàsicament al professional de la multimèdia amb l'objectiu de capacitar-ho per a la realització d'animacions bàsiques en dues dimensions. 

Actualment l'animació té aplicacions en diversos camps com la publicitat, l'educació, els videojocs, la televisió, etc. Saber aplicar correctament els principis bàsics de l'animació aportarà qualitat i expressivitat al nostre treball.

Amunt

Per cursar aquesta assignatura és important tenir coneixements i competències en disseny i imatge visual, llenguatge audiovisual i realització de guions. Per això, dins del Grau en Multimèdia recomanem haver cursat amb anterioritat Disseny Gràfic, Imatge i llenguatge visual, Vídeo i Narrativa interactiva. En el cas del Grau en Disseny i creació digitals, cal haver cursat amb anterioritat les assignatures de Fonaments del disseny gràfic, Storytelling: recursos narratius, i Tipografia, així com els tallers de Forma i Composició, de Color i de Dibuix.

Amunt

L'assignatura d'Animació és una assignatura molt pràctica on a més d'aprendre a fer animacions en 2D, s'aplicaran competències treballades en assignatures prèvies i que són necessàries per poder crear un bon projecte d'animació. 

Partim d'una introducció als principis bàsics de l'animació per passar a l'aplicació d'aquests en la realització d'animacions en 2D i amb nocions molt bàsiques veurem com es poden aconseguir projectes molt interessants utilitzant el programari Adobe After effects. 

A més d'analitzar diversos productes d'animació, també s'estudiaran i aplicaran els processos i procediments bàsics que requereix la producció d'animació 2D.

Amunt

Objectius 
 • Conèixer els principals estils d'animació i les seves característiques específiques. 
 • Conèixer el llenguatge del moviment i les lleis bàsiques de l'animació. 
 • Utilitzar creativament les diferents tècniques i estils propis d'animació. 
 • Fer un ús adequat del llenguatge del moviment, en animacions en 2 dimensions. 
 • Aprofundir en l'ús de les eines d'animació per ordinador en 2 dimensions. 
 • Conèixer les fases de pre-producció, producció i post-producció d'un projecte d'animació 2D. 
 • Planificar de forma global les estratègies de la producció de l'animació. 
 • Realitzar, muntar i produir projectes d'animació en 2 dimensions. 
 • Potenciar la capacitat d'anàlisi, observació i crítica davant una obra audiovisual. 
Competències 
 • Ús i aplicació de les TIC a l'àmbit professional i acadèmic. 
 • Capacitat d'adaptar-se a les tecnologies i als futurs entorns actualitzant les comptenències professionals 
 • Capacitat d'innovar i de generar noves idees 
 • Capacitat per a concebre i realitzar guions de productes interactius multimèdia d'acord amb els llenguatges i tècniques apropiades. 
 • Capacitat per animar en 2 dimensions.

Amunt

Parlant d’animació 
 • De l’animació tradicional a l’animació digital 
 • Animant en 2 dimensions 
 • Animant en 3 dimensions
 • Obtenció del resultat final 

L'expressió del moviment 
 • Evolució i tipologia de les tècniques d'animació 
 • Etapes de creació d'una animació 
 • Representar el moviment en animació 
 • Animació digital. El problema de la quantitat 
Principis i mètodes de l'animació 
 • Principis bàsics de l'animació 
 • Tècniques d'animació 
 • Càlcul de l'animació. Aproximació al càlcul d'un recorregut 
 • Ritmes de desplaçament 
 • La fluïdesa en el moviment 
 • Desglossament del moviment 
 • Tipus de moviments cíclics. Classes de cíclics 
 • Forma i moviment Efectes especials en 2D 
 • La profunditat de l'escena 2D 
 • Panoràmiques i fons 
 • Les lleis fonamentals de l'animació 3D

Amunt

Material Suport
Quadern d'Animació Web
Screencast: Anàlisi d'un projecte d'animació (2) Audiovisual
Screencast: Anàlisi d'un projecte d'animació (1) Audiovisual
Endisem-nos en l'animació digital Audiovisual
Screencast: Anàlisi d'un projecte d'animació (3) Audiovisual
Comencem a animar! Audiovisual
Animant figures geomètriques II Audiovisual
Animant figures geomètriques I Audiovisual
Altres maneres d'animar el moviment Audiovisual
Mate de seguiment (track matte): què és? Audiovisual
Animem màscares Audiovisual
Jerarquies Audiovisual
Puppet tool Audiovisual
Vectors Audiovisual
Animem aplicant alguns principis de l'animació Audiovisual
Lliscar Audiovisual
Paral·laxi Audiovisual

Amunt

Bewerly, Ray., "Así se crean dibujos animados cómo utilizar las técnicas tradicionales de producción: guión "story board", animación, rodaje y postproducción: la animación por ordenador", Barcelona Rosaljai 1995.

