Disseny d'interfícies multimèdia Codi:  06.519    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

En aquesta assignatura s'explica amb perspectiva històrica l'evolució de les interfícies gràfiques considerant els diferents àmbits temàtics implicats en la producció d'interactius i examinant les seves característiques en el disseny d'interfícies. Es treballen també els aspectes i factors que intervenen en tot procés interactiu entre les persones i els ordinadors. Així mateix, es desenvolupa la capacitat de dissenyar interfícies d'acord amb els criteris i orientacions proposats per la metodologia de Disseny Centrat en l'Usuari a través de la creació els recursos conceptuals, creatius i tècnics adequats a cada interfície. A més, es practica la presa de decisions en relació amb el disseny d'interfícies d'acord amb les pautes dels diferents nivells d'accessibilitat i la informació obtinguda a través de sistemes d'avaluació. I finalment, s'estudien els paràmetres necessaris per incorporar aspectes emocionals al disseny de la interfície. Al mateix temps, es desenvolupa la capacitat d'anàlisi i justificació d'interfícies de disseny propi o aliè.

Amunt

Disseny d'interfícies multimèdia és una assignatura de 4rt. semestre. És important tenir en compte els requisits previs i cursar-la després d'Arquitectura de la informació, ja que ambdues assignatures estan plantejades amb continuïtat.

Amunt

L'assignatura es projecta en el disseny d'interfícies multimèdia de tot tipus, tenint en compte la diversitat d'usuaris, necessitats, gèneres, plataformes i tecnologies.

Amunt

Per cursar l'assignatura amb èxit és important haver adquirit previament coneixements sobre disseny gràfic, llenguatge visual, llenguatges i estándars web, narrativa interactiva i especialment arquitectura de la informació.

Amunt

Es recomana cursar-la després d'Arquitectura de la Informació.

Amunt

L'objectiu principal de l'assignatura consisteix en que l'estudiant adquireixi les competències necessàries per a dissenyar interfícies multimèdia.

Competències generals del Grau

  • Capacitat per innovar i generar noves idees
  • Crear i dissenyar els elements gràfics i visuals d'un producte o aplicació multimèdia usant procediments creatius, fonaments bàsics del disseny i un llenguatge formal
  • Conceptualitzar, dissenyar i avaluar les interfícies i esquemes d'interacció de les aplicacions i dispositius d'accés a la informació digital

Competències de l'assignatura

  • Conèixer els aspectes i factors que intervenen en tot procés interactiu entre les persones i els ordinadors
  • Capacitat d'explicar amb perspectiva històrica l'evolució de les interfícies gràfiques considerant els diferents àmbits temàtics en la producció d'interactius i examinant les seves característiques i les seves implicacions en el disseny d'interfícies.
  • Capacitat de dissenyar interfícies d'acord amb els criteris i orientacions proposats per la metodologia de Disseny Centrat en l'Usuari.
  • Capacitat de desenvolupar els recursos conceptuals, creatius i tècnics que permeten atribuir les característiques formals més adequades a cada interfície.
  • Capacitat de prendre decisions de disseny d'interfícies d'acord amb les pautes dels diferents nivells d'accessibilitat i la informació obtinguda a través dels sistemes d'avaluació existents.
  • Capacitat per tenir en compte els paràmetres necessaris per incorporar aspectes emocionals al disseny de la interfície.

Amunt

Disseny centrat en l'usuari

Gèneres

Entorns

Usabilitat

Disseny gràfic

Accessibilitat

Responsive design

Amunt

Recursos web sobre Interfícies Web
Guies del Design Toolkit Web
Interface Toolkit Web
Design Toolkit Web

Amunt

A l'espai de recursos de l'aula trobareu els materials associats a l'assignatura.

A més a més questa assignatura té associat el Laboratori d'eines de disseny per a donar suport al treball amb el programari amb un Espai de recursos web sobre eines de disseny (disponible a Fonts d'informació de l'aula i a l'aula de Laboratori)

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura. No es preveu fer cap prova d'avaluació final. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr.

 
 

Amunt