Xarxes multimèdia Codi:  06.521    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura Xarxes multimèdia, de 6 crèdits ECTS, és una assignatura obligatòria dels Estudis del Grau de Multimèdia. En ella es presenta una visió global i introductoria de les xarxes de computadors. Es pren una aproximació de baix a dalt, fent més èmfasi en els aspectes més relacionats amb la titulació i deixant de banda aquells aspectes més relacionats amb la comunicació des del punt de vista físic a la teoria del senyal.

En aquesta assignatura es presenten les bases de les xarxes de comunicacions, com s'estructuren, quins dispositius les integren, quines són les normes i protocols que regeixen la comunicació, quines són les seves aplicacions i serveis, i tot prenent com a exemple la xarxa d'Internet.

Amunt

Aquesta asignatura forma part del grup d assignatures obligatòries dels Estudis del Grau de Multimedia. En general, és convenient cursar-la abans que altres assignatures en les quals es precisin coneixements bàsics de Xarxes, seguretat, Internet, ...

Amunt

Els camps professionals en els quals es projecta aquesta assignatura són els propis del Grau de Multimèdia.

Qualsevol professional del sector multimèdia és necessari que conegui els conceptes bàsics de xarxes i els sistemes de comunicacions informàtiques i la seva seguretat.  En concret, el treball i coneixement del tema de Xarxes és indispensable en qualsevol organització, entre altres raons, per la gran implantació de la xarxa Internet. En aquest sentit, aquesta assignatura aporta els conceptes necessaris  per entendre d'una forma pràctica i teòrica el funcionament d'una xarxa TCP/IP.

A més la realització de projectes multimèdia comporta disposar d'un perfil professional  amb coneixements tècnics, tant de les eines a utilitzar com de l'entorn en el qual es desenvoluparà el projecte, la qual cosa  inclou les Xarxes multimèdia.

Amunt

Per afrontar el seu estudi no es requereixen coneixements previs específics, ja que el seu objectiu és el de dotar a l'estudiant de coneixements sobre el tema de Xarxes multimèdia. En aquest sentit, aquesta assignatura aporta els conceptes necessaris per entendre d'una forma pràctica i teòrica el funcionament de les xarxes, i en concret el d'Internet.

Amunt

Pels seus continguts, en general, és convenient cursar-la abans que altres assignatures en les quals es precisin coneixements bàsics de Xarxes, seguretat, Internet,...

 

Amunt

Aquesta assignatura té per objectiu dotar-vos de coneixements i competències sobre xarxes d'ordinadors, treballant les següents competències específiques:

  • Conèixer l'arquitectura d'una xarxa. Saber diferenciar els nivells i conèixer les principals funcions i serveis de cadascun d'ells.
  • Conèixer els principals protocols de nivell d'aplicació, entendre el seu funcionament i saber relacionar-ho amb el funcionament actual d'Internet.
  • Tenir una visió general dels conceptes de seguretat a la Xarxa que permeten assegurar les comunicacions, així com evitar un ús indegut de la informació.
  • Tenir coneixement dels conceptes principals que regeixen la comunicació sense fils. Conèixer les tècniques de comunicació sense fils que existeixen avui dia i regeixen la majoria de les  comunicacions actuals.


Amunt

Els continguts de l'assignatura s'estructuren en sis mòduls didàctics:

Mòdul didàctic 1
Introducció
1. Per què és important aquesta assignatura?
2. Xarxa de comunicacions vs. Xarxa de computadors
3. Models de referència
4. Estructuració de l'assignatura i d'aquests materials

Mòdul didàctic 2
Les capes inferiors del model OSI
1. Classificació de les xarxes d'ordinadors
2. El nivell físic
3. El nivell d'enllaç i el control d'accés al medi
4. Dispositius que actuen en els nivells inferiors de la xarxa
5. Tecnologies d'accés

Mòdul didàctic 3
El nivell de xarxa
1. Internet Protocol (IP)
2. ICMP (Internet control message protocol)
3. ARP
4. Router (o encaminador)
5. Configuració d'un router

Mòdul didàctic 4
El nivell de transport
1. Ports
2. User Datagram Protocol (UDP)
3. Transmission Control Protocol (TCP)
4. Altres protocols de la xarxa de transport
5. Aplicacions específiques per a xarxes locals: analitzadors de protocols

Mòdul didàctic 5
Les capes superiors del model OSI: sessió, presentació i aplicació
1. El nivell d'aplicació
2. Protocols de la capa d'aplicació
3. Utilitats TCP/IP dels sistemes operatius
4. Aplicacions multimèdia i els seus protocols

Mòdul didàctic 6
Seguretat en xarxes
1. Problemes de seguretat. Vulnerabilitats
2. Tallafocs com a mecanismes de prevenció
3. Criptografia
4. Criptoanàlisi
5. Serveis de seguretat
6. Protocols de seguretat en xarxes
7. Seguretat en xarxes sense fils
8. Eines de seguretat
9. Organitzacions i estàndards sobre seguretat


Annex
Breu història de les comunicacions i les xarxes

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via:

- A partir de les activitats fetes al llarg del curs i la realització d'una prova de síntesi (PS):

La combinació de la nota final de les activitats d'avaluació contínua (AC) i la qualificació final de les activitats pràctiques (Pr) dóna com a resultat la qualificació final d'avaluació contínua (FC: AC + Pr).
Per a tenir dret a fer la PS, la qualificació final d'avaluació contínua (FC) ha de ser igual o superior a 5. La nota final de l'assignatura s'obtindrà posteriorment creuant la nota de la PS amb la FC.

- Mitjançant la realització d'un examen final (EX):

Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. Per aquesta via, la qualificació final de l'assignatura s'obté creuant la nota de l'EX amb la qualificació final de les activitats pràctiques (Pr).

En qualsevol de les dues vies és obligatori fer les activitats pràctiques (Pr).

La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: (AC + Pr) + PS o EX + Pr.

 
 
 

Amunt