Blair, Preston, "Dibujos animados el dibujo de historietas a su alcance", Köln Evergreen cop. 1999.

Gil López, Joaquín, "Infografía diseño y animación", Madrid Instituto Oficial de Radio y Televisión D.L. 1998.

Halas, John., "La Técnica de los dibujos animados", Barcelona Omega 1980

White, Tony. "The Animator's Workbook: step-by-step techniques of draw animation", Watson-Guptill Publications, 1988

Preston Blair. "How to animate film cartoons" Walter Foster Publishing, 1998

Preston Blair. "How to draw cartoon animation" Walter Foster Publishing, 1989

Amunt

La metodologia bàsica de treball consisteix en la lectura dels materials didàctics i la realització de les activitats proposades. El consultor podrà fer propostes específiques que s'afegeixin a les que es troben en la temporalització de l'assignatura. El ritme de treball proposat permet una assimilació progressiva dels continguts teòrics i dels procediments de treball amb els programes d'animació digital. Es recomana la lectura dels materials de l'aula i la realització de les activitats proposades. 

És recomanable el seguiment continu de l'activitat de l'aula a través de les informacions que es puguin publicar en el Tauler i de les activitats i debats que es plantegin. També recomanem l'ús del Fòrum de l'aula per plantejar dubtes, fer comentaris i publicar els exercicis i pràctiques realitzats. 

Entre els mòduls i guies d'estudi del material docent es troben els continguts teòrics i pràctics de l'assignatura, juntament amb exemples i exercicis tutoritzats, no obstant això, el professor col·laborador complementarà els temes amb material complementari ja sigui a través del blog de l'assignatura o publicant-los en el tauler de l'aula.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via:

- A partir de les activitats fetes al llarg del curs i la realització d'una prova de síntesi (PS):

La combinació de la nota final de les activitats d'avaluació contínua (AC) i la qualificació final de les activitats pràctiques (Pr) dóna com a resultat la qualificació final d'avaluació contínua (FC: AC + Pr).
Per a tenir dret a fer la PS, la qualificació final d'avaluació contínua (FC) ha de ser igual o superior a 5. La nota final de l'assignatura s'obtindrà posteriorment creuant la nota de la PS amb la FC.

- Mitjançant la realització d'un examen final (EX):

Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. Per aquesta via, la qualificació final de l'assignatura s'obté creuant la nota de l'EX amb la qualificació final de les activitats pràctiques (Pr).

En qualsevol de les dues vies és obligatori fer les activitats pràctiques (Pr).

La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: (AC + Pr) + PS o EX + Pr.


Ponderació de les qualificacions

Opció seguint i superant la FC: (AC + Pr) + PS

Final Continuada: (FC) = AC + Pr

AC = 40%

Pr = 60%

Notes mínimes:

· Pr = 4

· AC = 4

En cas de no assolir la nota mínima a la Pr, la nota obtinguda en la fórmula correspon a l'obtinguda a la Pr, o el que indiqui el model d'avaluació.


Nota final d'assignatura: FC + PS

FC = 70%

PS = 30%

Notes mínimes:

· PS = 3,5

Quan la nota obtinguda a la PS sigui inferior als mínims establerts per a cada fórmula, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a la PS.

Opció amb EX: (EX+Pr)+AC

Final d'Examen (FE) = EX + Pr

EX = 60 %

Pr = 40%

Notes mínimes:

· Pr = 4

En cas de no assolir la nota mínima a la Pr, la nota obtinguda en la fórmula correspon a l'obtinguda a la Pr, o el que indiqui el model d'avaluació.


Nota final d'assignatura: FE + AC

FE = 65%

AC = 35%

Notes mínimes:

· EX = 4

Aquesta fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a l'EX. Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4 o la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a l'EX, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX.

En el cas d'assignatures amb pràctiques (Pr) que creuïn amb l'examen (EX), la fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a FE (FE=EX+Pr). Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4, la qualificació resultant de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX. Quan la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a FE, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a FE.

Amunt

El seguiment de l'avaluació contínuada implica el seguiment de la temporalització proposada al calendari. El consultor basarà la dinàmica de l'aula en aquesta temporalització. Es recomana el seguiment de l'avaluació continuada com a via per assolir el màxim aprofitament de l'assignatura.

L'avaluació continuada consistirà en la realització de les diverses activitats que es proposen a l'apartat d'Activitats. Es tracta de 3 PACs (Proves d'avaluació continuada) i la seva realització comporten el seguiment de l'avaluació continuada.

Aquestes 3 PACs es valoraran individualment de la següent manera:

 • A:     excel·lent (equivalència d'entre 9 i 10 punts sobre 10)
 • B:     notable (equivalència d'entre 7 i 8 punts sobre 10)
 • C+:   suficient (equivalència d'entre 5 i 6 punts sobre 10)
 • C-:    insuficient (equivalència d'entre 3 i 4 punts sobre 10)
 • D:     deficient (equivalència d'entre 1 i 2 punts sobre 10)

Les notes individuals de cada activitat s'avaluaran només amb una lletra, l'equivalència numèrica és només de referència per al càlcul final. La nota final de l'avaluació continuada ( columna C del RAC) serà igual a la mitjana de les notes de les 3 activitats en base als criteris anteriors.

El seguiment de l'avaluació continuada implica la realització d'una Prova de síntesi que avaluarà els coneixements i competències que s'hagin posat en joc en la realització de les pràctiques.

El seguiment de l'assignatura mitjançant l'avaluació continuada implica també la realització de les Pràctiques que es concreten a l'apartat d'Activitats.

Tot i que recomanem el seguiment de l'avaluació continuada es pot donar el cas que un estudiant no entregui una PAC dins del termini establert. Això no implica el no seguiment automàtic de l'avaluació continuada, però cal tenir en compte les diverses casuístiques que es poden donar.

 • Es permet lliurar la PAC1 fora de termini, amb un màxim de 7 dies i previ avís al consultor. La puntuació de la PAC, en aquests cas, no podrà superar la de C+.
 • Es permet no lliurar una de les tres PACs. En aquest cas l'activitat no lliurada computarà com a zero a la qualificació final i a l'hora de fer la ponderació total de les PACs. 

Amunt

És possible també seguir l'assignatura a través de la opció d'Exàmen final.

El seguiment de l'assignatura mitjançant l'avaluació final implica la realització de les Pràctiques que es concreten a l'apartat d'Activitats.

En cas de seguir l'avaluació final no caldrà fer les PACs proposades a  l'Avaluació Contínua. Cal tenir clar però que els continguts de les PAC entren dins del temari de l'exàmen final conjuntament amb totes la resta de lectures i materials que s'hagin plantejat durant el semestre.

Amunt

En tot moment, a través del Tauler, s'indicarà la forma d'interactuar amb els diferents espais de l'aula i s'avisarà de qualsevol canvi o informació rellevant. És per tant necessari que l'alumne llegeixi atentament tots els missatges que s'hi publiquin.

Donat que considerem molt important la participació de tothom dins de la dinamica de l'aula, el/la consultor/a farà un seguiment inicial de la participació dels estudiants en l'avaluació continuada. També en aquest sentit es demana la presentació de l'estudiant al Fòrum de l'assignatura a l'inici del curs.

El/la consultor/a donarà feedback individualitzat de les Pràctiques quan s'entreguin dins del termini establert. En el cas excepcional d'acceptar una pràctica fora de termini, no es donarà feedback individualitzat de la mateixa.

Les PACs tindran una valoració i comentaris globals per part del/la consultor/a en documents que es publicaran al Taulell. Aquesta valoració global podrà tenir diverses formes documentals. Hi pot haver també comentaris individuals en alguns casos i en funció del tipus de PAC si el/la consultor/a ho creu convenient.

També i com a procediment didàctic, es demanarà a l'estudiant que publiqui els seus treballs en l'espai del Fòrum una vegada ho indiqui el/la consultor/a i sempre després de la data d'entrega de cada PAC o Pràctica. El/la consultor/a podrà publicar també per iniciativa pròpia treballs dels estudiants amb la finalitat que siguin exemple de temes concrets. Si un estudiant no desitja que es puguin publicar els seus treballs a les aules com a exemple de temàtiques de l'assignatura pot manifestar-ho el/la consultor/a a través d'un missatge a la bústia personal.

Amunt